Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2020-09-02

Sammanträde 2020-09-02

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information med anledning av Coronakrisen

Dnr 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning
av Coronakrisen.

4 Redovisning av lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2019/KS 0371 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.

5 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2020/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chefen informerar vid sammanträdet om IT- och digitaliseringsfrågor.

6 Information om HR-frågor

Dnr 2020/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

7 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte
att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte
att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200609.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 200617.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 200622.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200702.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200630.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 200707.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200713.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200622.pdf

8 Riktlinjer för säkerhetsorganisation

Dnr 2020/KS 0178 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige

- Riktlinjer för säkerhetsorganisation i Tyresö kommun och dess bolag antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019 -2022, antagen av
kommunfullmäktige 2019-09-05 § 65, ska det finnas en säkerhetsorganisation och
olika riskhanteringsgrupper som samordnar risk - och säkerhetsarbetet inom
kommunens verksamheter, bolag och mot kommuninvånare. En
säkerhetsorganisation har funnits inom kommunens verksamheter sedan 2007. Från
och med 2020 ingår även Tyresö bostäder och arbetet med informationssäkerhet
och dataskydd.

Förslag till riktlinjer har arbetats fram och beskriver uppdraget som finns kopplat till
respektive roll samt utbildning, kravprofil och stöd och samverkan som finns för
arbetet med risk- och säkerhetsfrågor. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta riktlinjer för säkerhetsorganisation i Tyresö kommun och dess bolag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer säkerhetsorganisation.pdf
Riktlinje Säkerhetsorganisation 2020 KS 0178.pdf

9 Revidering av kommunledningsutskottets arbetsordning

Dnr 2020/KS 0200 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2019 tre utskott med uppgift att bevaka, följa
och bereda frågor och att fatta vissa beslut – kommunledningsutskottet (KLU),
stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Tidigare fanns enbart
två utskott varför det också gjordes en ny fördelning av ansvarsområden för
utskotten i respektive arbetsordning.

Efter att ha arbetat med denna ansvarsfördelning i knappt två år har det
konstaterats att det finns vissa otydligheter. En utvärdering har därför gjorts och ett
antal revideringar i utskottens arbetsordningar föreslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunledningsutskottets arbetsordning.pdf
Arbetsordning för kommunledningsutskottet.pdf
Arbetsordning för kommunledningsutskottet med ändringsmarkeringar.pdf

10 Revidering av stadsbyggnadsutskottets arbetsordning

Dnr 2020/KS 0201 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2019 tre utskott med uppgift att bevaka, följa
och bereda frågor och att fatta vissa beslut – kommunledningsutskottet (KLU),
stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Tidigare fanns enbart
två utskott varför det också gjordes en ny fördelning av ansvarsområden för
utskotten i respektive arbetsordning.

Efter att ha arbetat med denna ansvarsfördelning i knappt två år har det
konstaterats att det finns vissa otydligheter. En utvärdering har därför gjorts och ett
antal revideringar i utskottens arbetsordningar föreslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av stadsbyggnadsutskottets arbetsordning.pdf
Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet.pdf
Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet med ändringsmarkeringar.pdf

11 Revidering av hållbarhetsutskottets arbetsordning

Dnr 2020/KS 0202 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för hållbarhetsutskottet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2019 tre utskott med uppgift att bevaka, följa
och bereda frågor och att fatta vissa beslut – kommunledningsutskottet (KLU),
stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Tidigare fanns enbart
två utskott varför det också gjordes en ny fördelning av ansvarsområden för
utskotten i respektive arbetsordning.

Efter att ha arbetat med denna ansvarsfördelning i knappt två år har det
konstaterats att det finns vissa otydligheter. En utvärdering har därför gjorts och ett
antal revideringar i utskottens arbetsordningar föreslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av hållbarhetsutskottets arbetsordning.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet med ändringsmarkeringar.pdf

12 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2020/KS 0207 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2019 tre utskott med uppgift att bevaka, följa
och bereda frågor samt delegation att fatta vissa beslut – kommunledningsutskottet
(KLU), stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Med anledning av
den utvärdering som gjorts av ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsens tre
utskott samt förslag till reviderade arbetsordningar för utskotten, finns även behov
av revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf

13 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden

Dnr 2020/KS 0214 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Den fysiska närvarorätten vid kommunstyrelsens sammanträden begränsas
tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, till
ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i
aktuella ärenden.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att tillsvidare, på grund av risken för
smittspridning av det nya coronaviruset, begränsa den fysiska närvarorätten vid
nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra
eller svara på frågor i aktuella ärenden.
3. Beslut 1-3 ovan omprövas efter ändrade förhållanden eller senast om sex
månader.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 om närvarorätt vid
nämndsammanträden med anledning av den pågående Coronakrisen samt att
beslutet skulle omprövas senast efter sex månader. Då risken för smittspridning
fortsatt behöver minimeras samtidigt som beslutsföra nämnder behöver säkerställas
föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen förlänger besluten tagna 2020-03-31 § 53 om närvarorätt vid
nämndsammanträden, se ordförandeutlåtande nedan.

Ordförandeutlåtande
Med anledning av det nya coronavirusets utbredning, behöver vi alla hjälpas åt att
minimera risken för smittspridning för att skydda och visa omtanke om våra mest
utsatta. Det handlar om att värna dem som har störst risk att drabbas hårt, och att
säkerställa att samhällets vårdkapacitet är god för att ge bästa möjliga vård åt dem
som behöver. Kommunens anställda som känner symptom ska inte komma till
jobbet, likväl måste vi politiker begränsa risken för smittspridning på
sammanträden. Samtidigt behöver vi säkerställa att demokratin fungerar och att
nämnder kan fatta beslut.

Beslutsförheten är reglerad i kommunallagen 6 kap 27 §: ”En nämnd får handlägga
ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. ”

Kommunstyrelsen har 2015-06-02 § 119 beviljat närvarorätt vid kommunstyrelsens
sammanträden till de politiska sekreterare vars parti är representerat i
kommunstyrelsen, samt vid sammanträden med dåvarande miljö
- och samhällsbyggnadsutskottet och beredningen för medborgardialog och
mångfald till de politiska sekreterare vars parti är representerat i utskottets
respektive beredningens sammanträden.

För att minimera risken för smittspridning föreslår styret Tillsammans för Tyresö att
kommunstyrelsen tillsvidare begränsar närvarorätten vid kommunstyrelsens,
stadsbyggnadsutskottets, hållbarhetsutskottets och beredningens för
medborgardialog och integration sammanträden till ledamöter, ersättare och de
tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.

Därutöver föreslår vi att nämnderna uppmanas att tillsvidare begränsa
närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän
som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.

Vidare rekommenderas partierna att icke tjänstgörande ersättare avstår från att
fysiskt delta på sammanträden.

14 Svar på motion om ett grönare Granängsringen

Dnr 2020/KS 0166 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett grönare
Granängsringen med förslag om att en satsning på ett ansiktslyft av Granängsringen
görs med särskild tonvikt på områdets grönområden, med stort inslag av frukt- och
bärväxter för de boendes trivsel och nyttjande. Motionen har remitterats för förslag
till besvarande till Tyresö bostäder. Tyresö bostäder beskriver i bifogad
tjänsteskrivelse hur bolaget arbetar med områdets grönområden.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår i nedan ordförandeutlåtande att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Utemiljön i Granängsringen är unik. Den stora parklika miljön innehåller en stor
variation, i topografin, av växtlighet och aktivitetsytor. Växtligheten är varierande
med både barr- och lövträd, blommande buskar och fruktträd.

Skötsel av områdets grönområden ansvarar Tyresö Bostäder för. Tyresö Bostäder
noterar att skötsel sker kontinuerligt, både av företagets personal, entreprenörer
men även av sommarungdomar som rensar ogräs, tar bort sly och planterar
blommor.

Viss beskärning och borttagning av döda växter är nödvändig för att hålla en bra
kvalitét på växtligheten.

Det pågår ett arbete med att iordningsställa fler uteplatser med pergola och
förnyelse av planteringar runt om kring i samband med renoveringen av
sopsugsanläggningen. Hyresgästerna i området kommer även att ges möjlighet till
egna odlingslådor.

Med detta bör motionen anses besvarad.

Jag välkomnar det intresse som finns för Granängsringen och vårt gemensamma
ansvar. En av de första initiativ Tillsammans för Tyresö tog som nytt styre i
kommunen var en satsning på Granängsringen och arbetet för Tryggare
Granängsringen. Målet med arbetet är att öka tryggheten generellt i Granängsringen
och att boende i området ska ha samma möjlighet att, utan att vara rädda, röra sig
fritt i sin hemmiljö som i andra delar av kommunen. Vi kan inte acceptera att
känslan av att vara trygg i sin hemmiljö ska skilja sig så mycket beroende på var i
kommunen man bor. Syftet var att med ett bredare grepp identifiera ytterligare
åtgärder både på lång och kort sikt. Den mer långsiktiga fysiska planeringen var
viktig i sammanhanget, liksom att öka ambitionsnivån och samordna de insatser
som då redan gjordes.

Arbetet med Tryggare Granängsringen har sedan dess fortlöpt och en rad åtgärder
har vidtagits. För att nämna några: ökad polisiär närvaro, störningsjour och väktare,
sopsugsanläggning med möjlighet till källsortering, tvätt av fasad och balkonger,
trygghetsbesiktning av utemiljön och byggnader, buskar har klippts ned och
snyggats till för att ge öppnare ytor, insatser mot oriktiga hyresförhållanden och
förstärkt utebelysning. Därutöver har 75 feriearbetare arbetat under sommaren med
att måla, klippa gräs, kratta, snickra och plantera i området. Idrott utan gränser
har startat projekt för att få fler skolungdomar att idrotta i Njupkärrs skola och
Nyboda skola. I skrivande stund rekryteras också två fältassistenter.

Just nu pågår också trygghetsvandringsgrupper i samarbete med idrottsföreningar,
trygghetsskapande arbete genom trygghetsvärdar i samarbete med stiftelsen På
rätt väg och öppnande av en Fritidsbank i strategiska lokaler. Det är också på gång
med översyn av bommar för att förhindra mycket trafik inne i Granängsringen och
fler insatser mot brottslighet och narkotikaanvändning.

Gällande det område som i motionen lyfts som särskilt viktigt - att öka inslaget av
frukt och bär i området - har kommunstyrelsen gett kommundirektören i uppdrag
att ta fram en plan för stadsodling och skolträdgårdar. Syftet är att möjliggöra för
olika former av odling och skapa kreativa och gröna utomhusmiljöer. Ett liknande
projekt finns sedan tidigare inom Tyresö bostäder inom ramen för projektet odla
utan trädgård.

Mycket bra arbete görs alltså redan idag, men vi kommer att fortsätta att aktivt
arbeta med ett Tryggare Granängsringen så länge det behövs. Vi kommer inte att
ge oss förrän boende här känner samma trygghet som övriga tyresöbor.

Bilagor
Svar motion Grönare Granängsringen.pdf
Motion om ett grönare Granängsringen (SD).pdf

15 Meddelanden till kommunledningsutskottet

Ärenden som tillkommer till kommunstyrelsen och bereds i andra organ
- Svar på remiss från Finansdepartementet om betänkandet ”Starkare kommuner –
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8)
- Svar på remiss från Stockholms stad om riktlinjer för bostadsförsörjning
- Återrapportering av uppdrag om utredning av hastighetsgräns på Gudöbroleden
- Svar på remiss från Region Stockholm om sjötrafikutredning del 1 Via beredningen
för medborgardialog och integration
- Svar på motion om att ansluta Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot
rasism *

§55 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

§56 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§57 Information med anledning av Coronakrisen

Dnr 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

§58 Redovisning av lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2019/KS 0371 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.

§59 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2020/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chefen informerar vid sammanträdet om IT- och digitaliseringsfrågor.

§60 Information om HR-frågor

Dnr 2020/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

§61 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200609.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 200617.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 200622.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200702.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200630.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 200707.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200713.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200622.pdf

§62 Riktlinjer för säkerhetsorganisation

Dnr 2020/KS 0178 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Riktlinjer för säkerhetsorganisation i Tyresö kommun och dess bolag
antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019 -2022, antagen av kommunfullmäktige 2019-09-05 § 65, ska det finnas en säkerhetsorganisation och olika riskhanteringsgrupper som samordnar risk- och säkerhetsarbetet inom kommunens verksamheter, bolag och mot kommuninvånare. En säkerhetsorganisation har funnits inom kommunens verksamheter sedan 2007. Från och med 2020 ingår även Tyresö bostäder och arbetet med informationssäkerhet och dataskydd.

Förslag till riktlinjer har arbetats fram och beskriver uppdraget som finns kopplat till respektive roll samt utbildning, kravprofil och stöd och samverkan som finns för arbetet med risk- och säkerhetsfrågor. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för säkerhetsorganisation i Tyresö kommun och dess bolag.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föresl år att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för säkerhetsorganisation i Tyresö kommun och dess bolag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutsk ottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer säkerhetsorganisation.pdf
Riktlinje Säkerhetsorganisation 2020 KS 0178.pdf

§63 Revidering av kommunledningsutskottets arbetsordning

Dnr 2020/KS 0200 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2019 tre utskott med uppgift att bevaka, följa och bereda frågor och att fatta vissa beslut – kommunledningsutskottet (KLU), stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Tidigare fanns enbart två utskott varför det också gjordes en ny fördelning av ansvarsområden för utskotten i respektive arbetsordning.

Efter att ha arbetat med denna ansvarsfördelning i knappt två år har det konstaterats att det finns vissa otydligheter. En utvärdering har därför gjorts och ett antal revideringar i utskottens arbetsordningar föreslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunledningsutskottets arbetsordning.pdf
Arbetsordning för kommunledningsutskottet.pdf
Arbetsordning för kommunledningsutskottet med ändringsmarkeringar.pdf

§64 Revidering av stadsbyggnadsutskottets arbetsordning

Dnr 2020/KS 0201 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet antas.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2019 tre utskott med uppgift att bevaka, följa och bereda frågor och att fatta vissa beslut – kommunledningsutskottet (KLU), stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Tidigare fanns enbart två utskott varför det också gjordes en ny fördelning av ansvarsområden för utskotten i respektive arbetsordning.

Efter att ha arbetat med denna ansvarsfördelning i knappt två år har det konstaterats att det finns vissa otydligheter. En utvärdering har därför gjorts och ett antal revideringar i utskottens arbetsordningar föreslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till reviderad arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av stadsbyggnadsutskottets arbetsordning.pdf
Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet.pdf
Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet med ändringsmarkeringar.pdf

§65 Revidering av hållbarhetsutskottets arbetsordning

Dnr 2020/KS 0202 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för hållbarhetsutskottet antas.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2019 tre utskott med uppgift att bevaka, följa och bereda frågor och att fatta vissa beslut – kommunledningsutskottet (KLU), stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Tidigare fanns enbart två utskott varför det också gjordes en ny fördelning av ansvarsområden för utskotten i respektive arbetsordning.

Efter att ha arbetat med denna ansvarsfördelning i knappt två år har det konstaterats att det finns vissa otydligheter. En utvärdering har därför gjorts och ett antal revideringar i utskottens arbetsordningar föreslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till reviderad arbetsordning för hållbarhetsutskottet.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar att beredningsansvaret för konstnärlig gestaltning ska tillhöra kommunledningsutskottet. Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Dick Bengtsons (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Dick Bengtsons (M) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av hållbarhetsutskottets arbetsordning.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet med ändringsmarkeringar.pdf

