Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2019-03-20

Sammanträde 2019-03-20

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Årsredovisning för Tyresö kommun 2018 *

Dnr 2019/KS 0130 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2018 godkänns.
2. 161 227 000 kr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2018 överförs till budget 2019 enligt bilaga 1.
3. De upparbetade underskotten för resultatenhet grundskola (- 11 586 000 kr) och hemtjänst (- 6 279 000 kr) avskrivs.
4. 3 756 000 kr avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till budget 2019.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

5. Den modell för fördelning av medel för asylsökande och nyanlände som kommunstyrelsen fastställt för 2019 tillämpas redan i bokslutet för 2018.
6. Följande kommunövergripande särskilda uppdrag som löpt under mandatperioden till och med 2018 avslutas då det tagits om hand i andra processer:
- Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö.
- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer.
- Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.
7. Följande kommunövergripande särskilt uppdrag som löpt under mandatperioden till och med 2018 förlängs:
- Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2018. Revisorernas granskning kommer att tillföras ärendet när granskningen är avslutad.

Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet utvecklats under året.

Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2018.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2018 KLU utskick 190313.pdf
Bilaga 1 Överföringar.pdf
INVESTERINGSUTFALL till bilaga.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-02-20 § 12.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-02-20 §5.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1019.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-02-28 § 18.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1014 Verksamhetsberättelse Individ- och familjeomsorg.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1015 Verksamhetsberättelse arbete och integration.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-03-04.pdf

4 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 *

Dnr 2019/KS 0139 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 noteras.
2. Koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 noteras.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
3. Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2018 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB samt koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 redovisas i bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2018.pdf
Tyresö bostäder Styrelseprotokoll 2019-02-08 Årsredovisning 2018.pdf
Tyresö bostäder Årsredovisning 2019.pdf
Tyresö bostäder Års- och koncernredovisning 2019.pdf

5 Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2018 *

Dnr 2019/KS 0045 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 noteras.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
2. Verksamheten vid Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 samt revisionshandlingar redovisas i bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2018.pdf
Protokoll 2019-01-25.pdf
Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2018 samt revisionsberättelse.pdf

6 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018 *

Dnr 2019/KS 0143 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd behandlar årsredovisning för 2018 den 14 mars 2019. Kallelsehandlingar av Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning bifogas ärendet.

Bilagor
Södertörns överförmyndarnämnd Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2018.pdf

7 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2018 *

Dnr 2019/KS 0142 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2018 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund behandlar årsredovisningen för 2018 den 15 mars. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2018 redovisas i bilagor (direktionens kallelsehandlingar samt handlingar under utarbetande).

Bilagor
SBFF_ARSREDOVISNING_2018 ojusterad.pdf

8 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018 *

Dnr 2019/KS 0141 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2018. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018 redovisas i bilagor (handlingar delvis under utarbetande).

Bilagor
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2018.pdf
Revisorsberättelse 2018 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Revisionsrapport över årsbokslutet 2018.pdf

9 Inriktningsbeslut samt lokal- och funktionsprogram för förvaltningslokaler

Dnr 2018/KS 0218 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om styrgrupp och projektdirektiv för framtida förvaltningslokaler för Tyresö kommun. Kommundirektören gavs i uppdrag att:

- med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en förändrad och moderniserad etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö
- utifrån särskilt upprättade projektdirektiv genomföra sitt projektledningsåtagande
- återkomma med ett förslag till inriktningsbeslut för val av kommande part för avtalstecknande senast 2019-03-01.

Fastighetschefen har lett projektet och arbetat fram ett lokal- och funktionsprogram. Baserat på dagens arbetssätt är en kombination av olika former av arbetsmiljöer det bästa sättet. I dagens läge lämpar sig en arbetsplats med fasta personliga arbetsplatser, till största delen arbetsplatser i landskap indelat i hemvister men med en generell standard och generellt arbetssätt. En förutsättning för en bra arbetsmiljö för medarbetarna är ett stort antal samtalsrum och mötesrum av olika storlek.

För det fall lokal- och funktionsprogrammet antas är förvaltningens rekommendation att gå vidare i projektet med ansatsen att framtidens kommunhus ska vara i kommens ägandeform, det vill säga alternativ C, se sida 14 i lokal- och funktionsprogrammet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut samt lokal- och funktionsprogram för förvaltningslokaler.pdf
2019-03-01 Lokal och funktionsprogram Tyresö kommunhus.pdf

10 Riktlinjer för säkerhetsinstallationer

Dnr 2019/KS 0069 84

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Riktlinjer för säkerhetsinstallationer antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunens säkerhetschef och fastighetschef har tagit fram förslag till riktlinjer för säkerhetsinstallationer. Syftet med riktlinjerna är att klargöra vilken lägsta nivå för tekniska installationer gällande inbrottslarm och passerkontrollsystem som ska finnas i varje byggnad och lokal för Tyresö kommuns verksamhet. Målsättningen är effektivare arbetssätt, sänkta kostnader för investering, underhåll och drift samt förbättrad fysiska säkerhet i kommunens verksamhetslokaler.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för säkerhetsinstallationer.pdf
Riktlinjer för säkerhetsinstallationer.pdf

11 Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

Dnr 2018/KS 0402 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö beviljas verksamhetsbidrag för 2019 med 5 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2019).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2020.

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Tyresö och Värmdö är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer och vittnen. Föreningen började sin verksamhet 1994.

Brottsofferjouren har verksamhet i de tre kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö. För 2018 beviljades föreningen bidrag med 4 kronor per invånare i Tyresö kommun, 4 kronor per invånare i Nacka kommun och 3,50 kronor per invånare i Värmdö kommun.

Föreningen ansöker om bidrag om 6 kronor per invånare enligt bilaga vilket för Tyresö kommun innebär bidrag om 288 024 kronor beräknat på att Tyresö hade 48 004 invånare vid årsskiftet. Föreningen motiverar höjningen med att jourens framtid ser oviss ut med nuvarande ekonomi och för att brottsofferjouren ska kunna fortsätta ge brottsutsatta, vittnen och anhöriga ett fullgott brottsofferstöd behöver kommunerna lämna verksamhetsbidrag om minst 6 kronor per invånare.

För Tyresö kommun gör förvaltningen bedömningen att en höjning till 5 kronor per invånare kan motiveras. Bidrag om 5 kronor per invånare motsvarar 240 020 kronor beräknat utifrån att Tyresö hade 48 004 invånare vid årsskiftet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ansökan om verksamhetsbidrag för 2019 till Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö.pdf
Redovisning av verksamhetsbidrag för 2018 samt verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017 och verksamhetsplan 2018 mer mera.pdf
Brottsofferjourens statistik för verksamhetsåret 2018.pdf
Statistik för Tyresö kommun Brottsofferjouren 2018.pdf

12 Avveckling av AB Vårljus *

Dnr 2019/KS 0041 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Tyresö kommuns ombud röstar för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas vid bolagets stämma.

Beskrivning av ärendet
Vårljus är Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet sedan år 1994. Bolaget har i uppdrag att tillgodose kranskommunernas behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem. Den nya flyktingpolitiken förändrade förutsättningarna för Vårljus samlade verksamhet och hösten 2018 vände sig styrelsen i bolaget till de 25 ägarkommunerna för ställningstagande. Styrelsen föreslog två handlingsalternativ, fokusera eller avveckla. Utifrån ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse den 5 december 2018 att inriktningen är att Vårljus avvecklas och utgångspunkten är att enheterna drivs vidare men med annan huvudman. Ett formellt beslut i samband med ordinarie bolagsstämma beräknas tas den 8 maj, som ska föregås av beslut i ägarkommunernas fullmäktige. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att Tyresö kommuns ombud röstar för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas vid bolagets stämma den 8 maj.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avveckling av AB Vårljus.pdf
Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019.pdf
Vårljus styrelseprotokoll 181205.pdf

13 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2019/KS 0160 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ebba Ljungdahl, konsult, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 15 april 2019.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i kommunen så ett nytt ombud behöver utses.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

14 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 190215.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen lån Kommuninvest.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen lån Nordea AB.pdf

§18 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

Bilagor
Ekonomisk rapport mars 2019.pdf

§19 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20190320.pdf (163 kb)

§20 Årsredovisning för Tyresö kommun 2018

Dnr 2019/KS 0130 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2018 godkänns.
2. 161 227 000 kr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2018 överförs till budget 2019 enligt bilaga 1.
3. De upparbetade underskotten för resultatenhet grundskola (- 11 586 000 kr) och hemtjänst (- 6 279 000 kr) avskrivs.
4. 3 756 000 kr avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till budget 2019.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

5. Den modell för fördelning av medel för asylsökande och nyanlände som kommunstyrelsen fastställt för 2019 tillämpas redan i bokslutet för 2018.
6. Följande kommunövergripande särskilda uppdrag som löpt under mandatperioden till och med 2018 avslutas då det tagits om hand i andra processer:
- Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö.
- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer.
- Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.
7. Följande kommunövergripande särskilt uppdrag som löpt under mandatperioden till och med 2018 förlängs:
- Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2018. Revisorernas granskning kommer att tillföras ärendet när granskningen är avslutad.

Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet utvecklats under året.

Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.

Till kommunstyrelsens behandling av ärendet kommer en uppdaterad version av årsredovisningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2018.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2018 KLU utskick 190313.pdf
Bilaga 1 Överföringar.pdf
INVESTERINGSUTFALL till bilaga.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-02-20 § 12.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-02-20 §5.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1019.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-02-28 § 18.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1014 Verksamhetsberättelse Individ- och familjeomsorg.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1015 Verksamhetsberättelse arbete och integration.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-03-04.pdf

§21 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018

Dnr 2019/KS 0139 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 noteras.
2. Koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 noteras.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
3. Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2018 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Jäv
Marie Åkesdotter (MP) och Anders Wickberg (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB samt koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 redovisas i bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2018.pdf
Tyresö bostäder Styrelseprotokoll 2019-02-08 Årsredovisning 2018.pdf
Tyresö bostäder Årsredovisning 2018.pdf
Års- och koncernredovisning 2018 Tyresö bostäder med revisionsberättelse.pdf

§22 Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2018

Dnr 2019/KS 0045 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 noteras.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
2. Verksamheten vid Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 samt revisionshandlingar redovisas i bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2018.pdf
Protokoll 2019-01-25.pdf
Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2018 samt revisionsberättelse.pdf

§23 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018

Dnr 2019/KS 0143 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilaga.

Bilagor
Protokollsutdrag Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2018.pdf

§24 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2018

Dnr 2019/KS 0142 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2018 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund behandlar årsredovisningen för 2018 den 15 mars. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2018 redovisas i bilagor (direktionens kallelsehandlingar samt handlingar under utarbetande).

Bilagor
SBFF_ARSREDOVISNING_2018 ojusterad.pdf

§25 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018

Dnr 2019/KS 0141 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2018. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018 redovisas i bilagor.

Bilagor
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2018.pdf
Revisorsberättelse 2018 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Revisionsrapport över årsbokslutet 2018.pdf

§26 Inriktningsbeslut samt lokal- och funktionsprogram för förvaltningslokaler

Dnr 2018/KS 0218 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om styrgrupp och projektdirektiv för framtida förvaltningslokaler för Tyresö kommun. Kommundirektören gavs i uppdrag att:

- med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en förändrad och moderniserad etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö
- utifrån särskilt upprättade projektdirektiv genomföra sitt projektledningsåtagande
- återkomma med ett förslag till inriktningsbeslut för val av kommande part för avtalstecknande senast 2019-03-01.

Fastighetschefen har lett projektet och arbetat fram ett lokal- och funktionsprogram. Baserat på dagens arbetssätt är en kombination av olika former av arbetsmiljöer det bästa sättet. I dagens läge lämpar sig en arbetsplats med fasta personliga arbetsplatser, till största delen arbetsplatser i landskap indelat i hemvister men med en generell standard och generellt arbetssätt. En förutsättning för en bra arbetsmiljö för medarbetarna är ett stort antal samtalsrum och mötesrum av olika storlek.

För det fall lokal- och funktionsprogrammet antas är förvaltningens rekommendation att gå vidare i projektet med ansatsen att framtidens kommunhus ska vara i kommens ägandeform, det vill säga alternativ C, se sida 14 i lokal- och funktionsprogrammet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut samt lokal- och funktionsprogram för förvaltningslokaler.pdf
2019-03-01 Lokal och funktionsprogram Tyresö kommunhus.pdf

§27 Riktlinjer för säkerhetsinstallationer

Dnr 2019/KS 0069 84

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Riktlinjer för säkerhetsinstallationer antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunens säkerhetschef och fastighetschef har tagit fram förslag till riktlinjer för säkerhetsinstallationer. Syftet med riktlinjerna är att klargöra vilken lägsta nivå för tekniska installationer gällande inbrottslarm och passerkontrollsystem som ska finnas i varje byggnad och lokal för Tyresö kommuns verksamhet. Målsättningen är effektivare arbetssätt, sänkta kostnader för investering, underhåll och drift samt förbättrad fysiska säkerhet i kommunens verksamhetslokaler.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för säkerhetsinstallationer.pdf
Riktlinjer för säkerhetsinstallationer.pdf

§28 Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

Dnr 2018/KS 0402 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö beviljas verksamhetsbidrag för 2019 med 5 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2019).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2020.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Tyresö och Värmdö är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer och vittnen. Föreningen började sin verksamhet 1994.

Brottsofferjouren har verksamhet i de tre kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö. För 2018 beviljades föreningen bidrag med 4 kronor per invånare i Tyresö kommun, 4 kronor per invånare i Nacka kommun och 3,50 kronor per invånare i Värmdö kommun.

Föreningen ansöker om bidrag om 6 kronor per invånare enligt bilaga vilket för Tyresö kommun innebär bidrag om 288 024 kronor beräknat på att Tyresö hade 48 004 invånare vid årsskiftet. Föreningen motiverar höjningen med att jourens framtid ser oviss ut med nuvarande ekonomi och för att brottsofferjouren ska kunna fortsätta ge brottsutsatta, vittnen och anhöriga ett fullgott brottsofferstöd behöver kommunerna lämna verksamhetsbidrag om minst 6 kronor per invånare.

För Tyresö kommun gör förvaltningen bedömningen att en höjning till 5 kronor per invånare kan motiveras. Bidrag om 5 kronor per invånare motsvarar 240 020 kronor beräknat utifrån att Tyresö hade 48 004 invånare vid årsskiftet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att 1) kommunstyrelsen beviljar brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö verksamhetsbidrag för 2019 med 5 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2019) samt att 2) verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2020.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar att brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö beviljas verksamhetsbidrag för 2019 med 6 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2019).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslagets punkt 1. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslagets punkt 1.

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslagets punkt 2 och finner att kommunledningsutskottet bifaller den.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ansökan om verksamhetsbidrag för 2019 till Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö.pdf
Redovisning av verksamhetsbidrag för 2018 samt verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017 och verksamhetsplan 2018 mer mera.pdf
Brottsofferjourens statistik för verksamhetsåret 2018.pdf
Statistik för Tyresö kommun Brottsofferjouren 2018.pdf

§29 Avveckling av AB Vårljus

Dnr 2019/KS 0041 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Tyresö kommuns ombud röstar för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas vid bolagets stämma.

Beskrivning av ärendet
Vårljus är Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet sedan år 1994. Bolaget har i uppdrag att tillgodose kranskommunernas behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem. Den nya flyktingpolitiken förändrade förutsättningarna för Vårljus samlade verksamhet och hösten 2018 vände sig styrelsen i bolaget till de 25 ägarkommunerna för ställningstagande. Styrelsen föreslog två handlingsalternativ, fokusera eller avveckla. Utifrån ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse den 5 december 2018 att inriktningen är att Vårljus avvecklas och utgångspunkten är att enheterna drivs vidare men med annan huvudman. Ett formellt beslut i samband med ordinarie bolagsstämma beräknas tas den 8 maj, som ska föregås av beslut i ägarkommunernas fullmäktige. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att Tyresö kommuns ombud röstar för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas vid bolagets stämma den 8 maj.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avveckling av AB Vårljus.pdf
Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019.pdf
Vårljus styrelseprotokoll 181205.pdf

§30 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2019/KS 0160 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ebba Ljungdahl, konsult, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 15 april 2019.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i kommunen så ett nytt ombud behöver utses.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

§31 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 190215.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen lån Kommuninvest.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen lån Nordea AB.pdf