Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2008-12-10

Sammanträde 2008-12-10

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§137 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder i Tyresö 1 november – 21 november 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Mycket klotter har förekommit främst bland centrumskolorna. Strandskolan fick ett 40-tal rutor nerklottrade under en helg.

Vid uthyrning av Stimmets matsal har det skett skadegörelse. På skolgården har vid flertal tillfällen krossade flaskor, ölburkar och saboterade cyklar har hittats.

Kumla skola har återigen varit utsatt för mycket glaskross liksom Nyboda skola.

På förskolan Tärningen har man anlagd brand på en sandlåda ståendes vid fasaden. Händelsen är polisanmäld och videoinspelad.

Säkerhets- och beredskapsenhetens utlåtande

Arbetet med tidigare föreslagna åtgärder fortsätter.

En sammanställning av händelser och vidtagna åtgärder 2008 redovisas i januari 2009 för utskottet.

Fastighetsenhetens redovisning av kostnader för skadegörelse och åverkan

Tekniska chefen Åke Skoglund redovisar kostnaderna för skadegörelse och åverkan.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningarna.

_____

§139 Riktlinjer för dagvattenhantering

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Kommunstyrelsen rekommenderas att godkänna föreliggande förslag till riktlinjer för dagvattenhantering inom Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet

Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadskontoret arbetat fram riktlinjer för dagvattenhantering som en del i arbetet med att uppnå EU:s vattendirektiv och Sveriges miljömål som rör yt- och grundvatten (aktbilagor).

Syftet med riktlinjerna för dagvattenhantering är att skapa genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva rutiner för dagvattenhanteringen där hanteringsmetoden ska bedömas utifrån dagvattnets föroreningshalt och recipientens känslighet.

Riktlinjerna ska via detaljinformation och konkreta exempel vara vägledande och användbara i det praktiska arbetet för:

- kommunens handläggare av detaljplaner, miljöärenden och bygganmälningar

- fastighetsägare

- byggansvariga

- projektörer.

Renhållnings- och va-chefen redovisar förslaget till riktlinjer för dagvattenhanteringen inom Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande

Jag tycker att det är utmärkt att riktlinjer utarbetats för dagvattenhanteringen. Utformningen av riktlinjerna med exempel på lösningar av dagvattenhanteringen gör att även den oinvigde kan ta åt sig av informationen. Min avsikt är att riktlinjerna ska fastställas av kommunstyrelsen i början på nästa år.

För att ledamöter och ersättare i kommunstyrelseutskottet ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet avser jag att ta upp ärendet på nästa sammanträde för beslut om att överlämna riktlinjerna till kommunstyrelsen för fastställelse. Jag föreslår därför att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen:

_____

§140 Svinn och konsumtionsundersökning för skolluncher

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Under två veckor under vårterminen 2008 genomfördes mätning av konsumtion, svinn och antalet ätande på kommunala grundskolor och Tyresö gymnasium. Vidare genomfördes analys av närings- och energiinnehållet i 20 skolluncher upplagda av elever och 10 portioner upplagda av personalen enligt tallriksmodellen.

Drygt 10 % av den maten som las upp på tallriken slängdes. Variationerna mellan de olika årskullarna var stor.

Närings- och energiinnehållet i de stickprov, som togs av portioner som eleverna själva lagt upp, var 17 av 20 för låg. Även portionerna enligt tallriksmodellen låg strax under livsmedelsverks rekommendationer.

Samordnaren för hållbar utveckling Mette Kjörstad lämnar en muntlig redovisning av svinn och konsumtionsundersökningen för skolluncher.

Avsikten är att svinn och konsumtionsundersökningen ska redovisa för barn och utbildningsförvaltningen samt utvecklingsförvaltningen och berörda nämnder.

Ordförandeutlåtande

Jag kan konstatera att införandet av tvårättersmenyn har medfört en ökning av antalet ätande elever vilket är mycket positivt. Att minska mängden mat som slängs och att få eleverna att äta en fullvärdig kost är en uppgift för respektive verksamhet. Därmed föreslår jag att kommunstyrelseutskottet beslutar att notera redovisningen.

_____

§141 Budgetuppföljning för tekniska kontoret för januari – november 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Lokalförsörjning

Kommentar till periodutfall: Fastighetsenheten redovisar ett överskott på 1,2 mkr per den sista november.

Enheten har erhållit 10 mkr utöver budget för eftersatt planerat underhåll för 2008.

Väghållning

Kommentar till periodutfall: Det totala överskottet beror till största delen på den milda vintern, samt sjukfrånvaro i personalgruppen, vilket i sin tur även leder till minskade övriga driftskostnader.