§66 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2020/KS 0207 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2019 tre utskott med uppgift att bevaka, följa och bereda frågor samt delegation att fatta vissa beslut - kommunledningsutskottet (KLU), stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Med anledning av den utvärdering som gjorts av ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsens tre utskott samt förslag till reviderade arbetsordningar för utskotten, finns även behov av revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf

§67 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden

Dnr 2020/KS 0214 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Den fysiska närvarorätten vid kommunstyrelsens sammanträden begränsas tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, begränsa den fysiska närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
3. Beslut 1-2 ovan omprövas efter ändrade förhållanden eller senast om sex månader.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 om närvarorätt vid nämndsammanträden med anledning av den pågående Coronakrisen samt att beslutet skulle omprövas senast efter sex månader. Då risken för smittspridning fortsatt behöver minimeras samtidigt som beslutsföra nämnder behöver säkerställas föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen förlänger besluten tagna 2020-03-31 § 53 om närvarorätt vid nämndsammanträden, se ordförandeutlåtande nedan.

Ordförandeutlåtande
Med anledning av det nya coronavirusets utbredning, behöver vi alla hjälpas åt att minimera risken för smittspridning för att skydda och visa omtanke om våra mest utsatta. Det handlar om att värna dem som har störst risk att drabbas hårt, och att säkerställa att samhällets vårdkapacitet är god för att ge bästa möjliga vård åt dem som behöver. Kommunens anställda som känner symptom ska inte komma till jobbet, likväl måste vi politiker begränsa risken för smittspridning på sammanträden. Samtidigt behöver vi säkerställa att demokratin fungerar och att nämnder kan fatta beslut.

Beslutsförheten är reglerad i kommunallagen 6 kap 27 §: ”En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. ”

Kommunstyrelsen har 2015-06-02 § 119 beviljat närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden till de politiska sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen, samt vid sammanträden med dåvarande miljö - och samhällsbyggnadsutskottet och beredningen för medborgardialog och mångfald till de politiska sekreterare vars parti är representerat i utskottets respektive beredningens sammanträden.

För att minimera risken för smittspridning föreslår styret Tillsammans för Tyresö att kommunstyrelsen tillsvidare begränsar närvarorätten vid kommunstyrelsens, stadsbyggnadsutskottets, hållbarhetsutskottets och beredningens för medborgardialog och integration sammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.

Därutöver föreslår vi att nämnderna uppmanas att tillsvidare begränsa närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.

Vidare rekommenderas partierna att icke tjänstgörande ersättare avstår från att fysiskt delta på sammanträden.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
kommunstyrelsen att:

1. Den fysiska närvarorätten vid kommunstyrelsens sammanträden begränsas tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, begränsa den fysiska närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
3. Beslut 1-2 ovan omprövas efter ändrade förhållanden eller senast om sex månader.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

§68 Svar på motion om ett grönare Granängsringen

Dnr 2020/KS 0166 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett grönare Granängsringen med förslag om att en satsning på ett ansiktslyft av Granängsringen görs med särskild tonvikt på områdets grönområden, med stort inslag av frukt- och bärväxter för de boendes trivsel och nyttjande. Motionen har remitterats för förslag till besvarande till Tyresö bostäder. Tyresö bostäder beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur bolaget arbetar med områdets grönområden. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i nedan ordförandeutlåtande att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Utemiljön i Granängsringen är unik. Den stora parklika miljön innehåller en stor variation, i topografin, av växtlighet och aktivitetsytor. Växtligheten är varierande med både barr- och lövträd, blommande buskar och fruktträd.

Skötsel av områdets grönområden ansvarar Tyresö Bostäder för. Tyresö Bostäder noterar att skötsel sker kontinuerligt, både av företagets personal, entreprenörer men även av sommarungdomar som rensar ogräs, tar bort sly och planterar blommor.

Viss beskärning och borttagning av döda växter är nödvändig för att hålla en
bra kvalitét på växtligheten.

Det pågår ett arbete med att iordningsställa fler uteplatser med pergola och förnyelse av planteringar runt om kring i samband med renoveringen av sopsugsanläggningen. Hyresgästerna i området kommer även att ges möjlighet till egna odlingslådor.

