Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2016-10-20

Sammanträde 2016-10-20

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2016/KS 0066 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport per 30 september 2016.pdf

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

3 Information från HR-enheten

Dnr 2016/KS 0279 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
HR-chef Jonas Jansfors informerar vid sammanträdet om aktuella frågor inom HR-området.

4 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2016/KS 0327 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Flyktingstrateg Helene Bergström informerar vid sammanträdet om aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända.

5 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2016/KS 0328 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

6 Nämndplan 2017 för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet och näringsliv inklusive riskhanterings- och kontrollplan

Dnr 2016/KS 0326 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan 2017-2019 med aktiviteter för 2017.pdf

7 Nämndplan 2017 för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden inklusive riskhanterings- och kontrollplan

Dnr 2016/KS 0325 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden 11- Väghållning och park, 12 - Miljö och trafik, 13 - Vatten och avlopp och 14 - Renhållning antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 11 - Väghållning och park, 12 - Miljö och trafik, 13 - Vatten och avlopp samt 14 - Renhållning. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommun-fullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndplan 2017 för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden.pdf
Funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan 2017-2019 med aktiviteter för 2017.pdf

8 Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Dnr 2016/KS 0269 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Inköps- och upphandlingsriktlinjerna antas.
2. Riktlinjerna ersätter riktlinjer för upphandling beslutade av kommunstyrelsen 2010-10-26 § 154.
3. Riktlinjerna gäller från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
Kommunens riktlinjer för inköp och upphandling behöver uppdateras efter att ny inköps- och upphandlingspolicy beslutades av kommunfullmäktige den 25 februari 2016 § 41. Dessutom finns ett uppdrag att uppdatera riktlinjerna för upphandling där samverkan och ansvar mellan upphandlingsenheten och förvaltningarna behöver tydliggöras med anledning av att programmet för uppföljning av privata och kommunala utförare antagits i kommunplan 2015-2018 med budget för 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar inköps- och upphandlingsriktlinjerna, att riktlinjerna ersätter riktlinjer för upphandling beslutade av kommunstyrelsen 2010-10-26 § 154 samt att riktlinjerna ska gälla från och med beslutsdatum.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inköps- och upphandlingsriktlinjer.pdf
Inköps- och upphandlingsriktlinjer.pdf

9 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism*

Dnr 2016/KS 0321 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen behandlar bland annat inriktningen på det förebyggande arbetet, samverkan och samordning, utbildning och stöd vid förekomst av våldsbejakande extremism.

Utifrån handlingsplanen kommer rutiner och åtgärdsplaner tas fram för det praktiska arbetet inom kommunens verksamheter, och samverkan med andra aktörer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Tyresö kommun.docx.pdf

10 Redovisning av användning av partistöd 2015 samt beslut om partistöd för år 2017*

Dnr 2016/KS 0189 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2017 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i kommunallagen, 2 kap. 11 §, ska ett politiskt parti som mottar lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar hur partistödet har använts.

Av lokala bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun framgår att redovisningen ska ha inkommit till kommunstyrelsen innan juni månads utgång. Om redovisning inte inkommer ska stöd inte utbetalas för nästkommande år (5 § i de lokala föreskrifterna).

Kommunallagen reglerar även att fullmäktige ska fatta ett årligt beslut om utbetalning av partistöd (2 kap. 12 § kommunallagen). Eftersom samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat in redovisningen i tid, kan fullmäktige fatta beslut om att utbetala partistöd för 2017 till samtliga berörda partier.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Kristdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Moderaterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - centerpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Sverigedemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Miljöpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Liberalerna.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2016/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Delegationsbeslut av ekonomichefen
Delegationsbeslut om kommunal borgen 2016-09-22, dnr 2016/KS 0317 11
Delegationsbeslut om lån 2016-10-06, dnr 2016/KS 0028 11

Bilagor
Beslut om kommunal borgen.pdf
Delegationsbeslut om lån.pdf

§125 Ekonomisk information

Dnr 2016/KS 0066 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport per 30 september 2016.pdf

§126 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§126_prot_20161020.pdf (164 kb)

§127 Information från HR-enheten

Dnr 2016/KS 0279 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
HR-chef Jonas Jansfors informerar vid sammanträdet om aktuella frågor inom HR-området.

Beslut/Protokollsutdrag
§127_prot_20161020.pdf (164 kb)

§128 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2016/KS 0327 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Flyktingstrateg Helene Bergström informerar vid sammanträdet om aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända.

