Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2008-11-19

Sammanträde 2008-11-19

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§119 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder i Tyresö 2 oktober – 31 oktober 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Diskussionen och redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

På Kumla skola har inbrott skett i cafeterian där man kommit över matvaror. Det har även förekommit mycket glaskross på skolan vid utrymmen där verksamhet bedrivs - arbetsrum och klassrum. Detta har bidragit till extra återställningstid för verksamheten.

Anlagd brand har skett i skogen vid Bergfotens skola.

Mycket klotter har förekommit runt skolor och gymnasiet i centrumområdet under perioden. Hakkors har klottrats i en stor mängd på flera fasader och dörrar. Detta är polisanmält och dokumenterat.

Krusboda skola har utsatts för mycket glaskross. Händelsen är polisanmält och ärendet finns hos åklagare

Anordnat ungdomsdiskoteket vid Energikällan var omtyckt. Cirka 300 personer besökte diskoteket som anordnades för årskurs 7 och uppåt.

Säkerhets- och beredskapsenhetens förslag till åtgärder

Säkerhetsenheten genomför en trygghetsvandring i mörker 20 november runt Kumla skola.

Tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund ska vi se över olika sätt att följa upp anlagda bränder där det finns misstänkta eller skyldiga personer.

Fastighetsenhetens redovisning av kostnader för skadegörelse och åverkan

På sammanträdet redovisar fastighetschefen Jan Nilsson kostnaderna för skadegörelse och åverkan.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningen.

_____

§120 Övning Viola

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har i dag fyra skolor som är förberedda för att ta emot kommunens medborgare vid ett långvarigt elavbrott eller liknande händelse. Krusboda skola, Bergfotens skola, Kumla skola och gymnasiet

Skolorna är försedda med reservkraft och har möjlighet att ge husvilla, mat, värme och annan hjälp.

Onsdagen den 29 oktober 2008 övades de enheter som har värmestugor i att öppna värmestugan. Övningen genomfördes i Kumla skola.

Skolans krisorganisation, lager av förnödenheter och förberett material (skyltar med mera) testades.

I övningen ingick att förbereda sig för att ta emot hjälpsökande så realistiskt som möjligt. Tre statister bidrog till att testa de ansvariga genom att agera bland annat skadade och förvirrade.

Under utvärderingen framkom en hel del förbättringsområden vilket var syftet med övningen

Reservkraften provkördes under övningen och fungerade perfekt.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar att notera redovisningen.

_____

§121 Utökad serveringstid för Tyresö bowlinghall

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tyresö Bowling AB, 556685-2587, beviljas tillstånd att servera vin och starköl i Tyresö Bowlinghall, Pluggvägen 53, 135 46 Tyresö. Tillståndet gäller med serveringstiderna 11.00-01.00 på inneserveringen alla dagar i veckan. Tillståndet gäller tills vidare.

Beskrivning av ärendet

En ansökan om förändring av tillståndet för Tyresö Bowlinghall har lämnats in. Förändringen avser utökning av serveringstiderna för alkoholdrycker.

Nuvarande tillstånd gäller vin och starköl till allmänheten med serveringstiderna 16.00 – 01.00 måndag till fredag och 11.00 – 01.00 lördagar och söndagar. Man önskar nu samma serveringstider, 11.00-01.00, alla dagar i veckan

Tyresö Bowlinghall har haft nuvarande tillstånd i drygt två år.

Alkoholhandläggarens bedömning

Alkoholserveringen har, såvitt handläggaren har kännedom om, skötts klanderfritt. Eftersom de sökta tiderna dessutom är normtider enligt alkohollen finns det inget som hindrar att ansökan beviljas.

Ordförandeutlåtande

Det finns enligt min mening inte något som talar mot att bevilja ansökan. Jag föreslår därför att kommunstyrelseutskottet beslutar bevilja ansökan om utökad serveringstid.

_____

§122 Ansökan om serveringstillstånd på Saithan Restaurang

Dnr: 2008.A010-090

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Saithan AB erhåller tillstånd att servera vin och starköl till allmänheten på Saithan Restaurang och Bar, Vendelsövägen 10, 135 51 Tyresö. Tillståndet gäller med serveringstiderna 11.00-01.00 på inneserveringen och 11.00-22.00 på uteserveringen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseutskottet har den 12 juni 2008, § 72, avslagit en framställning om serveringstillstånd för Saitan Restaurang i Trollbäcken. Motivet kommunstyrelseutskottet beslut var de brister som uppdagades vid en inspektion var så allvarliga att sökande inte uppfyller alkohollagens lämplighetskrav.

Saithan AB, org.nr 556753-8268, Vendelsövägen 10, 135 51 Tyresö har lämnat in en förnyad ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker på Saithan Restaurang och Bar med samma adress. Ansökan gäller spritdrycker, vin och starköl till allmänheten året runt med serveringstiderna 11.00-01.00 på inneserveringen och 11.00-22.00 på uteserveringen.

Enligt alkohollagen ska följande vara uppfyllt för att en sökande ska erhålla serveringstillstånd för alkoholdrycker:

Lämplighetsprövning av den som ansöker inklusive alla företrädare och ägare till ett eventuellt bolag (7 kap 7 § alkohollagen, AL). Sökandens personliga och ekonomiska förhållanden granskas. Sökanden måste ha tillräcklig kunskap i alkohollagstiftningen, en godtagbar finansiering av serveringsrörelsen och en bakgrund som inte är olämplig, till exempel på grund av tidigare brottslig verksamhet eller ekonomisk misskötsamhet.

Serveringsstället ska ha ett kök för allsidig matlagning och tillhandahålla lagad mat. Restaurangen ska även ha ett tillräckligt antal sittplatser för gästerna (7 kap 8 § AL). En restaurang med servering till allmänheten ska ha ett välutrustat kök som också ska användas. Ett varierat och brett matutbud ska kunna tillredas av råvaror. Kommunen ska ha godkänt lokalen som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen.

Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om ovannämnda krav är uppfyllda (7 kap 9 § AL). Det kan t.ex. röra sig om etablering i områden med känd missbruksproblematik eller hög brottsbelastning.

För att bedöma tillståndsansökan har sökanden lämnat in uppgifter om sin ekonomiska och personliga lämplighet att bedriva alkoholservering. Remisser har sänts till polisen och skattemyndigheten och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Alkoholhandläggarens bedömning av ansökningshandlingar och remissvar

De handlingar som lämnats samt inkomna remissvar från skatteverket och polisen föranleder ingen annan bedömning än att sökanden uppfyller lämplighetskravet i 7 kap 7 § AL.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tillstyrkt ansökan och lämnat ett godkännande av livsmedelsanläggningen. Södertörns brandförsvarsförbund har uppställt ett antal villkor för att lokalen ska anses säker ur brand- och utrymningssynpunkt. I dessa hänseenden uppfyller sökanden kraven i 7 kap 8 § AL beträffande lokalens beskaffenhet.

Remissvaret från polisen och de uppgifter tillståndsmyndigheten i övrigt har beträffande etableringen visar inte på att det finns risk för sådana alkoholpolitiska olägenheter som nämns i 7 kap 9 § AL.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning remissvar och vad som framkommit under kommunstyrelseutskottets diskussioner i ärendet är att det finns en enighet i att medge Saithan AB tillstånd för alkoholservering i en begränsad omfattning. Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar medge Saithan AB tillstånd att servera vin och starköl med sedvanliga tidsbegränsningar.

_____

§123 Restaurang Tjili

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Alkoholhandläggaren får i uppdrag att översända inkomna polisrapporter om restaurang Tjili till länsrätten.

Beskrivning av ärendet

Länsrätten har inhiberat kommunstyrelseutskottets beslut om en inskränkning av serveringstiden i avvaktan på avgörandet av ärendet.

Alkoholhandläggaren redovisar inkomna polisrapporter om olägenheter på restaurang Tjili.

Ordförandeutlåtande

Jag anser att de inlämnade polisrapporterna är oroväckande när det gäller ordningen på restaurang Tjili tre veckor i rad. Jag anser därför att kommunstyrelseutskottet ska uppdra åt alkoholhandläggaren att översända inkomna polisrapporter till länsrätten.

_____

§124 Förslag till renhållningstaxa 2009

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Kommunstyrelsen rekommenderas att godkänna föreliggande förslag till renhållningstaxa 2009 för Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet

Avfallskostnaderna har ökat kraftigt till följd av fördyringar för entreprenader och tillhörande tjänster främst orsakade av allmänt höjda kostnader för el, bränslen, personalkostnader och material. Detta har därför gett effekter på de index som reglerar avfallshanteringen. Avgiftsnivåerna i nuvarande avfallstaxa har därför blivit otillräckliga för att täcka uppkomna kostnader. Kostnaderna för renhållningen har sedan taxan fastställdes 2007 ökat och påverkats av följande faktorer;

- Entreprenadavtalens årliga fastställda indexuppräkning av kostnaderna. Avstämning av index sker 1 gång per 12 månaders period (okt.-okt.) Indexregleringen omfattar 100 % av ersättningarna och träder i kraft 1 januari efter avstämningsperioden. Nuvarande taxa är baserad på ingånget entreprenadavtal (från och med den 1 oktober 2006) och priser i enlighet med detta. Första indexuppräkningen den 1 januari 2007 baserades på tidigare 3 månaders indexeringsperiod 1 okt – 31 dec 2006 innebar en indexsänkning med 0,5 %.

Sedan gällande taxan beslutades har indexutfallet för hela indexeringsperioden (okt 2006 – okt 2007) och per den 1 januari 2008 uppgått till 5,87 % och för perioden till och med oktober 2008 som styr utfallet för den 1 januari 2009 har index uppräknats med ytterligare 5,73 %. Ett samlat behov av index uppräkning uppgår därför till totalt 11,60 %

För slamhanteringen innebar motsvarande 3 månaders indexeringsperiod till den 1 januari 2007 en indexsänkning med 1,3 %. Indexutfallet för hela perioden (okt 2006 – okt 2007) och per den 1 januari 2008 har uppgått till 4,67 % och för perioden till och med oktober 2008 som styr utfallet för den 1 januari 2009 har index uppräknats med ytterligare 6,75 %. Totalt 11,42 %.

- Avtal är även tecknat på 5 år med CIJA tank AB för insamling och destruktion av hushållens farliga avfall. Indexutfallet för hela perioden (okt 2006 – okt 2007) och per den 1 januari 2008 har uppgått till 5,87 % och för perioden t.o.m. oktober 2008 som styr utfallet för den 1 januari 2009 har index uppräknats med ytterligare 4,26 %.

Mängderna grovavfall som tagits emot vid kretsloppscentralen har ökat med 4,6 % mellan åren 2006 – 2007. Det slutliga utfallet för 2008 pekar på fortsatt stora mängder. Dessa ökade volymer medför större kostnader för destruktion av olika utsorterade avfallsslag.

Parallellt med ökade avfallsmängder så har även besöksfrekvensen vid Kretsloppcentralen också ökat stadigt jämfört med tidigare år (2006 – 68 500 och 2007 – 73 600 besök). För att öka tillgängligheten vid anläggningen föreslås ökat öppethållande i viss mån dagtid, men främst med att kvällsöppet införs för samtliga dagar måndag – torsdag. Gällande index för behandlings- och transportkostnaderna för grovavfall har ökat med 10,13 % för perioden januari 2007 – oktober 2009 vilket måste korrigeras i ny avfallstaxa.

- Ett nytt system för hämtning av hushållsavfall, i första hand från enbostadshus, har testats i två provområden och utvärderas innan utgången av 2008. Utveckling och införande av detta system förväntas ske i större delar av kommunen. Detta system kommer att innebära att kunden kommer att kunna använda sig av en så kallad behovshämtning av hushållsavfallet. Abonnenten avgör då själv när avfall ska hämtas samt betalar bara för de antal gånger som kärl tömts. Detta hämtsystem gynnar därför de hushåll ekonomiskt som källsorterar och återvinner delar av sitt avfall.

Tekniska kontoret har utarbetat ett förslag till ny renhållningstaxa. I förslaget görs förändringar av avgifternas nivå för att bättre kunna tillgodose behoven för kostnadstäckning.

