Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Torstein Tysklind föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

4 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

5 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2017/KS 0243 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

6 Information om HR-frågor

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

7 Uppföljning av löneöversyn 2017

Dnr 2017/KSP 0039 22

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den formella delen av löneöversynen 2017 är avslutad i och med att arbetsgivaren har haft avstämningar med samtliga motparter och att medarbetarna fått ut sina nya löner från och med 27 juni för medarbetare inom Kommunals-, Läkarförbundets- och Allmän kommunal verksamhets avtalsområden respektive 27 april för övriga.

HR-avdelningens bedömning är att löneöversynen har fungerat väl vad gäller att tidplanen har hållits och att kommunen har haft lönesamtalsmodellen (lönen diskuteras mellan chef och medarbetare) med samtliga våra motparter. Det som kan utvecklas är dels tydligare koppling mellan uppdrag och lönekriterier och dels att rollerna i lönebildningen för olika chefsnivåer förtydligas. En påtaglig löneglidning för vissa yrkesgrupper kan också konstateras.

Bilagor
Uppföljning av löneöversyn 2017.pdf

8 Ishall och parkeringslösning vid Tyresövallen i Norra Tyresö centrum

Dnr 2017/KSTK 0044 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-30 § 106 att återremittera ärendet om investeringsbeslut för parkeringshus i Norra centrum för vidare utredning av kostnaderna. Kommunstyrelsen beslutade vid samma sammanträde att även återremittera ärendet § 107 om gestaltning av ny ishall vid Tyresövallen för att få svar på frågor om utformning av ishallen.

Kommunstyrelseförvaltningen kompletterade med dessa uppgifter i ny tjänsteskrivelse och ärendet behandlades på nytt i kommunledningsutskottet 2017-08-31 § 130. Ärendet återremitterades då för framtagande av bredare politiskt förankrat förslag till parkeringslösning i Norra Tyresö Centrum samt ishall. Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-31 §130.pdf

9 Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2017 *

Dnr 2017/KS 0317 10

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport 2 per augusti 2017 för Tyresö kommun kommer till kommunstyrelsens sammanträde 3 oktober 2017. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 26 oktober 2017.

10 Revidering av taxor 2018 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde *

Dnr 2017/KS 0302 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Följande justerade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2017-08-21, §§ 25-30, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen.
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Samtliga taxor enligt a-f ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderade taxor för 2018 enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Protokoll från direktionens sammanträde.pdf
2017-08-21 taxor omedelbar just.pdf
Ärende 8, Taxa animaliska biprodukter, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa animaliska biprodukter.pdf
Ärende 9, Taxa livsmedelskontroll, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa livsmedelskontroll.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken bilaga 1.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken.pdf
Ärende 11, Taxa receptfria läkemedel, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11, Taxa receptfria läkemedel.pdf
Ärende 12, Taxa strålskyddslagen, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa strålskyddslagen.pdf
Ärende 13, Taxa sprängämnesprekursorer, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 13, Taxa sprängämnesprekursorer.pdf

11 Samverkansöverenskommelse för den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Dnr 2017/KSTK 0102 91

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Samverkansöverenskommelsen om kommunal energi- och klimatrådgivning i
Stockholms län samt Håbo kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att nuvarande avtal upphör att gälla den sista december 2017 beslutade Storstockholms styrelse att ett nytt förslag till samverkansöverenskommelse gällande kommunalt samarbete skulle tas fram. Samverkansöverenskommelsen har utformats i samråd med en beredningsgrupp och en arbetsgrupp bestående av Botkyrka, Lidingö, Upplands-Bro samt Stockholms stad. Den nya överenskommelsen ska leda till en tydligare styrning och öka förutsättningarna för samarbete mellan kommunerna när det gäller energi- och klimatrådgivning.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar samverkansöverenskommelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Samverkansöverenskommelse om kommunal energi- och klimatrådgivning.pdf

12 Kommunal jakt på vildsvin i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0312 90

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Tekniska kontoret och de kommunala viltvårdarna ges i uppdrag att i samförstånd med berörda jaktlag ta fram en åtgärdsplan för jakt av vildsvin och att genomföra planen.

Beskrivning av ärendet
Utbredningsområdet för vildsvinspopulationen i Tyrestaskogarna har vidgats och omfattar numera även Raksta i Tyresö kommun. Lokalt kan täta vildsvinspopulationer orsaka stora skador på bland annat privata tomter och de utgör även en risk för allvarliga viltolyckor.

Idag jagas vildsvin i Tyresö endast aktivt av de privata jaktlag som har jaktmarker i Tyresö kommun. Ingen aktiv jakt på vildsvin bedrivs av de kommunala viltvårdarna. För att motverka en fortsatt utbredning av vildsvin och för att minska risken för skador på tomtmarker och viltolyckor finns det ett behov av aktiva jaktinsatser även från kommunens viltvårdare. För att detta ska kunna genomföras på ett effektivt sätt bör ett särskilt samarbete inrättas mellan viltvårdarna och de övriga berörda jaktlagen i kommunen samt en åtgärdsplan och ett gemensamt förhållningssätt tas fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunal jakt på vildsvin i Tyresö kommun.pdf

13 Ordförandeuppdrag om minskad ungdomskriminalitet

Dnr 2017/KS 0316 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören får i uppdrag att föreslå en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommundirektören ges ett uppdrag om minskad ungdomskriminalitet, se ordförandeförslag.

Ordförandeförslag
Den generella utvecklingen i vår kommun är positiv. Arbetslösheten och bidragsberoendet sjunker och skolresultaten går upp sedan många år. Ungdomars alkoholanvändning minskar enligt den årliga drogenkäten. Parallellt med denna fina utveckling finns en upplevd problematik med ungdomsbrottslighet. Försäljningen av narkotika i vår kommun har tillkommit till tidigare kända problem med alkoholanvändning. Den senaste tidens bilbränder och butiksrån är en påminnelse om att det som idag är enstaka händelser, kan riskera att bli mer frekventa om vi inte agerar i tid för att stävja denna utveckling. Kommunens samordning med polisen och det civila samhället är redan idag ambitiöst och aktivt, men händelseutvecklingen kräver nu att vi aktualiserar och breddar detta arbete.

Kommundirektören får i uppdrag att föreslå en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten.

14 Svar på revisionsrapport om generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem

Dnr 2017/KS 0278 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten "Granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem".

Beskrivning av ärendet
Under våren 2017 har PWC på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem. Vid granskningen framkommer sammanlagt sex stycken iakttagelser som noterats som möjliga risker. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av iakttagelserna och kommer vidta åtgärder kopplade till samtliga iakttagelser, samt föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapporten Generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem.pdf
Missiv - Generella IT kontroller 2017 - Tyresö - undertecknat.pdf
RAPPORT - Generella IT kontroller 2017 - Tyresö.pdf

15 Svar på motion om mer idrott och fysisk aktivitet i skolan *

Dnr 2017/KS 0054 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om mer idrott/fysisk aktivitet i skolan med förslag om att utreda vilka möjligheter som finns och vilka resurser som krävs för att öka antalet timmar i idrott och hälsa i Tyresös grundskolor. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-08-23 §61.pdf
Motion om mer idrott och fysisk aktivitet i skolan.pdf

16 Svar på motion avseende avtal om hälsokommunikation *

Dnr 2017/KS 0164 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Alfonso Morales, Sara Granestad och Carl Johan Karlson från Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tyresö kommun ska teckna avtal med Stockholms läns landsting om så kallade hälsokommunikatörer. Motionen remitterades till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017-08-29 §31.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1058.pdf
Motion avseende avtal om hälsokommunikation.pdf

17 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om lån 2017-09-13.pdf

§145 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets beslut
-  Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Torstein Tysklind föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Beslut/Protokollsutdrag
§145_prot_20170921.pdf (164 kb)

§146 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§146_prot_20170921.pdf (164 kb)

§147 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§147_prot_20170921.pdf (164 kb)

§148 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§148_prot_20170921.pdf (164 kb)

§149 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2017/KS 0243 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§149_prot_20170921.pdf (164 kb)

§150 Information om HR-frågor

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§150_prot_20170921.pdf (164 kb)

§151 Uppföljning av löneöversyn 2017

Dnr 2017/KSP 0039 22

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den formella delen av löneöversynen 2017 är avslutad i och med att arbetsgivaren har haft avstämningar med samtliga motparter och att medarbetarna fått ut sina nya löner från och med 27 juni för medarbetare inom Kommunals-, Läkarförbundets- och Allmän kommunal verksamhets avtalsområden respektive 27 april för övriga.
 
HR-avdelningens bedömning är att löneöversynen har fungerat väl vad gäller att tidplanen har hållits och att kommunen har haft lönesamtalsmodellen (lönen diskuteras mellan chef och medarbetare) med samtliga våra motparter. Det som kan utvecklas är dels tydligare koppling mellan uppdrag och lönekriterier och dels att rollerna i lönebildningen för olika chefsnivåer förtydligas. En påtaglig löneglidning för vissa yrkesgrupper kan också konstateras.

Bilagor
Uppföljning av löneöversyn 2017.pdf

§152 Ishall och parkeringslösning vid Tyresövallen i Norra Tyresö centrum

Dnr 2017/KSTK 0044 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Den planerade nya ishallen uppförs på Tyresövallens nuvarande C-plan.
2. Ny C-plan anordnas i anslutning till Tyresövallen, i första hand strax norr om A-plan.
3. Beslut om uppförande av parkeringshus eller annan parkeringslösning i anslutning till Tyresövallen tas vid behov upp vid ett senare tillfälle.
4. Planering och anpassning av angöringsvägar och -ytor, entrétorg, avfallsterminal med mera som följer av beslut 1 och 2 överlämnas till kommunstyrelse- och stadsbyggnadsförvaltningen för skyndsamt genomförande.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-30 § 106 att återremittera ärendet om investeringsbeslut för parkeringshus i Norra centrum för vidare utredning av kostnaderna. Kommunstyrelsen beslutade vid samma sammanträde att även återremittera ärendet § 107 om gestaltning av ny ishall vid Tyresövallen för att få svar på frågor om utformning av ishallen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen kompletterade med dessa uppgifter i ny tjänsteskrivelse och ärendet behandlades på nytt i kommunledningsutskottet 2017-08-31 § 130. Ärendet återremitterades då för framtagande av bredare politiskt förankrat förslag till parkeringslösning i Norra Tyresö Centrum samt ishall.
 
Representanter från kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har härefter gjort en samlad bedömning att det bästa läget för en ny ishall är på Tyresövallens nuvarande C-plan. Bedömningen är även att parkeringshus eller alternativa parkeringslösningar behöver övervägas på nytt men att detta beslut kan flyttas fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ishall och parkeringslösning vid Tyresövallen i Norra Tyresö centrum.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-31 §130.pdf

§153 Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2017

Dnr 2017/KS 0317 10

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport 2 per augusti 2017 för Tyresö kommun kommer till kommunstyrelsens sammanträde 3 oktober 2017. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 26 oktober 2017.

Beslut/Protokollsutdrag
§153_prot_20170921.pdf (165 kb)

§154 Revidering av taxor 2018 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2017/KS 0302 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Följande justerade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2017-08-21, §§ 25-30, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen.
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Samtliga taxor enligt a-f ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderade taxor för 2018 enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Protokoll från direktionens sammanträde.pdf
2017-08-21 taxor omedelbar just.pdf
Ärende 8, Taxa animaliska biprodukter, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa animaliska biprodukter.pdf
Ärende 9, Taxa livsmedelskontroll, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa livsmedelskontroll.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken bilaga 1.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken.pdf
Ärende 11, Taxa receptfria läkemedel, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11, Taxa receptfria läkemedel.pdf
Ärende 12, Taxa strålskyddslagen, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa strålskyddslagen.pdf
Ärende 13, Taxa sprängämnesprekursorer, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 13, Taxa sprängämnesprekursorer.pdf

§155 Samverkansöverenskommelse för den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Dnr 2017/KSTK 0102 91

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Samverkansöverenskommelsen om kommunal energi- och klimatrådgivning i Stockholms län samt Håbo kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att nuvarande avtal upphör att gälla den sista december 2017 beslutade Storstockholms styrelse att ett nytt förslag till samverkansöverenskommelse gällande kommunalt samarbete skulle tas fram. Samverkansöverenskommelsen har utformats i samråd med en beredningsgrupp och en arbetsgrupp bestående av Botkyrka, Lidingö, Upplands-Bro samt Stockholms stad. Den nya överenskommelsen ska leda till en tydligare styrning och öka förutsättningarna för samarbete mellan kommunerna när det gäller energi- och klimatrådgivning.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar samverkansöverenskommelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Samverkansöverenskommelse om kommunal energi- och klimatrådgivning.pdf
REK Samverkan kommunal energi- och klimatrådgivning.pdf

§156 Kommunal jakt på vildsvin i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0312 90

Kommunledningsutskottets beslut
- Tekniska kontoret och de kommunala viltvårdarna ges i uppdrag att i samförstånd med berörda jaktlag ta fram en åtgärdsplan för jakt av vildsvin och att genomföra planen.

Beskrivning av ärendet
Utbredningsområdet för vildsvinspopulationen i Tyrestaskogarna har vidgats och omfattar numera även Raksta i Tyresö kommun. Lokalt kan täta vildsvinspopulationer orsaka stora skador på bland annat privata tomter och de utgör även en risk för allvarliga viltolyckor.
 
Idag jagas vildsvin i Tyresö endast aktivt av de privata jaktlag som har jaktmarker i Tyresö kommun. Ingen aktiv jakt på vildsvin bedrivs av de kommunala viltvårdarna. För att motverka en fortsatt utbredning av vildsvin och för att minska risken för skador på tomtmarker och viltolyckor finns det ett behov av aktiva jaktinsatser även från kommunens viltvårdare. För att detta ska kunna genomföras på ett effektivt sätt bör ett särskilt samarbete inrättas mellan viltvårdarna och de övriga berörda jaktlagen i kommunen samt en åtgärdsplan och ett gemensamt förhållningssätt tas fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunal jakt på vildsvin i Tyresö kommun.pdf

§157 Ordförandeuppdrag om minskad ungdomskriminalitet

Dnr 2017/KS 0316 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Kommundirektören får i uppdrag att föreslå en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommundirektören ges ett uppdrag om minskad ungdomskriminalitet, se ordförandeförslag.

Ordförandeförslag
Den generella utvecklingen i vår kommun är positiv. Arbetslösheten och bidragsberoendet sjunker och skolresultaten går upp sedan många år. Ungdomars alkoholanvändning minskar enligt den årliga drogenkäten. Parallellt med denna fina utveckling finns en upplevd problematik med ungdomsbrottslighet. Försäljningen av narkotika i vår kommun har tillkommit till tidigare kända problem med alkoholanvändning. Den senaste tidens bilbränder och butiksrån är en påminnelse om att det som idag är enstaka händelser, kan riskera att bli mer frekventa om vi inte agerar i tid för att stävja denna utveckling. Kommunens samordning med polisen och det civila samhället är redan idag ambitiöst och aktivt, men händelseutvecklingen kräver nu att vi aktualiserar och breddar detta arbete.
 
Kommundirektören får i uppdrag att föreslå en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten.

Beslut/Protokollsutdrag
§157_prot_20170921.pdf (168 kb)

§158 Svar på revisionsrapport om generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem

Dnr 2017/KS 0278 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten "Granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem".

Beskrivning av ärendet
Under våren 2017 har PWC på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem. Vid granskningen framkommer sammanlagt sex stycken iakttagelser som noterats som möjliga risker. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av iakttagelserna och kommer vidta åtgärder kopplade till samtliga iakttagelser, samt föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapporten Generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem.pdf
Missiv - Generella IT kontroller 2017 - Tyresö - undertecknat.pdf
RAPPORT - Generella IT kontroller 2017 - Tyresö.pdf

§159 Svar på motion om mer idrott och fysisk aktivitet i skolan

Dnr 2017/KS 0054 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om mer idrott/fysisk aktivitet i skolan med förslag om att utreda vilka möjligheter som finns och vilka resurser som krävs för att öka antalet timmar i idrott och hälsa i Tyresös grundskolor. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-08-23 §61.pdf
Motion om mer idrott och fysisk aktivitet i skolan.pdf

§160 Svar på motion avseende avtal om hälsokommunikation

Dnr 2017/KS 0164 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i socialnämnden 2017-06-14 § 1058 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Alfonso Morales, Sara Granestad och Carl Johan Karlson från Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tyresö kommun ska teckna avtal med Stockholms läns landsting om så kallade hälsokommunikatörer. Motionen remitterades till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017-08-29 §31.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1058.pdf
Motion avseende avtal om hälsokommunikation.pdf

§161 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om lån 2017-09-13.pdf