Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2015-03-12

Sammanträde 2015-03-12

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Information om kommunikationsverksamheten

3 Information om Södertörnssamarbetet

4 Årsredovisning för Tyresö kommun 2014 *

5 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2014 *

6 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014 *

7 Egenavgift för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende inom individ- och familjeomsorgen *

8 Handslag för ett vackrare Tyresö - ett effektivare jobb mot klotter och skadegörelse

9 Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Nacka-Värmdö-Tyresö, verksamhetsåret 2015

10 Miljöbilsdefinition för personalbilar samt vid anskaffning av bilar för verksamheten

11 Revidering av gemensamt reglemente för nämnderna *

12 Svar på revisionsrapport om investeringsprocessen

13 Ärendebalans för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

14 Ändrad tid för kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2015

15 Ändrad tid för kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2015 *

16 Rapport och information från fastighetsenheten

17 Svar på motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft *

18 Svar på motion om initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande *

19 Svar på motion om bättre PRAO i Tyresö kommun *

20 Svar på motion om skjutbana i Gimmersta *

§27 Information om kommunikationsverksamheten

Dnr 2015/KS 0160 001

Kommunledningsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationschef Karin Hassler informerar om kommunikationsverksamheten vid kommunledningsutskottets sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§27_prot_20150312.pdf (164 kb)

§28 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Budgetchef Anders Elfving föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport mars 2015.pdf

§29 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20150312.pdf (164 kb)

§30 Årsredovisning för Tyresö kommun 2014

Dnr 2015/KS 0138 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna årsredovisningen för 2014.
2. Överföra 129 024 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2014 i enlighet med bilaga 1.
3. Överföra -3 359 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2014.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten.

Beskrivning av ärendet
En första version av årsredovisning för 2014 har upprättats. En ny version kommer tas fram till kommunstyrelsens behandling av ärendet. Resultatet av revisorernas gransking samt revisionsberättelse kommer att lämnas vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse årsredovisning 2014.pdf
Bilaga 1 överföringar.pdf
Årsredovosning 2014_150309.pdf

§31 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2014

Dnr 2015/KS 0137 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2014 redovisas i bilaga. Underskriven årsredovisning samt revisionsberättelse kompletteras till ärendets behandling i kommunstyrelsen.

Bilagor
Årsredovisning Tyresö bostäder.pdf

§32 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014

Dnr 2015/KS 0141 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014 redovisas i bilaga. Granskningsrapport och revisionsberättelse läggs till ärendet inför kommunstyrelsens behandling.

Bilagor
Årsredovisning 2014 NäringslivsAB.pdf

§33 Egenavgift för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2015/KS 0149 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Egenavgift för mat och boende för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik fastställs till 164 kronor per dygn.
2. Egenavgift enligt punkt 1 gäller inte för skyddat boende. För skyddat boende utgår ingen egenavgift.
3. Egenavgiften enligt punkt 1 träder ikraft den 1 maj 2015.
4. Avgiftsnedsättning för matavgiften tillämpas när vissa måltider inte intas på boendet enligt följande: · frukost 20 procent, · lunch med 40 procent, · middag med 40 procent eller, när det bara ingår lättare kvällsmål, med 20 procent.
5. Årlig justering av matavgiften vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik sker enligt prisbasbeloppet och bestämmelser för avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.
6. Årlig justering av boendeavgiften vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik sker enligt prisbasbeloppet.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden ger förslag på egenavgift för mat och boende som vuxna personer enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) ska betala vid stöd- och omvårdnadsboende inom individ- och familjeomsorgen. Insatsen avser personer med missbruksproblematik. Egenavgiften föreslås till 164 kronor per dygn för mat och boende för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende samt att en avgiftsnedsättning för matavgiften tillämpas när vissa måltider inte intas på boendet. Förslaget till egenavgift är likvärdigt med ett flertal andra kommuners avgifter och följer bestämmelserna i socialtjänstlagen. Ärendet gäller även förslag om att insatsen skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, på grund av sin utsatta situation, undantas egenavgift.

Bilagor
Egenavgift för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende inom IFO protokollsutdrag socialnämnden.pdf

§34 Handslag för ett vackrare Tyresö - ett effektivare jobb mot klotter och skadegörelse

Dnr 2015/KS 0125 005

Kommunledningsutskottets beslut
* Kommunledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med berörda parter ta fram ett "Handslag för ett vackrare Tyresö" i syfte att effektivare jobba mot klotter och skadegörelse.

Beskrivning av ärendet
I bifogat ordförandeförslag presenteras förslag till uppdrag för ett effektivare jobb mot klotter och skadegörelse.

Bilagor
Ordförandeförslag handslag för ett vackrare Tyresö.pdf

§35 Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Nacka-Värmdö-Tyresö, verksamhetsåret 2015

Dnr 2014/KS 0465 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Brottsofferjouren i Nacka, Värmdö, Tyresö beviljas verksamhetsbidrag med 181 600 kr för verksamhetsåret 2015.
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till kommunkansliet senast den sista april 2015. Detta kan ske genom att verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2014 ges in.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en fördjupad uppföljning av verksamheten innan 2016 års verksamhetsbidrag beviljas.

Beskrivning av ärendet
Brottsofferjouren i Nacka-Värmdö-Tyresö har kommit in med en ansökan gällande verksamhetsbidrag med fyra kronor per kommuninvånare för år 2015. Till ansökan har bifogats en verksamhetsberättelse avseende föreningens verksamhet 2013 samt en statistikrapport om Brottofferjourens verksamhet i Nacka-Värmdö-Tyresö för år 2013. Kommunkansliet föreslår att föreningen beviljas bidrag med 181 600 kr för år 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - ansökan verksamhetsbidrag BOJ 2015 2.pdf
ansökan brottsofferjouren.pdf
BOJ - verksamhetsberättelse 2013.pdf
BOJ - statistik 2013.pdf

§36 Miljöbilsdefinition för personalbilar samt vid anskaffning av bilar för verksamheten

Dnr 2015 KSM 0075 530

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö kommun tillämpar den nationella definitionen av miljöbilar från och med 2015-04-01, även i sådana fall den nationella definitionen ändras.
2. Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut 2012-12-18 § 211 (dnr 2012KSM 0859.556).
Kommunledningsutskottets beslut
3. Förslaget om att komplettera med trafiksäkerhetskrav ska undersökas innan kommunstyrelsen behandlar ärendet.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2013 förändrades reglerna för befrielse från fordonsskatt för miljöbilar. Miljöbilsgränsen bestäms numera dels av bilens vikt och dels av vilket drivmedel den går på. Enheten Fastighet och facility föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att kommunen från och med 2015-04-01 ska följa Vägtrafikskattelagens definition av miljöbilar, även i sådana fall den kommer att ändras.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att möjligheten att lägga till även trafiksäkerhetskrav ska undersökas innan kommunstyrelsen behandlar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beslut 1 och 2 och finner att kommunledningsutskottet har bifallit dem.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunledningsutskottet har bifallit det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse miljöbilsdefinition.pdf

§37 Revidering av gemensamt reglemente för nämnderna

Dnr 2015/KS 0112 003

Kommunledningsutskottets beslut
* Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

Beskrivning av ärendet
I kommunallagen och kommunens gemensamma reglemente för samtliga nämnder regleras utomståendes närvarorätt på nämndernas sammanträden. På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunkansliet arbetat fram ett förslag på tillägg i det gemensamma reglementet för nämnderna som ger de politiska sekreterarna rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden samt dess utskotts sammanträden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - reviderat reglemente för nämnderna.pdf

§38 Svar på revisionsrapport om investeringsprocessen

Dnr 2014/KS 0508 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Kommunledningskontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om investeringsprocessen.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens investeringsprocess. Revisorernas sammanfattande bedömning är att investeringsprocessen inte är ändamålsenlig.

Med anledning av revisorernas rapport lämnar kommunledningskontoret förslag till svar i bifogad tjänsteskrivelse samt redovisning av pågående arbete för att förbättra styrningen av investeringsverksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om investeringsprocessen.pdf
Investeringsprocessen.pdf

§39 Ärendebalans för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2015/KS 0146 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Informationen noteras.
2. Rapportering av status för pågående uppdrag samt återrapportering av uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om ska ske löpande i kommundirektörens månadsrapporter till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. I mars månads kommundirektörsrapport återrapporteras även ett antal uppdrag som nyligen har slutförts. För att ge en mer kontinuerlig rapportering om status och även avrapportering om slutförda uppdrag föreslås att denna rapportering i fortsättningen sker löpande i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras dock även fortsättningsvis inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - ärendebalans uppdrag från ks och kf.pdf
Ärendebalanslista KS och KF.pdf

§40 Ändrad tid för kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2015

Dnr 2015/KS 0157 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Kommunstyrelsens sammanträde flyttas till kl. 09.00 den 21 april 2015.

Beskrivning av ärendet
Den 21 april uppmärksammas KSL:s 25-årsjubileum. Kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2015 föreslås flyttas från kl. 18.30 till kl. 09.00 samma dag, så att Tyresö kommun kan delta vid 25-årsjubiléet.

Beslut/Protokollsutdrag
§40_prot_20150312.pdf (164 kb)

§41 Ändrad tid för kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2015

Dnr 2015/KS 0150

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Den 16 juni 2015 ska kommunfullmäktige endast att ha ett möte med start klockan 13:00.

Beskrivning av ärendet
På kommunfullmäktiges möte den 25 september 2014 beslutades att kommunfullmäktige ska ha två möten den 16 juni 2015. Ett möte då delår 1 och övriga ärenden behandlas med start kl 09:00 och ett efterföljande möte då budgeten behandlas med start klockan 14:00.

I stället för att ha två separata möten föreslås nu att kommunfullmäktige endast har ett möte den 16 juni med start klockan 13:00, eftersom det inte kommer att vara många ärenden utöver delår 1 som behöver behandlas denna gång.

Beslut/Protokollsutdrag
§41_prot_20150312.pdf (165 kb)

§42 Rapport och information från fastighetsenheten

Dnr 2015/KS 0032 001

Kommunledningsutskottets beslut
1. Månadsrapporten noteras.
2. Redovisning av pågående och kommande upphandlingar noteras.
3. Slutredovisning av biograf Forellen larm noteras.
4. Slutredovisning av Njupkärrs förskolas inventarier noteras.
5. Slutredovisning av Njupkärrs förskolas utemiljö noteras.
6. Slutredovisning av Njupkärrs förskola (tidigare Galaxen) noteras.
7. Slutredovisning av Hästhagen fjärrvärme noteras.
8. Slutredovisning av renovering aulan på gymnasiet noteras.
9. Slutredovisning av Strandskolan ventilation noteras.
10. Slutredovisning av Bergfoten ledarmatur noteras.
11. Slutredovisning av Fornuddens skolalarmnoteras.
12. Slutredovisning av kommunhuset renovering nr 1 noteras.
13. Slutredovisning av Radiovägen/förrådet larm noteras.
14. Slutredovisning av scoutstugan förråd noteras.
15. Slutredovisning av Trollbäckens IP omklädningsrum noteras.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsenhetens månadsrapport, redovisning av pågående och kommande upphandlingar samt slutredovisningar finns i bilagor.

Bilagor
Månadsrapport Jan-feb -.doc
Sammanställning fritid o kultur.xlsx
Tomma lokaler 2012 tom 2014 19 feb-15.xlsx
Tomma lokaler 2015.xlsx
Skador och åverkan totalt Dec.xlsx
Redovisning av pågående och kommande upphand sep.doc
Slutredov.Bergfoten led armatur.doc
Slutredov.Biografen Forellen Larm.doc
Slutredov.Fornudden skola larm.doc
Slutredov.Hästhagen fjärrvärme.doc
Slutredov.Kommunhuset renov.1.doc
Slutredov.Njupkärrs försk.utemiljö.doc
Ny version slutredovisning Njupkärrs förskola (Galaxen).pdf
Slutredov.Njuppkärrs försk.inventar..doc
Slutredov.Radiovägen larm.doc
Slutredov.Renov.aulan gymn..doc
Slutredov.Scoutstugan förråd.doc
Ny version slutredovisning Strandskolan vent .pdf
Ny version slutredovisning Trollbäcken IP omkl rum.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§42_prot_20150312.pdf (154 kb)