Med detta bör motionen anses besvarad.

Jag välkomnar det intresse som finns för Granängsringen och vårt gemensamma ansvar. En av de första initiativ Tillsammans för Tyresö tog som nytt styre i kommunen var en satsning på Granängsringen och arbetet för Tryggare Granängsringen. Målet med arbetet är att öka tryggheten generellt i Granängsringen och att boende i området ska ha samma möjlighet att, utan att vara rädda, röra sig fritt i sin hemmiljö som i andra delar av kommunen. Vi kan inte acceptera att känslan av att vara trygg i sin hemmiljö ska skilja sig så mycket beroende på var i kommunen man bor. Syftet var att med ett bredare grepp identifiera ytterligare åtgärder både på lång och kort sikt. Den mer långsiktiga fysiska planeringen var viktig i sammanhanget, liksom att öka ambitionsnivån och samordna de insatser som då redan gjordes.

Arbetet med Tryggare Granängsringen har sedan dess fortlöpt och en rad åtgärder har vidtagits. För att nämna några: ökad polisiär närvaro, störningsjour och väktare, sopsugsanläggning med möjlighet till källsortering, tvätt av fasad och balkonger, trygghetsbesiktning av utemiljön och byggnader, buskar har klippts ned och snyggats till för att ge öppnare ytor, insatser mot oriktiga
hyresförhållanden och förstärkt utebelysning. Därutöver har 75 feriearbetare
arbetat under sommaren med att måla, klippa gräs, kr atta, snickra och plantera i
området. Idrott utan gränser har startat projekt för att få fler skolungdomar att
idrotta i Njupkärrs skola och Nyboda skola. I skrivande stund rekryteras också två fältassistenter.

Just nu pågår också trygghetsvandringsgrupper i samarbete med idrottsföreningar, trygghetsskapande arbete genom trygghetsvärdar i samarbete med stiftelsen På rätt väg och öppnande av en Fritidsbank i strategiska lokaler. Det är också på gång med översyn av bommar för att förhindra mycket trafik inne i Granängsringen och fler insatser mot brottslighet och narkotikaanvändning.

Gällande det område som i motionen lyfts som särskilt viktigt - att öka inslaget av frukt och bär i området - har kommunstyrelsen gett kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för stadsodling och skolträdgårdar. Syftet är att
möjliggöra för olika former av odling och skapa kreativa och gröna utomhusmiljöer. Ett liknande projekt finns sedan tidigare inom Tyresö bostäder inom ramen för projektet odla utan trädgård.

Mycket bra arbete görs alltså redan idag, men vi kommer att fortsätta att aktivt arbeta med ett Tryggare Granängsringen så länge det behövs. Vi kommer inte
att ge oss förrän boende här känner samma trygghet som övriga tyresöbor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget.

Bilagor
Svar motion Grönare Granängsringen.pdf
Motion om ett grönare Granängsringen (SD).pdf

§69 Välfärdspaket

Dnr 2020/KS 0075 10

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att inför kommunstyrelsen 2020-09-15 ta fram ett förslag till ytterligare fördelning av välfärdsmedel till kommunens verksamhetsområden.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig (bilaga).

Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I och med den skatteprognos kommunen fick 2020 -08-24 samt den ekonomiska
prognosen per 2020-07-31 görs bedömningen att det kan vara möjligt att besluta om ytterligare fördelning av välfärdsmedel till verksamheterna.

Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till hur ytterligare välfärdsmedel kan fördelas till nämnderna under 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår 1) att ärendet tas upp som ett extra ärende och 2) att kommundirektören ges i uppdrag att inför kommunstyrelsen 2020-09-15 ta fram ett förslag till ytterligare fördelning av välfärdsmedel till kommunens verksamhetsområden. Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Yrkande
Anki Svensson (M), Anders Wickberg (SD) och Ulrica Riis -Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslagets punkt 2.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslagets punkt 1) och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslagets punkt 2). Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslagets punkt 2). Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Välfärdspaket.pdf