Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2009-02-18

Sammanträde 2009-02-18

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§17 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder under perioden 10 januari till den 9 februari 2009

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Glaskross har förekommit i liten mängd under perioden.

Klotter har förekommit där centrumskolorna och Kulturens hus blivit mest utsatta.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningarna.

_____

§18 Centralkökets egenkontroll

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noterar

Beskrivning av ärendet

Egenkontroll innebär att centralköket systematiskt går igenom sin verksamhet, upprättar ett system och följer systemet för att undvika och begränsa att livsmedel framställs med dålig kvalitet eller att de gör människor sjuka.

Egenkontrollen är anpassad till verksamhetens omfattning och art. I praktiken anpassar man åtgärderna efter den produkt man tillverkar och verksamhetens omfattning.

HACCP (Hazard Analysis and Critikal Points) utvecklades i USA för att undvika att astronauter blev matförgiftade ute i rymden. Numera genomsyrar HACCP hela EU:s livsmedelshantering.

Metoden innebär att man systematiskt går igenom hela processen, analyserar och värderar de hälsofaror som finns med det enskilda livsmedlet och styr processen så att riskerna elimineras eller minimeras.

För centralköket övriga storkök inom kommunens gäller följande:

Identifiera alla de faror som måste förebyggas.

Fastställa kritiska punkter där kontroll är nödvändig.

Fastställa kritiska gränsvärden när det är nödvändigt att ingripa.

Upprätta och genomföra kontroller som övervakar de kritiska punkterna.

Fastställa åtgärder som behöver vidtas när övervakningen brister.

Upprätta rutiner för egenkontroll för att se till att åtgärderna fungerar.

Upprätta dokumentation och journaler för att visa att åtgärderna tillämpas effektivt och underlätta berörda myndigheters kontroll.

Centralkökets egenkontroll har utarbetas tillsammans med personalen.

Centralkökschefen Kent Lund lämnar en muntlig övergripande redovisning av centralkökets egenkontrollprogram uppbyggnad, inriktning med mera.

Ordförandeutlåtande

Jag anser att centralkökets egenkontrollprogram är mycket väl genomtänkt och förankrat hos personalen för att förhindra att våra barn och övriga serveras skolmat som kan göra den sjuka eller är av dålig kvalité. Därmed föreslår jag att kommunstyrelseutskottet beslutar att notera redovisningen.

_____

§19 Inköp av ekologiska livsmedel 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Centralkökschefen Kent Lund får i uppdrag att göra en prisjämförelse med ekologiska livsmedel som säljs i detaljhanden och som köps in till kommunens storkök.

2. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Statistiken bygger på uppgifter från kommunens två stora leverantörer av livsmedel, Servera och Arla.

Från Servera har kommunen köpt livsmedel för 15 335 tkr. Av dessa uppgår köpen av ekologiska livsmedel till 723 tkr. Det motsvarar 4, 96 %.

Från Arla har kommunen köpt livsmedel för 2 261 tkr. Av dessa uppgår köpen av ekologiska livsmedel till 817 tkr. Det motsvarar 31 %.

Sammanlagt uppgår andel ekologiska livsmedel från Servera och Arla till 8,76 %.

Uppskattningsvis (inklusive fisk, bröd, grönsaker och några köttprodukter) köper kommunen in livsmedel för 22 000 tkr. Av dessa uppgår köpen av ekologiska livsmedel till 1 600 tkr. Det motsvarar 7,27 %.

Alla enheter inom köper ekologiska livsmedel och då främst mjölkprodukter.

Centralköket köper inga produkter från Arla. Mängden ekologiska livsmedel som köps in från Servera uppgår till 517 tkr. För 2008 har centralköket inhandlat livsmedel för 7 238 tkr. Mängden ekologiska livsmedel uppgår därmed till 7,12 %.

Kommunens mål för inköp av ekologiska livsmedel under 2008 var minst 5 %. Under 2009 ska andelen ekologiska livsmedel öka, något procenttal har inte angivits.

Centralkökschefen Kent Lund lämnar en kompletterande redovisning i ärendet.

Ordförandeutlåtande

Eftersom det under diskussion framkommit när det gäller merkostnaden för ekologiska livsmedel till storhushåll och detaljhandeln bör frågan studeras närmare. Jag förslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningen och att uppdra åt centralkökschefen Kent Lund att studera frågan.

_____


§20 Utvärdering av enkäten om behovshämtning av hushållsavfall

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Va- och renhållningschefen får i uppdrag att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för befintligt hämtningssystem och för behovshämtning av hushållsavfall.

2. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Ett försök med behovshämtning och tömningsregistrering vid avfallshämtning har genomförts under 2008 i testområdena Lindalen, Öringe och Hanviken, försöket omfattande drygt 600 stycken villahushåll.

En enkät har skickats till berörda hushåll för att ta de av deras erfarenheter och uppfattning om behovshämtningen. Svarsfrekvensen uppgick till 69 % (aktbilaga).

Va- och renhållningschefen Bertil Eriksson redovisar och kommenterar utvärderingen av försöket med behovshämtning av hushållsavfall.

Ordförandeutlåtande

Vid införandet av behovshämtning kommer renhållningsfordonen att köra varje trakt en gång per vecka mot idag var fjortonde dag. Det vore intressant att få veta hus stora utsläppen blir vid veckohämtning jämfört med nuvarande hämtningsintervall.

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet uppdrar åt va- och renhållningschefen Bertil Eriksson att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för de skilda hämtningssystemen. Vidare föreslår jag att redovisningen noteras.

_____


§21 Dagslägesrapport om utbyggnaden av vatten och avlopp för östra Tyresö

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Va- och renhållningschefen Bertil Eriksson lämnar en dagslägesrapport om utbyggnaden av vatten och avlopp för östra Tyresö. Redovisningen omfattar även redovisning av de kompletterings- och förstärkningarbeten som utförts och kommer att utföras på va-nätet för att kunna ta emot de ökande avloppsmängderna från östra Tyresö.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen.

_____


§22 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Förslaget till detaljplan för Solberga etapp 7 ska ställas ut.

Detaljplan för Varvsvägen har överklagats till regeringen

Byggandet av en ny ramp på Kretsloppscentralen kommer under byggtiden att medföra störningar för besökande.

En långsiktig underhållsplan för vatten och avlopp, med perspektiv till år 2030, kommer att utarbetas.

Ett projekt med syfte att förbättra sikten vid korsningar med mera påbörjas inom kort.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningarna.

_____


§23 Pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av pågående och kommande upphandlingar.

För upphandlingar markerade med * beräknas kostnaden överstiga gränsen för tjänstemannadelegation.

Fastighetsenheten

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Breviks förskola etapp 3

Sprinkler (in 25 feb -09)

Målning (in 24 feb -09)

*Stomkomplettering (in 20 feb -09)

Undertak (in 24 feb -09)

Plåt (in 9 feb -09)

Styr/regler Inbrottslarm

Finplanering

Mattor (in 24 feb -09)

Dalskolan, tillbyggnad gymnastikhall

Schakt & sprängning

*El

Plattor på mark

Stomkomplettering

*Stomme (tätt hus)

Plåt

Målning

Mattor

Undertak

Gymnastikutrustning

Finplanering

Hiss

Styr/regler

*Byggnation av särskilt boende

(in 9 mars -09)

*Bevakningstjänster

Konsulttjänster

Arkitekt

Föreskrifter och beskrivningar inom byggdiciplinen

Statiska konstruktioner

VVS-konstruktioner

Styr- och övervakningsinstallationer

El-, tele- och datakonstruktioner

Storkök – Planering och utrustning

Brandskyddsteknik

Projektstöd (entreprenadupphandlingar, byggledning, teknisk och ekonomisk kontroll)

Ekonomiska beräkningar – Bygg-, VVS- och el-arbeten

VA- och renhållningsverket

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

*Ramper och avlämningsyta

Övriga

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Mattransporter (centralköket)

*Lastbilar

Sjukvårdsmaterial

*VA-material

Parkeringsövervakning

*Snöröjning och transporttjänster

* Grävmaskinstjänster

Upphandlingsenheten pågående och kommande upphandlingar

Korttidsboende för äldre utomlands

Flyttjänster

Destruktion av sekretessmaterial

Analystjänster, bl.a. recipent- och sjöprover

Vagnparksfinansiering 2008

Papper, plast och kemtekniska produkter

Dokument- och ärendehanteringssystem

Dante 2009 (Data, nätverk och Tele)

Badanläggning

Transporttjänster 3:e parts logistik

Tolkar

Städning för förskola, grundskola och gymnasium samt avrop

Städning för förskola, grundskola och gymnasium samt avrop

Gruppboende LSS Gränsvägen

Familjerådgivning

PC, Bildskärmar och Tjänster 2008

PC

Microsoft Skol-Avtal 2009

Kopieringspapper

Fordon, ej tunga fordon

Brandskydd och årlig kontroll – Upphandlingen skall göras om

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____


§24 Rapporter och meddelanden

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Södertörnskommuner – ett handslag för klimatet

Kommunerna på Södertörn ska vara ledande när det gäller klimatvänliga samhällen med hög tillväxt. Det har de åtta Södertörnskommunerna enats om på en gemensam ledningskonferens i Nynäshamn. Södertörnskommunerna har idag cirka 425 000 invånare och växer kraftigt. Alla de som bor på och flyttar till Södertörn är en resurs för ökad tillväxt och ett hållbart samhälle.
De åtta Södertörnskommunerna ska vara ett föredöme när det gäller klimatarbete.

Redovisning av exempel (till de 4 första förslagen) på kommunens pågående och kommande arbete (aktbilaga).

Övrigt

Anmälan om diskriminering av boende inom Krusboda med bärighet på renhållning – beredningsläget.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningarna.

_____

§25 Yttrande till vägverket över skrivelse från södra Lindalens egnahemsförening

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Kommunstyrelseutskottets ordförandeutlåtandes antas som yttrande till vägverket Stockholm.

Beskrivning av ärendet

Vägverket Stockholm har ett förslag till arbetsplan för en ny trafikplats vid vägporten under Tyresövägen (väg 229) vid Ältabergsvägen/Töresjövägen utställd till och med den 15 januari 2009.

Lindalens egnahemsförening har i sin skrivelse till vägverket framfört sina synpunkter på förslaget. De önskar bland annat att det inte ska gå att köra in på Töresjövägen från cirkulationsplatsen. Vidare vill de att en ny väg byggs väster om Siriusvägen för att avlasta den från trafik till och från industriområdet. De hävdar vidare att boende inom Lindalen är villiga att åka runt via Skrubba Malmväg för att komma till Lindalen och Lidl. Även busshållplatserna vill de flytta till Skrubba Malmväg i stället för Linblomsvägen.

Eftersom ett flertal förslag till förändringar har bärighet på Tyresö kommun har synpunkterna översänts för yttrande.

Ordförandeutlåtande

Så väl Töresjövägen som Linblomsvägen är i Tyresö kommuns trafiknätsanalys klassade som huvudleder. Klassningen innebär att dessa vägar generellt håller en hög standard när det gäller trafiksäkerhet. När Skrubba Malmväg färdigställts, kommer trafiken på Linblomsvägen och Töresjövägen att minska.

Att ta bort den befintliga busshållplatsen vid Lindalsvägen och flytta den till en framtida Skrubba Malmväg kommer att minska tillgängligheten för kollektivresenärer. Detta utesluter inta att nya busslinjer för kollektivtrafiken kan komma att byggas på Skrubba Malmväg.

Förslaget att i inledningsskedet bygga en ny infart till industriområdet för att avlasta Siriusvägen bedömer jag inte heller som nödvändig.

Vägverkets arbetsplan för en ny trafikplats omfattar enbart en liten del av det område som gränsar mot Stockholms Stad och Nacka kommun. Stockholms stad och Nacka kommun har för avsikt att detaljplanelägga resterande områden som gränsar mot Tyresö. Detaljplanläggningen kommer att innebära stora förändringar i dessa områden. Nya vägar, vatten och avlopp med mera kommer att anläggas för att försörja tillkommande exploateringsområden.

Med anledning av Vägverkets förslag till arbetsplan för ny trafikplats finner jag i dagsläget ingen anledning att vidta några trafikreglerande åtgärder i Lindalen­området utan att först avvakta kommande detaljplaneläggningar av kringliggande områden. Naturligtvis kommer vi att fortlöpande följa trafikutvecklingen inom området södra Lindalen och kommande detaljplaneläggningar inom såväl Stockholms stad som Nacka kommun. Allt för att vi gemensamt ska komma fram till lösningar som bäst gagnar samhällsmedborgarna.

Jag förslår därför att kommunstyrelseutskottet beslutar att godkänna ordförandeutlåtandet som yttrande till vägverket över Lindalens egnahemsförenings synpunkter till vägverket Stockholm.

_____

§26 Riktlinjer för dagvattenhantering

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras och förslaget till riktlinjer för kommunens dagvattenhantering överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseutskottet beslutade på sammanträdet den 10 december, § 139, notera redovisningen för att på ett kommande sammanträde behandla fråga på nytt.

Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadskontoret arbetat fram riktlinjer för dagvattenhantering som en del i arbetet med att uppnå EU:s vattendirektiv och Sveriges miljömål som rör yt- och grundvatten (aktbilagor).

Syftet med riktlinjerna för dagvattenhantering är att skapa genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva rutiner för dagvattenhanteringen där hanteringsmetoden ska bedömas utifrån dagvattnets föroreningshalt och recipientens känslighet.

Riktlinjerna ska via detaljinformation och konkreta exempel vara vägledande och användbara i det praktiska arbetet för:

- kommunens handläggare av detaljplaner, miljöärenden och bygganmälningar

- fastighetsägare

- byggansvariga

- projektörer.

Renhållnings- och va-chefen redovisar förslaget till riktlinjer för dagvattenhanteringen inom Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande

Jag tycker att det är utmärkt att riktlinjer utarbetats för dagvattenhanteringen. Utformningen av riktlinjerna med exempel på lösningar av dagvattenhanteringen gör att även den oinvigde kan ta åt sig av informationen. Min avsikt är att riktlinjerna ska fastställas av kommunstyrelsen i början på nästa år.

Jag föreslår därför att kommunstyrelseutskottet noterar denna nya redovisning av ärendet och överlämnar förslaget till riktlinjer till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

_____

§27 Anmälan om rättelse av protokoll från den 10 december 2008, § 139

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Rättelsen av kommunstyrelseutskottets protokoll från den 10 december 2008, § 139 godkänns.

Beskrivning av ärendet

I ordförandeutlåtandet från kommunstyrelseutskottets sammanträde den 10 december 2008, § 139, står följande. ”För att ledamöter och ersättare i kommunstyrelseutskottet ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet avser jag att ta upp ärendet på nästa sammanträde för beslut om att överlämna riktlinjerna till kommunstyrelsen för fastställelse. Jag föreslår därför att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen.”

Men i beslutet står följande. ”Kommunstyrelsen rekommenderas att godkänna föreliggande förslag till riktlinjer för dagvattenhantering inom Tyresö kommun.”

Beslutet har ändrats för att stämma överens med ordförandeutlåtandet och har följande lydelse. Redovisningen noteras. Ärendet kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar att godkänna rättelsen av beslutet i kommunstyrelseutskottets protokoll från den 10 december 2008, § 139