Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2009-05-20

Sammanträde 2009-05-20

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§52 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder under perioden 14 april till den 4 maj 2009 samt kostnader för skadegörelse och åverkan

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Valborgsmässofirandet i kommunen gick lugnt tillväga rapporteras från både polis, brandförsvar och fritidsgårdspersonal

Det anordnade diskoteket på Energikällaren var lyckat och drygt 100 ungdomar deltog. Swebus stod för hämtning och lämning av ungdomarna vid deras hem.

Föräldravandrarna gick varje kväll torsdag fredag och lördag.

Övrigt under perioden:

· man har eldat på utomhusmöbel på Stimmets skolgård och övrigt stökat ner på platsen

· klotter har rapporterats vid 19 tillfällen där förskolan Gunghästen har blivit utsatt vid ett tillfälle med klotter på 39 fönster. På gymnasiet har man varit på taket och klottrat på fasad, fläktar och fönster

· en lärare på gymnasiet har blivit utsatt för rån dagtid där maskerade personer stal nationella prov

· glaskross rapporteras vid 16 tillfällen främst runt centrumskolorna samt även på Strandskolan och Tyresö skola.

· stöld har skett i Kulturskolans lokaler där man bland annat kommit över en gitarr och musik/ljudanläggning i låsta utrymmen

Senaste veckan har två inbrott skett. Fontanahallen i Trollbäcken och Kumla skola. Vid Kumla skola stals bland annat två bildskärmar, en dator, en projektor samt en digitalkamera samt andra datatillbehör. Skolans övervakningskameror har dokumenterat inbrottet.

Skadegörelse har skett på Dalskolan där man krossat cirka 32 fönster med genomslag så även persienner och inventarier har skadats

Säkerhets- och beredskapsenhetens förslag till åtgärder

Redovisningen noteras.

Fastighetsenhetens redovisning av kostnader för skadegörelse och åverkan

Fastighetschefen Jan Nilsson redovisar kostnaderna för skadegörelse och åverkan (aktbilaga).

Vice ordförandes utlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningarna.

_____

§53 Information om tekniska kontorets översyn av beredskapen inför en eventuell pandemi

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Inför hotet om en pandemi genomför tekniska kontoret en genomgång av beredskapen för att bland annat långsiktigt trygga och säkerställa leverans av dricksvatten, bortledning av avloppsvatten och hämtning av avfalls.

Tekniska chefen Åke Skoglund kompletterande information om tekniska kontorets översyn av förberedelserna för att på ett effektiv och uthållig sätt klara ut en krissituation i Tyresö.

Förberedelsearbetet kommer att testas under hösten då en beredskapsövning kommer att genomföras.

Vice ordförandes utlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningen.

______

§54 Diskussion om ett regionalt clearingsystem för grovavfall till återvinningscentraler

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Diskussionen noteras.

Beskrivning av ärendet

Stockholms stad och Nacka kommun har väckt förslaget om införande av ett clearingsystem för grovavfall till återvinningscentraler. Ett sådant system skulle innebära att boende i hela regionen skulle få möjlighet att lämna sitt avfall på valfri återvinningscentral i hela Stockholms län oavsett vilken kommun man tillhör.

Frågan kommer att behandlas på KSL:s samhällsbyggnadsberedning den 2 juni varför berörda kommuner tillhörande Stockholmsregionens avfallsråd (STAR) har beretts möjlighet att avge korta synpunkter över sådant clearingsystem och inför en kommande fortsatt prövning av förslaget.

Frågeställningar

Ur Tyresös synvinkel finns ett antal faktorer som definitivt bör beaktas i detta sammanhang bland annat:

- Sammanbundna passersystem för att identifiera besökarnas kommuntillhörighet kommer ändå att krävas på alla anläggningar för en ekonomisk kompensation till huvudmannen till berörd återvinningscentral.

- Hur regleras redan gjorda och inte avskrivna investeringar på återvinningscentraler exempelvis i form av i befintliga passersystem?

- Hur ska ersättningarna till respektive kommun fastställs för besök

o Alla ÅVC har varierade kostnader för genomsnittsbesökaren beroende på vilka avtalade kostnader som respektive kommuns återvinningscentral redan är bundna av faciliteter med olika drift- och underhållsbehov som finns och vilka avfallsslag som tas emot.

o Få kommuner har statistik på besök förutom de som har installerade passersystem.

- Hur ska administrationen formeras och var/vem ska sköta detta samt vilken eventuell tillkommande kostnad för driften av databas etcetera. innebär detta.

Sammantaget kan införande av ett clearingsystem innebära merkostnader även för Tyresös del bland annat för att ta fram underlag för samt för att göra ekonomiska uppföljningar av avrop av ersättningar.

Sannolikheten för att Tyresös medborgare besöker andra återvinningscentraler är liten. Vissa fördelar kan möjligen uppstå för fritidshusägare i Tyresö som bor i annan kommun, även om dessa har redan passerkort och full tillgång till Kretsloppscentralen.

Vice ordförandes utlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera diskussionen.

