Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2009-01-28

Sammanträde 2009-01-28

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1 Anmälan om ny ersättare i kommunstyrelseutskottet

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Anmälan noteras

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har den 16 december 2008, § 194, beslutat utse Helena Bergman (m) som ny ersättare i kommunstyrelseutskottet.

Helena Bergman ersätter Lilian Edberg (m) som avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelseutskottet.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera anmälan.

_____

§2 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder samt kostnader för skadegörelse och åverkan under perioden den 22 november 2008 till den 9 januari 2009

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Diskussionen och redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Mycket glaskross har skett över perioden. På Stimmets skola och Njupkärrs skola har man sammanlagd krossat 30-tal fönster.

Brandtillbud har skett på gymnasiet på grund av elfel och på Dalskolan har det anlagts brand genom att man kastat in en raket i brevinkast vid kök.

Inbrott har skett på Gymnasiet, Stimmets skola, Kumla skola och Kulturskolan. Vid inbrott på Kulturskolan greps en person på plats. Vid Kulturskolan har också ett insiderbrott skett där man bland annat tagit extern hårddisk och cd-spelare.

Klotter har förekommit runt om i kommunen. Fårdala och Stimmets skolor har blivit mest utsatta.

Mycket övrig skadegörelse har förekommit vid kommunens fastigheter. På Masten/C3L och förskolan Ballongen har man vid flertal tillfällen förstört flaggstängerna med tillbehör.

Vid Fårdala skola och Strandskolan har man klippt av elkablar till utebelysningen och även förstört dessa. Mycket stök har det varit kring Stimmets skola där man skräpat ner och förstört staket och skolgårdsinteriörer.

Fastighetsenhetens redovisning av kostnader för skadegörelse och åverkan

På sammanträdet redovisar fastighetschefen Jan Nilsson kostnaderna för skadegörelse och åverkan.

Säkerhets- och beredskapsenhetens åtgärder

Möten kommer att anordnas med säkerhetsombud på skolor och förskolor tillsammans med polis, representanter för fastighet och gata/park. Vi vill på detta sätt gemensamt hitta lösningar på hur vi kan i möjligaste mån förhindra att skadegörelse och övriga oönskade händelser uppkommer.

Trygghetsvandringar kommer att genomföras under våren kring Nyboda skola och Kulturskolan samt runt Forellen och simhallen.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningarna.

_____

§3 Utrymningsövning i kommunhuset

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noterar

Beskrivning av ärendet

En utrymningsövning genomfördes tisdagen den 13 januari 2009 i kommunhuset. Övningen genomfördes i samverkan med Södertörns brandförsvarsförbund och Rodamco.

Av redovisningen framgår att utrymningen av kommunhuset genomgående fungerade mycket bra. Smärre brister som noterades kommer att åtgärdas och förbättras.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen.

§4 Sammanfattning av säkerhetsarbetet under år 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Brotts- och drogförebyggare Linda Wikman redovisar statistik över inrapporterade skador och brott i kommunen under år 2008 (aktbilaga).

Under 2008 har nedan åtgärder föreslagits och genomförts på grund av den statistik som tas fram om skador och tillbud av säkerhetsenheten (aktbilaga)

· Trygghetsvandringar har genomförts under året på och kring Fornuddens skola (i mörker och i ljus), Kumla skola (i mörker och i ljus) och efter initiativ från Tyresö Bostäder kring Granängstorget (i mörker).

· Samarbete med närpolisen och Tyresö trafikskola har inletts kring bostadsinbrotten där framförallt trafikskolan har engagerats i arbetet med att hålla bättre uppsikt kring den yttre miljön och kring kommunens bostadsbestånd. Bostadsinbrotten har minskat.

· Samarbete med polisen och krögare kring krogrelaterat våld. Stark koppling till överservering av alkohol. Problemen har minskat.

· Energikällan och fritidsgården har tillsammans ordnat aktiviteter för ungdomar kring Valborg och höstlovet vilka har varit mycket uppskattade.

· Utvecklat samordningen för få en översikt över förberedande åtgärder inför vissa storhelger under året. Detta berör framförallt fritidsgården, polisen, föräldravandring och väktare.

· Checklistor har gjorts i samarbete med polisen för att styra upp innehåll i polisanmälningarna när det gäller klotter och glaskross

· Prioriterat rondering med väktare, både invändigt och utvändigt, på skolor i utsatta områden

· Utökad bevakning och larmutryckning på skolor under sommarlov har genomförts.

· Möten där representanter från väktarbolag, säkerhetsenheten och skolledning har genomförts med åtta skolor.

