Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Information om kommunens IT-verksamhet

Dnr 2015/KS 0280 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
IT-chef Urban Petrén informerar på kommunledningsutskottets sammanträde om IT-verksamheten.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

3 Delårsrapport per april 2015 *

Dnr 2015/KS 0285 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

4 Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning *

Dnr 2015/SBF 0065

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2016

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 17 juni 2014 av kommunfullmäktige. En översyn av avgifterna har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av de indexuppräkningar samt ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt renvattenleveranser som kan förväntas. I nytt förslag till VA-taxa för 2016 föreslås därför att brukningsavgiften för vatten höjs med 1,5 % medan nuvarande anläggningsavgifter för vatten för vatten och avlopp behålls oförändrade.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att den nya VA-taxan fastställs med tillämpning från 1 januari 2016.

Bilagor
PU MSU § 68.pdf
VA-taxa tjänsteskrivelse.pdf
VA-taxa.pdf

5 Revidering av renhållningstaxa för Tyresö kommun *

Dnr 2015/SBF 0066

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Revidering av renhållningstaxa fastställs

2. Taxan gäller från och med 1 januari 2016

Beskrivning av ärendet
Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis har utvecklats för att på sikt medföra minskade avfallsmängder. Under en övergångsperiod har renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter varit svår att överblicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blivit bland abonnenterna. För att i möjligaste mån uppnå ekonomisk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling så föreslås för 2016 förändringar av både rörliga och fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom intervallet 4 - 15 % beroende på avfallstjänst.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ändringarna av renhållningstaxan godkänns.

Bilagor
Tjänsteskrivelse renhållningstaxa.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2016.pdf
PU MSU § 69.pdf

6 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare *

Dnr 2015/KS 0194 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Fastställa program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018.

2. Programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Sedan 1 januari 2015 har vissa förändringar införts i kommunallagen i syfte att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som upphandlats och som utförs av privata utförare. Kommunledningskontoret har tagit fram ett utkast till program för 2015-2018.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april. Utskottet föreslog att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att fastställa Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 samt att programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet på sitt sammanträde den 21 april. Därefter har några mindre justeringar gjorts i programmet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - program för uppföljning och privata och kommunala utförare.pdf
Program för uppföljning av privata utförare 12 maj 15.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §78.pdf

7 Kommunplan 2016-2018 *

Dnr 2015/KS 0207 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

8 Ansvar för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet samt hemställan om skatteväxling *

Dnr 2015/KS 0216 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Kommunförbundet i Stockholms läns rekommendation enligt beslut från 2014-06-02 punkterna 1-5 innebärande att kommunerna tar över ansvaret för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet antas.

2. Tillsammans med Stockholms läns landsting och övriga kommuner i länet hemställer Tyresö kommun hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms läns landsting från och med 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholm län (KSL) har bett kommunerna att ta ställning till KSL:s rekommendation Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 november 2014 att anta KSL rekommendation. Samtliga kommuner i länet och Stockholms läns landsting har fattat motsvarande beslut. Finansiering av det övertagna utförandet ska ske genom skatteväxling. För att skatteväxlingen ska kunna hanteras av finansdepartementet behöver kommunerna och landstinget dock fatta ett kompletterande beslut om att justera den kommunalekonomiska utjämningen. Beslutet att anta rekommendationen samt hemställan om skatteväxling ska fattas av kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse- Skatteväxling och beslut om ansvar för verksamhet LSS.pdf
Ytterligare beslut krävs angående skatteväxling LSS.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §173.pdf

9 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun *

Dnr 2015/KS 0281 002

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun flyttas i sin helhet till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.

3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringar i organisationen och tillsätta en gemensam kostchef/gastronomisk chef.

Beskrivning av ärendet
En utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet har resulterat i förslag att ansvaret för verksamheten flyttas till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Anledningen till förslaget är att ett samlat ansvar på ett bättre sätt kan säkerställa en lagenlig, kvalitativ och effektiv kost- och måltidsproduktion jämfört med hur den är organiserad idag.

Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt förslaget och frågan ska behandlas i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 21 maj. Bedömningen är att socialnämndens verksamheter kan anslutas i ett senare skede eftersom merparten av den nuvarande kostproduktionen inom nämnden utförs i privat regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 44.pdf

10 Tillgänglighetsplan 2015

Dnr 2015/KS 0158 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2015 och 2016 antas med följande korrigeringar:
- Aktivitet 1 c angående stödjande person för rådet utgår
- Aktivitet i 4 f utgår och ersätts med att frågan gällande risker med strålning från trådlösa nätverk ska bevakas av kommunen utifrån gällande riktlinjer och rekommendationer från Strålskyddsmyndigheten. Ansvar: konsult- och servicekontoret
- Aktivitet 5c och 5 d korrigeras enligt förslag i tjänsteskrivelse

2. Kommundirektören ges i uppdrag att utarbeta förslag på hur arbetet med tillgänglighetsplanen kan integreras i styrprocessen från och med 2017. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2015.

3. Angående förslaget om behov av kommunal tillgänglighetsrådgivare överlämnas kommunledningskontorets svar som kommunstyrelsens svar till rådet.

Beskrivning av ärendet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har utarbetat förslag på tillgänglighetsplan för 2015, och föreslår att kommunstyrelsen antar planen. Kommunledningskontoret föreslår att planen antas med ett antal justeringar, samt att kommundirektören får i uppdrag att integrera kommande arbete med tillgänglighetsplanen i kommunens styrprocess.

Bilagor
Tjänsteskrivelse- tillgänglighetsplan 2015 och 2016.pdf
Tillgänlighetsplan 2015.pdf
Synpunkter Tillgänglighetsplan2015 IT.docx
Synpunkter på tillgänglighetsplanen ur ett IT-perspektiv BoU.docx
Yttrande tillgänglighetsplanen Socialförvaltningen.docx

11 Utvärdering av riktlinjer för tjänsteresor

Dnr 2014/KS 0272 003

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2015 att införa nya riktlinjer för de tjänsteresor för anställda och förtroendevalda i Tyresö kommun som bekostas av kommunen. I samband med antagandet av riktlinjerna beslutade kommunstyrelsen också att utvärdera riktlinjerna efter ett år. Med anledning av detta har kommunledningskontoret genomfört en utvärdering.

Sammantaget kan konstateras att antagandet av nya riktlinjer för tjänsteresor fått ett utfall som ligger i linje med syftet för riktlinjerna. Kostnaderna för kilomeretersättning - egen bil i tjänsten har ökat med 16 065 kr (11,8 %), medan kostnaderna för flygresor minskat med 52 485 kr (6,5 %) under jämförelseperioderna. Den totala kostnaden för tjänsteresor för dessa två poster har således minskat med 36 420 kr, en minskning med ca 3,8 %.Under jämförelseperioderna har användandet av såväl poolbilar som SL-kort ökat med 13,9 % respektive 20,3 %.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - utvärdering av riktlinjer för tjänsteresor.pdf

12 Brottsförebyggande policy *

Dnr 2015/KS 0239 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Brottsförebyggande policy för 2015-2018 antas

2. Brottsförebyggande policyn ersätter det brottsförebyggande programmet.

Beskrivning av ärendet
Den brottsförebyggande policyn anger grundprinciper och inriktning för Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete som bygger på långsiktighet och på samverkan med andra aktörer. Grundprincipen är att alla ska känna sig trygga i Tyresö kommun, dygnet runt.

Den brottsförebyggande policyn ersätter det gamla brottsförebyggande programmet och anger tydligare inriktning, mål och ansvarsfördelning.
Förslaget till policy behandlades av brottsförebyggande rådet i april. Rådet föreslår att kommunfullmäktige antar policyn.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - brottsförebyggande policy för mandatperioden 2015-2018.pdf
Brottsförebyggande policy slutversion.pdf

13 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning *

Dnr 2015/KS 0263 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Arbetsordning för kommunfullmäktige antas

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning är i behov av revidering bland annat med anledning av ändringar i kommunallagen. Kommunkansliet har därför tagit fram ett förslag på reviderad arbetsordning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf
Arbetsordning kommunfullmäktige.pdf

14 Närvarorätt för politiska sekreterare på sammanträden med kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar

Dnr 2015/KS 0265 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.

2. Politisk sekreterare vars parti är representerat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet respektive beredningen för medborgardialog och mångfald ges rätt att närvara på utskottets respektive beredningens sammanträden.

3. Närvarorätten gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess.

4. Närvarorätt medges ej på kommunledningsutskottets sammanträden.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunkansliet tagit fram ett förslag när det gäller närvaro för politiska sekreterare på kommunstyrelsens sammanträden samt dess utskotts och berednings sammanträden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - närvarorätt för politiska sekreterare på sammanträden med kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar.pdf

15 Förtydligande av bestämmelser om arvoden och ersättningar samt arvode till kommunfullmäktiges presidium

Dnr 2015/KS 0255 003

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

16 Svar på remiss av utredningen "Överprövning av upphandlingsmål" SOU 2015:12

Dnr 2015/KS 0198 009

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunledningskontorets förslag på svar antas och överlämnas till finansdepartemetet som Tyresö kommuns svar på utredningen "Överprövning av upphandlingsmål SOU 2015:12"

Beskrivning av ärendet
I utredningen "Överprövning av upphandlingsmål SOU 215:12" lämnas en rad förslag som syftar till att öka effektiviteten i upphandlingsförfarandena. Tyresö kommun har fått utredningen på remiss. Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag på svar på utredningens förslag.

Bilagor
Sammanfattning SOU 2015 12.pdf
Tjänsteskrivelse - Remissvar överprövning upphandlingsmål.pdf
remiss - överprövningsutredningen.docx

17 Motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre *

Dnr 2014/KS 0073 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 16 januari 2014 lämnat in en motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 22 april. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås.

Bilagor
Motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 38.pdf

18 Rapport och information från fastighet och facility mars 2015

Dnr 2015/KS 0278 92

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Fastighet- och facilityavdelningen redovisar i bilaga rapport från sin verksamhet för mars- april.

Bilagor
Månadsrapport mars april.pdf
Medieavläsning alla fastigheter mars-15.pdf
Medierapport mars 15.pdf
Redovisning av pågående och kommande upphand sep.pdf
Skador & åverkan mars Total.pdf
Skador och åverkan mars 2015.pdf
Tomma lokaler 2015.pdf

19 Slutredovisning Strandskolan nytt klassrum

Dnr 2015/KS 0279 92

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet
Fastighetsenheten lämnar slutredovisning av genomförd anpassning och ombyggnad av nytt klassrum på Strandskolan.

Bilagor
Slutredov.Strandskolan nytt klassrum.pdf

20 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2015/KS 0056 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Delegationsbeslut om arbetsgivarfrågor, ärenden enligt lag om allmän kameraövervakning, lotterilagen, alkohollagen och tobakslagen samt tillsynsärende enligt arkivreglemente anmäls till kommunledningsutskottet. Redovisningen innebär inte att utskottet får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utskottet fritt att återkalla lämnad delegering.

Lista över anmälda delegationsbeslut bifogas ärendet.

Bilagor
150511 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen och lotterilagen.pdf