Kommunens hushållsavfall behandlas vid Högdalenverket i enlighet med pågående avtal med Fortum Värme AB. Avtalspriset inklusive deponiskatt och förbränningskatt är oförändrat från och med den 1 januari 2009 jämfört med gällande renhållningsbudget och avfallstaxa, 623 kr/ton (drygt 5,7 Mkr/år). Föreslagen ny taxa innehåller därför ingen kompensation för ökade behandlingskostnader.

Tidigare beslut i kommunfullmäktige avseende avfallstaxa innebär att taxajustering inom ramen för indexuppräkning kan beslutas av kommunstyrelsen.

Ordförandeutlåtande

Jag tycker att det är roligt att våra invånare utnyttjar vår renhållningsservice. Det är därför stimulerande att vi nu kan utöka tillgängligheten inom ramen för en indexuppräkning av taxan.

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar rekommendera att kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till renhållningstaxa för 2009.

_____

§125 Reviderad taxa för vatten och avloppsavgifter

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Kommunstyrelsen rekommenderas att godkänna föreliggande förslag till reviderad taxa för vatten och avloppsavgifter 2009 för Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 14 juni 2007, § 52, nu gällande VA-taxa vilket innebar en justering av både anläggnings- och brukningsavgifter.

Utbyggnadskostnaderna av VA har fortsatt öka till följd av allmänna prisökningar och stigande konsumentprisindex (KPI). Nivåerna för brukningsavgifter i nuvarande taxa har därför blivit otillräckliga för att täcka uppkomna driftkostnader inom VA-verksamheten. Brukningsavgifterna enligt § 13 i gällande VA-taxa baseras på KPI för april 2007 (289,8) och som för september 2008 uppgår till 305,1.

Tekniska kontoret har utarbetat ett förslag till ny taxa med justering av brukningsavgifterna i gällande taxa. I förslaget görs förändringar av avgifternas nivå med 5,3 % för att tillgodose behoven för kostnadstäckning som följd av höjda KPI. Avgiftsändringen innebär att brukningsavgiften för renvatten höjs från nuvarande 15,15 kr till 15,85 kr inklusive moms per m3.

Tidigare beslut i kommunfullmäktige avseende VA-taxa innebär att taxajustering inom ramen för indexuppräkning kan beslutas av kommunstyrelsen.

Den beslutade ändringen av brukningsavgifterna tillämpas från och med debiteringsperioden efter den dag som angetts i kommunstyrelsens beslut som för vissa VA-abonnenter då tillämpas från och med den 1 december 2008.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar rekommendera att kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till Va-taxa för 2009.

_____

§126 Reviderade allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Kommunstyrelsen rekommenderas att godkänna föreliggande förslag till reviderade förslag till ny ABVA 07 och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för fastställande.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 16 maj 2002, § 42, allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Nu gällande ABVA har sitt stöd och ursprung i tidigare lag (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar (VAL 70).

Den 1 januari 2007 ersattes VAL 70 av lagen (2006:412) om allmänna vatten- och avloppstjänster (LAV 06). Denna nya lagstiftning kräver att nya allmänna bestämmelser tas fram och fastställs av kommunfullmäktige.

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till ny ABVA 07. Förslaget innehåller förändringar och anpassning till ny lagstiftning men samtidigt färre bestämmelser jämfört med tidigare, främst för att fokusera på själva användandet av den allmänna anläggningen. Dessutom har bestämmelser rörande lätt tryckavlopp införts som följd av en allt vanligare tillämpning och tidigare prövade rättsfall.

Tidigare ABVA innehöll även bestämmelser av upplysningskaraktär vilka nu utgör tillägg till ny ABVA 07 med motsvarande information i form av förklaringar och kommentarer till gällande lagstiftning.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar rekommendera att kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till ny ABVA 07 och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för fastställande.

_____

§127 Budgetuppföljning för tekniska kontoret för januari – oktober 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Lokalförsörjning

Kommentar till periodutfall: Fastighetsenheten redovisar ett underskott på 0,3 mkr per den sista oktober.

Enheten har erhållit 10 mkr utöver budget för eftersatt planerat underhåll för 2008.

Väghållning

Kommentar till periodutfall: Det totala överskottet beror till största delen på den milda vintern, samt sjukfrånvaro i personalgruppen, vilket i sin tur även leder till minskade övriga driftskostnader.

Kommentar till årsprognos: På grund av den milda vintern lämnas en årsprognos på +2 mkr.

Park

Kommentar till periodutfall: Utfallet visar ett litet överskott jämfört med budget. Delvis på grund av lägre kapitaltjänstkostnader samt lägre kostnader för gräsklippning på grund av gynnsam väderlek. I övrigt visar kontot för naturvård ett underskott även detta på grund av den milda vintern.

Idrott- och friluftsliv

Kommentar till periodutfall: Kostnaderna för idrott- och friluftsverksamheten visar ett mindre underskott dels för ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade elkostnader i samband med uppstarten av de konstfrysta isbanorna.

Sidoordnad verksamhet

Kommentar till periodutfall: På grund av den milda vintern har inte ersättning behövt betalas ut till entreprenörer som snöröjer vägar inom vägföreningarnas områden. Detta är orsaken till den stora skillnaden mellan budget och utfall.

Exploatering

Kommentar till periodutfall: Större delen av överskottet beror på lägre kapitaltjänstkostnader jämfört med budget då planerade investeringar skjutits i tid.

Kommentar till årsprognos: Då kapitaltjänstkostnaderna blir lägre jämfört med budget på visar årsprognosen ett överskott på 0,5 mkr.

Hållbar utveckling och miljö

Kommentar till periodutfall: Överskottet beror till största delen på vakanser under första delen av året inom verksamheterna hållbar utveckling och miljö.

Va-verket

Kommentar till periodutfall: Kostnaderna för rening av avloppsvatten är fortsatt högre än budgeterat och främst påverkade tidigare av regnrika vår- och höstmånader som medfört ökade spillvattenvolymer. Det negativa utfallet beror även på att intäkter från renvattenförsäljning inte periodiserats fram till denna uppföljning. Efter periodisering minskas utfallets nettounderskott till cirka 1,2 mkr. Intäkterna är något högre än budget på grund av inkomna anslutningsavgifter från expolateringsområden.

Kommentar till årsprognos: Årsprognosen redovisar ett fortsatt underskott jämfört med budget på 1 mkr vilket beror på ovanstående kommentar.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Indexuppräkning av befintlig VA-taxa kommer att ske från och med den 1 januari 2009 och efter beslut i kommunstyrelsen i november 2008.

Renhållning

Kommentar till periodutfall: Verksamheten visar ett positivt resultat främst påverkat hittills uppkomna ersättningar för metallskrot och ökade intäkter från rörliga hushållsavfallsavgifter.

Centralköket

Kommentar till periodutfall: Personalkostnaderna är mindre än budget för perioden, vilket beror på en sjukskrivning.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås med ett godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

_____

§128 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska chefen Åke Skoglund lämnar en muntlig redovisning om pågående projekt med beräkning av kostnaderna för utbyggnaden av vägar och avlopp i kommunens fritidsområden.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§129 Pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av pågående och kommande upphandlingar.

För upphandlingar markerade med * beräknas kostnaden överstiga gränsen för tjänstemannadelegation.

Kretsloppscentralen

*Ramper och avlämningsyta, (2009)

Breviks förskola etapp 3

*Rör

*Ventilation

El

Sprinkler

*Stomkomplettering

Plåt

Målning

Undertak

Styr/regler Inbrottslarm

Finplanering

Mattor

Dalskolan, tillbyggnad gymnastikhall

Schakt & sprängning

Plattor på mark

*Stomme (tätt hus)

* Rör

*Ventilation

*El

Stomkomplettering

Plåt

Målning

Mattor

Undertak

Gymnastikutrustning

Finplanering

Hiss

Styr/regler

Övrigt

Parkeringsövervakning

Radonmätning

* Grävmaskinstjänster

Brandskydd och årlig kontroll

Drift och underhåll av trafiksignaler

Ramavtal - Vägmärken (gemensamt med Haninge kommun)

Hantverksmaterial

*Byggnation av särskilt boende

*Upphandling särskilt boende, Backstuga

Mattransporter inom kommunen

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§130 Redovisning av beslut fattade enligt delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tyresö Gymnasium, matsal byte av belysningsarmaturer

