Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2019-10-23

Sammanträde 2019-10-23

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information om HR-frågor

Dnr 2019/KS 0029 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

4 Uppföljning av löneöversyn 2019

Dnr 2019/KSP 0088 22

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Löneöversynen 2019 för Tyresö kommuns medarbetare har efter avstämningar med
samtliga arbetstagarorganisationer avslutats. Medarbetarnas nya löner gäller från och
med den 1 april respektive 1 maj 2019 beroende på angivet datum i respektive
arbetstagarorganisations centrala lönekollektivavtal.

HR-avdelningens bedömning är att löneöversynen, trots att centrala lönekollektivavtal
för Vårdförbundet inte blev klara förrän under sommaren, har fungerat väl. Efter
avstämningar mellan Tyresö kommun och samtliga arbetstagarorganisationer kan
konstateras att löneöversynsprocessen i kommunen sammantaget förbättrats och att
en del tidigare uppmärksammade utvecklingsområden utvecklats i positiv riktning.
Arbetsgivarens inriktning att prioritera mer rättvisande lönestrukturer bedöms ha fått
viss avsedd verkan för att dämpa konsekvenserna av marknadspåverkan i några av
bristyrkena då bland annat en viss minskning av personalomsättningen kunnat
konstateras.

Bilagor
Uppföljning av löneöversyn 2019.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av
delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som
besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att
kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att
återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om lån 2019-09-15.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 190930.pdf
Delegationsbeslut om avskedande 190919.pdf

6 Biblioteksplan för perioden 2020-2024

Dnr 2018/KS 0330 003

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) § 17 och 18. Enligt 2 kap.
36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.
Biblioteksverksamheten omfattar all kommunal biblioteksverksamhet och påverkar tre
nämnder, kultur - och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden.

Ett förslag till ny biblioteksplan har arbetats fram för att ersätta den tidigare
biblioteksplanen som antogs i kommunfullmäktige den 23 oktober 2014 och som gäller
under perioden 2015-2019. Ärendet bereds i kultur- och fritidsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.Kommunstyrelsen
får deras förslag till sammanträdet den 12 november 2019 för förslag till
kommunfullmäktige.

Bilagor
Biblioteksplan 2020-2024 version till KLU.pdf

7 Förnyat övertagande av tillsynsansvar från länsstyrelsen inom delar av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds ansvarsområde

Dnr 2019/KS 0312 013

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun ansöker om förnyat övertagande av tillsynen för tillståndspliktiga
B-verksamheter.
2. Tyresö kommun ansöker om förnyat övertagande av tillsynen för förorenade
områden, det vill säga föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken
orsakade av en verksamhet som i miljöprövningsförordningen (2013:251) är beskriven
som en tillståndspliktig B-verksamhet och är i drift eller har upphört efter den 30 juni
1969.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beslutade den 12 juni 2019
att föreslå kommunfullmäktige i Tyresö kommun att ansöka om förnyat övertagande
av tillsynen från länsstyrelsen för tillståndspliktiga B-verksamheter samt förnyat
övertagande av tillsynen för förorenade områden. Motsvarande begäran sker också till
Haninge respektive Nynäshamns kommuner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förnyat övertagande av tillsynsansvar från länsstyrelsen inom delar
av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds ansvarsområde.pdf
Protokollsutdrag Direktionen för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund
2019-06-12 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse till direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Övertagande av tillsynsansvar.pdf

8 Förlängning av hyresavtalet för centralköket på Vintervägen 7

Dnr KSM2019836

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunen förlänger hyresavtalet på Vintervägen 7a med tre år samt möjlighet till
förlängning vid två tillfällen om ett år i taget.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsavdelning har tecknat ett hyresavtal med Goutera Food AB som är en
tillverkare av färskpasta till butiker och restauranger. De hyr centralköket sedan 1 juli
men endast fram till 30 juni 2020. De önskar sitta kvar i lokalen så länge som möjligt.

