Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2019-08-07

Sammanträde 2019-08-07

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Södertörns utvecklingsprogram 2035

Dnr 2019/KS 0260 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2035 godkänns och ersätter motsvarande program som godkändes av kommunstyrelsen 2013-04-29 § 78.

Beskrivning av ärendet
Södertörns samarbetskommitté har tagit fram ett förslag till gemensamt utvecklingsprogram för Södertörnskommunerna. Detta anger vision, mål och inriktning för arbetet under mandatperioden. Utvecklingsprogrammet ska beslutas i respektive kommunstyrelse för att vara gällande. Södertörns utvecklingsprogram 2035 ska gälla från 2019 - 2022 och ersätter tidigare utvecklingsprogram från 2013.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Södertörns utvecklingsprogram 2035.pdf
Södertörns utvecklingsprogram SUP 2035.pdf

4 Svar på remiss från Södertörns brandförsvarsförbund av kommunalt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

Dnr 2019/KS 0231 30

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remissvaret överlämnas och direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund föreslås anta handlingsprogrammet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Beskrivning av ärendet
Enligt lag (2003:788) ska kommunen upprätta ett handlingsprogram för räddningstjänst. Bifogat förslag till handlingsprogram för Tyresö kommun har arbetats fram av Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff). Handlingsprogrammet har översänts till kommunen på remiss och eventuella synpunkter ska vara brandförsvaret tillhanda senast 2019-08-23.

Handlingsprogrammet beskriver räddningstjänstens inriktning under mandatperioden. I handlingsprogrammet beskrivs även förbundets förmåga och hur en olycka hanteras utifrån ett före-, under- och efterperspektiv.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av kommunalt handlingsprogram Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Remiss Sbff handlingsprogram.pdf

5 Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022

Dnr 2019/KS 0200 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2019-2022 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet med detta ska sträcka sig längs hela skalan från frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av samhället. För att få ett samlat grepp om arbetet inom Tyresö kommuns trygghets- och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för trygghet och säkerhet.pdf
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022.pdf

6 Aktuella särskilda uppdrag

Dnr 2019/KS 0274 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Följande kommunövergripande särskilda uppdrag avslutas:
- Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö.
- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer.
- Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.
- Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.
- Uppdrag om att all verksamhet kan prövas för konkurrensutsättning.
- Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav.
- Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har under förra mandatperioden haft ett antal särskilda uppdrag som har varit riktade mot de enskilda nämnderna. Vissa uppdrag har även varit kommunövergripande. Nämnderna har hanterat sina särskilda uppdrag i sina årsrapporter, men vissa kommunövergripande uppdrag har inte avrapporterats.

Alla uppdrag har tagits om hand eller har införlivats i andra uppdrag och processer. Därför föreslås dessa avslutas som särskilda uppdrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Aktuella särskilda uppdrag.pdf

7 Ansökan om att nyttja samlingsanslag för förstudie utbyggnation/ombyggnation Kardemumman förskola

Dnr 2019/KS 0246 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- 2 200 000 kronor av kommunstyrelsens samlingsanslag/ förfogandemedel för lokalinvesteringar nyttjas för förstudier för förskolan Kardemumman.

Beskrivning av ärendet
Förstudie behöver startas för förskolan Kardemumman med syfte att fastställa behov av antalet förskoleplatser, utvärdera om utbyggnad av förskolan är möjlig eller om nyproduktion krävs. I investeringsprogrammet avsättes ett samlingsanslag/förfogandemedel till kommunstyrelsen för lokalinvesteringar. Kostnaden för framtagning av en förstudie har av fastighetsavdelningen uppskattats till 2,2 miljoner kronor. Dessa kostnader bör under 2019 kunna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens samlingsanslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om nyttja anslag för förskolan kardemumman.pdf

8 Svar på revisionsrapport om granskning av förtroendekänsliga poster

Dnr 2019/KS 0207 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av förtroendekänsliga poster".

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har Ernst & Young gjort en granskning av förtroendekänsliga poster i Tyresö kommun. Granskningen visar att merparten av revisionens stickprov är korrekta, men att en del brister kring dokumentation finns.

Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer som de önskar kommunstyrelsens svar på senast 28 augusti 2019 (förlängd svarstid beviljad). Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar med kommentarer till revisorernas rekommendationer och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av förtroendekänsliga poster.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av förtroendekänsliga poster.pdf
Revisionsskrivelse granskning av förtroendekänsliga poster 2018.pdf
Granskning av förtroendekänsliga poster 2018.pdf

9 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2020

Dnr 2019/KS 0253 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2020 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2020 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
3. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2020 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2020.pdf

10 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2019/KS 0272 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.pdf

11 Svar på motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede

Dnr 2019/KS 0105 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg och Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att återskapa en palliativ vårdenhet i kommunens regi, att den ska vara skild från övrig verksamhet och att den ska bemannas av personer med grundläggande kunskaper och kompetens av palliativ vård.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna (SD) har lämnat in en motion om att återskapa en palliativ vårdenhet i kommunal regi. Som motionären skriver har kommunen tidigare haft en sådan verksamhet inom Björkbacken. Den verksamheten avvecklades, för att istället erbjuda palliativ vård inom våra befintliga boenden och inom hemtjänsten.

Döendet och döden ställer krav på integritet, etik och respekt för individen. Människan som befinner sig i livets slutskede, eller hennes anhöriga, ska inte behöva oroa sig för att inte få den vård och omsorg hon förtjänar. Att flytta runt människor när de är döende är inte självklart varken positivt, önskvärt eller försvarbart.

I Tyresö har vi valt att erbjuda palliativ vård där människan befinner sig, antingen i hemmet eller på det boende som hon redan bor på. Att kommunen jobbar med hög kvalitet på det sättet idag, i de delar kommunen har ansvar för, framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande. Kommunens boenden bedrivs genom Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella vårdprogram och utgår från de fyra hörnstenarna inom palliativ vård och omsorg: symptomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Medarbetarna inom kommunens omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har genomgått en utbildning där den palliativa vårdfilosofin ingår. Dessutom har kommunen ett samarbete med Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län för ytterligare kompetenshöjning.

SD:s förslag skulle centrera den palliativa vården till ett boende för 8-10 personer. Det skulle i förlängningen riskera att leda till att den palliativa vården i övrigt inte kan upprätthålla samma kompetens som idag. Då behovet är sannolikt är betydligt större än 8 platser kommer alltså en stor grupp i behov av palliativ vård riskera en försämrad vård.

Tillsammans för Tyresö satsar i kommunens budget för att kunna ha en hög kvalitet inom äldreomsorgen. Mot det beslutet reserverade sig SD, till förmån för sitt eget budgetalternativ och ville dra ner 9,7 miljoner kronor mot kommunstyrelsens förslag, ett besparingskrav motsvarande 2,52 procent inom äldreomsorgen. Att i det läget motionera om ett förslag som är kostnadsdrivande, kräver en förklaring av hur nämnden ska kunna finansiera förslaget.

SD:s förslag riskerar att försämra kontinuiteten för individen, det är dyrt och riskerar att försämra den palliativa vården i kommunen i stort. Motionen bör avslås.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-06-19 § 1056.pdf
Motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede (SD).pdf

12 Svar på motion om att polisanmäla de ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott

Dnr 2019/KS 0100 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg och Bjarne Vifell från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att utreda möjligheterna till att Tyresö kommun ska verka för att polisanmäla ensamkommande migranter, som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, för bidragsbrott. Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande
Den motion som Sverigedemokraterna (SD) lämnat är plakatpolitik som syftar till att utmåla en grupp individer i samhället som fuskare och brottslingar.

Trots de erfarenheter som finns från andra delar av landet, som SD uppenbart känner till, lägger de fram en motion om att polisanmäla ensamkommande som fått åldern uppskriven. Det har i några andra kommuner redan testats att anmäla ensamkommande, helt utan resultat. De anmälda personerna har antingen friats, alternativt har anmälningarna dragits tillbaka eftersom det helt saknas lagstöd.

Motionen innehåller dessutom direkta felaktigheter, såsom att det skulle finnas indikationer på att uppemot 80 procent av de ensamkommande minderåriga skulle ha varit vuxna. De exempel som man hänvisar till visar att 80 procent av de som misstänks ljuga om sin ålder skulle vara vuxna. Resultaten från de studier som är gjorda har alltså ett helt annat resultat än det som Sverigedemokraterna vill påskina.

Motionens intentioner är alltså att kommunen skulle lägga tid, energi och resurser på något som redan dömts ut av det svenska rättsväsendet.

Sverigedemokraterna hänvisar till två kommuner, Skurup och Mariestad, som tidigare anmält de som fått åldern uppskriven. Mariestad har slutat eftersom det inte finns något lagrum för anmälningarna. I Skurup har man också slutat, blivit JO-anmälda och där har kommunalrådet hävdat att man aldrig borde ha gjort anmälningarna.

Trots detta väljer SD att lägga motionen. Man tycker uppenbart att det är kommunens uppgift att återkommande hantera motioner som uppmanar till lagbrott. En hantering som är både kostsam och tidskrävande. SD har givetvis sin demokratiska rätt att lägga motionen, men att uppta förvaltningens och kommunfullmäktiges tid med rent trams tycker jag är att ta sitt politiska förtroende allt för lättvindigt.

Sällan har det varit lättare att föreslå att en motion ska avslås.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-06-18 § 1060.pdf
Motion om att polisanmäla de ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott (SD).pdf

13 Svar på motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd

Dnr 2019/KS 0122 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Dick Bengtson från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd. Motionärerna föreslår att

- särskilda utredare införs med uppgift att arbeta uppsökande för att motverka felaktiga utbetalningar samt rent fusk av försörjningsstöd.
- hembesök alltid görs innan beslut om försörjningsstöd fattas.
- delta i jobbsatsning eller motsvarande ska vara obligatoriskt för att erhålla försörjningsstöd annars ska stödet, efter individuell prövning, kunna reduceras eller förverkas.
- i övrigt, i all väsentlighet, ta intryck av Solnas modell för att bryta bidragsberoende och korta vägen till jobb.
- sätta mål om att Tyresö ska ha Sveriges lägsta bidragsberoende senast år 2022.

Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande
Med tanke på det svåra ekonomiska läget inom arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden så är det viktigt att fortsätta att vända på alla stenar för att hitta besparingar utan att tumma på lagkrav eller effektivitet. Det arbetet måste vara långsiktigt, men givetvis inkludera även effektiviseringar med snabba effekter. Det arbetet pågår, men behöver hela tiden utvecklas. Jag ser det mycket positivt att Moderaterna också vill vara med och hitta samförstånd i det utvecklingsarbetet och bistå med att finna nya förslag till effektiviseringar. Det är viktigt för hela kommunen att vi har en ekonomi i balans.

Den motion som lagts syftar till att minska kostnaderna för försörjningsstödet i kommunen. Vällovligt, men förlagen som läggs riskerar istället att driva upp kostnader.

Flera av de lösningar som motionen lyfter genomförs redan idag. Hembesök ingår redan som en åtgärd i utredningsarbetet. Dock är hembesök tidskrävande och resurskrävande, varför de genomförs när det anses relevant, och inte rutinmässigt. Idag är också kraven för att få försörjningsstöd skarpa, bland annat måste man stå till arbetsmarknadens förfogande och delta både i planering och genomförande av arbetsmarknadsinsatser.

Förslagen i motionen riskerar att leda till högre kostnader inom arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden, med utredartjänst samt den ökade bemanningen som krävs vid hembesök. Då kommunen redan har låga kostnader för försörjningsstöd och jobbar aktivt med hög kvalitet och effektivitet är det inte sannolikt att förslaget skulle spara pengar, snarare det motsatta. Dessutom går det stick i stäv med tillitsbaserad styrning; vi förväntar oss att våra medarbetare gör korrekta bedömningar. Socialsekreterare är även utbildade i att bemöta individer på ett bra, professionellt och utvecklande sätt.

Vi bör alltid sträva efter att lära av andra kommuner, att jämföra och hämta goda exempel är bra. Däremot kan det vara kontraproduktivt att välja ut en kommun att ha som förebild, då alla kommuner är olika, har olika förutsättningar och olika organisationer. Vi ska inspireras och hämta goda idéer från andra, likväl som andra kan inspireras av oss.

Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete kring att nå en sund ekonomi i balans.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-06-18.pdf
Motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd.pdf

14 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om lån 2019-05-17.pdf

§58 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.
 
Bilagor
Månadsuppföljning maj 20190801.pdf

§59 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§59_prot_20190807.pdf (165 kb)

§60 Södertörns utvecklingsprogram 2035

Dnr 2019/KS 0260 005
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2035 godkänns och ersätter motsvarande program som godkändes av kommunstyrelsen 2013-04-29 § 78.
 
Beskrivning av ärendet
Södertörns samarbetskommitté har tagit fram ett förslag till gemensamt utvecklingsprogram för Södertörnskommunerna. Detta anger vision, mål och inriktning för arbetet under mandatperioden. Utvecklingsprogrammet ska beslutas i respektive kommunstyrelse för att vara gällande. Södertörns utvecklingsprogram 2035 ska gälla från 2019 - 2022 och ersätter tidigare utvecklingsprogram från 2013.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Södertörns utvecklingsprogram 2035.pdf
Södertörns utvecklingsprogram SUP 2035.pdf

§61 Svar på remiss från Södertörns brandförsvarsförbund av kommunalt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

Dnr 2019/KS 0231 30
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remissvaret överlämnas och direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund föreslås anta handlingsprogrammet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt lag (2003:788) ska kommunen upprätta ett handlingsprogram för räddningstjänst. Bifogat förslag till handlingsprogram för Tyresö kommun har arbetats fram av Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff). Handlingsprogrammet har översänts till kommunen på remiss och eventuella synpunkter ska vara brandförsvaret tillhanda senast 2019-08-23.
 
Handlingsprogrammet beskriver räddningstjänstens inriktning under mandatperioden. I handlingsprogrammet beskrivs även förbundets förmåga och hur en olycka hanteras utifrån ett före-, under- och efterperspektiv.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av kommunalt handlingsprogram Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Remiss Sbff handlingsprogram.pdf

§62 Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022

Dnr 2019/KS 0200 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2019-2022 antas.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.
 
Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet med detta ska sträcka sig längs hela skalan från frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av samhället. För att få ett samlat grepp om arbetet inom Tyresö kommuns trygghets- och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för trygghet och säkerhet.pdf
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022.pdf

§63 Aktuella särskilda uppdrag

Dnr 2019/KS 0274 10
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Följande kommunövergripande särskilda uppdrag avslutas:
- Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö.
- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer.
- Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.
- Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.
- Uppdrag om att all verksamhet kan prövas för konkurrensutsättning.
- Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav.
- Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunen har under förra mandatperioden haft ett antal särskilda uppdrag som har varit riktade mot de enskilda nämnderna.  Vissa uppdrag har även varit kommunövergripande.  Nämnderna har hanterat sina särskilda uppdrag i sina årsrapporter, men vissa kommunövergripande uppdrag har inte avrapporterats.
 
Alla uppdrag har tagits om hand eller har införlivats i andra uppdrag och processer. Därför föreslås dessa avslutas som särskilda uppdrag.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Aktuella särskilda uppdrag.pdf

§64 Ansökan om att nyttja samlingsanslag för förstudie utbyggnation/ombyggnation Kardemumman förskola

Dnr 2019/KS 0246 12
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- 2 200 000 kronor av kommunstyrelsens samlingsanslag /förfogandemedel för lokalinvesteringar nyttjas för förstudier för förskolan Kardemumman.
 
Beskrivning av ärendet
Förstudie behöver startas för förskolan Kardemumman med syfte att fastställa  behov av antalet förskoleplatser, utvärdera om utbyggnad av förskolan är möjlig eller om nyproduktion krävs. I investeringsprogrammet avsättes ett samlingsanslag/förfogandemedel till kommunstyrelsen för lokalinvesteringar. Kostnaden för framtagning av en förstudie har av fastighetsavdelningen uppskattats till 2,2 miljoner kronor.  Dessa kostnader bör under 2019 kunna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens samlingsanslag.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om nyttja anslag för förskolan kardemumman.pdf

§65 Svar på revisionsrapport om granskning av förtroendekänsliga poster

Dnr 2019/KS 0207 016
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av förtroendekänsliga poster".
 
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har Ernst & Young gjort en granskning av förtroendekänsliga poster i Tyresö kommun. Granskningen visar att merparten av revisionens stickprov är korrekta, men att en del brister kring dokumentation finns.
 
Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer som de önskar kommunstyrelsens svar på senast 28 augusti 2019 (förlängd svarstid beviljad). Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar med kommentarer till revisorernas rekommendationer och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av förtroendekänsliga poster.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av förtroendekänsliga poster.pdf
Revisionsskrivelse granskning av förtroendekänsliga poster 2018.pdf
Granskning av förtroendekänsliga poster 2018.pdf

§66 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2020

Dnr 2019/KS 0253 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2020 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2020 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
3. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2020 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
 
Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslås fastställas enligt bifogat förslag.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2020.pdf

§67 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2019/KS 0272 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.
 
Bilagor
Pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.pdf

§68 Svar på motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede

Dnr 2019/KS 0105 001
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg och Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att återskapa en palliativ vårdenhet i kommunens regi, att den ska vara skild från övrig verksamhet och att den ska bemannas av personer med grundläggande kunskaper och kompetens av palliativ vård.
 
Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
 
Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna (SD) har lämnat in en motion om att återskapa en palliativ vårdenhet i kommunal regi. Som motionären skriver har kommunen tidigare haft en sådan verksamhet inom Björkbacken. Den verksamheten avvecklades, för att istället erbjuda palliativ vård inom våra befintliga boenden och inom hemtjänsten.
 
Döendet och döden ställer krav på integritet, etik och respekt för individen. Människan som befinner sig i livets slutskede, eller hennes anhöriga, ska inte behöva oroa sig för att inte få den vård och omsorg hon förtjänar. Att flytta runt människor när de är döende är inte självklart varken positivt, önskvärt eller försvarbart.
 
I Tyresö har vi valt att erbjuda palliativ vård där  människan befinner sig, antingen i hemmet eller på det boende som hon redan bor på. Att kommunen jobbar med hög kvalitet på det sättet idag, i de delar kommunen har ansvar för, framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande. Kommunens boenden bedrivs genom Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella vårdprogram och utgår från de fyra hörnstenarna inom palliativ vård och omsorg: symptomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Medarbetarna inom kommunens omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har genomgått en utbildning där den palliativa vårdfilosofin ingår.  Dessutom har kommunen ett samarbete med Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län för ytterligare kompetenshöjning.
 
SD:s förslag skulle centrera den palliativa vården till ett boende för 8-10 personer. Det skulle i förlängningen riskera att leda till att den palliativa vården i övrigt inte kan upprätthålla samma kompetens som idag. Då behovet är sannolikt är betydligt större än 8 platser kommer alltså en stor grupp i behov av palliativ vård riskera en försämrad vård.
 
Tillsammans för Tyresö satsar i kommunens budget för att kunna ha en hög kvalitet inom äldreomsorgen. Mot det beslutet reserverade sig SD, till förmån för sitt eget budgetalternativ och ville dra ner 9,7 miljoner kronor mot kommunstyrelsens förslag, ett besparingskrav motsvarande 2,52 procent inom äldreomsorgen. Att i det läget motionera om ett förslag som är kostnadsdrivande, kräver en förklaring av hur nämnden ska kunna finansiera förslaget.
 
SD:s förslag riskerar att försämra kontinuiteten för individen, det är dyrt och riskerar att försämra den palliativa vården i kommunen i stort. Motionen bör avslås.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-06-19 § 1056.pdf
Motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede (SD).pdf

§69 Svar på motion om att polisanmäla de ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott

Dnr 2019/KS 0100 001
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg och Bjarne Vifell från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att utreda möjligheterna till att Tyresö kommun ska verka för att polisanmäla ensamkommande migranter, som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, för bidragsbrott. Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ordförandeutlåtande
Den motion som Sverigedemokraterna (SD) lämnat är plakatpolitik som syftar till att utmåla en grupp individer i samhället som fuskare och brottslingar.
 
Trots de erfarenheter som finns från andra delar av landet, som SD uppenbart känner till, lägger de fram en motion om att polisanmäla ensamkommande som fått åldern uppskriven. Det har i några andra kommuner redan testats att anmäla ensamkommande, helt utan resultat. De anmälda personerna har antingen friats, alternativt har anmälningarna dragits tillbaka eftersom det helt saknas lagstöd.
 
Motionen innehåller dessutom direkta felaktigheter, såsom att det skulle finnas indikationer på att uppemot 80 procent av de ensamkommande minderåriga skulle ha varit vuxna. De exempel som man hänvisar till visar att 80 procent av de som misstänks ljuga om sin ålder skulle vara vuxna. Resultaten från de studier som är gjorda har alltså ett helt annat resultat än det som Sverigedemokraterna vill påskina.
 
Motionens intentioner är alltså att kommunen skulle lägga tid, energi och resurser på något som redan dömts ut av det svenska rättsväsendet.
 
Sverigedemokraterna hänvisar till två kommuner, Skurup och Mariestad, som tidigare anmält de som fått åldern uppskriven. Mariestad har slutat eftersom det inte finns något lagrum för anmälningarna. I Skurup har man också slutat, blivit JO-anmälda och där har kommunalrådet hävdat att man aldrig borde ha gjort anmälningarna.
 
Trots detta väljer SD att lägga motionen. Man tycker uppenbart att det är kommunens uppgift att återkommande hantera motioner som uppmanar till lagbrott. En hantering som är både kostsam och tidskrävande. SD har givetvis sin demokratiska rätt att lägga motionen, men att uppta förvaltningens och kommunfullmäktiges tid med rent trams tycker jag är att ta sitt politiska förtroende allt för lättvindigt.
 
Sällan har det varit lättare att föreslå att en motion ska avslås.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-06-18 § 1060.pdf
Motion om att polisanmäla de ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott (SD).pdf

§70 Svar på motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd

Dnr 2019/KS 0122 001
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig.
 
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Dick Bengtson från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd. Motionärerna föreslår att:
 
- särskilda utredare införs med uppgift att arbeta uppsökande för att motverka felaktiga utbetalningar samt rent fusk av försörjningsstöd.
- hembesök alltid görs innan beslut om försörjningsstöd fattas.
- delta i jobbsatsning eller motsvarande ska vara obligatoriskt för att erhålla försörjningsstöd annars ska stödet, efter individuell prövning, kunna reduceras eller förverkas.
- i övrigt, i all väsentlighet, ta intryck av Solnas modell för att bryta bidragsberoende och korta vägen till jobb.
- sätta mål om att Tyresö ska ha Sveriges lägsta bidragsberoende senast år 2022.
 
Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ordförandeutlåtande
Med tanke på det svåra ekonomiska läget inom arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden så är det viktigt att fortsätta att vända på alla stenar för att hitta besparingar utan att tumma på lagkrav eller effektivitet. Det arbetet måste vara långsiktigt, men givetvis inkludera även effektiviseringar med snabba effekter. Det arbetet pågår, men behöver hela tiden utvecklas. Jag ser det mycket positivt att Moderaterna också vill vara med och hitta samförstånd i det utvecklingsarbetet och bistå med att finna nya förslag till effektiviseringar. Det är viktigt för hela kommunen att vi har en ekonomi i balans.
 
Den motion som lagts syftar till att minska kostnaderna för försörjningsstödet i kommunen. Vällovligt, men förlagen som läggs riskerar istället att driva upp kostnader.
 
Flera av de lösningar som motionen lyfter genomförs redan idag. Hembesök ingår redan som en åtgärd i utredningsarbetet. Dock är hembesök tidskrävande och resurskrävande, varför de genomförs när det anses relevant, och inte rutinmässigt. Idag är också kraven för att få försörjningsstöd skarpa, bland annat måste man stå till arbetsmarknadens förfogande och delta både i planering och genomförande av arbetsmarknadsinsatser.
 
Förslagen i motionen riskerar att leda till högre kostnader inom arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden, med utredartjänst samt den ökade bemanningen som krävs vid hembesök. Då kommunen redan har låga kostnader för försörjningsstöd och jobbar aktivt med hög kvalitet och effektivitet är det inte sannolikt att förslaget skulle spara pengar, snarare det motsatta. Dessutom går det stick i stäv med tillitsbaserad styrning; vi förväntar oss att våra medarbetare gör korrekta bedömningar. Socialsekreterare är även utbildade i att bemöta individer på ett bra, professionellt och utvecklande sätt.
 
Vi bör alltid sträva efter att lära av andra kommuner, att jämföra och hämta goda exempel är bra. Däremot kan det vara kontraproduktivt att välja ut en kommun att ha som förebild, då alla kommuner är olika, har olika förutsättningar och olika organisationer. Vi ska inspireras och hämta goda idéer från andra, likväl som andra kan inspireras av oss.
 
Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete kring att nå en sund ekonomi i balans.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Anki Svensson (M) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anki Svenssons (M) och Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-06-18.pdf
Motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd.pdf

§71 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Bilagor
Delegationsbeslut om lån 2019-05-17.pdf