Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2023-04-26

Sammanträde 2023-04-26

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

§23 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2023/KS 0066 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelseförvaltningens månadsrapport mars 2023.pdf
Tyresö kommun månadsrapport mars 2023.pdf

§24 Nytt kommunhus - inriktning *

Diarienummer 2023/KS 0132

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun ska inom fem år flytta sin huvudsakliga verksamhet till nytt kommunhus som ska:
* vara en inhyrningslösning, lokaliserad centralt i Tyresö Centrum.
* vara en plats för alla Tyresöbor, tillgängligt och välkomnande med rum för kulturyttringar, skapande och föreningsliv
* ha lokaler som är yteffektiva, lätt anpassningsbara, tillgängliga och som medger en hög nyttjandegrad, även utanför kontorstid samt
* samla den administrativa delen av kommunens personal och i övrigt vara planerat på sätt som i största möjliga mån gör det möjligt att följa bifogad arbetsplatsriktlinje, beslutad av kommundirektör 2022-05-03

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidta de ytterligare åtgärder som krävs för att verkställa beslutet i punkt 1.

Per Carlberg (SD) deltar ej i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-28, § 87, att inriktningen för ett framtida kommunhus är en inhyrningslösning.

Den 8 juli 2021 utlystes en upphandling med konkurrenspräglad dialog i syfte att tillgodose kommunens behov. Under vecka 35 2022 inleddes aktivt dialog med de aktörer som anmält intresse och som kommunen ansåg uppfyllde de krav för deltagande som hade ställts.

Det föreslås nu att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att slutföra projektet med inriktningen att de funktioner som följer av förslaget till beslut ovan, ska inrymmas i ett nytt centrumnära kommunhus.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tyresö kommun ska inom fem år flytta sin huvudsakliga verksamhet till nytt kommunhus som ska:
* vara en inhyrningslösning, lokaliserad centralt i Tyresö Centrum.
* vara en plats för alla Tyresöbor, tillgängligt och välkomnande med rum för kulturyttringar, skapande och föreningsliv
* ha lokaler som är yteffektiva, lätt anpassningsbara, tillgängliga och som medger en hög nyttjandegrad, även utanför kontorstid samt
* samla den administrativa delen av kommunens personal och i övrigt vara planerat på sätt som i största möjliga mån gör det möjligt att följa bifogad arbetsplatsriktlinje, beslutad av kommundirektör 2022-05-03

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidta de ytterligare åtgärder som krävs för att verkställa beslutet i punkt 1.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Protokollsanteckningar
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Nytt kommunhus.pdf
Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.pdf
Inriktningsbeslut i kommunstyrelsen 2020.pdf

§25 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton

Diarienummer 2023/KS 0115

Kommunledningsutskottets beslut
- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Bemyndigande att teckna firma behöver uppdateras sedan tjänsteorganisationens ändrats sedan förra beslutet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet uppdaterar Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera enligt förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma.pdf
Firmatecknarbeslut - Styrdokumentsmall -med ändringsmarkeringar.pdf
Firmatecknarbeslut - Styrdokumentsmall -utan ändringsmarkeringar.pdf

§26 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2022 *

Diarienummer 2023/KS 0136 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för Södertörns Brandförsvarsförbund 2022 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns Brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beskrivning av ärendet
Södertörns Brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2022. Direktionen för förbundet beslutade 2023-03-24 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns brandförsvarsförbund 2022 redovisas i bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för Södertörns Brandförsvarsförbund 2022 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns Brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2022.pdf
Årsredovisning 2022.pdf
Södertörns Brandförsvarsförbund 2023-04-05 § 10 - Årsredovisning.pdf
Södertörns Brandförsvarsförbunds tjänsteutlåtande - Årsredovisning.pdf
Södertörns Brandförsvarsförbund protokoll 2023-03-24.pdf
PwC - 2022 Granskning god ekonomisk hushållning.pdf
PwC - Granskning delår.pdf
PwC - Granskning långsiktig planering ekonomi och lokaler.pdf
PwC - Granskning årsredovisning.pdf
PwC - Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2022.pdf
PwC - Delår Granskning god ekonomisk hushållning.pdf
Revisionsberättelse 2022.pdf
Revisionsskrivelse - Grundläggande granskning ekonomi och lokaler.pdf
Revisionsskrivelse Årsredovisning 2022.pdf
Revisorernas redogörelse 2022.pdf

§27 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022 *

Diarienummer 2023/KS 0143 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2022. Styrelsen för förbundet beslutade 2023-03-22 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022 redovisas i bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022.pdf
Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022.pdf
PWC - Granskningsrapport av årsredovisning Samordningsförbundet ÖS 2022.pdf
Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022.pdf
Revisionsberättelse Sam Östra Södertörn 2022 KPMG sign.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn protokoll 2023-03-22.pdf

§28 Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2022 *

Diarienummer 2023/KS 0134 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för 2022 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beskrivning av ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för nämndens verksamhet 2022. Nämnden beslutade 2023-03-14 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för 2022 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd 2022.pdf
Beslut Årsredovisning 2022.pdf
Årsredovisning 2022 Södertörns överförmyndarnömnd.pdf
Internkontrollplan 2023.pdf

§29 Årsredovisning 2022 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund *

Diarienummer 2023/KS 0121

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
Jäv
Susann Ronström (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2022. Direktionen för förbundet beslutade 2023-02-22 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022 redovisas i bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Ärende 5, Årsredovisning 2022, bilaga protokoll internkontroll.pdf
Ärende 5, Årsredovisning 2022, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Årsredovisning 2022.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2022 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf