Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2009-03-24

Sammanträde 2009-03-24

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§28 Förtur till seniorlägenhet

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Ansökan om förtur till seniorlägenhet i Tyresö bifalls.

Beskrivning av ärendet

En 67-årig man ansöker om förtur till seniorlägenhet i Tyresö kommun.

Socialförvaltningens biståndsavdelning har utrett frågan om förtur till seniorlägenhet.

Biståndsavdelningens bedömning är att den 67-årige mannen ska få förtur till en seniorlägenhet i Tyresö.

Tyresö kommuns förmedlingsregler

Kommunstyrelsen har den 25 mars 2008, § 47, beslutat om förmedlingsregler för seniorbostäder (aktbilaga). Av beslutet framgår att kommunstyrelsen har delegerat till kommunstyrelseutskottet att besluta om övriga förturer efter intyg från biståndshandläggare.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar att bifalla ansökan om förtur till seniorlägenhet i Tyresö.

_____

§29 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder under perioden 10 februari till den 10 mars 2009 samt kostnader för skadegörelse och åverkan

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Stöld har skett i Bergfotens skola utanför ordinarie öppettider där man blanda annat tillgripit en digitalkamera, DVD-video samt bärbar dator. Inga tecken på inbrott fanns och man har gått in med nyckel. Händelsen är polisanmäld.

Glaskross har förekommit i vid åtta tillfällen under perioden främst runt centrumskolorna

Klotter har rapporterats vid tolv tillfällen där centrumskolor och två förskolor blivit mest utsatta.

På Strandskolan har man slitit ner fasadbelysning på tre ställen

På Kumla skola har sedan årsskiftet inga skador inrapporterats och när det gäller klotter så har inga hakkors eller andra rasistiska eller nazistiska inslag förekommit i kommunen.

Mörkervandring har genomförts på Bergalidsgången efter initiativ av boende. Man har upplevt en otrygg miljö bland annat runt parkeringsplatsen. Tyresö Bostäder bjöd till denna vandring in, förutom polisen, representanter med kompetens från tekniska kontoret (gata –park och trafikenheten) samt säkerhetsenheten.

Fastighetsenhetens redovisning av kostnader för skadegörelse och åverkan

Fastighetschefen Jan Nilsson redovisar kostnaderna för skadegörelse och åverkan.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningarna.

_____

§30 Översiktlig jämförelse av priser mellan ”vanliga” och ekologiska livsmedel

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

På kommunstyrelseutskottets sammanträde den 18 februari 2009, § 19, fick centralkökschefen i uppdrag att göra en prisjämförelse mellan ”vanliga” och ekologiska livsmedel.

De detaljhandelsföretag som finns med i jämförelsen är: Mataffären.se som är en internetbaserad detaljhandel som ägas av Coop och ICA i Tyresö centrum.

Kommunens grossister är Arla och Servera.

Noteras bör att i kommunens grossistpris har moms med 12 % lagts till.

Det går inte direkt att göra en prisjämförelse mellan de olika företagen och kommunens grossister på grund av att det kan vara olika fabrikat och av skilda kvalitéer. Av redovisningen framgår tydligt att ekologiska livsmedel är betydligt dyrare ”vanliga” livsmedel.

Vidare bör noteras att tillgången på ekologiska livsmedel är begränsad och i vissa fall obefintlig.

Centralkökschefen Kent Lund lämnar en kompletterande redovisning i ärendet.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningen.

_____

§31 Utvärdering av enkäten om behovshämtning av hushållsavfall

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Behovshämtningen ska fortsätta i nuvarande försöksområde.

  2. Inom befintligt försöksområde ska debiteringssystemet för behovshämtning börja tillämpas vid lämplig tidpunkt.

  3. Målsättningen inför kommande upphandling av renhållningen ska målsättningen vara att behovshämtning ska genomföras i hela kommunen.

Beskrivning av ärendet

På kommunstyrelseutskottets sammanträde den 18 februari 2009, § 20, fick va- och renhållningschefen Bertil Eriksson i uppdrag att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning

Va- och renhållningschefen Bertil Eriksson lämnar en redovisar miljöbelastningen vid behovshämtning av hushållsavfall jämfört med traditionell hämtning.

Inom ramen för gällande avtal med renhållningsentreprenören och befintlig renhållningstaxa kan försöksverksamheten med behovshämtning fortsätta eller utvidgas inom kommunen.

Ordförandeutlåtande

Jag tycker att det vore synd att avsluta pågående försöksverksamhet när den röns så stor uppskattning. Vidare är det viktigt att vi kommer igång med att testa debiteringssystemet som hör ihop behovshämtningen.

Däremot är jag tveksam till att utvidga behovshämtningen till att omfatta hela kommunen. Inför kommande upphandlig av renhållningsentreprenaden bör målsättningen vara att behovshämtning genomförs i hela kommunen.

Jag föreslår därmed att kommunstyrelseutskottet beslutar:

att försöksverksamheten med behovshämtning fortsätter,

att försök med debiteringssystemet för behovshämtning påbörjas,

att målsättningen är att behovshämtningen för resterande delar av kommunen införs i samband med en ny upphandling av renhållningsentreprenaden (år 2011).

_____

§32 Delredovisning av förstudie om möjligheten att tillåta köksavfallskvarnar i Tyresö

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Delredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseutskottet beslutade den 22 september 2008, § 97, att uppdra åt tekniska kontoret att genomföra en förstudie om möjligheten att tillåta köksavfallskvarnar inom kommunen.

Va- och renhållningschefen Bertil Eriksson lämnar en delredovis från pågående förstudie.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar delredovisningen.

_____

§33 Verksamhetsberättelse inklusive bokslut för tekniska kontoret år 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Till ärendet hörande handlingar:

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse 2008 (aktbilaga)

Tekniska kontorets chef Åke Skoglund lämnar kompletterande information om verksamhetsberättelsen och ekonomiskt utfall för 2008.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet med ett godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____

§34 Budgetuppföljning för tekniska kontoret för januari – februari 2009

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska kontorets chef Åke Skoglund redovisar budgetuppföljningen för tekniska kontoret för januari och februari månad 2009.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår kommunstyrelseutskottet beslutar att redovisningen noteras.

_____

§35 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisningen på sammanträdet kommer bland annat att omfatta följande objekt:

- Masshanteringsplatsen vid kommunens förråd

- Björkbacken

- Trollbäckens C

§ Gudöbroleden Cirkulationsplats i samarbete med vägverket klar för upphandling i april och ska slutbesiktigas december 2009

§ Busstorg med parkering, utökas med projektering för cykelparkering med tak vid busshållplats öster om Gudöbroleden

§ Busstorg med parkering, utökas med projektering för bilparkering vid apoteket i samarbete med Tyresö Bostäder

§ Trollbäckens C, Busstorg med parkeringar upphandlas under maj och ska slutbesiktigas maj 2010.

- Projektering börjar för:

§ Cirkulationsplats Tyresövägen – Brakmarsvägen

§ Parkering i anslutning till cirkulationsplats

§ Fotbollsplan med konstgräs vid Tyresö skola

En stor vattenläcka har inträffat på Bollmoravägen vid Ekbacken. Huvudvattenledningen försörjer bland annat vattentornet med renvatten. Läckan medförde att Bollmoravägen stängts av och att trafiken omdirigerats via Dalgränd.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningarna.

_____

§36 Pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Uppdateras innan kallelsen skickas ut.

Redovisning av pågående och kommande upphandlingar.

För upphandlingar markerade med * beräknas kostnaden överstiga gränsen för tjänstemannadelegation.

Fastighetsenheten

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Breviks förskola etapp 3

Styr/regler Inbrottslarm

Finplanering

Dalskolan, tillbyggnad gymnastikhall

Schakt & sprängning

*El

Plattor på mark

Stomkomplettering

*Stomme (tätt hus)

Plåt

Målning

Mattor

Undertak

Gymnastikutrustning

Finplanering

Hiss

Styr/regler

*Byggnation av särskilt boende

Trollbäcken IP, byggande av grusplan

Konsulttjänster – Ramavtal

Ramavtal – Entreprenörer

Arkitekt

Föreskrifter och beskrivningar inom byggdiciplinen

Rör, ventilation, el, bygg, golv, målning och glas

Statistiska konstruktioner

VVS-konstruktioner

Styr- och övervakningsinstallationer

El-, tele- och datakonstruktioner

Storkök – Planering och utrustning

Brandskyddsteknik

Projektstöd (entreprenadupphandlingar, byggledning, teknisk och ekonomisk kontroll)

Ekonomiska beräkningar – Bygg-, VVS- och elarbeten

VA- och renhållningsverket

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

*Ramper och avlämningsyta

Övriga

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Mattransporter (centralköket)

*Lastbilar

Sjukvårdsmaterial

*VA-material

Parkeringsövervakning

*Snöröjning och transporttjänster

* Grävmaskinstjänster

Avslutade upphandlingar

Golvbeläggning Breviks skola

Målning Breviks skola

Sprinkler Breviks skola

Undertak Breviks skola

Upphandlingsenheten pågående och kommande upphandlingar

Sjukvårdsmaterial – Ramavtal

e-Förvaltningstjänster – Ramavtal

Drifttjänster – Ramavtal

Programprodukter för säker kommunikation SHS – Ramavtal

Miljösanering av fastighet – Specifik

Korttidsboende för äldre utomlands – Ramavtal

GIS-konsult för Södertörnsprojekt – Specifik

Flyttjänster – Ramavtal

Destruktion av sekretessmaterial – Ramavtal

Brandskydd och årlig kontroll – Ramavtal

Analystjänster – Ramavtal

Rakel – Ramavtal

Mattransporter – Specifik

Badanläggning – Specifik

Tolkar – Ramavtal

Städning för förskola, grundskola och gymnasium samt avrop – Specifik

Effektivisering av utskriftshantering – Specifik

Dokument- och ärendehanteringssystem – Specifik

Dante 2009 (Data, nätverk och Tele) – Ramavtal

Kommunförsäkring – Ramavtal

IT-konsulter – Ramavtal

Gruppboende LSS Gränsvägen – Specifik

Familjerådgivning – Ramavtal

Tekniska hjälpmedel – Ramavtal

Larm och trygghetstelefoner – Ramavtal

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

§37 Redovisning av beslut fattade enligt delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade av tekniska chefen Åke Skoglund.

Upphandling av golvbeläggning E08 Brevik Skola etapp 3.

Fem företag har anmält intresse och fått förfrågningsunderlag. Två företag har inkommit med anbud.

Golv & Måleriservice i Tyresö AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 228 000 kronor exkl. mervärdeskatt

_____

Upphandling av Målning E06 Brevik Skola etapp 3.

Fjorton företag har anmält intresse och fått förfrågningsunderlag. Sex företag har inkommit med anbud.

Alviks Måleri AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 309 000 kronor exkl. mervärdeskatt

_____

Upphandling av Sprinkler E14 Brevik Skola etapp 3.

Sex företag har anmält intresse och fått förfrågningsunderlag. Sex företag har inkommit med anbud.

Sprinklermontage i Stockholm AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 370 000 kronor exkl. mervärdeskatt

_____

Upphandling av Undertak E09 Brevik Skola etapp 3.

Fyra företag har anmält intresse och fått förfrågningsunderlag. Ett företag har inkommit med anbud.

Tillström Montage AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 163 000 kronor exkl. mervärdeskatt

Upphandling av Plåtarbeten E07 Brevik Skola etapp 3.

Nio företag har anmält intresse och fått förfrågningsunderlag. Fem företag har inkommit med anbud.

Svea Plåt och Smide AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 765 000 kronor exkl. mervärdeskatt

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar att notera redovisningen.

_____

§38 Yttrande till länsstyrelsen om allmän kameraövervakning brf Gudöterrassen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelseutskottets yttrande till länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Bostadsrättsföreningen Gudöterrassen har till länsstyrelsen i Stockholms län lämnat in en ansökan om tillstånd att få kameraövervaka parkeringsplatserna inom föreningens område.

Länsstyrelsen i Stockholms län har överlämnat till Tyresö kommun för yttrande.

Syftet med övervakningen är att komma till rätta med ständigt återkommande bilinbrott och stöld (slangning) av bensin.

Lagstiftning

Regler om kameraövervakning finns i lag (1988:150) om allmän kameraövervakning. Enligt 6 § i denna lag ska tillstånd meddelas om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål.

Förslag till yttrande

Ansökan om kameraövervakning har initierats på grund av återkommande inbrott i parkerade bilar och stöld av bensin ur bilarna. Sökandens förhoppning är att övervakningen ska förhindra fortsatt brottslighet. Kommunen, som har förståelse för sökandens önskan att komma till rätta med problemen, är beredda att tillstyrka ansökan. Enligt kommunens uppfattning är det dock viktigt att enskildas integritet inte påverkas i för stor omfattning. Det bör därför säkerställas att bevakningsfilmer inte bevaras längre än som är absolut nödvändigt för en säker granskning och att tillgången till det inspelade materialet begränsas till ett fåtal personer.

Ordförandeutlåtande

Jag delar kontorets uppfattning att det finns brister i ansökan som rör enskildas integritet som måste säkerställas innan ansökan kan tillstyrkas.

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar att yttra sig till länsstyrelsen i enlighet med förslaget till yttrande.

_____

§39 Yttrande till länsstyrelsen om allmän kameraövervakning Lidl

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Avstår att avge yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Lidl Sverige KB har ansökt om tillstånd för allmän kameraövervakning för Lidls butik på Bollmoravägen 186 i Tyresö.

Syftet med övervakningen är at trygga arbetsmiljön för personalen samt stävja och förhindra brott.

Länsstyrelsen i Stockholms län har överlämnat till Tyresö kommun för yttrande.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar avstå möjligheten att avge ett yttrande.

_____

§40 Yttrande till länsstyrelsen om allmän kameraövervakning Loomis Sverige AB

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Avstår att avge yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Loomis Sverige AB har ansökt om tillstånd för allmän kameraövervakning för fordon som används för värdetransporter.

Syftet med övervakningen är att uppnå en säkrare arbetsmiljö för transportörerna samt stävja brott.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar avstå möjligheten att avge ett yttrande.