Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2009-04-22

Sammanträde 2009-04-22

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§41 Presentation av kommunens nya handläggare av tillstånd för alkohol, folköl och tobak samt information om kommande möten och utbildningar för krögare

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Presentationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Inger Carlsson har tillträtt tjänsten som handläggare av tillstånd för alkohol, folköl och tobak. I tjänsten ingår bland annat tillsyn samt att svara för information och rådgivning i dessa frågor.

Ordförandeutlåtande

Inger hälsas välkommen och kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera presentation och redovisning.

_____

§42 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder under perioden 11 mars till den 13 april 2009 samt kostnader för skadegörelse och åverkan

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Under perioden har mycket skadegörelse skett i form av klotter och glaskross.

Klotter har rapporterats vid 29 tillfällen där centrumskolor och en förskola blivit mycket utsatta.

Glaskross har förekommit i vid 17 tillfällen under perioden främst runt centrumskolorna, Kvarnhjulet samt även på Trollbäckens IP.

Inbrott har skett på Notholmens café.

Markbränder och bilbränder har förekommit lite varstans i kommunen och vid Alby Friluftsgård har man eldat upp en vedlår samt staket

Villa Skälsätra har varit utsatt för skadegörelse där man haft sönder staket samt vält soptunnor och stökat till.

Förskolan Gunghästens småbarnsgård har använts som rastplats för hundar.

Säkerhets- och beredskapsenhetens förslag till åtgärder

Nu har våren kommit och klotter samt allmän skadegörelse har ökat.

Klottrare har identifierats och chansen kan därmed öka, tack vare innehållsrika polisanmälningar från enheterna, att gärningsmännen binds till flera skadegörelser.

Fastighetsenhetens redovisning av kostnader för skadegörelse och åverkan

Fastighetschefen Jan Nilsson redovisar kostnaderna för skadegörelse och åverkan.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningarna.

_____

§43 Policy mot klotter och skadegörelse på kommunal egendom i Tyresö Kommun

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Diskussionen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Trygga Trivsamma Tyresö – allas vårt ansvar. Den offentliga miljön, är allas egendom och allas ansvar att vårda och se efter. Tyresö ska vara en trygg, säker och ren kommun. Tyresö kommun accepterar därför inte klotter, olaglig graffiti och skadegörelse.

Därför har säkerhetsenheten tillsammans med brott- och drogförebyggaren samt tekniska kontoret arbetat fram en policy mot klotter och skadegörelse på kommunal egendom i Tyresö kommun.

En policy ska vara kortfattad och tydlig i sitt budskap att klotter och skadegörelse inte tolereras. Policyn innehåller också ambition om att sanera inom 48 timmar efter att kommunen fått vetskap om klottret.

Till ärendet hörande handling:

Förslag till ”Policy mot klotter och skadegörelse på kommunal egendom i Tyresö kommun” (aktbilaga)

Policyn ska vidare kompletteras med handlingsplan och rutiner.

Noteras bör att policyförslaget enbart redovisas för kommunstyrelseutskottet för att senare behandlas av kommunstyrelsen.

Ordförandeutlåtande

Personalen har utformat ett mycket tydligt policydokument som ger vägledning om att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår gemensamma egendom. Av vikt att notera är att policydokumentet omfattar kommunal egendom. Men samtidigt hoppas jag att andra aktörer såsom vattenfall, vägverket och SL ställer sig bakom vår policy. Jag hoppas också att handlingsplan och rutiner arbetas fram inom kort.

Eftersom tjänstemännen under diskussionen framfört önskemål om att ytterligare bearbeta förslaget till policy mot klotter och skadegörelse föreslår jag att kommunstyrelseutskottet beslutar notera diskussionen och redovisningen.

______

§44 Kostnadsberäkning av enkelt avhjälpta hinder

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska kontoret har genomfört en inventering för befintliga enkelt avhjälpta hinder på allmän platsmark. Inventerade områden är Tyresö Centrum, Tyresö Gymnasium, Strandtorget samt Alléplan som bedömts som målpunkter för tillgänglighet, men även områden där den större delen av befolkningen är koncentrerad.

Till grunden för utredningen ligger PBL (plan- och bygglagen) och krav på att alla enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade till år 2010. Boverket har exemplifierat vad enkelt avhjälpta hinder innebär i praktiken.

Enligt kostnadsberäkningen, som bygger på de fyra inventerade områdena, skulle kostnaderna uppgå till cirka 31,1 Mkr för åtgärder inom de inventerade områdena (viss osäkerhet kring belysningskostnader). Åtgärdandet av belysningen är den tyngsta ekonomiska posten. Områdena Gimmersta, Raksta, Solberga, Bergholm och Brevikshalvön ingår inte i kostnadsberäkningen.

Handikapprådet samt byggnadsingenjör Anders Rydström och utredningssekreterare Gunnar Hagberg från stadsbyggnadskontoret ser över vilka stråk som bör prioriteras, därefter ska en åtgärdsplan arbetas fram tillsammans med tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningarna.

_____

§45 Projektet ”Vem bryr sig?”

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Vecka 16 samt 17 görs återigen reklam för projektet på Tyresö- och Haningebussar. Vecka 17 är också den internationella skräpplockarveckan.

Annonsering kommer att ske i Mitt i Tyresö samt i Tyresömagasinet.

Skolor och föreningar kan just nu anmäla sig för ”städningskampanjer”. Projektet avslutas med en städkampanj den 25 – 26 april.

Under våren kommer det att sättas upp 50 nya papperskorgar. Då kommer det att finnas totalt 372 stycken i kommunen. En annan nyhet är också att påsar med hundbajs kan slängas i de vanliga papperskorgarna. En kraftig förbättring för alla hundägare. Det innebär att det framöver inte kommer att finnas några speciella behållare för hundbajspåsar.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningarna.

_____

§46 Budgetuppföljning för tekniska kontoret för januari – mars 2009

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska kontorets chef Åke Skoglund redovisar tekniska kontorets investeringsbudget.

Noteras att en ny skatteprognos kommer att publiceras under vecka 17. Den kommer troligen att innebära ytterligare krav på besparingar inom kommunens olika verksamheter.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningen.

_____

§47 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Sandupptagning

- Har genomförts inom Persudde, Fornudden, Tyresövägen och östra Öringe.

- Under vecka 17 sker sandupptagning i Lindalen, Hanviken övre delen, Krusboda, Trollbäcken, Skälsätra, Sofieberg och Öringe.

- På skolor och förskolor utfördes sandupptagning under och efter påskveckan.

- Under vecka 18 är det dags för Tyresö Strand, Gimmersta och Fårdala.

- Under veckorna 17 och 18 sker sandupptakning på Tyresövägen och vissa andra vägar som tillhör vägföreningen.

- Sandupptagningen kommer att vara klar under första veckan i maj.

Trafiksäkerhetsdagen 2009

Trafiksäkerhetsdagen kommer att genomföras lördagen den 25 april i Tyresö centrum (Bollmora torg/Forelltorget.

På programmet finns:

- Tipspromenad för stora och små

- Mopedbesiktning som utförs av elever på fordonstekninska programmet på Tyresö gymnasium

- Brandkårens arbete vid en bilolycka

- Polisen med helikopter, polisbilar, piketen och motorcyklar

- Swebuss

- Voltbil och krocksläde

- Mortcykeluppvisning

- BMX-show med mera

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningarna.

_____

§48 Pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Sammanställning av pågående och kommande upphandlingar.

För upphandlingar markerade med * beräknas kostnaden överstiga gränsen för tjänstemannadelegation.

Fastighetsenheten

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Breviks förskola etapp 3

Styr/regler Inbrottslarm

Finplanering

Dalskolan, tillbyggnad gymnastikhall

Schakt & sprängning

*El

Plattor på mark

Stomkomplettering

*Stomme (tätt hus)

Plåt

Målning

Mattor

Undertak

Gymnastikutrustning

Finplanering

Hiss

Styr/regler

Trollbäcken IP, byggande av grusplan

§§

Konsulttjänster – Ramavtal

Ramavtal – Entreprenörer

Arkitekt

Föreskrifter och beskrivningar inom byggdiciplinen

Rör, ventilation, el, bygg, golv, målning och glas

Statistiska konstruktioner

VVS-konstruktioner

Styr- och övervakningsinstallationer

El-, tele- och datakonstruktioner

Storkök – Planering och utrustning

Brandskyddsteknik

Projektstöd (entreprenadupphandlingar, byggledning, teknisk och ekonomisk kontroll)

Ekonomiska beräkningar – Bygg-, VVS- och elarbeten

VA- och renhållningsverket

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

*Ramper och avlämningsyta

Övriga

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Mattransporter (centralköket)

*Lastbilar

Sjukvårdsmaterial

*VA-material

Parkeringsövervakning

*Snöröjning och transporttjänster

* Grävmaskinstjänster

Avslutade upphandlingar

*Byggandet av särskilt boende

Mattransporter – Specifik

Upphandlingsenheten pågående och kommande upphandlingar

Sjukvårdsmaterial – Ramavtal

e-Förvaltningstjänster – Ramavtal

Drifttjänster – Ramavtal

Programprodukter för säker kommunikation SHS – Ramavtal

Miljösanering av fastighet – Specifik

Korttidsboende för äldre utomlands – Ramavtal

GIS-konsult för Södertörnsprojekt – Specifik

Flyttjänster – Ramavtal

Destruktion av sekretessmaterial – Ramavtal

Brandskydd och årlig kontroll – Ramavtal

Analystjänster – Ramavtal

Rakel – Ramavtal

Badanläggning – Specifik

Tolkar – Ramavtal

Städning för förskola, grundskola och gymnasium samt avrop – Specifik

Effektivisering av utskriftshantering – Specifik

Dokument- och ärendehanteringssystem – Specifik

Dante 2009 (Data, nätverk och Tele) – Ramavtal

Kommunförsäkring – Ramavtal

IT-konsulter – Ramavtal

Gruppboende LSS Gränsvägen – Specifik

Familjerådgivning – Ramavtal

Tekniska hjälpmedel – Ramavtal

Larm och trygghetstelefoner – Ramavtal

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§49 Redovisning av beslut fattade enligt delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade av kommun chefen Staffan Isling.

Upphandling av totalentreprenad Bostäder med särskild service, Gränsvägen 16

Fjorton företag har anmält intresse och fått förfrågningsunderlag. Sju företag har inkommit med anbud. Två har tackat nej.

LB Hus AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 5 390 000 kronor exkl. mervärdeskatt

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§50 Behovet av etableringsplatser för etapp 8 och 9 i östra Tyresö

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Enhetschefen för nyanläggning, Sven Pettersson har utrett logistiken bakom exploateringen av östra Tyresö.

För lokala upplag och lokal behandling av schaktmassor för de tre närmsta åren krävs fyra ytor a´ 20 000 – 25 000 m2, vilket motsvarar ungefär fem fotbollsplaner per upplag.

Lokala upplag skulle enligt Svens beräkningar ”spara” 114 447 kg CO2 (på tre år) i minskade transporter.

Sven Pettersson redovisar förslag på lämpliga platser för upplagen, men anger att det samtidigt kommer att krävas ytterligare utrymmen för material, bodar, maskiner och p-platser.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§51 Ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker på Restaurang Fairway Inn (före detta Hole In One)

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. PS F-WAY INN AB, 556773-5591, Bäverbäcksvägen 14, 135 49 Tyresö beviljas tillstånd att servera alla slag av alkoholdrycker på Restaurang Fairway inn AB, Bäverbäcksvägen 14 i Tyresö. Tillståndet gäller med serveringstiderna 11.00 – 01.00 på inneserveringen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen. Tillståndet gäller tills vidare.

  2. Ansökan om servering från 08.00 avslås

Beskrivning av ärendet

PS F-WAY INN AB har lämnat in en ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker på Restaurang Fairway Inn, Bäverbäcksvägen 14 i Tyresö. Ansökan gäller alla slag av alkoholdrycker och sökt serveringstid är 08.00 – 01.00 för både inne- och uteserveringarna. Restaurangen har tidigare drivits under namnet Hole In One men såldes till den nuvarande ägaren den 1 januari 2009.

Utredning

För att behandla ansökan har remisser sänts till skatteverket, polisen, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och brandförsvarsförbundet. Alla utom brandförsvarsförbundet har lämnat yttrande.

Regelverk

Enligt alkohollagen ska följande vara uppfyllt för att en sökande ska få serveringstillstånd för alkoholdrycker:

Lämplighetsprövning av den som ansöker inklusive alla företrädare och ägare till ett eventuellt bolag (7 kap 7 § alkohollagen, AL).

Serveringsstället ska ha ett kök för allsidig matlagning och tillhandahålla lagad mat. Restaurangen ska även ha ett tillräckligt antal sittplatser för gästerna (7 kap 8 § AL).

Om serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om kraven i 7 och 8 §§ är uppfyllda (7 kap 9 § AL).

Normaltiden för servering av alkoholdrycker är enligt alkohollagen mellan 11.00 – 01.00. Vid prövning av serveringstiderna ska särskilt beaktas sådana olägenheter och risker som beskrivs i 7 kap 9 § AL.

Bedömning

Av inlämnade handlingar, yttrande från polisen och skatteverket framgår att sökanden uppfyller lämplighetskravet i alkohollagen.

Av yttrandet från miljöförbundet framgår att livsmedelslokalen har ett villkorat godkännande till och med den 27 maj 2009. Villkor som ska uppfyllas innan dess är enligt yttrandet är att egenkontrollen är i bruk och fungerar.

När det gäller frågor om olägenheter enligt 7 kap 9 § AL har polisen i sitt yttrande avstyrkt alkoholservering från 08.00. Polisens inställning är att serveringstider ska vara inom den lagstadgade tiden mellan 11.00 – 01.00 och att utsträckta tider ska medges restriktivt och i begränsad omfattning.

Alkoholhandäggarens förslag

Ansökan om serveringstillstånd för starköl, vin och spritdrycker beviljas att gälla tills vidare med serveringstiderna 11.00-01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 på uteservering.

Servering av alkoholdrycker från klockan 08.00 avstyrks med hänvisning till alkohollagens regler om normal serveringstid och polisens yttrande. Ansökan om servering på uteservering efter klockan 22.00 avstyrks med hänvisning till den praxis som gäller för uteserveringar och som grundar sig på risken för störningar.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar i enlighet med alkoholhandläggarens förslag.