· Samarbete med Södertörns brandförsvarsförbund har inletts när det gäller åtgärder för att så långt som möjligt förhindra brand.

· Utryckningsmeddelande vid insatser med räddningstjänstens i kommunen delges säkerhetsenheten från RC Lindvreten.

· Ett samarbete med Södertörns brandförsvarsförbund har inletts där vi ska se över olika sätt att följa upp anlagda bränder

· Brandskyddspolicy med handlingsplan har tagits fram och antagits bränder där det finns misstänkta eller skyldiga personer.

· Fortsatt arbete med säkerhetsombud och chefer i program för systematiskt brandskyddsarbete samt skade- och tillbudsrapportering

· Utbildning av chefer i säkerhets- och arbetsmiljöfrågor tillsammans med personalkontoret.

· Utveckling av kameraövervakningen på kommunens fastigheter har genomförts. Ansvarig Tekniska kontoret i samarbete med säkerhetsenheten.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen.

_____

§5 Införande av 30-zon inom Skälsätraområdet

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Tekniska kontoret får i uppdrag att vidta de åtgärder som erfordras för att skapa en 30-zon inom Skälsätraområdet.

  2. 30-zonen inom Skälsätraområdet planers inte innehålla några fysiska åtgärder.

  3. En utvärdering av effekten av denna 30-zon ska göras efter cirka ett år.

Beskrivning av ärendet

På kommunstyrelseutskottets sammanträde den 18 mars 2008, § 31, antogs en turordning för införandet av 30-zoner inom Tyresö.

Till grund för turordningen ligger trafiknätsanalysen, områdets tekniska förutsättning, begäran och önskemål från boende med mera. 30-zonens omfattning framgår av aktbilaga.

Ordförandeutlåtande

I enlighet med kommunens strategi- och budgetplan ska kommunen utföra en rad trygghets- och trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Det innebär att vi nu går vidare med införandet av 30-zoner i enlighet med våra mål och löften som vi gett inför innevarande mandatperiod.

Jag föreslår därför att kommunstyrelseutskottet beslutar uppdra till tekniska kontoret vidta de åtgärder som behövs för att införa 30-zon inom Skälsätraområdet.

_____

§6 Parkeringsövervakning på allmänplatsmark och kommunens tomtmark

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Från den 1 mars 2009 byter kommunen företag för parkeringsövervakning från Securitas och Rationell parkering till Svensk Bevakningstjänst.

Förändringar innebär att det blir ett bolag, i stället för tidigare två, utför parkeringsövervakning både på allmänna platsmarken och kommunala kvartersmarken (skolor, idrottsanläggningar med mera).

Förändringen innebär bland annat ett effektivare utnyttjande av övervakningstiden. Dessutom blir övervakningen enhetlig på allmän platsmark och övrig kommunal mark.

Övervakning av gatumark är viktig för att trafiken inte ska hindras av felparkerade bilar och för att upprätthålla en god trafiksäkerhet. Men också för att kunna få bort långtidsuppställda fordon (skrotbilar) och fordon som försvårar snöröjningen.

För att övervakning ska få ske på kvartersmark krävs att parkeringsbolagets telefonnummer och namn finns skyltat vid infarten till parkeringen. Detta gäller bland annat kommunens skolor och övriga anläggningar.

Regleringen av övervakningen kommer att ske i samråd med trafikingenjör tekniska kontoret, skolans rektor med flera berörda aktörer.

För närvarande finns det alltför många parkeringstillstånd utdelade för att på ett optimalt sätt reglera parkering på kvartersmarken. Det är ett krångligt och svårhanterlig system för både parkeringsövervakaren och för bland annat skolor som tidvis drabbas av ”vild” och oreglerad parkering. Den oreglerade parkeringen minskar tillgängligheten tillanläggningarna för exempelvis funktions hindrade personer. I värsta fall kan det också medföra att utryckningsfordon inte kan komma fram till ett objekt i tid.

Tekniska kontoret anser att en större restriktivitet måste gälla för utfärdande av parkeringstillstånd och ser över parkeringssituationen vid kommunens olika skolor och anläggning. Därefter kommer ett regelverk att överlämnas kommunstyrelseutskottet för godkännande.

Som utgångspunkt för kommande samtal med berörda skolor och övriga verksamheter bör grundregeln vara att parkering tillåts under 3 timmar med användande av P-skiva. Parkeringstillstånd bör exempelvis enbar utfärdas lärare som undervisar i fler skolor, hantverkare, tillfälliga besökare och vaktmästare. Parkeringstiden bör då maximeras till 10 timmar med en giltighetstid på sex månader. Vid olika evenemang kan tillfälliga tillstånd meddelas och tillåtas på tillfälligt inrättade parkeringsplatser.

Ordförandeutlåtande

Jag tycker det är bra att kommunen nu tar ett tydligt grepp för att få ordning på parkeringssituationen på allmänplatsmark (gator med mera) och vid skolor och andra anläggningar. Det är mycket viktigt att parkeringsreglerna vid skolorna och övriga kommunanal tomtmark utarbetas i samverkan med verksamheterna och tekniska kontoret. Utfärdandet av parkeringstillstånd bör vara strikt reglerat, enhetligt, tidsbesparande och obyråkratiskt. Jag ser därför fram emot att inom en snar framtid ta del av riktlinjer för parkeringsövervakningen i Tyresö. Avsikten är att riktlinjerna ska antas av kommunstyrelseutskottet.

I avvaktan på förslaget till riktlinjer för parkeringsövervakning föreslås kommunstyrelseutskottet besluta att notera redovisningen.

_____

§7 Avfallsplan för Tyresö kommun

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Kommunstyrelsen rekommenderas att överlämna föreliggande förslag till avfallsplan till kommunfullmäktige för beslut.

Protokollsanteckning

Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelseutskottet deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

Under perioden den 12 december 2007 till den 16 januari 2008 var avfallsplan ute på samrådsremiss internt i kommunen, externt till några närliggande kommuner samt till kommunens avfallsentreprenörer. De synpunkter som lämnades in har inarbetats i förslaget till avfallsplan.

Utställning av avfallsplanen genomfördes den 3 november till den 28 november 2008, fyra skiftliga yttranden har inkommit (aktbilaga).

Efter utställningstiden har följande förändringar genomförts:

· Ändring om vilka skolor som komposterar matavfall. Krusboda skola har sluttat kompostera matavfall.

· Illustrationer har tillkommit.

· I övrigt har endast mindre justeringar gjorts av mer redaktionell karaktär av texter.

Tekniska kontorets svar på inkomna yttranden redovisas i utställningsutlåtandet (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Jag instämmer helt i tekniska kontorets svar på inkomna yttranden. Därmed föreslås kommunstyrelseutskottet besluta att rekommendera kommunstyrelsen att överlämna föreliggande förslag avfallsplan till kommunfullmäktige för fastställelse.

_____

§8 Utvidgning av verksamhetsområdet för kommunalt VA

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Enligt vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

För Tyresö kommuns vidkommande innebär revideringen en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö strand, del av Strandvägen, Vitsippevägen, Orkidévägen, Primulastigen och del av Törnrosvägen (aktbilaga i form av en karta).

Efter beredning i kommunstyrelsen överlämnas ärendet till kommunfullmäktige för fastställelse.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§9 Återanvändning av asfalt från vägbeläggningar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

I samband med ombyggnader och förbättringar av vägnätet på i första hand Breviksvägen uppkommer en stor mängd massor bland annat asfalt som normalt transporteras bort. En sådan bortforsling medför en stor miljöpåverkan i for av ökade avgasutsläpp, förbrukning av ändliga resurser (diesel), buller och andra trafikstörningar. Genom en effektiv och miljöanpassad återvinning och återanvändning av dessa massor kan den negativa miljöpåverkan minskas avsevärt samtidigt som kostnaderna för bortforsling och inköp av nya massor i det närmaste kan halveras.

Genom att studera olika lösningar har kommunen funnit en metod att återvinna och återanvända huvuddelen av de massor som uppstår vid ombyggnad och förbättringar av det kommunala vägnätet.

Den planerade hanteringen av massor har utarbetats i nära samarbete med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbud för att därmed minimera risken för uppkomst av störningar på miljön i ett helhetsperspektiv (lokala och regionala miljöstörningar).

Chefen för nyproduktion Sven Pettersson lämnar en muntlig redovisning av ärendet.

Ordförandeutlåtande

Det är glädjande att kommunen vid ombyggnader och förbättringar av kommunens vägnät där det går att minska kostnaderna för kommunen och samtidig minska belastningen på miljön. Jag tycker att det ska bli mycket intressant att fortsättningsvis följa arbetet.

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet lägger redovisningen med ett godkännande till handlingarna.

_____

§10 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Dalhallen: Efter flertalet diskussioner med berörda nyttjare och intressenter har Dalhallen projekteras som en fullstor anläggning. När finansieringen är klar kommer upphandlingen att genomföras.

Trafik: Avsmalningen på Nytorpsvägen kommer inte att förses med skyltar om att lämna företräde. Erfarenheter från andra kommuner är att avsaknaden av skyltar ökar trafiksäkerheten:

Belysningsprogram: Ett förslag till belysningsprogram har utarbetats för centrumområdet och Alléplan:

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningen.

_____

§11 Pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av pågående och kommande upphandlingar.

För upphandlingar markerade med * beräknas kostnaden överstiga gränsen för tjänstemannadelegation.

Fastighetsenheten

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Breviks förskola etapp 3

*Rör

Målning

*Ventilation

Undertak

El

Styr/regler Inbrottslarm

Sprinkler

Finplanering

*Stomkomplettering

Mattor

Plåt

Dalskolan, tillbyggnad gymnastikhall

Schakt & sprängning

*El

Plattor på mark

Stomkomplettering

*Stomme (tätt hus)

Plåt

Målning

Mattor

Undertak

Gymnastikutrustning

Finplanering

Hiss

Styr/regler

*Byggnation av särskilt boende

VA- och renhållningsverket

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

*Ramper och avlämningsyta

Övriga

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Mattransporter (centralköket)

*Lastbilar

Sjukvårdsmaterial

*VA-material

* Grävmaskinstjänster

*Snöröjning och transporttjänster

Avslutade upphandlingar

Drift och underhåll av trafiksignaler, avtal tecknat

Ramavtal – Vägmärken, avtal tecknat

Hantverksmaterial, avtal tecknat

Parkeringsövervakning

Upphandlingsenheten pågående och kommande upphandlingar

Korttidsboende för äldre utomlands

Flyttjänster

Destruktion av sekretessmaterial

Analystjänster, bl.a. recipent- och sjöprover

Vagnparksfinansiering 2008

Papper, plast och kemtekniska produkter

Dokument- och ärendehanteringssystem

Dante 2009 (Data, nätverk och Tele)

Badanläggning

Transporttjänster 3:e parts logistik

Tolkar

Städning för förskola, grundskola och gymnasium samt avrop

Städning för förskola, grundskola och gymnasium samt avrop

Gruppboende LSS Gränsvägen

Familjerådgivning

PC, Bildskärmar och Tjänster 2008

PC

Microsoft Skol-Avtal 2009

Kopieringspapper

Fordon, ej tunga fordon

Brandskydd och årlig kontroll – Upphandlingen skall göras om

Upphandlingschef Mikael Blomberg har fått i uppdrag att göra en översyn av gällande upphandlingsreglemente med därtill hörande delegationsordning. Ett förslag till reglemente bör vara klart före sommaren.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§12 Redovisning av beslut fattade enligt delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade av tekniska chefen Åke Skoglund.

Upphandling av entreprenad 10 Brevik Skola etapp 3. Entreprenaden omfattar luftbehandling.

Tio företag har anmält intresse och fått förfrågningsunderlag. Tio företag har inkommit med anbud.

Bravida Sverige AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 810 000 kronor exkl. mervärdeskatt

_____

Upphandling av entreprenad 11 Brevik Skola etapp 3. Entreprenaden omfattar rörinstallationer.

Fyra företag har anmält intresse och fått förfrågningsunderlag. Fyra företag har inkommit med anbud.

Storstaden Rör AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 1 286 000 kronor exkl. mervärdeskatt

_____

Upphandling av entreprenad 12 Brevik Skola etapp 3. Entreprenaden omfattar el- och teleinstallationer.

Åtta företag har anmält intresse och fått förfrågningsunderlag. Sex företag har inkommit med anbud.

Elektro Ohm AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 2 530 000 kronor exkl. mervärdeskatt

____

Upphandling av entreprenad för Bollmoravallen. Entreprenaden omfattar tillbyggnad av omklädningsrum.

25 byggnadsföretag har anmält intresse och fått anbudshandlingar. 14 byggnadsföretag har inkommit med anbud.

4U.Construction Stockholm AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 3 060 000 kronor exkl. mervärdeskatt

_____

Beslut fattade av Leif Svärdsén

Förordnade av parkeringsvakter

Terese Brito, Janne Sallinen, Sofia Badawi och Ugur Karic samtliga anställda av

Securitas Bevakning AB

Flyttning skrotning av fordon

Antal långtidsuppställda fordon under perioden 1 december – 31december 2008 antecknades till 14 fordon varav 8 stycken protokollfördes, under perioden har 3 fordon skrotats och 2 stycken har efter skriftlig anmaning flyttats av fordonsägaren.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade under perioden 1 december – 31 december 2008 uppgick till 29 stycken, 5 stycken har avslagits och 12 stycken har sänts vidare till kommunens förtroendeläkare för utredning.

Schaktningstillstånd

Under perioden 1 december – 31december 2008 har 2 stycken tillstånd lämnats.

Tillstånd för upplåtelse av allmän plats

Under perioden 1 december – 31december 2008 har 2 yttranden lämnats till Polismyndigheten och 3 stycken har lämnats via enkel delgivning.

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera har införts på

Basilikagränd mellan Kryddvägen och Basilikagränds vändplan.

Krokanstigen mellan konditorgränd och Krokanstigens vändplan. Förbudet gäller Krokanstigens västra sida.

Bansjöslingan. Utökning av gällande förbud Bansjöslingan mellan Lidvägen och Bansjöslingans båda vändplaner att även omfatta Bansjöslingan mellan Julivägen och Lidvägen.


Breda och tunga transporter

Husdelar till Thulevägen.

Byggbod till Fågelvägen

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningen

_____

§13 Ändring av sammanträdesplan för 2009

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Föreliggande förslag till ändring av sammanträdesplan godkänns.

Beskrivning av ärendet

Vi genomgång av sammanträdesplan för första halvåret konstateras att tre förändringar måste genomföras. En ändring gäller sammanträde för kommunstyrelseutskottet och två förändringar av ordförandeberedningen se nedanstående tabell.

Ordförandeberedning (08.15)

Sammanträde (08.30)

21 jan

28 jan

4 feb

18 feb

11 mars flyttas till klockan 13.00

25 mars flyttas till tisdagen den 24 mars

16 apr (torsdag)

22 apr

6 maj

20 maj

3 jun flyttas till torsdagen den 4 juni med början kl 13.00

10 juni

19 aug

2 sept

9 sept

24 sept torsdag

7 okt

21 okt

4 nov

18 nov flyttas till måndagen den 16 november

3 dec torsdag

16 dec

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås godkänna ändringen av sammanträdesplan för 2009.

_____

§14 Restaurang Hole In One, återkallande av alkoholtillstånd till följd av ägarbyte

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Alkoholtillståndet återkallas för den XX tidigare ägaren av restaurang Hole In One,

Beskrivning av ärendet

Restaurang Hole In One har bytt ägare. Den tidigare ägaren XX har begärt att alkoholtillståndet ska återkallas.

Den nya ägaren har ännu inte lämnat in fullständig ansökan om serverings­tillstånd.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar att återkalla alkoholtillståndet för XX tidigare ägare till Restaurang Hole In One.

_____

§15 Vattendagen på Södertörn den 3 mars 2009

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Ordförande Peder Holmström, vice ordförande Mats Larsson, ledamoten Martin Huusmann och ersättaren Lennart Jönsson ska delta i konferensen.

Beskrivning av ärendet

Konferensen ”Vattendagen på Södertörn” den arrangeras av Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län.

Konferensen är uppdelad i tv pass. Dagpasset är avsett för politiker och tjänstemän och kvällspasset är avsett för allmänheten.

Dagspasset hålls den 3 mars 2009 mellan klockan 09.00 och 15:30. Platsen är Haninge kommunhus i Handen, Rudsjöterrassen 2.

På programmet återfinns bland annat följande punkter:

Allmänt om vattenförvaltning

Status i våra sjöar

Satus i våra vattendrag

Åtgärdsexempel från olika kommuner

VA-planering (hållbar dricksvattenförsörjning

Från tekniska kontoret kommer bland annat Åke Skoglund, Bertil Eriksson, Göran Norlin och Göran Bardun att närvara.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar att jag själv och vice ordförande Mats Larsson ska delta i konferensen. Vidare föreslår jag övriga intresserade i kommunstyrelseutskottet ska få möjlighet att delta i konferensen. Anmälan ska göras på sammanträdet.

_____

§16 Rapporter och meddelanden

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning av vissa händelser inom trafikingenjörens arbetsområde

Flyttning skrotning av fordon

Från den 1 januari till och med den 31 december 2008 har 95 fordon protokollförts för åtgärd.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Antal utfärdade tillstånd från den 1 januari till och med den 31 december 2008 är 214 stycken och 37 stycken har avslagits.

Schaktningstillstånd

Antal utfärdade schakttillstånd under perioden 1 januari till och med den 31 december 2008 är 42 stycken

Tillståndsgivning upplåtelse av allmän plats

Antal utfärdade tillstånd under perioden 1 januari till och med den 31 december 2008 är 56 stycken.

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera har införts på

Antal utfärdade föreskrifter under perioden 1 januari till och med den 31 december 2008 är 58 stycken.

Redovisning av införda om 30-zon samt kommande 30 zoner i turordning

Områdena är inritade på en karta (aktbilaga). Färdigställa områden är markerade med grönt, pågående område är markerat med blått och nästkommande med rött.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningarna.