Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2019-11-20

Sammanträde 2019-11-20

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2019/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.

4 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2019/KS 0028 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chefen informerar vid sammanträdet om IT- och digitaliseringsfrågor.

5 Inriktning löneöversyn 2020

Dnr 2019/KSP 0092 003

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Inriktning vid löneöversyn 2020 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunens inriktning vid löneöversyn beskriver kommunens övergripande
lönepolitiska ställningstaganden inför 2020 års löneöversyn. Inriktningen är i hög
grad kopplad till de ställningstaganden och utgångspunkter som återfinns i tecknade
lönekollektivavtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och berörda
arbetstagarorganisationer. En viktig utgångspunkt är att lönebildning och
lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet. Av detta
följer att lönen ska vara individuell och differentierad utifrån verksamhetens mål och
medarbetarens måluppfyllelse.

I förslaget till inriktningen för 2020 tydliggörs arbetsgivarens ansvar för
lönebildningen och löneöversynen. En fortsatt viktig utgångspunkt för
löneöversynen 2020 är att lönestrukturen inom och mellan yrkesgrupper ska vara
mer rättvisande efter löneöversynen än innan. Bakgrunden till detta är en medveten
strategi för att hantera effekterna av löneglidning. Detta blir särskilt aktuellt för
yrkesgrupper som är och historiskt sett varit utsatt för stark marknadspåverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunens inriktning vid löneöversyn 2020.pdf
PM - Inriktning lönveöversyn 2020.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte
att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte
att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 191017.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 191021.pdf

7 Samlad redovisning av riskhantering och internkontroll samt plan för uppföljning

Dnr 2019/KS 0335 30

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisningen av riskhantering 2020 noteras.
2. Plan för uppföljning godkänns.

Beskrivning av ärendet
En samlad redovisning lämnas av verksamheterna riskhantering och internkontroll
inför år 2020. De risker som bedömts som m est sannolika och där konsekvenserna
kan bli allvarliga till katastrofala lyfts fram, inklusive de åtgärder som planeras för
att eliminera eller minska riskerna. Dessutom redovisas hur uppföljning ska
säkerställas och kommunstyrelsens uppsiktsplikt tillgodoses.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riskhantering och internkontroll Samlad redovisning 2020 samt
plan för uppföljning.pdf

8 Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun

Dnr 2019/KS 0313 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i minoritetslagen i kraft vars syfte är
att ytterligare förstärka minoriteters rättigheter. Lag ändringarna innebär ett antal
utökade skyldigheter för kommunerna däribland en skyldighet att anta mål och
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet.

De grupper som enligt riksdagens beslut från 1999 utgör nationella minoriteter i
Sverige är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Minoritetsspråken är
samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch. Av dessa har
samiska, finska och meänkieli en historisk geografisk bas, vilket innebär krav på
mer långtgående åtgär der till stöd för dessa språk.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för nationella
minoriteters rättigheter i Tyresö kommun. Förslaget till riktlinjer har remitterats till
Tyresö Finska förening för yttrande och beretts i beredningen för medborgardialog
och integration, vilken föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjerna för nationella
minoriteters rättigheter i Tyresö kommun.

Bilagor
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och mångfald 2019-11-07 §
25.pdf
Tjänsteskrivelse, Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö
kommun.pdf
Remissvar Finska föreningen i Tyresö.pdf
Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter.pdf

9 Återrapportering av uppdrag om temadagar som kommunen bör uppmärksamma

Dnr 2019/KS 0309 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Beredningen för medborgardialog och integration uppmärksammar årligen
internationella temadagar enligt förslag samt deltar i kommunens årliga
uppmärksammande av Stockholm Pride.
2. Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav på sitt sammanträde 2019-10-08 § 176 beredningen för
medborgardialog och integration i uppdrag att sammanställa vilka temadagar och
andra större händelser som kommunen bör uppmärksamma på årlig basis, samt att
återrapportera ett förslag till kommunstyrelsen under första kvartalet 2020.

Beredningen har behandlat ärendet och föreslår att de årligen uppmärksammar
följande internationella temadagar som instiftats av Förenta nationerna:
- Internationella dagen för Förintelsens minne den 27 januari (fr.o.m. år 2021)
- Internationella kvinnodagen den 8 mars
- Internationella dagen för demokrati den 15 september
- Orange day, internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november.

De föreslagna temadagarna uppmärksammar betydelsefulla frågor som engagerar
och har aktualitet över tid. Utöver de föreslagna temadagarna föreslås även att
beredningen deltar i någon form i kommunens årliga uppmärksammande av
Stockholm Pride.

Bilagor
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och integration 2019 -11-07 §
24.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering av uppdrag om temadagar.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §176.pdf

10 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2019/KS 0323 003
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas att gälla tills
vidare.
2. De revideringar i delegationsordningen som föreslås med anledning av
omorganisationen tillämpas från och med tidpunkten för den nya organisationens
ikraftträdande.

Beskrivning av ärendet
I förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning före slås i
huvudsak följande förändringar. Vid den senaste revideringen av
delegationsordningen angavs fel utskott för fastighetsfrågor vilket nu rättas och
kommunledningsutskottet anges såsom behörigt organ istället för
hållbarhetsutskottet. Bemyndigandet til l tjänstemän avseende upplåtelse av
kommunens fastigheter när det gäller arrende, lokaler och bostäder utökas från ett
år till fem år i taget. Med anledning av kommunens omorganisation så föreslås vissa
språkliga justeringar med tillämpning först från och med det datum då
omorganisationen träder ikraft.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Utkast Kommunstyrelsens delegationsordning revidering 191203
ändringsmarkerad.pdf

11 Svar på motion om att slå samman stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet

Dnr 2019/KS 0296 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har lämnat in en
motion till kommunfullmäktige om att slå samman hållbarhetsutskottet och
stadsbyggnadsutskottet till ett gemensamt utskott. Motionen besvaras i nedan
ordförandeförslag.

Ordförandeförslag
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att slå ihop Hållbarhetsutskottet och
Stadsbyggnadsutskottet. Sverigedemokraterna skriver att orsaken till att det
tidigare Miljö- och stadsbyggnadsutskottet (som egentligen hette Miljö - och
samhällsbyggnadsutskottet) delats upp i två utskott mest troligen handlar om ”att
Socialdemokraterna skulle kunna tilldela sina samarbetspartners i minoritetsstyret
tillräckligt med på årsbasis betalda förtroendeuppdrag”.

Sverigedemokraterna skriver att resultatet av delningen av ”det tidigare
välfungerande utskottet” resulterat i flera inställda möten, då ärendena varit för få
för att motivera genomförande. Sverigedemokraterna tar också upp kommunens
ansträngda ekonomi och att de politiska kostnaderna ökat och att det delvis härrör
från det nya utskottet. Enligt uppgifter som Sverigedemokraterna fått från
ekonomiavdelningen, har kostnaderna för utskotten mellan januari och juli 2019
ökat med 48 000 kr jämfört med 2018.

För att tydliggöra;
Syftet att införa ett Hållbarhetsutskott och dela upp Miljö- och
samhällbyggnadsutskottet, var att lyfta miljö- och klimatfrågorna på strategisk nivå.
Det nya styret, Tillsammans för Tyresö – Socialdemokraterna, Liberalerna och
Miljöpartiet är alla eniga om att det är nödvändigt. Tillsammans för Tyresö har
tillfört resurser för att ta fram ett antal strategidokument som Tyresö kommun
saknar, dessutom är avsikten att arbeta målmedvetet för att kunna bidra till
nationella och regionala miljö- och klimatmål. År 2017 togs beslut om att ta fram ett
miljöprogram, efter en bifallen motion från Miljöpartiet. Detta arbete påbörjades
inte. Inte heller har klimatstrategin reviderats, vilket borde ha gjorts för flera år
sedan. Aktuell hållbarhetsranking visar att Tyresö hamnat på efterkälken. Förra året
hamnade kommunen på plats 155 av 290 kommuner och på plats 24 av 26 i
Stockholms län, med poängen 15,1 av maximalt 41.

Under större delen av förra mandatperioden var Miljö -och
samhällsbyggnadsutskottet tidvis överbelastat. Det var svårt att hinna avsluta
sammanträdena på utsatt tid, och det blev många gånger så att viktiga politiska
diskussioner stressades igenom och kortades av, möjligen med en negativ påverkan
på kvaliteten på besluten. Det kan också ha varit hämmande för de frågor som av
utskottets ordförande ansågs som mer perifira, som t ex strategiska miljö- och
klimatfrågor.

Mot slutet av förra mandatperioden startades betydlig färre planprocesser upp än
vad som kommunen planerat för i enlighet med översiktsplanen och
bostadförsörjningsplanen. Resultatet har blivit att det inledningsvis under denna
mandatperiod varit onormalt få ärenden att hantera för Stadsbyggnadsutskottet,
och att dess nuvarande ordförande har ställt in vissa möten för att inte slösa på
skattemedel.

Ökade kostnader för politiken handlar om betydligt större förändringar än att i
sammanhanget ringa årsarvoden för ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande tillkommit för ett nytt utskott. Vi har nu gått in i en ny
mandatperiod. Som ett resultat av en bred politisk överenskommelse mellan
samtliga partier som är representerade i fullmäktige, har det inför den nya
mandatperioden genomförts en rad förändringar i den politiska organisation.
Ytterligare två ledamöter och två ersättare har tillkommit i kommunstyrelsen,
gruppledararvodena i kommunstyrelsen har reviderats till förmån för de mindre
oppositionspartierna, vi har skapat en helt ny nämnd, Äldre - och omsorgsnämnden,
och vi har tillfört det politiska systemet ytterligare ett par tjänster som politiska
sekreterare som fördelats mellan partierna enligt en ny fördelningsmodell. Allt detta
sammantaget innebär ökade sidokostnader, t ex i form av nya iPads och fler
utbildningstillfällen. Det är ju högst väsentligt att ledamöterna får vägledning och
gedigen utbildning i det demokratiska systemet för att kunna fatta bra beslut.
Dessutom kan vi konstatera att det varit ett större antal deltagande överlag vid
sammanträdena under 2019 jämfört med under 2018. Det senare är ju väldigt
positivt för den lokala demokratin, det innebär ju att vi har höjt engagemangsnivån
för våra förtroendevalda i kommunen.

Det är naturligt att den demokratiska styrningen av en kommun växer i takt med
kommunen. Därav de förändringar som vi i brett politiskt samförstånd genomfört
inför denna mandatperiod. Blickar vi framåt, kommer vi i nästa mandatperiod
troligen få se fullmäktige utökas med minst 10 nya ledamöter och ett antal nya
ersättare. Just på grund av att kommunen växer, och att vi därmed sannolikt
kommer att passera en befolkningsgräns i kommunallagen för antalet
röstberättigade. Vilket förstås också kommer att öka kostnaderna. Men detta är ju
priset för vårt demokratiska system och det kommunala självstyret!

Det är också naturligt att ett nytt styre i en kommun utvecklar den politiska
organisationen i en riktning som stödjer de politiska prioriteringar man vill se under
en mandatperiod. I detta fall alltså ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor, miljö- och
klimat. Det är därför inte så förvånande att just Sverigedemokraterna lägger den
här motionen.

Sverigedemokraterna är ju det enda partiet i riksdagen som valt att inte ställa sig
bakom klimatmålen, klimatlagen och dess ramverk. I Tyresö är
Sverigedemokraterna varken kända för att driva miljö - och klimatfrågor eller
bostadsbyggande. Tvärtom! Sverigedemokraterna är det enda partiet som inte
stödjer översiktsplanen som togs fram i bred anda tillsammans med
kommuninvånarna. Likaså är Sverigedemokraterna det parti som näst intill
konsekvent röstat emot alla former av bostadsbyggande i Tyresö.

Bilagor
Motion om att slå samman stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet.pdf

§109 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

§110 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§111 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2019/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.

§112 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2019/KS 0028 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chefen informerar vid sammanträdet om IT- och digitaliseringsfrågor.

§113 Inriktning löneöversyn 2020

Dnr 2019/KSP 0092 003

Kommunledningsutskottets beslut
- Inriktning vid löneöversyn 2020 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunens inriktning vid löneöversyn beskriver kommunens övergripande
lönepolitiska ställningstaganden inför 2020 års löneöversyn. Inriktningen är i hög grad kopplad till de ställningstaganden och utgångspunkter som återfinns i tecknade lönekollektivavtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och berörda arbetstagarorganisationer. En viktig utgångspunkt är att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet. Av detta följer att lönen ska vara individuell och differentierad utifrån verksamhetens mål och medarbetarens måluppfyllelse.

I förslaget till inriktningen för 2020 tydliggörs arbetsgivarens ansvar för lönebildningen och löneöversynen. En fortsatt viktig utgångspunkt för löneöversynen 2020 är att lönestrukturen inom och mellan yr kesgrupper ska vara mer rättvisande efter löneöversynen än innan. Bakgrunden till detta är en medveten strategi för att hantera effekterna av löneglidning. Detta blir särskilt aktuellt för yrkesgrupper som är och historiskt sett varit utsatt för stark  marknadspåverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunens inriktning vid löneöversyn 2020.pdf
PM - Inriktning lönveöversyn 2020.pdf

§114 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 191017.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 191021.pdf

§115 Samlad redovisning av riskhantering och internkontroll samt plan för uppföljning

Dnr 2019/KS 0335 30

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisningen av riskhantering 2020 noteras.
2. Plan för uppföljning godkänns.

Beskrivning av ärendet
En samlad redovisning lämnas av verksamheterna riskhantering och internkontroll inför år 2020. De risker som bedömts som mest sannolika och där konsekvenserna kan bli allvarliga till katastrofala lyfts fram, inklusive de åtgärder som planeras för att eliminera eller minska ri skerna. Dessutom redovisas hur uppföljning ska säkerställas och kommunstyrelsens uppsiktsplikt tillgodoses.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riskhantering och internkontroll Samlad redovisning 2020 samt plan för uppföljning.pdf

§116 Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun

Dnr 2019/KS 0313 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i minoritetslagen i kraft vars syfte är att ytterligare förstärka minoriteters rättigheter. Lagändringarna innebär ett antal utökade skyldigheter för kommunerna däribland en skyldighet att anta mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet.

De grupper som enligt riksdagens beslut från 1999 utgör nationella minoriteter i
Sverige är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch. Av dessa har samiska, finska och meänkieli en historisk geografisk bas, vilket innebär krav på mer långtgående åtgärder till stöd för dessa språk.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun. Förslaget till riktlinjer har remitterats till Tyresö Finska förening för yttrande och beretts i beredningen för medborgardialog och integration, vilken föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjerna för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun.

Bilagor
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och mångfald 2019 -11-07 § 25.pdf
Tjänsteskrivelse, Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun.pdf
Remissvar Finska föreningen i Tyresö.pdf
Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter.pdf

§117 Återrapportering av uppdrag om temadagar som kommunen bör uppmärksamma

Dnr 2019/KS 0309 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Beredningen för medborgardialog och integration uppmärksammar årligen internationella temadagar enligt förslag samt deltar i kommunens årliga uppmärksammande av Stockholm Pride.
2. Redovisningen av uppdraget noteras.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav på sitt sammanträde 2019-10-08 § 176 beredningen för
medborgardialog och integration i uppdrag att sammanställa vilka temadagar och andra större händelser som kommunen bör uppmärksamma på årlig basis, samt att återrapportera ett förslag till kommunstyrelsen under första kvartalet 2020.

Beredningen har behandlat ärendet och föreslår att de årligen uppmärksammar
följande internationella temadagar som instiftats av Förenta nationerna:
- Internationella dagen för Förintelsens minne den 27 januari (fr.o.m. år 2021)
- Internationella kvinnodagen den 8 mars
- Internationella dagen för demokrati den 15 september
- Orange day, internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november.

De föreslagna temadagarna uppmärksammar betydelsefulla frågor som engagerar och har aktualitet över tid. Utöver de föreslagna temadagarna föreslås även att beredningen deltar i någon form i kommunens årliga uppmärksammande av Stockholm Pride.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 1) beredningen för medborgardialog och integration årligen uppmärksammar internationella temadagar enligt förslag samt deltar i kommunens årliga uppmärksammande av Stockholm Pride, samt
2) redovisningen av uppdraget noteras.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar att beredningen för medborgardialog och integration årligen uppmärksammar internationella temadagar enligt förslag men inte deltar i kommunens årliga uppmärksammande av Stockholm Pride (bilaga).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslagets punkt 1. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslagets punkt 1.

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslagets punkt 2 och finner att kommuneldningsutskottet bifaller den.

Bilagor
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och integration 2019 -11-07 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering av uppdrag om temadagar.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §176.pdf

§118 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2019/KS 0323 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas att gälla tills vidare.
2. De revideringar i delegationsordningen som föreslås med anledning av
omorganisationen tillämpas från och med tidpunkten för den nya organisationens ikraftträdande.

Beskrivning av ärendet
I förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning föreslås i
huvudsak följande förändringar. Vid den senaste revideringen av delegationsordningen angavs fel utskott för fastighetsfrågor vilket nu rättas och
kommunledningsutskottet anges såsom behörigt organ istället för hållbarhetsutskottet. Bemyndigandet till tjänstemän avseende upplåtelse av
kommunens fastigheter när det gäller arrende, lokaler och bostäder utökas från ett år till fem år i taget. Med anledning av kommunens omorganisation så föreslås vissa språkliga justeringar med tillämpning först från och med det datum då omorganisationen träder ikraft.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Utkast Kommunstyrelsens delegationsordning revidering 191203 ändringsmarkerad.pdf

§119 Svar på motion om att slå samman stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet

Dnr 2019/KS 0296 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Anna Lund (KD) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har lämnat in en
motion till kommunfullmäktige om att slå samman hållbarhetsutskottet och
stadsbyggnadsutskottet till ett gemensamt utskott. Motionen föreslås avslås i nedan ordförandeförslag.

Ordförandeförslag
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att slå ihop Hållbarhetsutskottet och Stadsbyggnadsutskottet. Sverigedemokraterna skriver att orsa ken till att det
tidigare Miljö- och stadsbyggnadsutskottet (som egentligen hette Miljö - och
samhällsbyggnadsutskottet) delats upp i två utskott mest troligen handlar om ”att Socialdemokraterna skulle kunna tilldela sina samarbetspartners i minoritetsstyret tillräckligt med på årsbasis betalda förtroendeuppdrag”.

Sverigedemokraterna skriver att resultatet av delningen av ”det tidigare välfungerande utskottet” resulterat i flera inställda möten, då ärendena varit för få för att motivera genomförande. Sverigedemokraterna tar också upp kommunens ansträngda ekonomi och att de politiska kostnaderna ökat och att det delvis härrör från det nya utskottet. Enligt uppgifter som Sverigedemokraterna fått från ekonomiavdelningen, har kostnaderna för utskotten mellan januari och juli 2019 ökat med 48 000 kr jämfört med 2018.

För att tydliggöra;
Syftet att införa ett Hållbarhetsutskott och dela upp Miljö - och samhällbyggnadsutskottet, var att lyfta miljö- och klimatfrågorna på strategisk nivå. Det nya styret, Tillsammans för Tyresö – Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är alla eniga om att det är nödvändigt. Tillsammans för Tyresö har tillfört resurser för att ta fram ett antal strategidokument som Tyresö kommun saknar, dessutom är avsikten att arbeta målmedvetet för att kunna bidra till nationella och regionala miljö- och klimatmål. År 2017 togs beslut om att ta fram ett miljöprogram, efter en bifallen motion från Miljöpartiet. Detta arbete påbörjades inte. Inte heller har klimatstrategin reviderats, vilket borde ha gjorts för flera år sedan. Aktuell hållbarhetsranking visar att Tyresö hamnat på efterkälken. Förra året hamnade kommunen på plats 155 av 290 kommuner och på plats 24 av 26 i Stockholms län, med poängen 15,1 av maximalt 41.

Under större delen av förra mandatperioden var Miljö-och samhällsbyggnadsutskottet tidvis överbelastat. Det var svårt att hinna avsluta
sammanträdena på utsatt tid, och det blev många gånger så att viktiga politiska
diskussioner stressades igenom och kortades av, möjligen med en negativ
påverkan på kvaliteten på besluten. Det kan också ha varit hämmande för de
frågor som av utskottets ordförande ansågs som mer perifira, som t ex strategiska miljö- och klimatfrågor.

Mot slutet av förra mandatperioden startades betydlig färre planprocesser upp än vad som kommunen planerat för i enlighet med översiktsplanen och
bostadförsörjningsplanen. Resultatet har blivit att det inledningsvis under denna
mandatperiod varit onormalt få ärenden att hantera för Stadsbyggnadsutskottet, och att dess nuvarande ordförande har ställt in vissa möten för att inte slösa på
skattemedel.

Ökade kostnader för politiken handlar om betydligt större förändringar än att i
sammanhanget ringa årsarvoden för ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande tillkommit för ett nytt utskott. Vi har nu gått in i en ny mandatperiod. Som ett resultat av en bred politisk överenskommelse mellan
samtliga partier som är representerade i fullmäktige, har det inför den nya
mandatperioden genomförts en rad förändringar i den politiska organisation.
Ytterligare två ledamöter och två ersättare har tillkommit i kommunstyrelsen,
gruppledararvodena i kommunstyrelsen har reviderats till förmån för de mindre
oppositionspartierna, vi har skapat en helt ny nämnd, Äldre - och omsorgsnämnden, och vi har tillfört det politiska systemet ytterligare ett par
tjänster som politiska sekreterare som fördelats mellan partierna enligt en ny
fördelningsmodell. Allt detta sammantaget innebär ökade sidokostnader, t ex i form av nya iPads och fler utbildningstillfällen. Det är ju högst väsentligt att
ledamöterna får vägledning och gedigen utbildning i det demokratiska systemet för att kunna fatta bra beslut. Dessutom kan vi konstatera att det varit ett större
antal deltagande överlag vid sammanträdena under 2019 jämfört med under 2018. Det senare är ju väldigt positivt för den lokala demokratin, det innebär ju att vi har höjt engagemangsnivån för våra förtroendevalda i kommunen.

Det är naturligt att den demokratiska styrningen av en kommun växer i takt med kommunen. Därav de förändringar som vi i brett politiskt samförstånd genomfört inför denna mandatperiod. Blickar vi framåt, kommer vi i nästa mandatperiod troligen få se fullmäktige utökas med minst 10 nya ledamöter och ett antal nya ersättare. Just på grund av att kommunen växer, och att vi därmed sannolikt kommer att passera en befolkningsgräns i kommunallagen för antalet röstberättigade. Vilket förstås också kommer att öka kostnaderna. Men detta är ju priset för vårt demokratiska system och det kommunala självstyret!

Det är också naturligt att ett nytt styre i en kommun utvecklar den politiska
organisationen i en riktning som stödjer de politiska prioriteringar man vill se under en mandatperiod. I detta fall alltså ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor, miljö- och klimat. Det är därför inte så förvånande att just Sverigedemokraterna
lägger den här motionen.

Sverigedemokraterna är ju det enda partiet i riksdagen som valt att inte ställa sig
bakom klimatmålen, klimatlagen och dess ramverk. I Tyresö är Sverigedemokraterna varken kända för att driva miljö - och klimatfrågor eller
bostadsbyggande. Tvärtom! Sverigedemokraterna är det enda partiet som inte
stödjer översiktsplanen som togs fram i bred anda tillsammans med
kommuninvånarna. Likaså är Sverigedemokraterna det parti som näst intill
konsekvent röstat emot alla former av bostadsbyggande i Tyresö.

Yrkande
Anders Wickberg (SD), Anki Svensson (M) och Ulrica Riis -Pedersen (C) yrkar bifall till motionen.

Marie Åkesdotter (MP) och Christoffer Holmström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget om att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ordföranden ställer frågan om
kommunledningsutskottet bifaller Anders Wickbergs (SD), Anki Svenssons (M) och Ulrica Riis-Pedersens (C) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om att slå samman stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet.pdf