Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2024-02-21

Sammanträde 2024-02-21

Datum
Klockan
12:30
Plats
Bollmora

1 Brottsförebyggande frågor

Diarienummer 2024/KS 006

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Informationsspridning av brottsförebyggande- och trygghetsfrågor.

2 Information om Tyresöarkivet

Diarienummer 2024/KS 0068

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eva Joelsson, arkivarie för Tyresöarkivet, informerar om Tyresö kommuns kulturhistoriska arkiv.

3 Lönekartläggning 2023

Diarienummer 2024/KSP 0001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser genomfört en lönekartläggning avseende 2023 års löner. Lönekartläggningen visar att Tyresö kommun har jämställda löner vad gäller såväl lika som likvärdiga arbeten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lönekartläggning 2023.pdf
Lönekartläggning 2023 Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1-7 Lönekartläggning.pdf

4 Orientering av personuppgiftsincidenter 2023

Diarienummer 2024/KS 0088

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information personuppgiftsincidenter 2023.pdf

5 Ansökan om medel för projekt Lindalshöjden

Diarienummer 2024/KS 0069

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Medel från medelreserven beviljas för detaljplanarbete, förprojektering och övriga utredningar för projekt Lindalshöjden i enlighet med bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanearbete har påbörjats för ett nytt företagsområde i Lindalshöjden. För att detaljplane- och utredningsarbetet ska kunna fortlöpa enligt plan behöver medel från medelreserven tas i anspråk.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för detaljplan Lindalshöjden.pdf
Bilaga 1. finansiering av detaljplan, utredningar och projektering.pdf

6 Svar på revisionsskrivelse och revisionsgranskning av intern kontroll i redovisningen

Diarienummer 2024/KS 0009

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har genomfört granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna och lämnat rapporten samt revisionsskrivelsen till kommunstyrelsen 14 december 2023.
Revisionen bedömer att det inte förekommer några väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Revisionen lämnar däremot sex rekommendationer som syftar till att förstärka den interna kontrollmiljön inom följande områden: Bokslutsprocessen, Löneprocessen, Inköpsprocessen inkl köp av huvudverksamhet, Faktureringsprocessen, Exploateringsprocessen, Närståendetransaktioner.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet med berörda verksamheter och lämnar förslag till svar inom de olika områdena.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - svar på revisionsrapport intern kontroll.pdf
Revisionsskrivelse IK i räkenskaperna.pdf
Granskning av intern kontroll i räkenskaperna.pdf

7 Redovisning av pågående och bifallna motioner 2023

Diarienummer 2023/KS 0391 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
För närvarande finns 9 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Av dessa har inga passerat beredningstiden på ett år.
Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående och ej verkställda motioner 2023.pdf
Sammanställning av pågående motioner 2023.pdf

§1 Brottsförebyggande frågor

Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Informationsspridning av brottsförebyggande- och trygghetsfrågor. 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet noterar informationen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

§2 Information om Tyresöarkivet

Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Eva Joelsson, arkivarie för Tyresöarkivet, informerar om Tyresö kommuns kulturhistoriska arkiv.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet noterar informationen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

§3 Lönekartläggning 2023

Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser genomfört en lönekartläggning avseende 2023 års löner. Lönekartläggningen visar att Tyresö kommun har jämställda löner vad gäller såväl lika som likvärdiga arbeten.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet noterar informationen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Lönekartläggning 2023.pdf

Lönekartläggning 2023 Tyresö kommun.pdf

Bilaga 1-7 Lönekartläggning.pdf

§4 Orientering av personuppgiftsincidenter 2023

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet

Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse information personuppgiftsincidenter 2023.pdf

§5 Ansökan om medel för projekt Lindalshöjden

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Medel från medelreserven beviljas för detaljplanarbete, förprojektering och övriga utredningar för projekt Lindalshöjden i enlighet med bilaga 1.

 

Beskrivning av ärendet

Detaljplanearbete har påbörjats för ett nytt företagsområde i Lindalshöjden. För att detaljplane- och utredningsarbetet ska kunna fortlöpa enligt plan behöver medel från medelreserven tas i anspråk. 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Medel från medelreserven beviljas för detaljplanarbete, förprojektering och övriga utredningar för projekt Lindalshöjden i enlighet med bilaga 1.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för detaljplan Lindalshöjden.pdf

Bilaga 1.  finansiering av detaljplan, utredningar och projektering.pdf

§6 Svar på revisionsskrivelse och revisionsgranskning av intern kontroll i

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Medel från medelreserven beviljas för detaljplanarbete, förprojektering och övriga utredningar för projekt Lindalshöjden i enlighet med bilaga 1.

 

Beskrivning av ärendet

Detaljplanearbete har påbörjats för ett nytt företagsområde i Lindalshöjden. För att detaljplane- och utredningsarbetet ska kunna fortlöpa enligt plan behöver medel från medelreserven tas i anspråk. 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Medel från medelreserven beviljas för detaljplanarbete, förprojektering och övriga utredningar för projekt Lindalshöjden i enlighet med bilaga 1.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för detaljplan Lindalshöjden.pdf

Bilaga 1.  finansiering av detaljplan, utredningar och projektering.pdf

§7 Redovisning av pågående och bifallna motioner 2023 *

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

För närvarande finns 9 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Av dessa har inga passerat beredningstiden på ett år.

Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga beslutar att notera informationen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse redovisning av pågående och ej verkställda motioner 2023.pdf

Sammanställning av pågående motioner 2023.pdf