Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2016-09-22

Sammanträde 2016-09-22

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

2 Information från HR-enheten

Dnr 2016/KS 0279 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
HR-chef Jonas Jansfors informerar vid sammanträdet om aktuella frågor inom HR-området.

3 Uppföljning av löneöversyn 2016

Dnr 2016/KSP 0075 20

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den formella delen av löneöversynen 2016 är avslutad i och med att arbetsgivaren har haft avstämningar med samtliga motparter och att medarbetarna får ut sina nya löner från och med 27 april respektive 27 september.

HR-avdelnings bedömning är att löneöversynen har fungerat väl vad gäller att tidplanen har hållits och att kommunen har haft lönesamtalsmodellen med samtliga motparter. Den riktade satsning som arbetsgivaren gjort i löneöversynen för att förbättra kommunens möjligheter att rekrytera och behålla socialsekreterare har också haft önskad effekt.

Det som behöver fortsätta att utvecklas är tydligare koppling mellan uppdrag och lönekriterier. Lärarorganisationerna har därutöver förklarat att de är missnöjda med löneutfallet 2016 liksom det totala utfallet under åren 2012-2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljning av löneöversyn 2016.pdf

4 Information från fastighetsenheten

Dnr 2016KSM0014

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Slutredovisning av Alby friluftsgård verksamhetsanpassning noteras.
2. Slutredovisning av Herrgårdsvägen 21 takkonstruktion noteras.
3. Slutredovisning av Kumla herrgård ventilation noteras.
4. Slutredovisning av socialt boende Gula villan noteras.
5. Slutredovisning av Tärningen gruppboende noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutredovisningar från fastighetsenheten finns i bilagor.

Bilagor
Slutredov Albyfriluftsgård Verks.anp.pdf
Slutredov Herrgårdsv.21 Takkonstr.pdf
Slutredov Kumla Herrgård vent.pdf
Slutredov Soc boende Gula Villan.pdf
Slutredov Tärningen Grb.pdf

5 Delårsbokslut per augusti 2016 *

Dnr 2016/KS 0278 10

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapporten kommer till kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2016.

6 Revidering av taxor 2017 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde *

Dnr 2016/KS 0264 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Följande justerade taxor, i enlighet med förbundsstyrelsens beslut 2016-08-22, §§ 35-39, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete men offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen.

2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet då ett kommunförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt, det vill säga rätt att utfärda taxor och andra föreskrifter som är bindande för kommunmedlemmarna.

Förbundsstyrelsen i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har 2016-08-22 §§ 35-39 beslutat om reviderade taxor för 2017. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer beslutet från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundsstyrelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2017 för kontroll och tillsyn inom Södertörns hälsoskyddsförbunds område.pdf
Protokoll från förbundsstyrelse 2016-08-22.pdf
Taxa animaliska biprodukter.pdf
Taxa livsmedel.pdf
Taxa miljöbalken.pdf
Taxa miljöbalken bilaga 1.pdf
Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Taxa receptfria läkemedel.pdf
Taxa strålskyddslagen.pdf

7 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest *

Dnr 2016/KS 0273 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 10 080 968 kronor i syfte att snabba på kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Beskrivning av ärendet
Föreningsstämman för Kommuninvest fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medelemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Föreningen efterhör nu om kommunen som medlem vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Bindande besked om kommunens intresse ska lämnas senast 31 oktober 2015.

Kommunfullmäktige beslutade att erlägga en särskild insats upp till 75 procent av högsta nivån, vilken också betalades 2015.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det är en långsiktig fördel för kommunen att Kommuninvest har ett gott anseende hos investerarna. Takten i kommunens investeringsprogram är fortfarande lägre än planerat och den likvida situationen medger därför en utbetalning. Förvaltningen föreslår därför att kommunen även 2016 erlägger en särskild insats med 10 080 968 kr för att därmed uppnå den högsta nivån.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Särskild medlemsinsats till Kommuninvest.pdf
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016.pdf

8 Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner *

Dnr 2016/KS 0275 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner antas och börjar gälla från och med 1 januari 2017.
2. Nu gällande attestreglementet beslutat av fullmäktige den 9 december 2004 § 87 upphör att gälla 31 december 2016.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt punkt 1-2
3. Beloppsgränser för attest får fastställas av ekonomichefen.
4. I kommunstyrelsens delegationsordning, antagen den 8 december 2015 § 210, ska under rubriken 1.7 Verkställighet införas en ny mening sist i sista stycket. Meningen ska lyda: "Beloppsgränser för attest får fastställas av ekonomichefen enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-XX-YY § XX.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Reglementet föreslås ersätta nuvarande attestreglemente, vilket beslutades av kommunfullmäktige den 9 december 2004 § 87.

Kommunen inför ett system för elektronisk handel som ska tas i bruk från och med 1 januari 2017. Reglementet har anpassats till flödet i systemet. Reglementet föreslås börja gälla från och med 1 januari 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i reglementet att kommunstyrelsen, eller annan som kommunstyrelsen utser, årligen eller vid behov ska fastställa beloppsgränser för olika attestnivåer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser att ekonomichefen får fastställa dessa beloppsgränser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf
Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf

9 Svar på revisonsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Dnr 2016/KS 0197 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra de kommenterade åtgärderna.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit PwC genomföra en granskning av kommunstyrelsen uppsiktsplikt. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen utöver sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt vad gäller nämnderna. Uppsiktsplikten över kommunala bolag och kommunalförbund bedöms däremot inte i alla delar vara ändamålsenlig.

Revisorerna lämnar fyra rekommendationer och önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet senast den 14 oktober 2016.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på revisionsrapporten och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten samt att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra de kommenterade åtgärderna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisonsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.pdf
Revisionsskrivelse kommunstyrelsen uppsiktsplikt 2016.pdf
Kommunstyrelsen uppsiktsplikt slutlig rapport 2016.pdf

10 Svar på revisionsrapport om ekonomistyrning

Dnr 2016/KS 0196 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om ekonomistyrning.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit PwC genomföra en granskning av kommunens ekonomistyrning. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas sammanfattande bedömning att kommunstyrelsens och nämndernas ekonomistyrning inte i alla delar upplevs fungera effektivt och ändamålsenligt, främst vad gäller områdena rutiner kring stöd och information samt budgetprocessen.

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att analysera resultatet samt vidta relevanta åtgärder för att stärka ekonomistyrningen. Revisorerna önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet senast den 14 oktober 2016.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på revisionsrapporten och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om ekonomistyrning.pdf
Revisionsskrivelse KS ekonomistyrning 2016.pdf
Ekonomistyrningen slutl rapp Tyresö 2016.pdf

11 Uppdrag om förvaltningslokaler

Dnr 2016/KS 0280 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att redovisa alternativ till lokalisering av den kommunala administrationen.
2. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast innan utgången av 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har ett hyresavtal avseende lokaler i Tyresö centrum för den kommunala administrationen. Avtalet löper ut 2023. Kommunstyrelsen föreslås ge kommundirektören i uppdrag att redovisa alternativa lösningar till lokalisering av den kommunala administrationen som en första del i en större process. Uppdragsredovisningen föreslås ske innan årsskiftet och ska vara underlag för beslut om vägval och start av del två i alternativa framtida lokaliseringar av den kommunala administrationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokaler för kommunal administration.pdf

12 Ansökan till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun

Dnr 2016/KS 0208 010

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Inbjudan kvalitetskommun 2017.pdf

13 Svar på motion om bättre väghållning på gång- och cykelbanor längst med Skrubba Malmväg och Gudöbroleden *

Dnr 2015/KS 0464 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter från Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö kommun ska ta initiativ till förhandlingar med berörda aktörer, i syfte att ta över väghållningen av gång- och cykelbanorna längs med Skrubba malmväg och Gudöbroleden.

Tekniska kontorets bedömning är att det skulle innebära en ökad belastning på redan belastade resurser och att en förmodad ersättningsnivå inte skulle täcka de ökade kostnader det skulle medföra. Ett övertagande kan även innebära en del juridiska komplikationer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre väghållning på gång- och cykelbanor längs Skrubba malmväg och Gudöbroleden.pdf
Motion om bättre väghållning på gång- och cykelbanor längst med Skrubba Malmväg och Gudöbroleden.pdf

14 Svar på motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast *

Dnr 2015/KS 0465 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund och Mikael Ordenius från Miljöpartiet har i en motion föreslagit att kommunen ska fasa ut produkter med tillsats av mikroplaster.