Kwalitel AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 156 000 kr exkl. mervärdeskatt

Stimmets skola, avdelningar Delfinen och Badstranden

Kwalitel AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 151 000 kr exkl. mervärdeskatt

Förskolan Sofieberg, omläggning av tätskikt på yttertak

Tak &. Bygg entreprenader AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 260 000 kr exkl. mervärdeskatt

Sofiebergs skola, gymnastiksal, omläggning av golvmatta

Måleri o Golvservice i Tyresö AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 138 500 kr exkl. mervärdeskatt

Njupkärrs skola, mediatek belysningsarmatur

Kwalitel AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 125 000 kr exkl. mervärdeskatt

Omläggning av golvmatta i Forellskolan

Måleri o Golvservice i Tyresö AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 98 800 kr exkl. mervärdeskatt


Omläggning av tätskikt på yttertak vid förskolan Dalstugan

Byggtunderhåll Produktion AB har antagits som entreprenör

Kostnad: 246 300 kr exkl. mervärdeskatt

Omläggning av golvmattor i Wättingedelen vid Tyresö Gymnasium

Måleri o Golvservice i Tyresö AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 496 500 kr exkl. mervärdeskatt

Omläggning av tätskikt på yttertak på förskolan Ballongen

Tak & Bygg entreprenader AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 243 000 kr exkl. mervärdeskatt

Utbyte av fasadpanel samt ommålning av fasader och fönster vid förskolan Ballongen

Hasse Johansson Byggservice AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 544 000 kr exkl. mervärdeskatt

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§131 Ramdirektiv för vatten

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Till år 2015 ska alla sjöar, vattendrag, kustvatten, vatten i övergångszon (vattnet där en flod rinner ut i havet) och grundvatten i Europa ha god status. Med god status menar man att vattenkvaliteten är god och att naturligt förekommande växter och djur trivs. För grundvatten innebär det dessutom att man inte tar ut mer grundvatten än vad som nybildas. Målet anges i EG:s ramdirektiv för vatten. I Sverige kallar vi arbetet med direktivet för vattenförvaltning.

Arbetet för att nå god vattenstatus sker i sexårscykler där det ingår ett antal återkommande delmoment

- Kategoriindelning ?sjö, vattendrag, kust, grundvatten, modifierat eller konstgjort vatten?

- Typindelning ?vilka vatten har ungefär samma förutsättningar?

- Referensförhållanden ?hur skulle vattnen se ut opåverkade?

- Beskrivning av påverkan ?punktkällor, diffusa källor, uttag, reglering och morfologiska förändringar

- Ekonomisk analys ?vad är vattenanvändningen värd?

- Skyddade områden ?vilka är de?

- Den första kartläggningen rapporterades till EU i mars 2005!

Miljömål och normer

Alla vatten ska uppnå ”god status”. Bestämmelserna om normer finns i miljöbalken.

Upprätta åtgärdsprogram

Vad man behöver göra för att uppnå ”god status”

Kommunekolog Göran Bardun redovisar vad ramdirektiven innebär för Tyresö kommun och en grov tidplan för arbetet.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar att notera redovisningen.

_____

§132 Tekniska kontorets nya organisation

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska chefen Åke Skoglund presenterar tekniska kontorets nya organisation som träder i kraft den 1 januari 2008 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§133 Sammanträdesplan för 2009

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Sammanträdesplan för 2009 ska fastställas på nästkommande sammanträde

Beskrivning av ärendet

Sekreteraren i kommunstyrelseutskottet och planberedningen har upprättat följande förslag till sammanträdesplan för år 2009. Såväl beredningarna som sammanträdena är förlagda till onsdagar utom där det särskilt är angivet.

Kommunstyrelseutskottet har sitt sammanträde en vecka innan kommunstyrelsen.

Ordförandeberedning (08.15)

Sammanträde (08.15)

14 jan

28 jan

4 feb

18 feb

11 mars

25 mars

15 apr

22 apr

6 maj

20 maj

3 jun

10 juni

5 aug

19 aug

9 sept

24 sept (torsdag)

7 okt

21 okt

4 nov

18 nov

2 dec

16 dec

Ordförandeutlåtande

Under behandlingen av ärendet har det framförts önskemål om att sammanträdena för ska börja klockan 08.30 och att en del sammanträdesdagar kan krocka med andra möten. Jag föreslår därför att kommunstyrelseutskottet beslutar att sammanträdesdagarna för ordförandeberedning och sammanträden fastställ på nästa sammanträde.

_____

§134 Kurs om VA-branschen den 3 december 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Martin Huusmann och Lennart Jönsson utses att delta VA-branschens kurs den 3 december 2008.

Beskrivning av ärendet

Svensk vatten inbjuder till utbildning för förtroendevalda onsdagen den 3 december 2008 mellan 10.00 – 16.00. Platsen är Radisson SAS Arlanda Hotel, Benstocksvägen 1. Kursavgiften är 1 500 kronor (exklusive moms) och inkluderar dokumentation, kaffe och lunch.

Ur innehållet

Vatten och politik

Lagar som styr vattentjänsterna

Ekonomin i vattentjänsterna

VASS – vattentjänsternas statistik

Dricksvatten

Avlopp och miljö

Rörnät

Svenskt vatten – aktuella frågor

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar att Martin Huusmann och Lennart Jönsson får bevista VA-branschens kurs den 3 december.

_____

§135 Upphävande av avtal med ägarna av fastigheten om anslutning till allmän va-anläggning via fastigheten X

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Begäran att få ansluta fastigheten X till den allmänna va-anläggningen avslås.

2. Befintligt avtal om anslutning till allmän va-anläggning upphör att gälla då avtalsvillkoren inte är uppfyllda.

Beskrivning av ärendet

Den 18 november undertecknade en av ägarna till fastigheten X, Per Spett, ett avtal med Tyresö kommun att få ansluta till allmän va-anläggning till gemensam anslutningspunk på fastigheten X (aktbilaga).

Efter avtalets tecknande har fastigheten X försålts den 11 augusti 2008. De nya ägarna av fastigheten X har i en skrivelse från den 4 november 2008 (aktbilaga) inte godkänt överlåtelsen av sina rättigheter och skyldigheter enligt föreliggande avtal mellan kommunen och ägaren av fastigheten X.

Fastighetsägaren till fastigheten X har föreslagit att avloppet kan dras fram på kommunal mark och anslutas till den allmänna va-anläggningen i nära anslutning till fastigheten X anslutningspunkt.

I ett politiskt uttalande från kommunen har det slagits fast att det blir ohållbart att ansluta angränsande fastigheter, som inte ingår i aktuell detaljplan. Det skulle hela tiden bli nya gränsdragningar. Undantag måste dock kunna göras för mycket särskilda fall och får bedömas från fall till fall.

Det kan därmed konstateras att de avtalade villkoren mellan kommunen och ägaren av fastigheten X inte uppfyllts. Samtidigt bedöms att den förslagna dragningen av ledningarna från fastigheten inte kan betraktas som ett särskilt fall som kan medföra avvikelse från den uttalade politiska viljeinriktning för anslutning till kommunens va-anläggning för fastigheter belägna utanför gastställda detaljplaner.

Ordförandeutlåtande

Jag delar tekniska kontorets bedömning att den nu föreslagna dragningen av avloppet från fastigheten X inte kan betraktas som ett särskilt fall som kan medge undantag från den fastslagna principen om va-anslutning av en fastighet belägen utanför aktuell detaljplan.

Vidare konstaterar jag villkoren i avtalet mellan Tyresö kommun och ägaren av fastigheten X inte är uppfyllda. Det medför enligt min bedömning att föreliggande avtal inte är giltigt och därmed upphör att gälla.

Jag föreslår därför att kommunstyrelseutskottet beslutar att inte medge att fastigheten ansluts till den allmänna va-anläggningen och att avtalet med ägarna av fastigheten X upphör att gälla.

_____

§136 Verksamhets- och budgetplan för tekniska kontoret 2009

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska chefen Åke Skoglund presenterar tekniska kontorets verksamhetsplan för år 2009 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar att notera redovisningen.