Kommentar till årsprognos: Det totala överskottet beror till största delen på den milda vintern, samt sjukfrånvaro i personalgruppen, vilket i sin tur även leder till minskade övriga driftskostnader.

Park

Kommentar till periodutfall: Utfallet visar ett överskott jämfört med budget. Delvis på grund av lägre kapitaltjänstkostnader samt lägre kostnader för gräsklippning på grund av gynnsam väderlek. I övrigt visar kontot för naturvård ett underskott även detta på grund av den milda vintern.

Idrott- och friluftsliv

Kommentar till periodutfall: Kostnaderna för idrott- och friluftsverksamheten visar ett underskott dels för ej budgeterade kapitaltjänstkostnader samt ökade elkostnader, även ett underskott för personalkostnader för en tredje tjänste på Alby.

Sidoordnad verksamhet

Kommentar till periodutfall: På grund av den milda vintern har inte ersättning behövt betalas ut till entreprenörer som röjer snö vägar inom vägföreningarnas områden. Detta är orsaken till den stora skillnaden mellan budget och utfall.

Exploatering

Kommentar till periodutfall: Större delen av överskottet beror på lägre kapitaltjänstkostnader jämfört med budget då planerade investeringar skjutits i tid.

Kommentar till årsprognos: Då kapitaltjänstkostnaderna blir lägre jämfört med budget på visar årsprognosen ett överskott på 0,5 mkr

Hållbar utveckling och miljö

Kommentar till periodutfall: Överskottet beror till största delen på vakanser under första delen av året inom verksamheterna hållbar utveckling och miljö.

Va-verket

Kommentar till periodutfall: Kostnaderna för rening av avloppsvatten är fortsatt högre än budgeterat vilket påverkar utfallet. Högre maskinkostnader i samband med akuta åtgärder på ledningsnät samt materialinköp på grund av pumphaverier i avloppspumpstationer påverkar också kostnadsbilden. Kostnader för konsulter är också högre än förväntat på grund av tillkommande utredningsuppdrag för fortsatt VA-utveckling inom Östra Tyresö samt i samband med regressärenden vid VA-skador. Intäkterna är något högre än budget på grund av inkomna anslutningsavgifter från exploateringsområden.

Kommentar till årsprognos: Årsprognosen redovisar ett fortsatt underskott jämfört med budget vilket beror på ovanstående kommentar.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Indexuppräkning av befintlig VA-taxa kommer att ske från och med den 1 januari 2009 i enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 25 november 2008.

Renhållning

Kommentar till periodutfall: Verksamheten visar ett positivt resultat främst påverkat av att hittills uppkomna ersättningar för metallskrot och ökade intäkter från rörliga hushållsavfallsavgifter. Samtidigt har entreprenadkostnader inte kunnat debiteras fullt ut på grund av brister i ett nytt debiteringssystem vilket skulle balansera det totala utfallet för verksamheten.

Centralköket

Kommentar till periodutfall: Personalkostnaderna är mindre än budget för perioden, vilket beror på en sjukskrivning.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås med ett godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

_____

§142 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

- Till följd av snöfallet har det tidigare redovisade överskottet för snöröjningen ätit upp.

- Energideklaration av kommunens fastigheter har påbörjats och beräknas vara klar under mars månad 2009.

- Tekniska chefen Åke Skoglund tredimensionell filmsekvens hur trafikplats Alléplan kommer att se ut när den är färdigställd. Byggstart beräknas till våren 2009.

- Ett första uttag av statistik över besöksfrekvensen vid Petterboda återvinningsstation redovisades. En fördjupad redovisning kommer att på ett kommande sammanträde.

- En enkel enkät kommer att skickas ut till boende Öringe och Lindalen (cirka 600 hushåll) där försök behovshämtning av avfall genomförs.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningarna.

_____

§143 Pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av pågående och kommande upphandlingar.

För upphandlingar markerade med * beräknas kostnaden överstiga gränsen för tjänstemannadelegation.

Kretsloppscentralen

*Ramper och avlämningsyta (2009)

Breviks förskola etapp 3

*Rör

*Ventilation

El

Sprinkler

*Stomkomplettering

Plåt

Målning

Undertak

Styr/regler Inbrottslarm

Finplanering

Mattor

Dalskolan, tillbyggnad gymnastikhall

Schakt & sprängning

Plattor på mark

*Stomme (tätt hus)

* Rör

*Ventilation

*El

Stomkomplettering

Plåt

Målning

Mattor

Undertak

Gymnastikutrustning

Finplanering

Hiss

Styr/regler

Övrigt

* Grävmaskinstjänster

Brandskydd och årlig kontroll

Drift och underhåll av trafiksignaler

Ramavtal - Vägmärken (gemensamt med Haninge kommun)

Hantverksmaterial

*Byggnation av särskilt boende

*Upphandling särskilt boende, Backstuga

Mattransporter inom kommunen

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§144 Redovisning av beslut fattade enligt delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade av Leif Svärdsén

Flyttning skrotning av fordon

Antal långtidsuppställda fordon perioden 1/11 - 31/11- 2008 antecknades 11 fordon varav 5 stycken protokollfördes, under perioden har 3 skrotats och 1 stycken har efter skriftlig anmaning flyttats av fordonsägaren. Från den 1 november till och med den 31 november 2008 har 87 fordon protokollförts för åtgärd.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade perioden 1 november till och med den 31 november 2008 uppgick till 27 stycken 3 stycken har fått avslag och 7 stycken sänts vidare till kommunens förtroendeläkare för utredning. Antal utfärdade perioden 1 november till och med den 31 november 2008 är 185 stycken.

Schaktningstillstånd

Under perioden 1 november till och med den 31 november 2008 har 2 stycken tillstånd medgivits

Tillstånd för upplåtelse av allmän plats

Under perioden den 1 november till och med den 31 november 2008 har ett yttranden lämnats till Polismyndigheten. 9 stycken har lämnats via enkel delgivning.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar att notera redovisningen.

_____

§145 Sammanträdesplan för 2009

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Föreliggande förslag till sammanträdesplan godkänns.

Beskrivning av ärendet

Sekreteraren i kommunstyrelseutskottet och planberedningen har upprättat följande förslag till sammanträdesplan för år 2009. Såväl beredningarna som sammanträdena är förlagda till onsdagar.

Kommunstyrelseutskottet har sitt sammanträde en vecka innan kommunstyrelsen.

Ordförandeberedning (08.15)

Sammanträde (08.30)

21 jan

28 jan

4 feb

18 feb

11 mars

25 mars

16 apr (torsdag)

22 apr

6 maj

20 maj

3 jun

10 juni

19 aug

2 sept

9 sept

24 sept torsdag

7 okt

21 okt

4 nov

18 nov

3 dec torsdag

16 dec

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås godkänna föreliggande förslag till sammanträdesplan för 2009.

_____

§146 Försöksverksamhet med insamling av farligt avfall i Trollbäcken

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

1500 hushåll i Trollbäcken deltar sedan 2002 i ett försök med ”Miljöboxar, röda boxar” för insamling av farligt avfall och småelektronik. Försöket ska utvärderas under 2008.

Renhållnings- och va-chefen Bertil Eriksson lämnar en muntlig redovisning från försöken med hushållsnära insamling av farligt avfall.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningen.

§147 Trafik- och hastighetsundersökning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Trafiksituationen i Tyresö kommun förändras med den pågående permanentbosättningen främst i kommunens fritidsområden. Det innebär att trafikmängderna bedöms öka liksom dess negativa effekter som i form av buller, avgaser, trängsel samt ökade risker för trafikolyckor. För att få en fortlöpande och kontinuerlig kontroll av trafikmängder, främst då på huvudvägnät, har tekniska kontoret under året beställt trafik och hastighets mätningar på 18 mätplatser inom kommunen. Mätningen har utförts av Vägverket Konsult AB.

De undersökta vägarna är:

- Tyresövägen

- Njupkärrsvägen

- Töresjövägen

- Bollmoravägen

- Granängsvägen

- Myggdalsvägen

- Strandallén

Historiskt har tekniska kontoret utfört trafik mätningar med egen mätutrustning med olika resultat och tidvis bristfällig dokumentation, Detta har inneburit en stor osäkerhet då man tvingats till använda uppräkningstal vid exempelvis bullerutredningar. Vid överklagan av exempelvis planärenden har kommunen oftast får göra en såkallade akut mätning på plats för att styrka angivna förutsättningar.

Tekniska kontoret vill med det nya sättet att arbeta med trafikmängder kunna använda ett säkrare system och en bättre uppföljning som säkerställer våra beräkningar av trafikbuller och trafikmängdsberäkningar i planeringsfrågor, men också gentemot exploatörer och kommuninnevånare.

Tekniska kontorets avser att från och med 2009 teckna avtal med Vägverket Konsult att utöka provområdet till att omfatta trafik mätningar inom hela kommunens huvudvägnät med ett intervall på 3 år.

Resultaten av mätningarna kommer att läggas in som en GIS-applikation (digital karta) för att förbättra tillgängligheten och uppföljningen. Resultatet blir en snabbare uppföljning av problemområden, möjlighet till bättre vägunderhåll, kontinuerlig uppföljning av trafikbuller och bättre säkrare underlag vid planeringsfrågor vid nybyggnation.

De nu utförda trafik- och hastighetsundersökningarna uppvisar en vis trend på minskade trafikmängden och att hasighetsbegränsningarna i stort sett efterlevs (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Jag tycker att det initiativ tekniska kontoret har vidtagit och kommer att vidta är utmärk. Jag ser också framemot att kommuninvånarna erbjuds möjlighet att ta del av resultaten från mätningarna på enkelt sätt. Därmed föreslår jag att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen.

_____

§148 Slutredovisning av projektet Smultronvägen i Strand

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 1993, § 119, att slutredovisning ska ske av projekt som färdigställts.

Projektet Smultronvägens kostnader och intäkter slutredovisas i aktbilaga.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås beslutar att redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

_____

§149 Slutredovisning av projektet Breviks skola

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 1993, § 119, att slutredovisning ska ske av projekt som färdigställts.

Projektet Breviks skolas kostnader och intäkter slutredovisas i aktbilaga.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås beslutar att redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

_____

§150 Slutredovisning av projektet Ljungvägen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 1993, § 119, att slutredovisning ska ske av projekt som färdigställts.

Projektet Ljungvägens kostnader och intäkter slutredovisas i aktbilaga.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås beslutar att redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

_____

§151 Slutredovisning av projektet Västra Nytorpsvägen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 1993, § 119, att slutredovisning ska ske av projekt som färdigställts.

Projektet Västra Nytorpsvägens kostnader och intäkter slutredovisas i aktbilaga.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås beslutar att redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

_____

§152 Yttrande till länsrätten över restaurang Tjilis (Tyresö Sportbar AB) överklagan av kommunstyrelseutskottets beslut om inskränkning av serveringstiden

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Rätten att avge yttrande till länsrätten över restaurang Tjilis (Tyresö Sportbar AB) överklagan av kommunstyrelseutskottet beslut om inskränkning av serveringstiden delegeras till ordförande Peder Holmström i förening med tjänstgörande ersättaren Susann Ronström (justerare av dagens protokoll).

Beskrivning av ärendet

Länsrätten har begärt att kommunstyrelseutskottet ska yttra sig över restaurang Tjilis Tjilis (Tyresö Sportbar AB) överklagan av beslutet att inskränka serveringstiden.

Länsrätten har angivit att yttrandet ska ha inkommit senast den 5 december 2008. Begäran om yttrande inkom till kommunen den 3 december 2008.

Alkoholhandläggaren har begärt förlängd tid för att inkomma med yttrandet till den 17 december 2008.

Ordförandeutlåtande

Då det inte finns något färdigt förslag till yttrande saknas föreslår jag att kommunstyrelseutskottet delegerar yttranderätten till mig och Susann Ronström som justerar dagens protokoll.

_____

§153 Förtur till seniorlägenhet

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Ansökan om förtur till seniorlägenhet i Tyresö bifalls.

Beskrivning av ärendet

87- MAN ansöker om förtur till seniorlägenhet i Tyresö kommun.

Socialförvaltningens biståndsavdelning har utrett frågan om förtur till seniorlägenhet.

Biståndsavdelningens bedömning är att den 87-åriga kvinnan ska få förtur till en seniorlägenhet i Tyresö.

Tyresö kommuns förmedlingsregler

Kommunstyrelsen har den 25 mars 2008, § 47, beslutat om förmedlingsregler för seniorbostäder (aktbilaga). Av beslutet framgår att kommunstyrelsen har delegerat till kommunstyrelseutskottet att besluta om övriga förturer efter intyg från biståndshandläggare.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar att bifalla ansökan om förtur till seniorlägenhet i Tyresö.

_____

§154 Redovisning från deltagande i en kurs om VA-branschen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Ledamoten Martin Huusmann och ersättare Lennart Jönsson har deltagit VA-branschens kurs den 3 december 2008.

Martin Huusmann lämnar en muntlig redovisning från vad som framkom under kursen.

Av redovisningen framkom bland annat:

- Vår vattenförbrukning är 180 liter per dygn.

- Klimatzonen flyttas norrut cirka 1 meter per timme, vilket kommer att medföra ökade belastningar på avloppssystemen.

- En ny vattenlag började gälla 2007 vilket har ökat kommunens ansvar.

Ordförandeutlåtande

Jag tackar för den intressanta redovisningen och föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar att notera redovisningen.

_____

§155 Avtackning av Lilian Edberg och en god jul och ett gott nytt år

Ordförande Peder Holmström framför sitt och kommunstyrelseutskottets tack till Liljan Edberg som kommer att lämna sitt uppdrag i kommunstyrelseutskottet. Samtidigt önskas kommunstyrelseutskottets ledamöter, ersättare och all personal en god jul och ett gott nytt år.

_____