Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2019-08-28

Sammanträde 2019-08-28

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2019/KS 0028 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chefen informerar vid sammanträdet om IT- och digitaliseringsfrågor.

4 Information om pågående fastighetsprojekt

Dnr 2019/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Fastighetschefen informerar vid sammanträdet om pågående fastighetsprojekt.

5 Bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2020

Dnr 2019/KS 0257 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Nordiska museet beviljas ett bidrag på 500 000 kronor för 2020 till underhåll av Tyresö slottspark och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna samt delfinansiering av trädplantering.
2. Vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en redovisning av vidtagna och planerade åtgärder bifogas.
3. Bidraget finansieras inom gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Nordiska museet har kommit in med en ansökan om driftbidrag på 580 000 kronor till skötsel av Tyresö slottspark 2020. Förvaltningen föreslår att Nordiska museet beviljas ett oförändrat bidrag på 500 000 kronor år 2020 för parkens skötsel, de allmänna toaletternas drift och underhåll samt trädplantering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag från Nordiska museet.pdf
Bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2020.pdf

6 Revidering av kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag

Dnr 2019/KS 0216 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Reviderade kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag antas.
2. Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag, antagna den 6 februari 2018, § 26, upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet
Rutiner för hantering av riktade statsbidrag fastställdes av kommunstyrelsen den 6 februari 2018 § 26. Kommunstyrelseförvaltningen har nu arbetat fram ett förslag till reviderad rutin, för att förenkla hanteringen och minska administrationen kring hanteringen av statsbidrag samt för att förtydliga hur återrapportering till nämnderna ska ske.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.pdf
Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.pdf

7 Riktlinjer för representation och uppvaktning

Dnr 2019/KS 0189 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinjer för representation och uppvaktning antas.
2. Riktlinjerna ersätter "Revidering av riktlinjer för representation, uppvaktning resor mm" antagna av kommunstyrelsen 2012-09-25 § 138.
3. Riktlinjer för resor utgår då dessa har ersatts av nya regler för tjänsteresor antagna av kommunstyrelsen 2014-05-13 § 88.
4. Värdet av en minnesgåva till den som arbetat i kommunen i 20 år får uppgå till högst 7 500 kronor inklusive moms från och med 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
En översyn har genomförts av kommunens riktlinjer för representation, uppvaktning, resor mm. Riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen 2012-09-25 § 138. I samband med revisorernas granskning 2018 av kommunens korruptionsförebyggande arbete uppmärksammades att riktlinjerna blivit inaktuella och hänvisar till andra riktlinjer som är upphävda.

Kommunstyrelseförvaltningen har sett över riktlinjerna och föreslår att riktlinjerna justeras enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för representation och uppvaktning.pdf
Riktlinjer för representation och uppvaktning.pdf

8 Dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2019/KS 0281 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Jonny Knutas, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 1 oktober 2019 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, konsult Ebba Ljungdahl.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har anställt en informationssäkerhetssamordnare, Jonny Knutas, som föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Tilldelade upphandlingar aug 2018 - aug 2019.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 190423.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 190619.pdf
Delegationsbeslut om antagande av lokalt kollektivavtal.pdf
LOK 19 - lön och allmänna anställningsvillkor Vårdförbundet.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 190626.pdf
Delegationsbeslut om avsked 190604.pdf
Delegationsbeslut avseende enskild överenskommelse 190701.pdf
Delegationsbeslut om avskedande 190715.pdf
Delegationsbeslut om antagande av LOK Krislägesavtal med Vision 190722.pdf
Lokalt kollektivavtal Krislägesavtal - Vision.pdf

§72 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr  2019/KS  0022 001 

Kommunledningsutskottets beslut
-  Informationen  noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella  frågor om kommunens  ekonomi  föredras  vid sammanträdet. 

Bilagor
Månadsuppföljning  juli  2019.pdf

§73 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr  2019/KS  0025 001 

Kommunledningsutskottets beslut
-  Informationen  noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella  frågor inom  Södertörnssamarbetet  föredras  vid sammanträdet.

§74 Information om IT - och digitaliseringsfrågor

Dnr  2019/KS  0028 001 

Kommunledningsutskottets beslut
-  Informationen  noteras.
 
Beskrivning av ärendet
IT-chefen  informerar  vid sammanträdet  om IT - och  digitaliseringsfrågor.

§75 Information om pågående fastighetsprojekt

Dnr  2019/KS  0027 001 

Kommunledningsutskottets beslut
-  Informationen  noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Projektchefen  vid fastighetsavdel ni nge n  informerar  vid sammanträdet  om
pågående  fastighetsprojek t.

§76 Bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2020

Dnr 2019/KS 0257 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.  Nordiska museet beviljas ett bidrag på 500 000 kronor för 2020 till
underhåll av Tyresö  slottspark och underhåll och öppethållande av de
publika  toaletterna  samt delfinansiering av trädplantering. 
2.  Vid eventuell  förnyad  ansökan  för kommande år ska en redovisning av
vidtagna och planerade åtgärder bifogas. 
3.  Bidraget  finansieras  inom  gemensam  verksamhet. 
 
Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Nordiska  museet har kommit in med en ansökan om driftbidrag på
580 000  kronor  till  skötsel  av Tyresö  slottspark  2020.  Förvaltningen föreslår att Nordiska museet beviljas ett oförändrat bidrag på 500 000 kronor år 2020  för
parkens skötsel, de allmänna  toaletternas  drift och underhåll samt  trädplantering. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag från Nordiska museet.pdf 
Bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2020.pdf

§77 Revidering av kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag

Dnr  2019/KS  0216 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.  Reviderade kommunövergripande rutiner för hantering av riktade
statsbidrag antas. 
2.  Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag,
antagna den 6 februari  2018, § 26, upphör att gälla.
 
Beskrivning av ärendet
Rutiner för hantering av riktade statsbidrag fastställdes av kommunstyrelse n  den 6 februari  2018 §  26. Kommunstyrelseförvaltningen har nu arbetat fram ett förslag  till  reviderad  rutin, för att  före nkla  hanteringen och minska
administrationen kring hanteringen av statsbidrag samt för att  förtydliga hur
återrapportering till nämnderna ska ske. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse  Revidering av kommunövergripande rutiner förhantering av
riktade statsbidrag.pdf
Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.pdf

§78 Riktlinjer för representation och uppvaktning - ärendet utgår

§79 Dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr  2019/KS  0281 003 

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.  Jonny  Knutas, informationssäkerhetssamordnare, utses till
dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. 
2.  Uppdraget gäller från och med den 1 oktober 2019 och ersätter
nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, konsult Ebba Ljungdahl. 
 
Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där
krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har
anställt en informationssäkerhetssamordnare, Jonny Knutas, som föreslås bli
dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud för kommunstyrelsens
verksamhetsområden.pdf

§80 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr  2019/KS  0038 001 

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras. 
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva
besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut,
men däremot framledes. 

Bilagor
Tilldelade upphandlingar aug 2018 - aug 2019.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 190423.pdf 
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd.pdf 
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag  190619.pdf 
Delegationsbeslut om antagande av lokalt kollektivavtal.pdf 
LOK 19 - lön och allmänna anställningsvillkor Vårdförbundet.pdf 
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 190626.pdf 
Delegationsbeslut om avsked 190604.pdf 
Delegationsbeslut avseende enskild överenskommelse 190701.pdf 
Delegationsbeslut om avskedande 190715.pdf
Delegationsbeslut om antagande av LOK Krislägesavtal med Vision 190722.pdf 
Lokalt kollektivavtal Krislägesavtal - Vision.pdf