Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2020-03-18

Sammanträde 2020-03-18

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

2 Redovisning av lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2019/KS 0371 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Med utgångspunkt i månadsuppföljningen av pågående investeringsprojekt ges
kommundirektören i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för
ishall/parkeringsgarage/avfallsterminal samt Fornuddens skola. Åtgärdsplanen ska
redogöra för vad som krävs för att få en budget i balans.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.

Statusrapport från fastighetsavdelningens projektenhet finns bifogad.

Bilagor
Fastighet projektenhet STATUSRAPPORT FEBRUARI 2020.pdf

3 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte
att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte
att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200113.pdf

4 Uppdrag om välfärdspaket

Dnr 2020/KS 0075 10

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag till
kommunstyrelsen för hur de extra medel för 2020 kan användas för att ytterligare
stärka välfärden under 2020.

Beskrivning av ärendet
Regeringen och riksdagen har beslutat om att kommunerna ska tillskjutas extra
medel för 2020. Syftet är att stärka kommunernas ekonomi genom att täcka upp för
kostnader i välfärden och därmed undvika besparingar och nedskärningar.

Med anledning av de extra pengar som nu kommer Tyresö till del, föreslås
kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag till
kommunstyrelsen för hur dessa medel kan användas för att ytterligare stärka
välfärden under 2020.

5 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019

Dnr 2020/KS 0081 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-03-02 § 10.pdf

6 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2019

Dnr 2020/KS 0083 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2019 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas
ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för
direktionens verksamhet 2019. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna
årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn
och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport
för Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund 2019 redovisas i bilagor.

Bilagor
Direktionsprotokoll Södertörns- miljö- och hälsoskyddsförbund 2020-02-25 § 3
Årsredovisning 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Södertörns- miljö- och
hälsoskyddsförbund.pdf
Årsredovisning 2019 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisorsberättelse Årsredovisning 2019 Södertörns miljö - och
hälsoskyddsförbund.pdf
Revisonssrapport Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

7 Information om behovsanalyser inför kommunplan 2021

Dnr 2020/KS 0074 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

8 Sammanställning av statsbidrag

Dnr 2020/KS 0073 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras och
sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med
”Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.”

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit fram en sammanställning över vilka riktade statsbidrag
som finns att söka, förutom de statsbidrag som kommer från Skolverket,
Socialstyrelsen och Migrationsverket. Där har ansvaret lagts hos arbetsmarknads-
och socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden.

Vidare ska kommunstyrelsen årligen göra en uppföljning av erhållna statsbidrag.
Denna uppföljning kommer ske i nämnderna i april och i kommunstyrelsen i maj
2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanställning av statsbidrag.pdf
Bilaga 1 statsbidrag.pdf

9 Dispens från reservatsföreskrift för förbättringar och omdragning av ridspåren i Alby naturreservat

Dnr 2020/KS 0076 71

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dispens från föreskrift A10 för Alby naturreservat beviljas gällande omdragning
och förbättringar av ridspåren i Alby naturreservat.

Beskrivning av ärendet
Det ridspår som idag finns i Alby naturreservat behöver förbättras och delvis dras
om. Den föreslagna dragningen planeras ersätta nuvarande ridspår som finns
beskrivna i olika dokument och kartor. Kommunstyrelsen ska enligt reservatets
föreskrift A10 ge tillstånd att anlägga väg eller motsvarande.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kommunledningsutskottet att föreslå
kommunstyrelsen att besluta om att ge dispens för förbättringar och omdragningar
av ridspåren i Alby naturreservat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dispens från reservatsföreskrift för förbättring och omdragning av
ridspår i Alby naturreservat.pdf
Bilaga Förbättringar och omdragning av ridspår i Alby naturreservat.pdf

10 Svar på revisorernas granskning av kommunens kompetensförsörjning

Dnr 2019/KS 0351 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på
revisionsrapporten om kommunens kompetensförsörjning.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens arbete med
kompetensförsörjning. Granskningen syftade till att analysera och bedöma om de
strategier, processer och rutiner som kommunen använder för att säkerställa
kommunens behov av kompetens är ändamålsenliga.

Revisorerna ger tre rekommendationer till kommunstyrelsen, som
kommunstyrelseförvaltningen har skrivit förslag till svar på. Förvaltningen föreslår
att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som
svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av kommunens
kompetensförsörjning.pdf
Missiv Granskning av kompetensförsörjning.pdf
Granskning av kompetensförsörjning.pdf

11 Svar på remiss av Haninge kommuns minoritetspolitiska program

Dnr 2020/KS 0044 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förvaltningens förslag till remissvar angående Haninge kommuns
minoritetspolitiska program antas.

Beskrivning av ärendet
Haninge kommun har skickat sitt förslag till minoritetspolitiskt program på remiss
till bland annat Tyresö kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har skrivit fram
förslag till remissvar och föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på
remissen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss angående Haninge kommuns minoritetspolitiska
program.pdf
MISSIV minoritetspolitiskt program.pdf
REMISS Minoritetspolitiskt program för Haninge kommun.pdf
Sändlista remiss MPP.pdf

12 Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar

Dnr 2019/KS 0332 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar.
Motionären pekar på att vissa funktionsnedsättningar inte är synliga såsom
Tourettes syndrom och att kunskapen om dessa funktionsnedsättningar ofta är
bristfällig. Motionen innehåller tre förslag:

1. Besluta om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra
utbildningsinsatser inom hela den kommunala verksamheten rörande personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom
2. Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra
informationsinsatser i Tyresö rörande personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom
3. Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid upphandling av väktar- och
ordningsvaktstjänster ställa krav på att dessa är utbildade i kontakt med personer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom.

Förvaltningen redogör för hur kommunen arbetar med funktionsnedsättningar i
bifogad tjänsteskrivelse. Motionen föreslås i nedan ordförandeutlåtande avslås.

Ordförandeutlåtande
Motionären Ronnie Norén väcker en viktig fråga, att vi hela tiden behöver utveckla
kommunens arbete för personer med dolda funktionsnedsättningar. Det är inte bara
en fråga om att alla individer i Tyresö kommun ska behandlas lika och ges lika
förutsättningar oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning.

Det är också en fråga om FNs konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning som ratificerades 2009. Det betyder att alla lagar och all
offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar.

Även diskrimineringslagen styr arbetet som motionären pekar på och gör inte bara
gällande att diskriminering ska undvikas. Enligt lagen ska arbetsgivare även vidta
åtgärder för att förebygga diskriminering och arbeta aktivt för att alla ska behandlas
lika.

Självklart finns det ett utrymme för utveckling inom området diskriminering, för
även om Tyresö kommun kommit långt i arbetet kan man alltid bli bättre.
Kommunen ska alltid sträva efter att förebygga diskriminering oavsett grund och
där faller specifika diagnoser och diskrimineringsgrunder in.

Att peka ut en specifik diagnos eller ett diagnosspekt rum som motionären gör blir
därför lite märkligt.

Vad gäller ökade krav i upphandling kan det inom olika områden finnas skäl att
skärpa kravställning i våra upphandlingar. Vad gäller just kravställning för
väktarbolag så är dock bedömningen att det motionären avser redan faller inom
ramen för nuvarande kravställning. Det är också rimligt att ansvaret för att leva upp
till kraven ligger på upphandlad verksamhet som sedan följs upp i
avtalsuppföljningen.

Motionen föreslås avslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre kunskap om dolda
funktionsnedsättningar.pdf
Motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar (SD).pdf

§12 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§13 Redovisning av lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2019/KS 0371 001

Kommunledningsutskottets beslut
1.  Informationen noteras.
2.  Med utgångspunkt i månadsuppföljningen av pågående investeringsprojekt ges kommundirektören i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för ishall/parkeringsgarage/avfallsterminal samt Fornuddens skola. Åtgärdsplanen ska redogöra för vad som krävs för att få en budget i balans.
 
Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.
 
Statusrapport från fastighetsavdelningens projektenhe t finns bifogad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att 1) informationen noteras, 2) med
utgångspunkt i månadsuppföljningen av pågående investeringsprojekt ges
kommundirektören i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för ishall/parkeringsgarage/avfallsterminal samt Fornuddens skola. Åtgärdsplanen ska redogöra för vad som krävs för att få en budget i balans.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det. 

Bilagor
Fastighet projektenhet STATUSRAPPORT FEBRUARI 2020.pdf 
STATUSRAPPORT lokalförsörjning KLU 2020 mars.pdf

§14 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets beslut
-  Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200113.pdf

§15 Uppdrag om välfärdspaket

Dnr 2020/KS 0075 10

Kommunledningsutskottets beslut
-  Kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen för hur de extra  medel för 2020 kan användas för att ytterligare stärka välfärden under 2020.
 
Beskrivning av ärendet
Regeringen och riksdagen har beslutat om att kommunerna ska tillskjutas extra
medel för 2020. Syftet är att stärka kommunernas ekonomi genom att täcka upp för kostnader i välfärden och därmed undvika besparingar och nedskärningar. 
 
Med anledning av de extra pengar som nu kommer Tyresö till del, föreslås
kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag till
kommunstyrelsen för hur dessa medel kan användas för att ytterligare stärka
välfärden under 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommundirektören ges  i uppdrag att
återkomma med ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen för hur de extra medel för 2020 kan användas för att ytterligare stärka välfärden under 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

§16 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019

Dnr 2020/KS 0081 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
-  Årsredovisning för Tyresö kommun 2019 godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens
verksamhet och ekonomi 2019. Syftet med årsredovisningen är att ge politiker,
medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och
verksamhet har utvecklats under året.
 
Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och om målen för verksamheten har uppfyllts. Dessutom görs en bedömning görs om den förväntade utvecklingen.
 
Handlingarna kommer att kompletteras inför kommunstyrelsens handläggning av ärendet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för Tyresö kommun 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det. 

Bilagor
Tyresö kommun årsredovisning 2019 KLU.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-02 § 10.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2020-03-03 § 1015
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 19 Verksamhetsberättelse.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-05 § 13
Verksamhetsberättelse 2019.pdf

§17 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2019

Dnr 2020/KS 0083 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
-  Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2019 noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2019. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund 2019 redovisas i bilagor. 

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet före slår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsuts kottet bifaller det.

Bilagor
Direktionsprotokoll Södertörns- miljö- och hälsoskyddsförbund 2020-02-25 § 3
Årsredovisning 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Södertörns- miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Årsredovisning 2019 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisorsberättelse Årsredovisning 2019 Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisonssrapport Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

§18 Information om behovsanalyser inför kommunplan 2021

Dnr 2020/KS 0074 10

Kommunledningsutskottets beslut
-  Informationen att behovsanalyserna bifogas ärendet till kommunstyrelsens behandling noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Behovsanalyser inför kommunplan 2021 är under utarbetande och kommer att läggas till ärendet inför kommunstyrelsens behandling.

§19 Sammanställning av statsbidrag

Dnr 2020/KS 0073 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med ”Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.”
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit fram en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som finns att söka, förutom de statsbidrag som kommer från Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Där har ansvaret lagts hos arbetsmarknads- och socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden.
 
Vidare ska kommunstyrelsen årligen göra en uppföljning av erhållna statsbidrag.
Denna uppföljning kommer ske i nämnderna i april och i kommunstyrelsen i maj 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen noterar kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag och beslutar att den ska sändas  över till berörda nämnder för behandling i enlighet med ”Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.”

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanställning av statsbidrag.pdf
Bilaga 1 statsbidrag.pdf

§20 Dispens från reservatsföreskrift för förbättringar och omdragning av ridspåren i Alby naturreservat

Dnr 2020/KS 0076 71

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Dispens från föreskrift A10 för Alby naturreservat beviljas gällande omdragning och förbättringar av ridspåren i Alby naturreservat.
 
Beskrivning av ärendet
Det ridspår som idag finns i Alby naturreservat behöver förbättras och delvis dras om. Den föreslagna dragningen planeras ersätta nuvarande ridspår som finns beskrivna i olika dokument och kartor. Kommun styrelsen ska enligt reservatets föreskrift A10 ge tillstånd att anlägga väg eller motsvarande. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kommunledningsutskottet att föreslå
kommunstyrelsen att besluta om att ge dispens för förbättringar och omdragningar av ridspåren i Alby naturreservat.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar dispens från föreskrift A10 för Alby naturreservat gällande omdragning och förbättringar av ridspåren i Alby naturreservat.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dispens från reservatsföreskrift för förbättring och omdragning av ridspår i Alby naturreservat.pdf
Bilaga Förbättringar och omdragning av ridspår i Alby naturreservat.pdf

§21 Svar på revisorernas granskning av kommunens kompetensförsörjning

Dnr 2019/KS 0351 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om kommunens kompetensförsörjning.
 
Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granska t kommunens arbete med
kompetensförsörjning. Granskningen syftade till att analysera och bedöma om de strategier, processer och rutiner som kommunen använder för att säkerställa
kommunens behov av kompetens är ändamålsenliga.
 
Revisorerna ger tre rekommendationer till kommunstyrelsen, som
kommunstyrelseförvaltningen har skrivit förslag till svar på. Förvaltningen föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på revisionsrapporten.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om kommunens kompetensförsörjning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av kommunens kompetensförsörjning.pdf
Missiv Granskning av kompetensförsörjning.pdf 
Granskning av kompetensförsörjning.pdf

§22 Svar på remiss av Haninge kommuns minoritetspolitiska program

Dnr 2020/KS 0044 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Förvaltningens förslag till remissvar angående Haninge kommuns minoritetspolitiska program antas.
 
Beskrivning av ärendet
Haninge kommun har skickat sitt förslag till minoritetspolitiskt program på remiss till bland annat Tyresö kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har skrivit fram förslag till remissvar och föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på remissen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till remissvar angående Haninge kommuns minoritetspolitiska program.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss angående Haninge kommuns minoritetspolitiska
program.pdf
MISSIV  minoritetspolitiskt program.pdf
REMISS Minoritetspolitiskt program för Haninge kommun.pdf 
Sändlista remiss MPP.pdf

§23 Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar

Dnr 2019/KS 0332 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
-  Motionen avslås.
 
Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar.
Motionären pekar på att vissa funktionsnedsättningar inte är synliga såsom Tourettes syndrom och att kunskapen om dessa funktionsnedsättningar ofta är
bristfällig. Motionen innehåller tre förslag:
 
1.  Besluta om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra utbildningsinsatser inom hela den kommunala verksamheten rörande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom
2.  Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra
informationsinsatser  i Tyresö rörande personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom 
3.  Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid upphandling av väktar- och ordningsvaktstjänster ställa krav på att dessa är utbildade i kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom.
 
Förvaltningen redogör för hur kommunen arbetar med funktionsnedsättningar i
bifogad tjänsteskrivelse. Motionen föreslås i nedan ordförandeutlåtande avslås.

Ordförandeutlåtande
Motionären Ronnie Norén väcker en viktig fråga, att vi hela tiden behöver utveckla kommunens arbete för personer med dolda funktionsnedsättningar. Det är inte bara en fråga om att alla individer i Tyresö kommun ska behandlas lika och ges lika förutsättningar oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
 
Det är också en fråga om FNs konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning som ratificerades 2009. Det betyder att alla lagar och all
offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. 
 
Även diskrimineringslagen styr arbetet som motionären pekar på och gör inte bara gällande att diskriminering ska undvikas. Enl igt lagen ska arbetsgivare även
vidta åtgärder för att förebygga diskriminering och arbeta aktivt för att alla ska
behandlas lika.
 
Självklart finns det ett utrymme för utveckling inom området diskriminering, för
även om Tyresö kommun kommit långt i arbetet kan man alltid bli bättre. Kommunen ska alltid sträva efter att förebygga diskriminering oavsett grund och där faller specifika diagnoser och diskrimineringsgrunder in. 
 
Att peka ut en specifik diagnos eller ett diagnosspektrum som motionären gör blir därför lite märkligt.
 
Vad gäller ökade krav i upphandling kan det inom olika områden finnas skäl att
skärpa kravställning i våra upphandlingar. Vad gäller just kravställning för väktarbolag så är dock bedömningen att det motionären avser redan faller inom
ramen för nuvarande kravställning. Det är också rimligt att ansvaret för att leva
upp till kraven ligger på upphandlad verksamhet som sedan följs upp i
avtalsuppföljningen.
 
Motionen föreslås avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre kunskap om dolda
funktionsnedsättningar.pdf
Motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar (SD).pdf

§24 Uppdrag om teknik för deltagande i sammanträden på distans

Dnr 2020/KS 0099 001

Kommunledningsutskottets beslut
1.  Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2.  Kommundirektören ges i uppdrag att säkerställa att de tekniska kraven som anges i kommunallagen 5 kap 16 § för deltagande på distans i nämndsammanträden kan uppfyllas snarast.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, har behovet av att säkerställa möjligheten att delta i sammanträden på distans aktualiserats. Kommunallagen ger, efter beslut i fullmäktige, möjligheten till det under förutsättning att vissa tekniska förutsättningar uppfylls.
 
Kommunfullmäktige har genom antagandet av det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun, beslutat att:
 
”Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tio dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.” (12 §)
 
Kommundirektören föreslås därför ges i uppdrag att säkerställa att de tekniska
kraven som anges i kommunallagen 5 kap 16 § för deltagande på distans i
nämndsammanträden kan uppfyllas snarast. 

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att: 
 
1.  Kommunledningsutskottet tar upp ärendet som ett extra ärende.
2.  Kommundirektören ges i uppdrag att säkerställa att de tekniska kraven som anges i kommunallagen 5 kap 16 § för deltagande på distans i nämndsammanträden kan uppfyllas snarast.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslag 1 och finner att kommunledningsutskottet bifaller det. 
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslag 2 och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

§25 Närvarorätt vid nämndsammanträden

Dnr 2020/KS 0100 001

Kommunledningsutskottets beslut
1.  Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2.  Närvarorätten vid kommunstyrelsens sammanträden begränsas tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
3.  Nämnderna uppmanas likaledes att tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, begränsa närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.

Särskilt yttrande
Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anki Svensson (M) lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av det nya coronavirusets utbredning, behöver risken för
smittspridning minimeras samtidigt som beslutsföra nämnder behöver säkerställas. Kommunstyrelsens ordförande lämnar förslag om närvarorätt vid
nämndsammanträden under ordförandeutlåtande nedan. 

Ordförandeutlåtande
Med anledning av det nya coronavirusets utbredning, behöver risken för
smittspridning minimeras samtidigt som beslutsföra nämnder behöver säkerställas. Beslutsförheten är reglerad i kommunallagen 6 kap 27 §:  ”En
nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är
närvarande. ”
 
Kommunstyrelsen har 2015-06-02 § 119 beviljat närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden till de politiska sekreterare vars parti är
representerat i kommunstyrelsen, samt vid sammanträden med dåvarande miljö och samhällsbyggnadsutskottet och beredningen för medborgardialog och mångfald till de politiska sekreterare vars parti är representerat i utskottets respektive beredningens sammanträden.
 
För att minimera risken för smittspridning föreslår styret Tillsammans för Tyresö att kommunstyrelsen tillsvidare begränsar närvarorätten vid kommunstyrelsens, stadsbyggnadsutskottets, hållbarhetsutskottets och beredningens för medborgardialog och integration sammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
 
Därutöver föreslår vi att nämnderna uppmanas att tillsvidare begränsa närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att: 
 
3.  Kommunledningsutskottet tar upp ärendet som ett extra ärende .
 
Ordföranden föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
 
4.  Närvarorätten vid kommunstyrelsens sammanträden begränsas tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
5.  Nämnderna uppmanas likaledes att tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, begränsa närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslag 1 och finner att kommunledningsutskottet bifaller det. 
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslag 2-3 och finner att kommunledningsutskottet bifaller dem.