Tekniska kontorets och upphandlingsenhetens samlade bedömning är att det är angeläget att följa Naturvårdsverkets arbete med att identifiera och prioritera vilka produkter som ska prioriteras först innan en utfasning påbörjas. Upphandlingsenheten skulle dessutom behöva förstärkas med spetskompetens inom miljöområdet för att kunna ställa skarpare miljökrav i upphandlingar.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast.pdf
Motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast.pdf

15 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman*

Dnr 2015/KS 0531 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöparitet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelseförvaltningens svar på motion om att utreda förutsättningar för kommunal barnombudsman.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf

16 Svar på motion om förstärkt anhörigstöd och att anställa en anhörigkonsulent *

Dnr 2016/KS 0169 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Marcus Obligado från Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om förstärkt anhörigstöd genom att en anhörigkonsulent anställs. I motionen föreslås:

- att Tyresö kommun från 1 januari 2017 inrättar en tjänst som anhörigkonsulent i enlighet med motionens intentioner
- att ekonomiska medel avsätts, ca 600 000 kronor, för att finansiera tjänsten som anhörigkonsulent.

Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. De båda råden föreslår att motionen ska bifallas.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-08-29 § 1066.pdf
Kommunala Funktionshinderrådets svar på motionen om anhörigstöd 160518 §32.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2016-05-18 § 22.pdf
Motion Förstärk anhörigstödet - anställ en anhörigkonsulent.pdf

§109 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§109_prot_20160922.pdf (165 kb)

§110 Information från HR-enheten

Dnr 2016/KS 0279 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
HR-chef Jonas Jansfors informerar vid sammanträdet om aktuella frågor inom HR-området.

Beslut/Protokollsutdrag
§110_prot_20160922.pdf (165 kb)

§111 Uppföljning av löneöversyn 2016

Dnr 2016/KSP 0075 20

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den formella delen av löneöversynen 2016 är avslutad i och med att arbetsgivaren har haft avstämningar med samtliga motparter och att medarbetarna får ut sina nya löner från och med 27 april respektive 27 september.
 
HR-avdelningens bedömning är att löneöversynen har fungerat väl vad gäller att tidplanen har hållits och att kommunen har haft lönesamtalsmodellen med samtliga motparter. Den riktade satsning som arbetsgivaren gjort i löneöversynen för att förbättra kommunens möjligheter att rekrytera och behålla socialsekreterare har också haft önskad effekt.
 
Det som behöver fortsätta att utvecklas är tydligare koppling mellan uppdrag och lönekriterier. Lärarorganisationerna har därutöver förklarat att de är missnöjda med löneutfallet 2016 liksom det totala utfallet under åren 2012-2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljning av löneöversyn 2016.pdf

§112 Information från fastighetsenheten

Dnr 2016KSM0014

Kommunledningsutskottets beslut
1. Slutredovisning av Alby friluftsgård verksamhetsanpassning noteras.
2. Slutredovisning av Herrgårdsvägen 21 takkonstruktion noteras.
3. Slutredovisning av Kumla herrgård ventilation noteras.
4. Slutredovisning av socialt boende Gula villan noteras.
5. Slutredovisning av Tärningen gruppboende noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutredovisningar från fastighetsenheten finns i bilagor.

Bilagor
Slutredov Albyfriluftsgård Verks.anp.pdf
Slutredov Herrgårdsv.21 Takkonstr.pdf
Slutredov Kumla Herrgård vent.pdf
Slutredov Soc boende Gula Villan.pdf
Slutredov Tärningen Grb.pdf

§113 Delårsbokslut per augusti 2016

Dnr 2016/KS 0278 10

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapporten kommer till kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§113_prot_20160922.pdf (165 kb)

§114 Revidering av taxor 2017 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2016/KS 0264 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Följande justerade taxor, i enlighet med förbundsstyrelsens beslut 2016-08-22, §§ 35-39, antas:
a)       Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete men offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b)      Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet.
c)       Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d)      Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e)       Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen.
 
2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet då ett kommunförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt, det vill säga rätt att utfärda taxor och andra föreskrifter som är bindande för kommunmedlemmarna.
 
