Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2021-11-17

Sammanträde 2021-11-17

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

2 Information med anledning av covid-19

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av covid-19. Handlingar under utarbetande.

3 Information om HR-frågor med fokus på medarbetarundersökningen 2021

Diarienummer 2021/KS 0015 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Aktuella HR-frågor föredras vid sammanträdet. Resultatet av medarbetarundersökningen presenteras.

4 Kommunens inriktning vid löneöversyn 2022

Diarienummer 2021/KSP 0083

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Kommunens inriktning vid löneöversyn 2022 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunens inriktning vid löneöversyn beskriver kommunens övergripande lönepolitiska ställningstaganden inför 2022 års löneöversyn. Inriktningen är i hög grad kopplad till de ställningstaganden och utgångspunkter som återfinns i tecknade lönekollektivavtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och berörda arbetstagarorganisationer. En viktig utgångspunkt är att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet.
I inriktningen för 2022 tydliggörs arbetsgivarens ansvar för lönebildningen och löneöversynen. En fortsatt viktig utgångspunkt för löneöversynen 2022 är att lönestrukturen inom och mellan yrkesgrupper ska vara mer rättvisande efter löneöversynen än innan. Bakgrunden till detta är en medveten strategi för att hantera effekterna av löneglidning. Detta blir särskilt aktuellt för yrkesgrupper som är och historiskt sett varit utsatta för stark marknadspåverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunens inriktning vid löneöversynen 2022.pdf
PM Kommunens inriktning löneöversynen 2022.pdf

5 Information om aktuella projekt och entreprenader

Diarienummer 2021/KS 0067 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Pågående projekt och entreprenader presenteras muntligt under sammanträdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Aktuella projekt och entreprenader.pdf

6 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner

Diarienummer 2021/KS 0127 003

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Bemyndigandet att teckna firma behöver uppdateras, då ett antal tjänstepersoner ersatts av nya tjänsteinnehavare, och för att säkra att det finns tillräckliga ersättare för vissa beslut. Utöver det har bemyndigandet kompletterats med att lånehandling för kommunens räkning förutom att undertecknas av ekonomidirektören även ska undertecknas av kommundirektören eller annan firmatecknare. Vidare har förtydligats att ekonomidirektören får besluta om borgen i enlighet med de borgensramar som fastställts av kommunfullmäktige. Detta innebär att en möjlig tolkningskonflikt med delegationsordningen klaras upp.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m 2021-11-17.pdf
Firmatecknarbeslut.pdf
Firmatecknarbeslut - med ändringsmarkeringar.pdf

7 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi. Handlingar under utarbetande.

8 Ett tryggare Granängsringen

Diarienummer 2021/KS 0174 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Arbetet med att skapa ett Tryggare Granängsringen beviljas 700 tkr från kommunstyrelsens medelsreserv för år 2022

Beskrivning av ärendet
Som ett led i arbetet med att skapa ett tryggare Granängsringen renoveras en lokal på Granängsringen 60, hyrd av Tyresö Bostäder, som är tänkt användas för att skapa en nytänkande mötesplats i Granängsringen. Målet är att skapa en plats för möten mellan människor i alla åldrar, nationaliteter, religioner och intressen.
Under 2021 finansieras såväl lokal samt löner med mera för att iordningställa lokalen med hjälp av medel från kommunstyrelsen medelsreserv i enlighet med beslut av kommunstyrelsen 2021-05-04 § 116. Ambitionen var att finansieringen av lokal samt lön för lokalansvarig från och med 2022 skulle finansieras med hjälp av anslag till Kultur och fritidsförvaltningen. I den budget som kommunfullmäktige har fastställt för 2022 saknas emellertid anslag för att helt kunna finansiera verksamheten. Därför äskas nu 700 tkr från kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ett tryggare Granängsringen.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 116.pdf
Tjänsteskrivelse - 2021-05-04 prövning av barnets bästa.pdf

9 Reviderade taxor Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Diarienummer 2021/KS 0299 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2021-10-20 §§ 91-95, antas:
a. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
b. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbanken
c. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
d. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter
e. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa.
2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagna taxor samt att de ska gälla från och med 2022-01-01. Förslaget innebär att förbundets timavgift för 2022 lämnas oförändrad jämfört med 2021 samt att en succesiv övergång till efterhandsdebitering tillämpas under 2022 och 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
2021-10-20 justerat av ordf.pdf
Bilaga till taxeärenden, Budget 2022.pdf
Ärende 5, Taxa livsmedel, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Taxa livsmedel.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken, bilaga 1.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken, bilaga 2.pdf
Ärende 7, Taxa strålskyddslagen, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 7, Taxa strålskyddslagen.pdf
Ärende 8, Taxa alkohol och tobak, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa alkohol och tobak.pdf
Ärende 9, Taxa internationella hot, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa internationella hot.pdf

10 Förslag till Tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2022

Diarienummer 2021/KS 0052 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2022. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2021-10-13 § 31.docx
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 212.pdf
Yttrande från kommunala funktionshindersrådets samrådsgrupp inkommet 210915.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 98.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2021-09-01 §15.pdf
Tillgänglighetsplan 2022, reviderad 20211013.pdf

11 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Diarienummer 2021/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Dokumentet Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, förtydligas genom att i första kapitlet lägga till "samt för styrelseledamöter i bolag ägda till 100% av Tyresö kommun".
2. Tillägget ska ligga till grund för eventuella tolkningar av ersättningar under hela den innevarande mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
I dokumentet "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" regleras vilket arvode de personer som av kommunfullmäktige har valts till olika politiska förtroendeuppdrag. I bilagorna regleras arvodet för politiker men även för uppdrag i Tyresö Bostäders styrelse liksom uppdrag i Tyresö vattenvårdsförbund och i den gemensamma överförmyndarmyndigheten.

I dokumentets första kapitel står följande; "Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen (2017:725)". I kommunlagen framgår att detta inte täcker in förtroendevalda utanför kommunens egen förvaltningsorganisation, exempelvis kommunala bolag. Tanken med dokumentet har från början varit att ha ett dokument som täcker in samtliga förtroendevalda och inte exkluderar någon. Därför föreslås följande förtydligande tillägg till meningen i första kapitlet, "samt för styrelseledamöter i bolag ägda till 100% av Tyresö kommun".

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ersättningar för förtroendevalda.pdf

12 Slutredovisning Wättinge A1

Diarienummer KSM 2021-1228

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutredovisningen noteras

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet med genomförandet av Wättinge etapp A1 breddning. Byggnationen avslutades under sommaren 2021.
Etapp A1 är en del Wättinge etapp A som ingår i arbetet med ut- och ombyggnad av infrastrukturen inom Wättingeområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapport Wättinge A1.pdf
Slutrapport Wättinge A1.pdf

§119 Information om aktuella projekt och entreprenader

Diarienummer 2021/KS 0067 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Pågående projekt och entreprenader presenteras muntligt under
sammanträdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Aktuella projekt och entreprenader.pdf

§120 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton

Diarienummer 2021/KS 0127 003

Kommunledningsutskottets beslut
- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för
ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Bemyndigandet att teckna firma behöver uppdateras, då ett antal
tjänstepersoner ersatts av nya tjänsteinnehavare, och för att säkra att det finns
tillräckliga ersättare för vissa beslut. Utöver det har bemyndigandet
kompletterats med att lånehandling för kommunens räkning förutom att
undertecknas av ekonomidirektören även ska undertecknas av
kommundirektören eller annan firmatecknare. Vidare har förtydligats att
ekonomidirektören får besluta om borgen i enlighet med de borgensramar som
fastställts av kommunfullmäktige. Detta innebär att en möjlig tolkningskonflikt
med delegationsordningen klaras upp.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår kommunledningsutskottet besluta att
- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för
ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma,
disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m 2021-11-17.pdf
Firmatecknarbeslut.pdf
Firmatecknarbeslut - med ändringsmarkeringar.pdf

§121 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga
händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi. Handlingar
under utarbetande.

Bilagor
Månadsrapport Kommunen oktober 2021.pdf
Månadsrapport KSF oktober 2021.pdf

§122 Ett tryggare Granängsringen

Diarienummer 2021/KS 0174 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Arbetet med att skapa ett Tryggare Granängsringen beviljas 700 tkr
från kommunstyrelsens medelsreserv för år 2022

Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i arbetet med att skapa ett tryggare Granängsringen renoveras en
lokal på Granängsringen 60, hyrd av Tyresö Bostäder, som är tänkt användas
för att skapa en nytänkande mötesplats i Granängsringen. Målet är att skapa en
plats för möten mellan människor i alla åldrar, nationaliteter, religioner och
intressen.

Under 2021 finansieras såväl lokal samt löner med mera för att iordningställa
lokalen med hjälp av medel från kommunstyrelsen medelsreserv i enlighet med
beslut av kommunstyrelsen 2021-05-04 § 116. Ambitionen var att
finansieringen av lokal samt lön för lokalansvarig från och med 2022 skulle
finansieras med hjälp av anslag till Kultur och fritidsförvaltningen. I den
budget som kommunfullmäktige har fastställt för 2022 saknas emellertid anslag
för att helt kunna finansiera verksamheten. Därför äskas nu 700 tkr från
kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
kommunstyrelsen besluta att
- Arbetet med att skapa ett Tryggare Granängsringen beviljas 700 tkr
från kommunstyrelsens medelsreserv för år 2022

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunledningsutskottet
bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ett tryggare Granängsringen.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 116.pdf
Tjänsteskrivelse - 2021-05-04 + prövning av barnets bästa.pdf

§123 Reviderade taxor Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund *

Diarienummer 2021/KS 0299 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2021-10-20 §§ 91-95, antas:
a. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
b. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbanken
c. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
d. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter
e. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa.
2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att
kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagna taxor samt att de ska gälla från och med 2022-01-01. Förslaget innebär att förbundets timavgift för 2022 lämnas oförändrad jämfört med 2021 samt att en succesiv övergång till efterhandsdebitering tillämpas under 2022 och 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2021-10-20 §§ 91-95, antas:

a. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
b. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbanken
c. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
d. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter
e. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa.
2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
2021-10-20 justerat av ordf.pdf
Bilaga till taxeärenden, Budget 2022.pdf
Ärende 5, Taxa livsmedel, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Taxa livsmedel.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken, bilaga 1.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken, bilaga 2.pdf
Ärende 7, Taxa strålskyddslagen, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 7, Taxa strålskyddslagen.pdf
Ärende 8, Taxa alkohol och tobak, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa alkohol och tobak.pdf
Ärende 9, Taxa internationella hot, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa internationella hot.pdf

§124 Förslag till Tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2022

Diarienummer 2021/KS 0052 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2022. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
kommunstyrelsen besluta att
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2021-10-13 § 31.docx
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 212.pdf
Yttrande från kommunala funktionshindersrådets samrådsgrupp inkommet
210915.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 98.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2021-09-01 §15.pdf
Tillgänglighetsplan 2022, reviderad 20211013.pdf

§125 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda *

Diarienummer 2021/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Dokumentet Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, förtydligas genom att i första kapitlet lägga till ”samt för styrelseledamöter i bolag ägda till 100% av
Tyresö kommun”.
2. Tillägget ska ligga till grund för eventuella tolkningar av ersättningar under hela den innevarande mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
I dokumentet "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" regleras vilket arvode de personer som av kommunfullmäktige har valts till olika politiska förtroendeuppdrag. I bilagorna regleras arvodet för politiker men även för uppdrag i Tyresö Bostäders styrelse liksom uppdrag i Tyresö vattenvårdsförbund och i den gemensamma överförmyndarmyndigheten.

I dokumentets första kapitel står följande; ”Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen (2017:725)”. I kommunlagen framgår att detta inte täcker in förtroendevalda utanför kommunens egen förvaltningsorganisation, exempelvis kommunala bolag. Tanken med dokumentet har från början varit att ha ett dokument som täcker in samtliga förtroendevalda och inte exkluderar någon. Därför föreslås följande förtydligande tillägg till meningen i första kapitlet, ”samt för styrelseledamöter i bolag ägda till 100% av Tyresö kommun”.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Dokumentet Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, förtydligas genom att i första kapitlet lägga till ”samt för styrelseledamöter i bolag ägda till 100% av Tyresö kommun”
2. Tillägget ska ligga till grund för eventuella tolkningar av ersättningar under hela den innevarande mandatperioden.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ersättningar för förtroendevalda.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun 2021 med bilagor.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun 2021 med bilagor (med ändringsmarkeringar).pdf

§126 Slutredovisning Wättinge A1

Diarienummer KSM 2021-1228

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutredovisningen noteras

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet med genomförandet av Wättinge etapp A1 breddning. Byggnationen avslutades under sommaren 2021.

Etapp A1 är en del Wättinge etapp A som ingår i arbetet med ut- och ombyggnad av infrastrukturen inom Wättingeområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse slutrapport Wättinge A1.pdf
Slutrapport Wättinge A1.pdf

§127 Coronabonus för kommunens anställda 2021

Diarienummer 2020/KS 0332 10

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Alla medarbetare (oaktat anställningsform) som under perioden 1 januari - 31 oktober arbetat minst motsvarande 50 % tjänstgöringsgrad (beräknat på antalet arbetstimmar där vi utgår ifrån vårt lägsta arbetstidsmått för heltid) får en extra Coronabonus på 1500 kronor som kompensation för de utmaningar i arbetet som Coronapandemin inneburit.
3. Kostnaden för bonusen har uppskattats till nära 6,0 mnkr.
4. Kostnaden för åtgärden belastar kommunstyrelsens medelsreserv.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
2021 har varit ett utmanande år för kommunens anställda. Arbetet har i stor grad präglats av Coronaviruset och den pandemi detta virus orsakat. För stora delar av verksamheten har detta inneburit svåra förutsättningar och en hel del extraarbete. Särskilt utmanande under året har det varit för de anställda som jobbar närmast det vi är till för. Utmaningen var störst under våren, vaccinationerna har inneburit en lättnad men utmaningar har funnits kvar under hela hösten.

2021 går kommunens verksamheter mot ett positivt resultat. Prognosen som tagits fram efter oktober månad visar på ett ekonomiskt resultat på 223 mnkr, varav överskott i kommunens nämnder förväntas bli 107 mnkr. Resultatet och överskotten är dels ett resultat av kompensation som kommunen fått från staten för de extra kostnader som uppstått på grund av pandemin dels ett resultat av gott arbete i kommunens samtliga förvaltningar.

Under året har förvaltningarna sökt olika sätt att visa uppskattning till personalen och tacka för den särskilda insatsen under en utmanande tid.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunen betalar ut en Coronabonus till kommunens medarbetare.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår kommunledningsutskottet besluta att ärendet tas upp som ett extra ärende. Vidare föreslår ordförande Anita Mattsson (S) att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att
1. Alla medarbetare (oaktat anställningsform) som under perioden 1 januari - 31 oktober arbetat minst motsvarande 50 % tjänstgöringsgrad (beräknat på antalet arbetstimmar där vi utgår ifrån vårt lägsta arbetstidsmått för heltid) får en extra Coronabonus på 1500 kronor som kompensation för de utmaningar i arbetet som Coronapandemin inneburit.
2. Kostnaden för bonusen har uppskattats till nära 6,0 mnkr.
3. Kostnaden för åtgärden belastar kommunstyrelsens medelsreserv.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anders Wickberg (SD), Marie Åkesdotter (MP), Susann Ronström (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Coronabonus för kommunens anställda 2021.pdf

§128 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§128_prot_20211117.pdf (72 kb)

§129 Information med anledning av covid-19

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av covid-19. Handlingar under utarbetande.

Bilagor
Kommundirektörens rapport med anledning av covid 19.pdf

§130 Information om HR-frågor med fokus på medarbetarundersökningen 2021

Diarienummer 2021/KS 0015 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Aktuella HR-frågor föredras vid sammanträdet. Resultatet av medarbetarundersökningen presenteras.

Beslut/Protokollsutdrag
§130_prot_20211117.pdf (72 kb)

§131 Kommunens inriktning vid löneöversyn 2022

Diarienummer 2021/KSP 0083

Kommunledningsutskottets beslut
- Kommunens inriktning vid löneöversyn 2022 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunens inriktning vid löneöversyn beskriver kommunens övergripande lönepolitiska ställningstaganden inför 2022 års löneöversyn. Inriktningen är i hög grad kopplad till de ställningstaganden och utgångspunkter som återfinns i tecknade lönekollektivavtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och berörda arbetstagarorganisationer. En viktig utgångspunkt är att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet.

I inriktningen för 2022 tydliggörs arbetsgivarens ansvar för lönebildningen och
löneöversynen. En fortsatt viktig utgångspunkt för löneöversynen 2022 är att
lönestrukturen inom och mellan yrkesgrupper ska vara mer rättvisande efter
löneöversynen än innan. Bakgrunden till detta är en medveten strategi för att
hantera effekterna av löneglidning. Detta blir särskilt aktuellt för yrkesgrupper
som är och historiskt sett varit utsatta för stark marknadspåverkan.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår kommunledningsutskottet besluta att
- Kommunens inriktning vid löneöversyn 2022 antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunens inriktning vid löneöversynen 2022.pdf
PM Kommunens inriktning löneöversynen 2022.pdf