_____

§55 Budgetuppföljning för tekniska kontoret för januari – mars 2009

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska kontorets chef Åke Skoglund redovisar uppföljningen av budgeten för perioden januari till mars 2009.

Total visar tekniska kontoret ett mindre överskott på drygt en miljon kronor.

_____

§56 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Arbetet med att bygga Dalhallen har påbörjats i och med att avtalet med Tyresö gymnastiken är klar. Hallen beräknas stå färdig till nästa höst.

Därefter ska Nybodahallen byggas om på lämpligt. Det återstår fortfarande en del frågor som måste få sin lösning.

Projektet ”Vem bryr sig” är på väg att avslutas för denna säsong. Sammanställningen av projektet finns tillgängligt i Tyresö centrum och är utdelat till alla skolor inom kommunen.

_____

§57 Pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Uppdateras innan kallelsen skickas ut.

Redovisning av pågående och kommande upphandlingar.

För upphandlingar markerade med * beräknas kostnaden överstiga gränsen för tjänstemannadelegation.

Fastighetsenheten

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Breviks förskola etapp 3

Styr/regler Inbrottslarm

Finplanering

Dalskolan, tillbyggnad gymnastikhall

Schakt & sprängning

*El

Plattor på mark

Stomkomplettering

*Stomme (tätt hus)

Plåt, Målning, Mattor, Undertak, Gymnastikutrustning, Finplanering, Hiss, Styr/regler

Njupkärrs skola

Tak, (huvudbyggnaden)

Målning utvändigt

Krusboda, Stimmet, Stjärngården Målning utvändigt1

Teddybjörnen, ombyggnad av kök

Kumla skola

Ventilation i hus G och A

Byggande av nytt fläktrum i hus G

Tyresö skola, konstgräsplan

Dalskolan, konvertering till fjärrvärme

Konsulttjänster – Ramavtal

Ramavtal – Entreprenörer

Arkitekt

Föreskrifter och beskrivningar inom byggdiciplinen

Rör, ventilation, el, bygg, golv, målning och glas

Statiska konstruktioner

VVS-konstruktioner

Styr- och övervakningsinstallationer

El-, tele- och datakonstruktioner

Storkök – Planering och utrustning

Brandskyddsteknik

Projektstöd (entreprenadupphandlingar, byggledning, teknisk och ekonomisk kontroll)

Ekonomiska beräkningar – Bygg-, VVS- och elarbeten

VA- och renhållningsverket

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

*Ramper och avlämningsyta

Övriga

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

* Grävmaskinstjänster

*Lastbilar

*VA-material

*Snöröjning och transporttjänster

Busstorg och parkering vid Trollbäcken C

Rondell och parkering vid Tyresövägen/Brakmarsvägen

Rondell och infartsväg vid Tyresövägen/Dalgränd

Upphandlingsenheten pågående och kommande upphandlingar

Sjukvårdsmaterial – Ramavtal

e-Förvaltningstjänster – Ramavtal

Drifttjänster – Ramavtal

Programprodukter för säker kommunikation SHS – Ramavtal

Miljösanering av fastighet

Korttidsboende för äldre utomlands – Ramavtal

GIS-konsult för Södertörnsprojekt – Specifik

Flyttjänster – Ramavtal

Destruktion av sekretessmaterial – Ramavtal

Brandskydd och årlig kontroll – Ramavtal

Analystjänster – Ramavtal

Rakel – Ramavtal

Badanläggning – Specifik

Effektivisering av utskriftshantering – Specifik

Dokument- och ärendehanteringssystem – Specifik

IT-konsulter – Ramavtal

Tekniska hjälpmedel – Ramavtal

Larm och trygghetstelefoner – Ramavtal

Vice ordförandes utlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§58 Redovisning av beslut fattade enligt delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade av tekniska chefen Åke Skoglund.

Upphandling Trollbäckens IP, nybyggnad av bollplan (konstgräsplan)

Fyra företag har inkommit med anbud.

WOLON Projekterings AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 5 390 000 kronor exkl. mervärdeskatt

Beslut fattade av trafikingenjör Leif Svärdsén

Flyttning skrotning av fordon

Antal under perioden från 1 januari till och med den 30 april 2009 påträffades 56 otillåtna långtidsuppställda fordon varav 40 stycken protokollfördes. Under perioden har 13 fordon skrotats och 14 stycken har efter skriftlig uppmaning flyttats av fordonsägaren.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade perioden från 1 januari till och med den 30 april 2009 uppgick till 64 stycken, varav 12 stycken sänts vidare till kommunens förtroendeläkare för utredning. 9 stycken har meddelats avslag och 3 stycken har överlämnats för bedömning i länsrätten.

Schaktningstillstånd

Under perioden från 1 januari till och med den 30 april 2009 har 16 stycken tillstånd för schakt på kommunens vägnät medgivits.

Tillståndsgivning för upplåtelse av allmän plats

Under perioden från 1 januari till och med den 30 april 2009 har 27 yttranden lämnats till polismyndigheten och 11 stycken har lämnats via enkel delgivning.

Lokal trafikföreskrift

Beslut om begränsad hastighet 30 km/tim har införts på 28 vägar inom området som begränsas av Kärrvägen – Marsvägen – Skogsängsvägen – Centralvägen – Vretvägen – Vendelsövägen.

Ett tillfälligt beslut om enkelriktad trafik har fattats på Slottsvägen mellan Brakmarsvägen och Breviksvägen.

Tillståndsgivning av breda och tunga transporter

Husdelar från Finborgsvägen

Husdelar till Getingeväge

Mobilkran till Siklöjevägen

Mobilkran till Bollmora centrum.

Förordnande av parkeringsvakt

11 stycken arbetsförordnande har utfärdats gällande parkeringsövervakning på kommunens allmänna platsmark

Vice ordförandes utlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§59 Meddelande: Taxor för upplåtelse av offentlig plats och schaktningstillstånd felparkeringsavgift samt taxa för ”skrotbilshantering”

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska kontoret har utarbetat förslag till nya taxor för:

- Upplåtelse av offentlig plats i Tyresö (aktbilaga). Befintlig taxa har varit oförändrad sedan i mitten på 1990 talet.

- Schaktningstillstånd i Tyresö (aktbilaga). Det är en helt ny taxa.

- Felparkeringsavgift i Tyresö (aktbilaga). Befintlig taxa har varit oförändrad sedan i mitten på 1990 talet.

-

- Flyttning av fordon (skrotbilshantering) (aktbilaga). Befintlig taxa har varit oförändrad sedan i mitten på 1990 talet.

Förslagen till nya taxor har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare behandling. Taxorna som ska antas av kommunfull föreslås börja gälla från den 1 juli 2009.

Vice ordförandes utlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§60 Meddelande: Revidering av kommunens VA-taxa

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska kontoret har utarbetat ett förslag till revidering av kommunens VA-taxa. Den nuvarande taxan fastställdes av kommunfullmäktige i mitten på 2007.

De kommande utbyggnaderna vatten och avlopp, med tyngdpunkt på Östra Tyresö och Tyresö Strand, medför stora påfrestningar på VA-verkets ekonomi både på kort och längre sikt. Även driftskostnaderna för verksamheten har ökat.

Dessutom har lågkonjunkturen minskat nybyggandet vilket påverkar VA-verksamheten negativt i form av minskade intäkter på anslutningsavgifter.

För att balansera ökande driftkostnader och minskade intäkter måste brukningsavgifterna enligt föreliggande förslag (aktbilaga).

Förslaget till ny taxa har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare behandling. Taxorna som ska antas av kommunfullmäktige föreslås börja gälla från den 1 juli 2009.

Vice ordförandes utlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§61 Anläggande av upphöjt övergångsställe på Bergfotensvängen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Anläggandet av ett upphöjt gångställe på Bergfotensvängen godkänns. Anläggandet och utformningen av övergångsstället ska ske i samverkan med tekniska kontoret.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens utredning om säkra skolvägar bör övergångsstället vid parkeringsplatsen på Bergfotensvängen förbättras. Antingen kan det byggas som ett upphöjt övergångsställe eller kompletteras med refug och gupp.

Förbättringen innebär att framkomligheten förbättras och säkerheten ökas för barn som ska korsa i det trafikerade området som har många tillfartsvägar.

I exploateringsavtalet mellan tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB förbinder sig exploatören att bekosta anläggandet av ett upphöjt gångställe.

Tekniska kontorets bedömning

Den förslagna åtgärden är ett steg i att säkra barnens skolvägar och göra dem säkrare for fordonstrafikanter och gående. Kommunstyrelseutskottet föreslås godkänna att ett upphöjt övergångsställe anläggs på Bergfotensvängen i enlighet med förslaget i utredningen om säkra skolvägar.

Vice ordförandes utlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås godkänna anläggandet av ett upphöjt övergångsställe på Bergfotensvängen. Anläggandet och utformningen av övergångsstället ska ske i samverkan med tekniska kontoret.

_____

§62 En enkel film om astma och allergi

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

_____

Beskrivning av ärendet

Elever vid C3L:s KY-utbildning MediePlot har gjort en film om allergi och astma. Filmen är framtagen i samverkan mellan Tyresö kommuns Handikappråd och Astma- och allergiföreningen i Stockholm län.

Filmens målgrupp är lärare och annan personal inom förskola och skola, föräldramöten och undervisningen i årskurs 6 och uppåt. Filmens längd är 26 minuter.

Kommunstyrelseutskottet ledamöter och ersättare får varsitt exemplar av filmen för att kunna visa den i olika sammanhang.

Filmen visar vad personer i omgivningen kan göra för att underlätta situationen får de personer som har dessa osynliga funktionsnedsättningar.

Vice ordförandes utlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås lägga redovisningen med ett godkännande till handlingarna. Jag hoppas att filmen får en stor spridning och att förståelsen för det osynliga handikappet och vi alla hjälps åt att förbättra vår livsmiljö.