Fastigheten där lokalen är belägen kommer framöver ingå i ett planområde där
kommunen önskar en tätare exploateringsgrad för att skapa ett attraktivt Tyresö.
Därför kommer byggnaden i framtiden högst troligtvis rivas. Förvaltningen föreslår att
hyresavtalet förlängs med tre år med möjlighet att förlänga hyresperioden med ett år
vid två tillfällen beroende på hur långt planerna är gångna för området där byggnaden
ligger (handling under utarbetande).

9 Svar på remiss om revidering av Stockholms stads vision 2040

Dnr 2019/KS 0282 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förvaltningens förslag till remissvar till Stockholms stad om Vision 2040 antas.

Beskrivning av ärendet
Stockholms stad har utarbetat en vision om hur staden bör vara år 2040. Visionen tar
bland annat utgångspunkt i trender och globala strukturer som har betydelse för
Stockholmsregionen och dess särskilda förutsättningar och utmaningar. Förslaget har
remitterats till många instanser och däribland kommunerna i länet.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar och föreslår att
kommunstyrelsen antar det som svar till Stockholms stad om Vision 2040.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remissen Möjligheternas Stockholm - Vision 2040.pdf
Följebrev Remiss Revidering Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm(191106).pdf
Stockholms stad Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande.pdf
Bilaga 1 - Stockholms stads vision 2040(190886).pdf

10 Övergång till verksamhetsbaserad informationsredovisning

Dnr 2019/KS 0278 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tyresö kommun påbörjar övergång till verksamhetsbaserad informationsredovisning
med inriktning att slutföra ö vergången senast utgången av 2020.

Beskrivning av ärendet
För att möta utmaningar med en ökad digitalisering behöver kommunens
information redovisas utifrån processer och arbetsflöden och inte utifrån
organisation. Det innebär att informationsredovisningen blir mer hållbar över tid.
Därför föreslås Tyresö kommun att gå över till verksamhetsbaserad
informationsredovisning. Under 2020 planerar kommunarkivet att ta fram en
gemensam klassificeringsstruktur och bistå förvaltningarna med att anpassa sina
dokumenthanteringsplaner efter den strukturen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsbaserad informationsredovisning.pdf

11 Svar på motion om kulturhus till Tyresö

Dnr 2019/KS 0185 001
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att initiera en diskussion med Vattenfall, för att
utreda förutsättningarna att förverkliga projektet.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en
motion till kommunfullmäktige om möjligheten att bygga om värmeverket till ett
kulturcentrum. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun ska initiera en diskussion
med Vattenfall, kulturhusföreningen och initiativtagarna till projektet för att utreda
förutsättningar för att förverkliga projektet, samt att berörda förvaltningar ges i
uppdrag att utreda vilka kostnader det skulle kunna innebära.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som har berett ärendet och
föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén från Vänsterpartiet har
lämnat in en motion om att utveckla Vattenfalls värmeverk till ett allaktivitetshus eller
kulturhus.

I kultur- och fritidsnämnden beslutades motionen att föreslås avslagen med
motiveringen att kultur- och fritidsnämnden inte klarar av att bära de kostnader som
kan uppstå. Kultur- och fritidsnämnden påpekar också att det är högst osäkert om
Vattenfall är intresserade av en utveckling i motionens intention, då de planerat att
bygga bostäder på fastigheten.

Tyresö behöver ett kulturhus, det skulle skapa mervärden för kommunen på många
sätt. Därför är motionen intressant att titta närmare på. En utveckling av
värmeverket skulle kunna skapa en unik möjlighet för både aktiviteter och kultur i en
spännande miljö.

Det första steget i en sådan process måste vara att undersöka Vattenfalls planer och
tankar kring värmeverket. Är det för Vattenfalls del inte aktuellt att värmeverket
utvecklas i linje med motionens intention, kommer det inte att vara aktuellt att lägga
resurser på en utredning, inte heller att koppla in andra aktörer.

Motionen bör därför anses besvarad, men med ett tilläggsyrkande för att få en god
ordning i hanteringen genom att först och främst undersöka intresset hos Vattenfall.
Kommundirektören ges i uppdrag att initiera en diskussion med Vattenfall, för att
utreda förutsättningarna att förverkliga projektet.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 64.pdf
Motion Kulturhus till Tyresö (V).pdf

12 Svar på motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning

Dnr 2019/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Anki Svensson och Anna Eriksson har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och
yrkesvägledning. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att genom
revidering av skolans styrdokument utveckla, etablera, fördjupa och stödja
samhällsnätverk och ömsesidig samverkan mellan skola och näringsliv. Motionen har
remitterats av kommunstyrelsen till barn - och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Barn-
och utbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna Anki Svensson och Anna Eriksson föreslår att styrdokumenten för
Tyresös skolor skall ändras för att stötta samhällsnätverk och företagande. Motionens
intention är att stärka entreprenörskapet i våra skolor.

Motionen har behandlats av barn- och utbildningsnämnden och av gymnasie - och
vuxenutbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska
avslås medan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att den ska besvaras.
Utifrån de olika verksamheterna som nämnderna ansvarar för är det både rimligt och
logiskt.

Helhetsbedömningen på kommunövergripande nivå blir att det på grundskolenivå inte
är aktuellt att ändra arbetssätt på det sätt som motionen föreslår. På gymnasiet och
vuxenutbildningen är det en fråga som det arbetas med kontinuerligt och hela tiden
kräver utveckling. Det ger tillräckliga skäl för att som helhet besvara motionen.

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-09-26 § 80.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 20190925 §95 Svar på motion om mer
entreprenörskap i skolan för utvecklad studie - och yrkesvägledning (M).pdf
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och
yrkesvägledning.pdf

13 Svar på motion om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan

Dnr 2019/KS 0184 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan. I motionen
föreslås att systemet med inkludering snarast utvärderas i enlighet med motionens
intentioner.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för förslag till besvarande.
Nämnden har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå att
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag 20190925 §94 svar på motion om att utvärdera inkluderingen av
elever i grundskolan (V).pdf
Motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf

§96 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

Bilagor
Månadsuppföljning september 2019-10-22.pdf

§97 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§97_prot_20191023.pdf (52 kb)

§98 Information om HR-frågor

Dnr 2019/KS 0029 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar vid sammanträdet om den planerade  omorganisationen.

Beslut/Protokollsutdrag
§98_prot_20191023.pdf (52 kb)

§99 Uppföljning av löneöversyn 2019

Dnr 2019/KSP 0088 22

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Löneöversynen 2019 för Tyresö kommuns medarbetare har efter avstämningar med samtliga arbetstagarorganisationer avslutats. Medarbetarnas nya löner gäller
från och med den 1 april respektive 1 maj 2019 beroende på angivet datum i
respektive arbetstagarorganisations centrala lönekollektivavtal.

HR-avdelningens bedömning är att löneöversynen, trots att centrala
lönekollektivavtal för Vårdförbundet inte blev klara förrän under sommaren, har fungerat väl. Efter avstämningar mellan Tyresö kommun och samtliga
arbetstagarorganisationer kan konstateras att löneöversynsprocessen i
kommunen sammantaget förbättrats och att en del tidigare uppmärksammade
utvecklingsområden utvecklats i positiv riktning. Arbetsgivarens inriktning att
prioritera mer rättvisande lönestrukturer bedöms ha fått viss avsedd verkan för  att dämpa konsekvenserna av marknadspåverkan i några av bristyrkena då bland
annat en viss minskning av personalomsättningen kunnat konstateras.

Bilagor
Uppföljning av löneöversyn 2019.pdf

§100 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva  besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut,  men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om lån 2019-09-15.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 190930.pdf
Delegationsbeslut om avskedande 190919.pdf

§101 Biblioteksplan för perioden 2020-2024

Dnr 2018/KS 0330 003

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) § 17 och 18. Enligt
2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till
skolbibliotek. Biblioteksverksamheten omfattar all kommunal
biblioteksverksamhet och påverkar tre nämnder, kultur - och fritidsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ett förslag till ny biblioteksplan har arbetats fram för att ersätta den tidigare
biblioteksplanen som antogs i kommunfullmäktige den 23 oktober 2014 och som gäller under perioden 2015-2019. Ärendet bereds i kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunstyrelsen får deras förslag till sammanträdet den 12 november 2019 för förslag till kommunfullmäktige.

Bilagor
Biblioteksplan 2020-2024 version till KLU.pdf

§102 Förnyat övertagande av tillsynsansvar från länsstyrelsen inom delar av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds ansvarsområde

Dnr 2019/KS 0312 013

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun ansöker om förnyat övertagande av tillsynen för
tillståndspliktiga B-verksamheter.
2. Tyresö kommun ansöker om förnyat övertagande av tillsynen för förorenade områden, det vill säga föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken orsakade av en verksamhet som i miljöprövningsförordningen (2013:251) är beskriven som en tillståndspliktig B-verksamhet och är i drift eller har upphört efter den 30 juni 1969.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beslutade den 12 juni 2019 att föreslå kommunfullmäktige i Tyresö kommun att ansöka om förnyat övertagande av tillsynen från länsstyrelsen för tillståndspliktiga B-verksamheter samt förnyat övertagande av tillsynen för förorenade områden. Motsvarande begäran sker också till Haninge respektive Nynäshamns kommuner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förnyat övertagande av tillsynsansvar från länsstyrelsen inom
delar av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds ansvarsområde.pdf
Protokollsutdrag Direktionen för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund
2019-06-12 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse till direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Övertagande av tillsynsansvar.pdf

§103 Förlängning av hyresavtalet för centralköket på Vintervägen 7

Dnr KSM2019836 068

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunen förlänger hyresavtalet på Vintervägen 7a med tre år samt
möjlighet till förlängning vid två tillfällen om ett år i taget.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsavdelning har tecknat ett hyresavtal med Goutera Food AB som är en
tillverkare av färskpasta till butiker och restauranger. De hyr centralköket sedan
1 juli men endast fram till 30 juni 2020. De önskar sitta kvar i lokalen så länge
som möjligt.

Fastigheten där lokalen är belägen kommer framöver ingå i ett planområde där
kommunen önskar en tätare exploateringsgrad för att skapa ett attraktivt
Tyresö. Därför kommer byggnaden i framtiden högst troligtvis rivas. Förvaltningen föreslår att hyresavtalet förlängs med tre år med möjlighet att förlänga hyresperioden med ett år vid två tillfällen beroende på hur långt planerna är gångna för området där byggnaden ligger.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uthyrning av centralköket.pdf

§104 Svar på remiss om revidering av Stockholms stads vision 2040

Dnr 2019/KS 0282 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förvaltningens förslag till remissvar till Stockholms stad om Vision 2040 antas.

Beskrivning av ärendet
Stockholms stad har utarbetat en vision om hur staden bör vara år 2040. Visionen tar bland annat utgångspunkt i trender och globala strukturer som har betydelse för Stockholmsregionen och dess särskilda förutsättningar och utmaningar. Förslaget har remitterats till många instanser och däribland kommunerna i länet.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar och föreslår att
kommunstyrelsen antar det som svar till Stockholms stad om Vision 2040.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remissen Möjligheternas Stockholm - Vision 2040.pdf
Följebrev Remiss Revidering Vision 2040 – Möjligheternas
Stockholm(191106).pdf
Stockholms stad Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande.pdf
Bilaga 1 - Stockholms stads vision 2040(190886).pdf

§105 Övergång till verksamhetsbaserad informationsredovisning

Dnr 2019/KS 0278 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tyresö kommun påbörjar övergång till verksamhetsbaserad informationsredovisning med inriktning att slutföra övergången senast utgången av 2020.

Beskrivning av ärendet
För att möta utmaningar med en ökad digitalisering behöver kommunens
information redovisas utifrån processer och arbetsflöden och inte utifrån
organisation. Det innebär att informationsredovisningen blir mer hållbar över tid. Därför föreslås Tyresö kommun att gå över till verksamhetsbaserad
informationsredovisning. Under 2020 planerar kommunarkivet att ta fram en
gemensam klassificeringsstruktur och bistå förvaltningarna med att anpassa sina
dokumenthanteringsplaner efter den strukturen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsbaserad informationsredovisning.pdf

§106 Svar på motion om kulturhus till Tyresö

Dnr 2019/KS 0185 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en diskussion med Vattenfall, för att utreda förutsättningarna att förverkliga projektet.

Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anders
Wickberg (SD) deltar inte i beslut.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om möjligheten att bygga om värmeverket till ett kulturcentrum. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun ska initiera en
diskussion med Vattenfall, kulturhusföreningen och initiativtagarna till projektet
för att utreda förutsättningar för att förverkliga projektet, samt att berörda
förvaltningar ges i uppdrag att utreda vilka kostnader det skulle kunna innebära.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att utveckla Vattenfalls värmeverk till ett allaktivitetshus eller kulturhus.

I kultur- och fritidsnämnden beslutades motionen att föreslås avslagen med
motiveringen att kultur- och fritidsnämnden inte klarar av att bära de kostnader
som kan uppstå. Kultur- och fritidsnämnden påpekar också att det är högst
osäkert om Vattenfall är intresserade av en utvec kling i motionens intention, då de planerat att bygga bostäder på fastigheten.

Tyresö behöver ett kulturhus, det skulle skapa mervärden för kommunen på många sätt. Därför är motionen intressant att titta närmare på. En utveckling av
värmeverket skulle kunna skapa en unik möjlighet för både aktiviteter och kultur i en spännande miljö.

Det första steget i en sådan process måste vara att undersöka Vattenfalls planer  och tankar kring värmeverket. Är det för Vattenfalls del inte aktuellt att
värmeverket utvecklas i linje med motionens intention, kommer det inte att vara
aktuellt att lägga resurser på en utredning, inte heller att koppla in andra aktörer.

Motionen bör därför anses besvarad, men med ett tilläggsyrkande för att få en god ordning i hanteringen genom att först och främst undersöka intresset hos
Vattenfall. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en diskussion med
Vattenfall, för att utreda förutsättningarna att förverkliga projektet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en diskussion med Vattenfall,
för att utreda förutsättningarna att förverkliga projektet.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommmunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 64.pdf
Motion Kulturhus till Tyresö (V).pdf

§107 Svar på motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning

Dnr 2019/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anki Svensson (M) och Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Anna Lund (KD) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Anki Svensson och Anna Eriksson har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att genom revidering av skolans styrdokument utveckla, etablera, fördjupa och stödja samhällsnätverk och ömsesidig samverkan mellan skola och näringsliv. Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna Anki Svensson och Anna Eriksson föreslår att styrdokumenten för Tyresös skolor skall ändras för att stötta samhällsnätverk och företagande. Motionens intention är att stärka entreprenörskapet i våra skolor.

Motionen har behandlats av barn- och utbildningsnämnden och av gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås medan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att den ska besvaras. Utifrån de olika verksamheterna som nämnderna ansvarar för är det både rimligt och logiskt.

Helhetsbedömningen på kommunövergripande nivå blir att det på grundskolenivå inte är aktuellt att ändra arbetssätt på det sätt som motionen föreslår. På gymnasiet och vuxenutbildningen är det en fråga som det arbetas med kontinuerligt och hela tiden kräver utveckling. Det ger tillräckliga skäl för att som helhet besvara motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
bifaller Anki Svenssons (M), Ulrica Riis-Pedersens (C) och Anders Wickbergs
(SD) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-26 § 80.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 20190925 §95 Svar på motion om mer entreprenörskap i skolan för utvecklad stu die- och yrkesvägledning (M).pdf
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie - och
yrkesvägledning.pdf

§108 Svar på motion om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan

Dnr 2019/KS 0184 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträt t.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan. I
motionen föreslås att systemet med inkludering snarast utvärderas i enlighet med motionens intentioner.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag 20190925 §94 svar på motion om att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf
Motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf