Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2021-09-22

Sammanträde 2021-09-22

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Dnr: 2021/KS 0013 001

Ärende 1

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssammarbetet föredras muntligt vid
sammanträdet.

2 Information med anledning av Coronakrisen

Dnr: 2020/KS 0120 001

Ärende 2

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med
anledning av Coronakrisen.

3 Information om lokalförsörjningsfrågor 2021

Dnr: 2021/KS 0044 001

Ärende 3

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska gruppen.

Bilagor
STATUSRAPPORT lokalförsörjning KLU 2021-09-23.pdf Beslutande organ

4 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2021

Dnr: 2021/KS 0011 001

Ärende 4

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga
händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

5 Revidering av taxa för avfallsuppgifter

Dnr: KSM 2021-847

Ärende 5

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och ersätter avfallstaxa
2020/KS 0124 antagen av kommunfullmäktige den 20 november 2020
§ 98.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra
mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5 § ger
kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad
avfallshantering främjas.
Kommunfullmäktige fastställde den 20 november 2020 § 98, nu gällande
avfallstaxa.
Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs-punkter:
- Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen -
avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten
genererar.
- Ökade kostnader med anledning av det nya kommunala
insamlingsansvaret för returpapper som träder ikraft 1 januari 202.
- Ökade kostnader för förbränning av avfall då förbränningsskatten höjs
2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter.pdf
Avfallstaxa 2022.pdf

6 Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Dnr: 2021/KS 0258

Ärende 6

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
- Bolagsordningen för Tyresö Bostäder godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder ABs (Tybo) befintliga bolagsordning är från 1994 och
reviderades senast 2014. Mot bakgrund av att all lagstiftning kontinuerligt
uppdateras är det viktigt att även kontinuerligt se över bolagsordningen för
Tybo.
Arbetet har genomförts tillsammans med Tybo och har slutligen granskats av
Tyresö kommuns jurister.
De uppdateringar som nu föreslås i bolagsordningen innebär förtydligande
avseende ändamål och föremål för verksamheten där ett tillägg föreslås om att
Tybo ska tillhandahålla lokaler för äldre- och omsorgsboenden, gruppbostäder
och servicebostäder avseende LSS. Tillägget föreslås eftersom Tybo redan idag
bedriver sådan verksamhet.
Vidare föreslås ett förtydligande om att bolaget ska följa de kommunalrättsliga
principerna samt en ny paragraf om vem som tecknar firman.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bolagsordning.pdf
Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB augusti 2021.pdf
PU befintlig bolagsordning Tyresö bostäder.pdf

7 Ägardirektiv Tyresö Bostäder AB

Dnr: 2021/KS 0259

Ärende 7

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
1. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB godkänns.
2. Samtliga tidigare beslutade ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB upphör
3. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB läggs in som bilaga till
kommunplanen

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har idag inget samlat dokument som visar vilka ägardirektiv
som kommunfullmäktige vid olika tillfällen har fattat beslut om avseende
Tyresö Bostäder AB (Tybo). Detta innebär att det kan vara svårt att få en
samlad bild av vilka ägardirektiv som nu är gällande. För att skapa en enklare
och tydligare process kring Tybos ägardirektiv föreslås nu att de samlas i en
bilaga till kommunplanen.
Utgångspunkten vid framtagandet av förslaget har varit Tybos befintliga
ägardirektiv. Några tillägg, förtydliganden och justeringar föreslås emellertid.
Sammanfattningsvis handlar dessa om:
- att ytterligare stärka samarbetet mellan TyBo och kommunen genom
att inrätta ett forum för ägardialog och att skapa möjligheter för VD
och kommundirektör att medverka på bolagets och kommunens
styrelsemöten.
- att ytterligare tydliggöra att Tybo ska vara en föregångare inom miljö
och klimatarbetet.
- att en tidpunkt preciseras för när en samlad bostadsförmedling ska
finnas på plats.
- att en tidpunkt även preciseras för när ombyggnation av äldreboendet
vid Björkdalen ska vara klart och vad fastigheten där vinkelhuset är
placerat ska användas till i framtiden.
- att det preciseras av hur bostadskön ska finansieras.
- att soliditetsmåttet kompletteras med direktavkastningskrav.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Tyresö Bostäder.pdf
Ägardirektiv till Tyresö Bostäder augusti 2021.pdf
Befintliga Ägardirektiv Tyresö bostäder AB.pdf

8 Förslag till Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2022

Dnr: 2021/KS 0052 001

Ärende 8

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2022 behandlas av
respektive nämnd vid framtagande av nämndplan
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2022 behandlas av
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Tillgänglighetsplanen för Tyresö kommun är ett dokument som tas fram av
Kommunala funktionshindersrådet, KFR, i Tyresö. Planen syftar till att utgöra
ett underlag för kommunens arbete för en förbättrad tillgänglighet. Planen är
en del av kommunens styrprocess och ska utgöra underlag för
kommunstyrelsen och nämnderna vid framtagande av nämndplaner- och
kontorsplaner. Målgrupperna för planen är personer med
funktionsnedsättning, politiker samt medborgare. Rådets ordförande har
delegation att besluta om bidrag enligt planen. Uppföljning sker årsvis som
resultatredovisning av de särskilda åtagandena och förändringar som skett
inom respektive område.


Bilagor
Tillgänglighetsplan 2022.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2021-09-01 §15.pdf

9 Kommunplan 2022-2025 med budget för 2022

Dnr: 2021/KS 0262 010

Ärende 9

Handlingar under utarbetande

10 Utökad ram för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut

Dnr: 2021/KS 0257 10

Ärende 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
- Utökad ram om 165 miljoner för kommunstyrelsens anslag för beslut
om ny eller utökad budget mellan programbeslut godkänns

Beskrivning av ärendet
Projektet genomförande av Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen (som
tillsammans utgör trafikområde Bäverbäcken) syftar till att förbättra flödet
samt höja trafiksäkerheten på Tyresövägen genom flera åtgärder. Beslut om
genomförande går via stadsbyggnadsutskottet den 22 september 2021 och
fattas i kommunstyrelsen. En förutsättning för att ett beslut ska gälla är dock
att ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget
mellan programbeslut utökas. Detta då kostnaderna för åtgärderna inte finns
upptagna i kommunens nuvarande investeringsprogram och överskrider ramen
för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut till
kommunstyrelsens förfogande. Kommunstyrelse-förvaltningen föreslår därför
att ramen utökas med 165 miljoner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om utökad ram för beslut om ny eller utökat budget till
KS förfogande.pdf
Bilaga 1_Tjänsteskrivelse beslut om genomförande Tyresövägen del 1 och
Bäverbäcksvägen 210827.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa Tyresövägen del 1 och
Bäverbäcksvägen.pdf
PM trafikområde Bäverbäcken 210827.pdf

11 Beslut om investering för dagvattenomläggning samt anläggande av dagvattendammar, södra Wättingestråket

Dnr: KSM 2021-639

Ärende 11
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Budget för investering samt anläggande av dagvattendammar, södra
Wättingestråket godkänns.
2. Medel för investeringen tas ur kommunstyrelsens anslag för beslut om
ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Budget för genomförandet läggs in i kommunstyrelsens plan för
strategiska investeringar.
4. Budget för kommande driftskostnader finansieras inom ramen för
verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad. Kostnadernas fördelas lika
mellan VA-taxekollektivet och parkverksamheten.. Behov av utökad
ram för kommande avskrivningar inarbetas inom driftbudget inför att
projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Vid hållbarhetsutskottets sammanträde den 16 december 2020 redogjordes för
stora dimensioneringsproblem i Tyresös allmänna dagvattenledningsnät och
om ett identifierat åtgärdsbehov i dagvattenanläggningen. Under sammanträdet
gavs kommundirektören även i uppdrag att utreda omkopplingar i
dagvattenledningsnätet samt möjligheterna till anläggande av en
dagvattendamm i södra Wättingestråket med syfte att avlasta
dagvattenanläggningen.
Kommunstyrelsen beslutade om utformningen samt genomförandet av
rubricerat ärende den 24 augusti 2021 (Kommunstyrelsens beslut § 12, KSM
2021-639).
I förevarande ärende avhandlas endast budget för genomförandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse KLU Wättinge ekonomiska förutsättningar.pdf

12 Digital signering av protokoll

Dnr: 2021/KS 0213 001

Ärende 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
1. Protokoll från kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott och
nämndberedningar ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering
ske fysiskt.
2. Kommunfullmäktiges protokoll ska signeras digitalt. I undantagsfall
kan signering ske fysiskt.

Beskrivning av ärendet
Beslutet innebär att digitala underskrifter möjliggörs vid signering av protokoll
och att protokollen nu ska arkiveras digitalt från och med införandet av den
nya funktionen. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Digital signering av protokoll.pdf
Årskostnad kalkyl.pdf

13 Svar på motion, dags att utreda var Tyresö kulturhus ska placeras

Dnr: 2021/KS 0131 001

Ärende 13

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet har
inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att det är dags att
utreda var Tyresö kulturhus ska lokaliseras. Motionen framhåller att Tyresö bör
ha ett kulturhus som är en mötesplats för alla föreningar, som ger möjlighet till
teaterföreställningar och konserter och där det finns rep-lokaler för lokala
band, studiecirklar, caféverksamhet med mera.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2021 § 46 om kommunens
anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2033. I den anges vidare att det
finns behov av ett kulturhus då kommunen saknar en lokal för att kunna
genomföra större kulturella evenemang. I kommunplanen 2021-2024 ges
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden
utreda hur ett framtida kulturhus kan tillskapas. Frågan om kulturhus kommer
integreras i arbetet med kommunhus och ambitionen är att de frågor som
vänsterpartiet tar upp i motionen helt eller delvis ska lyftas in i det arbetet.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet belyser i motionen behovet av ett kulturhus i Tyresö. Det är en
ambition vi delar. I kommunplanen för 2021 gav Tillsammans för
Tyresö kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kultur- och
fritidsnämnden utreda hur ett framtida kulturhus kan tillskapas.
Kulturen är en enorm resurs som för människor närmare varandra, stärker och
främjar demokratin, samt motverkar kriminalitet och otrygghet. I en tid då
demokratin behöver stöd och allt fler känner en ökad otrygghet ska kulturen ha
hög prioritet i Tyresö kommun.

Kultur- och konstutövning har flera positiva effekter för samhället. Det bidrar
till att stärka det offentliga samtalet genom att möjliggöra arenor för dialog, det
ökar välbefinnandet genom att ge människan intryck och perspektiv och det
stärker demokratin genom bärare av samhällskritik och idéer. Närvaron av en
fruktbar konst- och kulturutövning behöver vara stark i Tyresö.

Förvaltningen har under året jobbat med frågan och uppdraget att se över hur
ett kulturhus kan tillskapas kommer att integreras i arbetet med ett nytt
kommunhus. Ambitionen är att de frågor som vänsterpartiet tar upp i
motionen helt eller delvis ska lyftas in i det arbetet.
Jag föreslår därför kommunstyrelsen att med det anse motionen besvarad.

14 Initiativ från ledamot om att underteckna Kommittén Demokratin 100 år:s deklaration för en stark demokrati

Dnr: 2021/KS 0173

Ärende 14

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tyresö kommun ansluter sig till deklaration för en stark demokrati.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, vänsterpartiet, ledamot i kommunstyrelsen har inkommit
med ett ledamotsinitiativ om att underteckna deklarationen om en stark
demokrati. I ledamotsinitiativet framkommer att regeringen med anledningen
av 100-årsfirandet av att alla män och kvinnor kunde rösta, genomför en
nationell satsning för att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och
för att stärka demokratin. Kommittén demokratin 100 år (dir 2018:53) har tagit
fram en deklaration för en stark demokrati som är öppen för undertecknande.
Åtagandena inom deklarationen ska genomföras under 2021. 60 kommuner har
anslutit sig till deklarationen hittills. Många av de aktiviteter som kommunerna
presenterar är sådana som genomförs i Tyresö och det blir ett större genomslag
om de genomförs mot bakgrund av firandet av demokratin 100 år i Sverige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ledamotsinitiativ om att underteckna deklaration för en stark
demokrati.pdf
Ledamotsinitiativ (V) Deklarationen för en stark demokrati 30 april 2021.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 130.pdf

§91 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssammarbetet föredras muntligt vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§91_prot_20210922.pdf (112 kb)

§92 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

Bilagor
Kommundirektörens Coronarapport 210922 .pdf

§93 Information om lokalförsörjningsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0044 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska gruppen.

Bilagor
STATUSRAPPORT lokalförsörjning KLU 2021-09-23.pdf

§94 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Beslut/Protokollsutdrag
§94_prot_20210922.pdf (112 kb)

§95 Revidering av taxa för avfallsavgifter

Diarienummer KSM 2021-847

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och ersätter avfallstaxa 2020/KS 0124 antagen av kommunfullmäktige den 20 november 2020 § 98.
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 20 november 2020 § 98, nu gällande avfallstaxa.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs-punkter:
- Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar.
- Ökade kostnader med anledning av det nya kommunala insamlingsansvaret för returpapper som träder ikraft 1 januari 202.
- Ökade kostnader för förbränning av avfall då förbränningsskatten höjs 2022.
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och ersätter avfallstaxa 2020/KS 0124 antagen av kommunfullmäktige den 20 november 2020 § 98.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter.pdf
Avfallstaxa 2022.pdf

§96 Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0258

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Bolagsordningen för Tyresö Bostäder godkänns.
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder ABs (Tybo) befintliga bolagsordning är från 1994 och reviderades senast 2014. Mot bakgrund av att all lagstiftning kontinuerligt uppdateras är det viktigt att även kontinuerligt se över bolagsordningen för Tybo.
Arbetet har genomförts tillsammans med Tybo och har slutligen granskats av Tyresö kommuns jurister.

De uppdateringar som nu föreslås i bolagsordningen innebär förtydligande avseende ändamål och föremål för verksamheten där ett tillägg föreslås om att Tybo ska tillhandahålla lokaler för äldre- och omsorgsboenden, gruppbostäder och servicebostäder avseende LSS. Tillägget föreslås eftersom Tybo redan idag bedriver sådan verksamhet.

Vidare föreslås ett förtydligande om att bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna samt en ny paragraf om vem som tecknar firman.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
- Bolagsordningen för Tyresö Bostäder godkänns.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bolagsordning.pdf
Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB augusti 2021.pdf
PU befintlig bolagsordning Tyresö bostäder.pdf

§97 Ägardirektiv Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0259

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB godkänns.
2. Samtliga tidigare beslutade ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB upphör
3. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB läggs in som bilaga till kommunplanen
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har idag inget samlat dokument som visar vilka ägardirektiv som kommunfullmäktige vid olika tillfällen har fattat beslut om avseende Tyresö Bostäder AB (Tybo). Detta innebär att det kan vara svårt att få en samlad bild av vilka ägardirektiv som nu är gällande. För att skapa en enklare och tydligare process kring Tybos ägardirektiv föreslås nu att de samlas i en bilaga till kommunplanen.

Utgångspunkten vid framtagandet av förslaget har varit Tybos befintliga ägardirektiv. Några tillägg, förtydliganden och justeringar föreslås emellertid. Sammanfattningsvis handlar dessa om:
- att ytterligare stärka samarbetet mellan TyBo och kommunen genom att inrätta ett forum för ägardialog och att skapa möjligheter för VD och kommundirektör att medverka på bolagets och kommunens styrelsemöten.
- att ytterligare tydliggöra att Tybo ska vara en föregångare inom miljö och klimatarbetet.
- att en tidpunkt preciseras för när en samlad bostadsförmedling ska finnas på plats.
- att en tidpunkt även preciseras för när ombyggnation av äldreboendet vid Björkdalen ska vara klart och vad fastigheten där vinkelhuset är placerat ska användas till i framtiden.
- att det preciseras av hur bostadskön ska finansieras.
- att soliditetsmåttet kompletteras med direktavkastningskrav

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB godkänns.
2. Samtliga tidigare beslutade ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB upphör
3. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB läggs in som bilaga till kommunplanen

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Tyresö Bostäder.pdf
Ägardirektiv till Tyresö Bostäder augusti 2021.pdf
Befintliga Ägardirektiv Tyresö bostäder AB.pdf

§98 Förslag till Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2022

Diarienummer 2021/KS 0052 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2022 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2022 behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Tillgänglighetsplanen för Tyresö kommun är ett dokument som tas fram av Kommunala funktionshindersrådet, KFR, i Tyresö. Planen syftar till att utgöra ett underlag för kommunens arbete för en förbättrad tillgänglighet. Planen är en del av kommunens styrprocess och ska utgöra underlag för kommunstyrelsen och nämnderna vid framtagande av nämndplaner- och kontorsplaner. Målgrupperna för planen är personer med funktionsnedsättning, politiker samt medborgare. Rådets ordförande har delegation att besluta om bidrag enligt planen. Uppföljning sker årsvis som resultatredovisning av de särskilda åtagandena och förändringar som skett inom respektive område.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2022 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2022 behandlas av kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tillgänglighetsplan 2022.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2021-09-01 §15.pdf

§99 Kommunplan 2022-2025 med budget för 2022

Diarienummer 2021/KS 0262 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
En preliminär version av kommunplanen för 2022-2025 med aktiviteter för 2022 presenterades.

Bilagor
Kommunplan 2022 2021-09-21.pdf

§100 Utökad ram för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut

Diarienummer 2021/KS 0257 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Utökad ram om 165 miljoner för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut godkänns
Anki Svensson (M) och Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslutet

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) inkommer med en skriftlig reservation. Mats Lindblom (L) inkommer med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Projektet genomförande av Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen (som tillsammans utgör trafikområde Bäverbäcken) syftar till att förbättra flödet samt höja trafiksäkerheten på Tyresövägen genom flera åtgärder. Beslut om genomförande går via stadsbyggnadsutskottet den 22 september 2021 och fattas i kommunstyrelsen. En förutsättning för att ett beslut ska gälla är dock att ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut utökas. Detta då kostnaderna för åtgärderna inte finns upptagna i kommunens nuvarande investeringsprogram och överskrider ramen för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut till kommunstyrelsens förfogande. Kommunstyrelse-förvaltningen föreslår därför att ramen utökas med 165 miljoner.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
- Utökad ram om 165 miljoner för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut godkänns

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar avslag till ordförandeförslaget. Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om utökad ram för beslut om ny eller utökat budget till KS förfogande.pdf
Bilaga 1_Tjänsteskrivelse beslut om genomförande Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen 210827.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf
PM trafikområde Bäverbäcken 210827.pdf

§101 Beslut om investering för dagvattenomläggning samt anläggande av dagvattendammar, södra Wättingestråket

Diarienummer KSM 2021-639

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Budget för investering samt anläggande av dagvattendammar, södra Wättingestråket godkänns.
2. Medel för investeringen tas ur kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Budget för genomförandet läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Budget för kommande driftskostnader finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad. Kostnadernas fördelas lika mellan VA-taxekollektivet och parkverksamheten. Behov av utökad ram för kommande avskrivningar inarbetas inom driftbudget inför att projektet färdigställs.
Anki Svensson (M) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Vid hållbarhetsutskottets sammanträde den 16 december 2020 redogjordes för stora dimensioneringsproblem i Tyresös allmänna dagvattenledningsnät och om ett identifierat åtgärdsbehov i dagvattenanläggningen. Under sammanträdet gavs kommundirektören även i uppdrag att utreda omkopplingar i dagvattenledningsnätet samt möjligheterna till anläggande av en dagvattendamm i södra Wättingestråket med syfte att avlasta dagvattenanläggningen.

Kommunstyrelsen beslutade om utformningen samt genomförandet av rubricerat ärende den 24 augusti 2021 (Kommunstyrelsens beslut § 12, KSM 2021-639).
I förevarande ärende avhandlas endast budget för genomförandet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Budget för investering samt anläggande av dagvattendammar, södra Wättingestråket godkänns.
2. Medel för investeringen tas ur kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Budget för genomförandet läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Budget för kommande driftskostnader finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad. Kostnadernas fördelas lika mellan VA-taxekollektivet och parkverksamheten. Behov av utökad ram för kommande avskrivningar inarbetas inom driftbudget inför att projektet färdigställs.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse KLU Wättinge ekonomiska förutsättningar.pdf

§102 Digital signering av protokoll

Diarienummer 2021/KS 0213 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Protokoll från kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott och nämndberedningar ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.
2. Kommunfullmäktiges protokoll ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.

Beskrivning av ärendet
Beslutet innebär att digitala underskrifter möjliggörs vid signering av protokoll och att protokollen nu ska arkiveras digitalt från och med införandet av den nya funktionen. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Protokoll från kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott och nämndberedningar ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.
2. Kommunfullmäktiges protokoll ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Digital signering av protokoll.pdf
Årskostnad kalkyl.pdf

§103 Svar på motion, Dags att utreda var Tyresös kulturhus ska placeras

Diarienummer 2021/KS 0131 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att det är dags att utreda var Tyresö kulturhus ska lokaliseras. Motionen framhåller att Tyresö bör ha ett kulturhus som är en mötesplats för alla föreningar, som ger möjlighet till teaterföreställningar och konserter och där det finns rep-lokaler för lokala band, studiecirklar, caféverksamhet med mera.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2021 § 46 om kommunens anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2033. I den anges vidare att det finns behov av ett kulturhus då kommunen saknar en lokal för att kunna genomföra större kulturella evenemang. I kommunplanen 2021-2024 ges kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda hur ett framtida kulturhus kan tillskapas. Frågan om kulturhus kommer integreras i arbetet med kommunhus och ambitionen är att de frågor som vänsterpartiet tar upp i motionen helt eller delvis ska lyftas in i det arbetet.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet belyser i motionen behovet av ett kulturhus i Tyresö. Det är en ambition vi delar. I kommunplanen för 2021 gav Tillsammans för Tyresö kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda hur ett framtida kulturhus kan tillskapas.

Kulturen är en enorm resurs som för människor närmare varandra, stärker och främjar demokratin, samt motverkar kriminalitet och otrygghet. I en tid då demokratin behöver stöd och allt fler känner en ökad otrygghet ska kulturen ha hög prioritet i Tyresö kommun.

Kultur- och konstutövning har flera positiva effekter för samhället. Det bidrar till att stärka det offentliga samtalet genom att möjliggöra arenor för dialog, det ökar välbefinnandet genom att ge människan intryck och perspektiv och det stärker demokratin genom bärare av samhällskritik och idéer. Närvaron av en fruktbar konst- och kulturutövning behöver vara stark i Tyresö.

Förvaltningen har under året jobbat med frågan och uppdraget att se över hur ett kulturhus kan tillskapas kommer att integreras i arbetet med ett nytt kommunhus. Ambitionen är att de frågor som vänsterpartiet tar upp i motionen helt eller delvis ska lyftas in i det arbetet.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen att med det anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
- Motionen anses besvarad

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse motion kulturhus.pdf
Motion (V) Dags att utreda var Tyresös kulturhus ska placeras.pdf

§104 Initiativ från ledamot om att underteckna Kommittén Demokratin 100 år:s deklaration för en stark demokrati

Diarienummer 2021/KS 0173

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tyresö kommun ansluter sig till deklaration för en stark demokrati.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, vänsterpartiet, ledamot i kommunstyrelsen har inkommit med ett ledamotsinitiativ om att underteckna deklarationen om en stark demokrati. I ledamotsinitiativet framkommer att regeringen med anledningen av 100-årsfirandet av att alla män och kvinnor kunde rösta, genomför en nationell satsning för att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och för att stärka demokratin. Kommittén demokratin 100 år (dir 2018:53) har tagit fram en deklaration för en stark demokrati som är öppen för undertecknande.

Åtagandena inom deklarationen ska genomföras under 2021. 60 kommuner har anslutit sig till deklarationen hittills. Många av de aktiviteter som kommunerna presenterar är sådana som genomförs i Tyresö och det blir ett större genomslag om de genomförs mot bakgrund av firandet av demokratin 100 år i Sverige.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
- Tyresö kommun ansluter sig till deklaration för en stark demokrati.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ledamotsinitiativ om att underteckna deklaration för en stark demokrati.pdf
Ledamotsinitiativ (V) Deklarationen för en stark demokrati 30 april 2021.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 130.pdf