Beslut/Protokollsutdrag
§128_prot_20161020.pdf (164 kb)

§129 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2016/KS 0328 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§129_prot_20161020.pdf (163 kb)

§130 Nämndplan 2017 för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet och näringsliv inklusive riskhanterings- och kontrollplan

Dnr 2016/KS 0326 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 16 - Näringsliv och 17 - gemensam verksamhet antas.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kommunstyrelsens gemensamma verksamhetsområden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 16 - Näringsliv och 17 - gemensam verksamhet. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.
 
Förslaget till nämndplan för kommunstyrelsens gemensamma verksamhets-områden för 2017 kommer att kompletteras till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndplan 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområden näringsliv och gemensam verksamhet.pdf
Nämndplan 2017 näringsliv och gemensam verksamhet.pdf
Funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan 2017-2019 med aktiviteter för 2017.pdf

§131 Nämndplan 2017 för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden inklusive riskhanterings- och kontrollplan

Dnr 2016/KS 0325 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden 11- Väghållning och park, 12 - Miljö och trafik, 13 - Vatten och avlopp och 14 - Renhållning antas.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 11 - Väghållning och park, 12 - Miljö och trafik, 13 - Vatten och avlopp samt 14 - Renhållning. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommun-fullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.
 
Förslaget till nämndplan för kommunstyrelsens tekniska verksamhets-områden för 2017 kommer att kompletteras till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndplan 2017 för kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden.pdf
Nämndplan 2017 kommunstyrelsens tekniska verksamhetsområden.pdf
Funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan 2017-2019 med aktiviteter för 2017.pdf

§132 Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Dnr 2016/KS 0269 003

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens riktlinjer för inköp och upphandling behöver uppdateras efter att ny inköps- och upphandlingspolicy beslutades av kommunfullmäktige den 25 februari 2016 § 41. Dessutom finns ett uppdrag att uppdatera riktlinjerna för upphandling där samverkan och ansvar mellan upphandlingsenheten och förvaltningarna behöver tydliggöras med anledning av att programmet för uppföljning av privata och kommunala utförare antagits i kommunplan 2015-2018 med budget för 2017.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar inköps- och upphandlingsriktlinjerna, att riktlinjerna ersätter riktlinjer för upphandling beslutade av kommunstyrelsen 2010-10-26 § 154 samt att riktlinjerna ska gälla från och med beslutsdatum.
 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet kommer förslaget till riktlinjer att ses över.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inköps- och upphandlingsriktlinjer.pdf
Inköps- och upphandlingsriktlinjer.pdf

§133 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Dnr 2016/KS 0321 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas.
Kommunledningsutskottets beslut
2. Genusperspektiv ska läggas till i handlingsplanen inför behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen behandlar bland annat inriktningen på det förebyggande arbetet, samverkan och samordning, utbildning och stöd vid förekomst av våldsbejakande extremism.
 
Utifrån handlingsplanen kommer rutiner och åtgärdsplaner tas fram för det praktiska arbetet inom kommunens verksamheter, och samverkan med andra aktörer.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att genusperspektiv ska läggas till i handlingsplanen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om genusperspektiv ska läggas till i handlingsplanen inför kommunstyrelsens behandling av ärendet och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Tyresö kommun.docx.pdf

§134 Redovisning av användning av partistöd 2015 samt beslut om partistöd för år 2017

Dnr 2016/KS 0189 003
   
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2017 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i kommunallagen, 2 kap. 11 §, ska ett politiskt parti som mottar lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar hur partistödet har använts.
 
Av lokala bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun framgår att redovisningen ska ha inkommit till kommunstyrelsen innan juni månads utgång. Om redovisning inte inkommer ska stöd inte utbetalas för nästkommande år (5 § i de lokala föreskrifterna).
 
Kommunallagen reglerar även att fullmäktige ska fatta ett årligt beslut om utbetalning av partistöd (2 kap. 12 § kommunallagen). Eftersom samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat in redovisningen i tid, kan fullmäktige fatta beslut om att utbetala partistöd för 2017 till samtliga berörda partier.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Kristdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Moderaterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - centerpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Sverigedemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Miljöpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Liberalerna.pdf

§135 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2016/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Delegationsbeslut av ekonomichefen
Delegationsbeslut om kommunal borgen 2016-09-22, dnr 2016/KS 0317 11
Delegationsbeslut om lån 2016-10-06, dnr 2016/KS 0028 11

Bilagor
Beslut om kommunal borgen.pdf
Delegationsbeslut om lån.pdf