§43 Svar på motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft

Dnr 2013/KS 0358 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft. I motionen föreslås:
* att maten lagas ifrån grunden av utbildade kockar i tillagningsköken.
* att arbeta utifrån SMART-mat-koncept - välja miljösmarta alternativ och utveckla strategier för miljön och klimatet.
* att attraktiva vällagade vegetariska måltider finns varje dag.
* att ombesörja att köksperonalen har utbildning i vegetarisk matlagning.
* att minska tillsatser och kemikaler i skolmaten (genom mer ekologiska livsmedel och lagad mat ifrån grunden).
* att all skolmat som slängs samlas upp och går till biogasproduktion.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden samt upphandlingsenheten vid konsult- och servicekontoret.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar motionen i ett ordförandeutlåtande och nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. En komplettering till barn- och utbildningsnämndens svar vad gäller matavfall har lämnats av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Upphandlingsenheten vid konsult- och servicekontoret besvarar de upphandlingsrelaterade delarna av motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om skolmatslyft.pdf
PM samhällsbyggnadsförvaltningen svar på motion om skolmatslyft.pdf
Upphandlingsenhetens svar på motion om skolmatslyft.pdf
Motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft.pdf

§44 Svar på motion om initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande

Dnr 2014/KS 0298 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder.
2. Kommunfullmäktige ser positivt på att samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i en ny ansökan tillsammans med Tyresö Bostäder om bolagets styrelse beslutar om ny ansökan.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande. Motionen föreslår att förvaltning och Tyresö Bostäder ska ges i uppdrag att pröva förutsättningar att ansöka om stöd från "Boverkets stöd för innovativt byggande av bostäder för unga".

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder. Tyresö Bostäders styrelse har besvararat motionen med yttrande om att bolaget utreder möjligheten att söka stödet för innovativt byggande av bostäder för unga.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat motionen tillsammans med yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen om att man gärna prövar förutsättningarna att söka stödet från Boverket tillsammans med byggherre, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Som framgår i yttrandet från Tyresö Bostäder och samhällsbyggnadsförvaltningen har vi en positiv syn på att söka statliga stöd och olika typer av medfinansiering i olika projekt. Vi har sedan tidigare goda erfarenheter av detta i olika sammanhang.

Tyresö Bostäder och kommunen har tidigare sökt bidrag för utvecklingen av torget vid Granängsringen något som vi dock inte fått. Det öppnar möjligheten för att söka stöd igen för något annat syfte. Från Alliansen sida är vi positiva till att Tyresö Bostäder söker pengar i ett nytt projekt efter att bolaget och dess styrelse identifierat och beslutat det.

Vårt förslag är därför:
* att anse motionen besvarad med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder, samt
* att se positivt på att samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i en ny ansökan tillsammans med Tyresö Bostäder om bolagets styrelse beslutar om ny ansökan.
Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:

* Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder.
* Kommunfullmäktige ser positivt på att samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i en ny ansökan tillsammans med Tyresö Bostäder om bolagets styrelse beslutar om ny ansökan.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på motion om fler och mer innovativa bostäder.pdf
Tyresö bostäders svar på motion om fler och mer innovativa bostäder för unga.pdf
Motion för att Tyresö tar initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande.pdf

§45 Svar på motion om bättre PRAO i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0422 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in motionen Bättre PRAO i Tyresö kommun med förslag om
* att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från näringslivet, kommunen och skolan för att utveckla samverkansformer mellan skolor och arbetsliv, samt
* att Tyresö kommun ska förbinda sig att ta emot en viss andel PRAO-elever.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt HR-enheten.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen tillsammans med yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen om insatser som redan gjorts och en positiv inställning till att ta emot PRAO-elever, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat motionen tillsammans med yttrande från utvecklingsförvaltningen om PRAO och samverkan med arbetslivet och en positiv inställning till att ta emot PRAO-elever, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

HR-enheten har yttrat sig över motionen och föreslår att första att-satsen ska anses besvarad och andra att-satsen ska avslås med hänvisning till yttrandet.

Ordförandeutlåtande
Att ungdomsarbetslösheten ses som en av vår tids största samhällsproblem är ett ställningstagande som vi delar med Miljöpartiet. Det går inte nog att understryka vikten av att unga snabbt kommer i arbete och egen försörjning. Det är det som ger trygghet och gör att var och en kan ta vara på egen förmåga, fatta egna beslut och förverkliga livsdrömmar. I Tyresö har vi en av landets lägsta ungdomsarbetslöshetssiffror. Siffror som också står sig mycket väl i europeisk jämförelse. Det är bland annat en konsekvens av vårt geografiska läge som en naturlig del av Storstockholms arbetsmarknad men också tack vare goda skolresultat samt täta skott mellan kommunen, det lokala näringslivet, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Dock finns det alltid mer att göra. I Tyresö ska alla barn och unga få en bra start i livet.

Vad gäller PRAO så är det precis som nämns i förvaltningarnas utlåtande en fråga som rektorn på respektive skola äger. PRAO utgör heller inget krav i läroplanen. Däremot står det att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången utbildning ska kunna göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning samt att detta inte ska hämmas av kön eller social- eller kulturell bakgrund. En liknande skrivning finns i skollagen, även om den mer handlar om att tillgängligöra kompetensen. Som i många andra fall tycker jag även här att det är ett sunt förhållningssätt att ha respekt för professionen och låta rektorerna fatta besluten. Inte minst eftersom det är dessa som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid skolenheten och likaså har det yttersta ansvaret. Behoven och pedagogiken skiljer sig dessutom från skola till skola och från klassrum till klassrum. Det måste bli ett slut på centralstyrning och politiska pekpinnar gentemot skolvärlden.

PRAO kan vara ett av flera sätt att nå målen i läroplanen och Tyresös högstadieskolor erbjuder i dag mellan 1-3 veckors praktik. Men faktum är att kontakten med näringslivet, bidragandet till kunskap och kännedom om olika yrken ska genomsyra hela skolans arbete. Detta som ett led i elevens mognad och förståelse för samhället. Men också för att slutligen själv kunna ta steget in på arbetsmarknaden och bidra till samhällsnytta. Här finns grundligt framarbetade rutiner som säkerställer att studie- och yrkesvägledning levandegörs i undervisningen genom hela elevens skoltid, och inte bara i form av vägledningssamtal.

Barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen har härutöver förstärkt samarbetet om studie- och yrkesvägledning för att minska avhoppen från gymnasiet. Bland annat med fokus på att utjämna skillnader och att motverka val som bygger på stereotypa mönster som kön och social bakgrund. Det ger nya möjligheter att utveckla vägledningsarbetet och att stötta rektorerna i deras arbete.

För att ännu fler barn och unga i tidig ålder ska intressera sig för den kompetens som ställs på arbetsmarknaden har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med näringslivschefen också fått i uppdrag att utarbeta aktiviteter med inriktning på entreprenörskap, anpassade för årskurserna 5 och 8.

Detta mot bakgrund av den senaste enkätundersökningen som visar att Tyresö redan i årskurs 5 ligger lågt när det gäller lusten att lära. För de lite mindre barnen handlar det i första hand om att uppmuntra till kreativitet och uppfinnarkraft. Medan innehållet för de något äldre mer ska inrymma "starta eget" och allt vad det innebär med planerande, upprättande av budget, utförande och uppföljning.

Slutligen ställer jag mig positiv till att kommunens verksamheter erbjuder praktikplatser. Det är för övrigt något som redan tillhandahålls på flera skolor i till exempel vaktmästeriet eller skolrestaurangen. Däremot vore det fel att kategoriskt fastslå en viss andel eller antal platser. Utan detta får ske i samråd med ansvariga och vara kopplat till vilka förutsättningar och möjligheter som vid varje givet tillfälle råder vad gäller till exempel personal, tid och arbetsbelastning.

Med anledning av detta föreslås avslag på motionen.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om bättre prao.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motionen Bättre PRAO i Tyresö kommun.pdf
HR-enhetens svar på motion om bättre Prao.pdf
Motion ang. bättre prao i Tyresö kommun från Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP).pdf

§46 Svar på motion om skjutbana i Gimmersta - ärendet utgår