Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2020-09-23

Sammanträde 2020-09-23

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

2 Information med anledning av Coronakrisen

Dnr 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

3 Investeringsprojekt ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal

Dnr 2014KSM0834 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsanslaget för projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal utökas med 72 mnkr.
2. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Ökade driftskostnader för ishall och parkeringsgarage finansieras genom ökade anslag till berörda förvaltningar. Ökade driftskostnader för avfallsterminal finansieras inom ramen för avfallstaxan.

Beskrivning av ärendet
Eftersom prognosen för investeringsprojektet ”ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal” i våras pekade på att budgeten för projektet kommer att överskridas fick kommundirektören i uppdrag den 18 mars 2020 § 13 av kommunledningsutskottet att utreda vilka åtgärder som krävs för att kunna nå en budget i balans i projektet.

Kommunstyrelseförvaltningen redogör i bifogad tjänsteskrivelse för besparingsförslag och föreslår utökat investeringsanslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsprojekt ishall, parkeringsgarage, avfallsterminal.pdf
Tjänsteskrivelse ishall mm.pdf

4 Redovisning av uppdrag om åtgärdsplan för ishall, parkeringsgarage, avfallsterminal samt Fornuddens skola

Dnr 2019/KS 0371 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet beslutade den 18 mars 2020 § 13 att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för ishall/parkeringsgarage/avfallsterminal samt Fornuddens skola. Åtgärdsplanen ska redogöra för vad som krävs för att få en budget i balans.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar åtgärdsplan för ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal i bilagd tjänsteskrivelse samt en separat redovisning för Fornuddens skola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsprojekt ishall, parkeringsgarage, avfallsterminal.pdf
Tjänsteskrivelse ishall mm.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering Fornuddens skola.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering Fornuddens skola.pdf

5 Redovisning av slutrapport Alby friluftsgård

Dnr KSM 2017 371 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutrapporten för ny maskinhall och personalutrymme vid Alby friluftsgård redovisas vid sammanträdet.

Bilagor
Slutrapport Alby maskinhall.pdf

6 Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag

Dnr 2020/KS 0234 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2013-05-28 § 90.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till policy för investeringar. Policyn gör tydliga kopplingar till kommunens projektmodell, beskriver kopplingen mellan investeringsprojekt och de ekonomiska besluten i kommunplan och investeringsprogram, samt den praktiska hanteringen av de mer detaljerade underlagen i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Policyn föreslås ersätta kommunens gällande investeringsprocess som fastställdes i kommunstyrelsen 2013 -05-28 § 90.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag.pdf
Tjänsteskrivelse.docx.pdf
Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag.pdf

7 Delårsrapport 2 2020 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2020/KS 0236 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

8 Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun

Dnr 2020/KS 0237 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

9 Revidering av taxor 2021 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2020/KS 0226 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2020-08-26 §§ 35-36, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter.
2. Samtliga taxor enligt a-b ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderade taxor vad gäller nedan områden. Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Såväl timavgiften i förbundets taxor som medlemsavgiften från medlemskommunerna lämnas oförändrade jämfört med föregående år.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Förslaget till beslut har inga direkta ekonomiska konsekvenser för Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2021 inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Direktionsprotokoll 2020-08-26 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken.pdf
Redaktionell rättning förslag Taxa Miljöbalken bilaga 1.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Ärende 5 Taxa alkohol och tobak tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5 Taxa alkohol och tobak.pdf

10 Svar på revisionsrapport om digitalisering

Dnr 2020/KS 0170 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av digitalisering.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY genomfört en granskning av arbetet med digitalisering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering är effektiv och ändamålsenlig samt huruvida den interna kontrollen rörande digitaliseringsprocessen är tillräcklig.

Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer som de önskar få kommunstyrelsens kommentarer till. Revisorerna har gett förlängd svarstid till den 16 oktober 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på revisorernas rekommendationer, och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som sitt svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av digitalisering.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsskrivelse digitalisering.pdf
Revisionsskrivelse digitalisering Tyresö.pdf
Granskning av digitalisering.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om kommunal borgen.pdf

§70 Information om Södertörnssamarbetet

Diarienummer 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§71 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

§72 Investeringsprojekt ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal

Diarienummer 2014KSM0834 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsanslaget för projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal utökas med 72 mnkr.
2. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Ökade driftskostnader för ishall och parkeringsgarage finansieras genom ökade anslag till berörda förvaltningar. Ökade driftskostnader för avfallsterminal finansieras inom ramen för avfallstaxan.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Eftersom prognosen för investeringsprojektet ”ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal” i våras pekade på att budgeten för projektet kommer att överskridas fick kommundirektören i uppdrag den 18 mars 2020 § 13 av kommunledningsutskottet att utreda vilka åtgärder som krävs för att kunna nå en budget i balans i projektet.

Kommunstyrelseförvaltningen redogör i bifogad tjänsteskrivelse för besparingsförslag och föreslår utökat investeringsanslag.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Investeringsanslaget för projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal utökas med 72 mnkr.
2. Beslutet inkluderas i investeringsprogrammet vid kommunfullmäktiges nästa beslut om detta.
3. Ökade driftskostnader för ishall och parkeringsgarage finansieras genom ökade anslag till berörda förvaltningar. Ökade driftskostnader för avfallsterminal finansieras inom ramen för avfallstaxan.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsprojekt ishall, parkeringsgarage, avfallsterminal.pdf
Tjänsteskrivelse ishall mm.pdf

§73 Redovisning av uppdrag om åtgärdsplan för ishall, parkeringsgarage, avfallsterminal samt Fornuddens skola

Diarienummer 2019/KS 0371 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet beslutade den 18 mars 2020 § 13 att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för ishall/parkeringsgarage/avfallsterminal samt Fornuddens skola. Åtgärdsplanen ska redogöra för vad som krävs för att få en budget i balans.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar åtgärdsplan för ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal i bilagd tjänsteskrivelse samt en separat redovisning för Fornuddens skola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsprojekt ishall, parkeringsgarage, avfallsterminal.pdf
Tjänsteskrivelse ishall mm.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering Fornuddens skola.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering Fornuddens skola.pdf

§74 Redovisning av slutrapport Alby friluftsgård

Diarienummer KSM 2017 371 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutrapporten för ny maskinhall och personalutrymme vid Alby friluftsgård redovisas vid sammanträdet.

Bilagor
Slutrapport Alby maskinhall.pdf

§75 Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag

Diarienummer 2020/KS 0234 003

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till policy för investeringar. Policyn gör tydliga kopplingar till kommunens projektmodell, beskriver kopplingen mellan investeringsprojekt och de ekonomiska besluten i kommunplan och investeringsprogram, samt den praktiska hanteringen av de mer detaljerade underlagen i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Policyn föreslås ersätta kommunens gällande investeringsprocess som fastställdes i kommunstyrelsen 2013-05-28 § 90.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet noterar
informationen.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag.pdf
Tjänsteskrivelse.docx.pdf
Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag.pdf

§76 Delårsrapport 2 2020 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/KS 0236 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Delårsrapport för tertial 2 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv, 17 Gemensam verksamhet, 18 Kommunalförbund samt 19 Politisk verksamhet med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns. Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2020 för kommunstyrelsen och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv, 17 Gemensam verksamhet, 18 Kommunalförbund samt 19 Politisk verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna delårsrapport för tertial 2 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv, 17 Gemensam verksamhet, 18 Kommunalförbund samt 19 Politisk verksamhet med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 avseende kommunstyrelsens
verksamhetsområden.docx.pdf
Delårsrapport 2 för verksamhetsområde 10 per den 31 augusti 2020.pdf
Delårsrapport 2 för verksamhetsområde 11 per den 31 augusti 2020.pdf
Delårsrapport 2 för verksamhetsområde 12 per den 31 augusti 2020.pdf
Delårsrapport 2 för verksamhetsområde 13 per den 31 augusti 2020.pdf
Delårsrapport 2 för verksamhetsområde 14 per den 31 augusti 2020.pdf
Bilaga Investeringar SBK delårsrapport 2.pdf
Bilaga uppdragslista samhällsbyggnadskontoret.pdf
Delårsrapport för kommunstyrelsens övriga verksamhetsområden per den 31
augusti 2020.pdf

§77 Delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0237 10

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen informerar muntligt vid sammanträdet om delårsrapport 2 2020 för Tyresö kommun. Delårshandlingarna läggs till ärendet inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.

§78 Revidering av taxor 2021 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Diarienummer 2020/KS 0226 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommun styrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2020-08-26 §§ 35-36, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter.
2. Samtliga taxor enligt a-b ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderade taxor vad gäller nedan områden. Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Såväl timavgiften i förbundets taxor som medlemsavgiften från medlemskommunerna lämnas oförändrade jämfört med föregående år. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Förslaget till beslut har inga direkta ekonomiska konsekvenser för Tyresö kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2021 inom Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Direktionsprotokoll 2020-08-26 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken.pdf
Redaktionell rättning förslag Taxa Miljöbalken bilaga 1.pdf
Ärende 4 Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Ärende 5 Taxa alkohol och tobak tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5 Taxa alkohol och tobak.pdf

§79 Svar på revisionsrapport om digitalisering

Diarienummer 2020/KS 0170 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av digitalisering.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY genomfört en granskning av arbetet med digitalisering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering är effektiv och ändamålsenlig samt huruvida den interna kontrollen rörande digitaliseringsprocessen är tillräcklig. Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer som de önskar få kommunstyrelsens kommentarer till. Revisorerna har gett förlängd svarstid till den 16 oktober 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på revisorernas rekommendationer, och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som sitt svar på revisionsrapporten.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av digitalisering.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av digitalisering.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsskrivelse digitalisering.pdf
Revisionsskrivelse digitalisering Tyresö.pdf
Granskning av digitalisering.pdf

§80 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Diarienummer 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om kommunal borgen.pdf