Förbundsstyrelsen i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har 2016-08-22 §§ 35-39 beslutat om reviderade taxor för 2017. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer beslutet från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundsstyrelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2017 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds område.pdf
Protokoll från förbundsstyrelse 2016-08-22.pdf
Taxa animaliska biprodukter.pdf
Taxa livsmedel.pdf
Taxa miljöbalken.pdf
Taxa miljöbalken bilaga 1.pdf
Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Taxa receptfria läkemedel.pdf
Taxa strålskyddslagen.pdf

§115 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Dnr 2016/KS 0273 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 10 080 968 kronor i syfte att snabba på kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Beskrivning av ärendet
Föreningsstämman för Kommuninvest fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medelemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Föreningen efterhör nu om kommunen som medlem vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Bindande besked om kommunens intresse ska lämnas senast 31 oktober 2015.
 
Kommunfullmäktige beslutade att erlägga en särskild insats upp till 75 procent av högsta nivån, vilken också betalades 2015.
 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det är en långsiktig fördel för kommunen att Kommuninvest har ett gott anseende hos investerarna. Takten i kommunens investeringsprogram är fortfarande lägre än planerat och den likvida situationen medger därför en utbetalning. Förvaltningen föreslår därför att kommunen även 2016 erlägger en särskild insats med 10 080 968 kr för att därmed uppnå den högsta nivån. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Särskild medlemsinsats till Kommuninvest.pdf
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016.pdf

§116 Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Dnr 2016/KS 0275 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner antas och börjar gälla från och med 1 januari 2017.
2. Nu gällande attestreglementet beslutat av fullmäktige den 9 december 2004 § 87 upphör att gälla 31 december 2016.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt punkt 1-2
3. Beloppsgränser för attest får fastställas av ekonomichefen.
4. I kommunstyrelsens delegationsordning, antagen den 8 december 2015 § 210, ska under rubriken 1.7 Verkställighet införas en ny mening sist i sista stycket. Meningen ska lyda: "Beloppsgränser för attest får fastställas av ekonomichefen enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-XX-YY § XX.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Reglementet föreslås ersätta nuvarande attestreglemente, vilket beslutades av kommunfullmäktige den 9 december 2004 § 87.
 
Kommunen inför ett system för elektronisk handel som ska tas i bruk från och med 1 januari 2017. Reglementet har anpassats till flödet i systemet. Reglementet föreslås börja gälla från och med 1 januari 2017.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i reglementet att kommunstyrelsen, eller annan som kommunstyrelsen utser, årligen eller vid behov ska fastställa beloppsgränser för olika attestnivåer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser att ekonomichefen får fastställa dessa beloppsgränser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf
Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf

§117 Svar på revisonsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Dnr 2016/KS 0197 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra de kommenterade åtgärderna.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit PwC genomföra en granskning av kommunstyrelsen uppsiktsplikt. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen utöver sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt vad gäller nämnderna. Uppsiktsplikten över kommunala bolag och kommunalförbund bedöms däremot inte i alla delar vara ändamålsenlig.
 
Revisorerna lämnar fyra rekommendationer och önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet senast den 14 oktober 2016.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på revisionsrapporten och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten samt att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra de kommenterade åtgärderna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisonsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.pdf
Revisionsskrivelse kommunstyrelsen uppsiktsplikt 2016.pdf
Kommunstyrelsen uppsiktsplikt slutlig rapport 2016.pdf

§118 Svar på revisionsrapport om ekonomistyrning

Dnr 2016/KS 0196 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om ekonomistyrning.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit PwC genomföra en granskning av kommunens ekonomistyrning. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas sammanfattande bedömning att kommunstyrelsens och nämndernas ekonomistyrning inte i alla delar upplevs fungera effektivt och ändamålsenligt, främst vad gäller områdena rutiner kring stöd och information samt budgetprocessen.
 
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att analysera resultatet samt vidta relevanta åtgärder för att stärka ekonomistyrningen. Revisorerna önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet senast den 14 oktober 2016.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på revisionsrapporten och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om ekonomistyrning.pdf
Revisionsskrivelse KS ekonomistyrning 2016.pdf
Ekonomistyrningen slutl rapp Tyresö 2016.pdf

§119 Uppdrag om förvaltningslokaler

Dnr 2016/KS 0280 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att redovisa alternativ till lokalisering av den kommunala administrationen.
2. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast innan utgången av 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har ett hyresavtal avseende lokaler i Tyresö centrum för den kommunala administrationen. Avtalet löper ut 2023. Kommunstyrelsen föreslås ge kommundirektören i uppdrag att redovisa alternativa lösningar till lokalisering av den kommunala administrationen som en första del i en större process. Uppdragsredovisningen föreslås ske innan årsskiftet och ska vara underlag för beslut om vägval och start av del två i alternativa framtida lokaliseringar av den kommunala administrationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokaler för kommunal administration.pdf

§120 Ansökan till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun

Dnr 2016/KS 0208 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tyresö kommun lämnar in ansökan till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2017.

Beskrivning av ärendet
Utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun delas ut på kvalitetsmässan i Göteborg vartannat år. Tyresö kommun har som enda kommun i Sverige, deltagit samtliga år sedan starten 2003 och resultatet har till viss del använts som metod för verksamhetsutveckling. Att medverka innebär att kommunen får en konkret analys av förbättringsområden och starka sidor.
 
Alla sökande kommuner ska utvärderas genom Sveriges kommuner och landstings (SKL) utvärdering Kommunkompassen. Tyresö utvärderades 2015 och gör därför enbart kompletteringar inom vissa utvecklingsområden. Tre till sju kommuner kommer att nomineras och därmed bli föremål för fortsatta granskningar. Vinnaren utses av en jury som fattar ett beslut där alla delar i utvärderingen sammanvägs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan Sveriges kvalitetskommun 2017.pdf
Inbjudan kvalitetskommun 2017.pdf

§121 Svar på motion om bättre väghållning på gång- och cykelbanor längs med Skrubba Malmväg och Gudöbroleden

Dnr 2015/KS 0464 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter från Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö kommun ska ta initiativ till förhandlingar med berörda aktörer, i syfte att ta över väghållningen av gång- och cykelbanorna längs med Skrubba malmväg och Gudöbroleden.
 
Tekniska kontorets bedömning är att det skulle innebära en ökad belastning på redan belastade resurser och att en förmodad ersättningsnivå inte skulle täcka de ökade kostnader det skulle medföra. Ett övertagande kan även innebära en del juridiska komplikationer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska avslås. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre väghållning.pdf
Motion om bättre väghållning på gång- och cykelbanor längst med Skrubba Malmväg och Gudöbroleden.pdf

§122 Svar på motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast

Dnr 2015/KS 0465 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.
 
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i bifallsyrkandet om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund och Mikael Ordenius från Miljöpartiet har i en motion föreslagit att kommunen ska fasa ut produkter med tillsats av mikroplaster. Tekniska kontorets och upphandlingsenhetens samlade bedömning är att det är angeläget att följa Naturvårdsverkets arbete med att identifiera och prioritera vilka produkter som ska prioriteras först innan en utfasning påbörjas. Upphandlingsenheten skulle dessutom behöva förstärkas med spetskompetens inom miljöområdet för att kunna ställa skarpare miljökrav i upphandlingar.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska anses besvarad. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast.pdf
Motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast.pdf

§123 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman

Dnr 2015/KS 0531 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Motionen om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman remitteras till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Marie Åkesdotters (MP) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöparitet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att motionen ska remitteras till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden då motionen berör nämndernas verksamhetsområden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska remitteras till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelseförvaltningens svar på motion om att utreda förutsättningar för kommunal barnombudsman.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf

§124 Svar på motion om förstärkt anhörigstöd och att anställa en anhörigkonsulent

Dnr 2016/KS 0169 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.
 
Anita Mattsson (S) meddelar att de tjänstgörande socialdemokraterna inte deltar i den del av beslutet som rör motionens andra att-sats.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i den del av beslutet som rör motionens andra att-sats.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Marcus Obligado från Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om förstärkt anhörigstöd genom att en anhörigkonsulent anställs. I motionen föreslås:
 
- att Tyresö kommun från 1 januari 2017 inrättar en tjänst som anhörigkonsulent i enlighet med motionens intentioner
- att ekonomiska medel avsätts, ca 600 000 kronor, för att finansiera tjänsten som anhörigkonsulent.
 
Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. De båda råden föreslår att motionen ska bifallas.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionens första att-sats.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionens första att-sats ska anses besvarad. Ordföranden ställer frågan om motionens första att-sats ska bifallas. Kommunledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionens första att-sats besvarad.
 
Ordföranden ställer frågan om motionens andra att-sats ska anses besvarad och finner att kommunledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionens andra att-sats besvarad.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-08-29 § 1066.pdf
Kommunala Funktionshinderrådets svar på motionen om anhörigstöd 160518 §32.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2016-05-18 § 22.pdf
Motion Förstärk anhörigstödet - anställ en anhörigkonsulent.pdf