Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2019-01-23

Sammanträde 2019-01-23

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

2 Lönekartläggning 2018

Dnr 2018/KSP 0050 20

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser gjort en lönekartläggning. Lönekartläggningen tar sikte på att analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete samt löneskillnader mellan kvinnodominerande och mansdominerande arbeten som är att betrakta som likvärdiga. 2018 års lönekartläggning visar att Tyresö kommun har jämställda löner inom alla yrkesgrupper som är att betrakta som lika. Vidare visar lönekartläggningen att kommunen fortsätter sin positiva utveckling vad gäller en fortsatt minskning av löneskillnader mellan kvinnor och män.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lönekartläggning 2018.pdf
Rapport Lönekartläggning 2018 Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1 Tyresö kommuns personalpolicy.pdf
Bilaga 2 Tyresö kommuns likabehandlingsplan 2016-2019.pdf
Bilaga 3 Sammanställning lönedata.pdf
Bilaga 4 Analys av lika arbetsuppgifter.pdf
Bilaga 5 Analys av likvärdiga arbetsuppgifter.pdf
Bilaga 6 Nyckeltal.pdf
Bilaga 7 - Faktorplan.pdf

3 Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0346 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt nuvarande säkerhetsskyddslag 1996:627 och säkerhetsskyddslag 2018:585 som ersätter och träder i kraft 2019-04-01 samt säkerhetsskyddsförordningen 1996:633 och 2018:658 åläggs det Tyresö kommun att vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd samt offentlighets- och sekretesslagen.

Säkerhetsenheten har arbetat fram förslag till riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen och i säkerhetsskyddsförordningen. Riktlinjerna tydliggör ansvar och roller samt åtgärder som ska gälla för Tyresö kommun inom området.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för riktlinjer säkerhetsskydd Tyresö kommun.pdf
Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun.pdf

4 Information om medborgardialog om trygghet

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens brotts- och drogförebyggande strateg informerar vid sammanträdet om medborgardialog om trygghet.

§1 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20190123.pdf (161 kb)

§2 Lönekartläggning 2018

Dnr 2018/KSP 0050 20
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser gjort en lönekartläggning. Lönekartläggningen tar sikte på att analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete samt löneskillnader mellan kvinnodominerande och mansdominerande arbeten som är att betrakta som likvärdiga. 2018 års lönekartläggning visar att Tyresö kommun har jämställda löner inom alla yrkesgrupper som är att betrakta som lika. Vidare visar lönekartläggningen att kommunen fortsätter sin positiva utveckling vad gäller en fortsatt minskning av löneskillnader mellan kvinnor och män.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Lönekartläggning 2018.pdf
Rapport Lönekartläggning 2018 Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1 Tyresö kommuns personalpolicy.pdf
Bilaga 2 Tyresö kommuns likabehandlingsplan 2016-2019.pdf
Bilaga 3 Sammanställning lönedata.pdf
Bilaga 4 Analys av lika arbetsuppgifter.pdf
Bilaga 5 Analys av likvärdiga arbetsuppgifter.pdf
Bilaga 6 Nyckeltal.pdf
Bilaga 7 - Faktorplan.pdf

§3 Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0346 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun antas.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt nuvarande säkerhetsskyddslag 1996:627 och säkerhetsskyddslag 2018:585 som ersätter och träder i kraft 2019-04-01 samt säkerhetsskyddsförordningen 1996:633 och 2018:658 åläggs det Tyresö kommun att vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd samt offentlighets- och sekretesslagen.
 
Säkerhetsenheten har arbetat fram förslag till riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen och i säkerhetsskyddsförordningen. Riktlinjerna tydliggör ansvar och roller samt åtgärder som ska gälla för Tyresö kommun inom området.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse för riktlinjer säkerhetsskydd Tyresö kommun.pdf
Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun.pdf

§4 Information om medborgardialog om trygghet

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunens brotts- och drogförebyggande strateg informerar vid sammanträdet om medborgardialog om trygghet.
Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20190123.pdf (161 kb)

§5 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m

Dnr 2019/KS 0040 003
 
Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av mandatskiftet och personalförändringar behöver regelverket "Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m." uppdateras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att regelverket uppdateras enligt ekonomiavdelningens förslag.
 
Bilagor
Firmateckning 2019-01-23.pdf