Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2018-02-13

Sammanträde 2018-02-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhus

1 Årsrapport för tillsyn och granskning 2017

Dnr 2018/KS 0037 010

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer årligen den granskningsplan som ligger till grund för tillsyn och kvalitetsgranskningar. Uppdraget är att beskriva och bedöma kvaliteten och belysa att medborgarnas perspektiv beaktas i verksamheterna.

Kvalitetsenheten ska årligen anmäla en samlad redovisning till kommunstyrelsen över vad som har granskats under året och redovisa de slutsatser som kan dras av detta arbete. Kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse samt rapport för år 2017 bifogas till ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsrapport för tillsyn och kvalitetsgranskning 2017.pdf
Årsrapport tillsyn och kvalitetsgranskning 2017.pdf

2 Kommunens brottsförebyggande strateg informerar

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens brottsförebyggande strateg Ola Åkesson kommer till beredningen för att informera om sitt uppdrag och föra en dialog om olika insatser.

3 Kommunikationsplan inför 2018 års allmänna val

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationschef Charlotta Jansson Josephsson kommer till beredningen för information och dialog kring utkast till kommunikationsplan inför årets allmänna val den 9 september.

4 Information till beredningen

Dnr 2018/KS 0068 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information angående Tyresöinitiativet.

Information om "Kommunens kvalitet i korthet" i SKLs regi där Tyresö kommun inbjudits att föreläsa under rubriken Lärande exempel - Nya grepp för bättre skolresultat.

Bilagor
Rapport inkomna förslag till Tyresöinitiativet.pdf

§1 Årsrapport för tillsyn och granskning 2017

Dnr 2018/KS 0037 010

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer årligen den granskningsplan som ligger till grund för tillsyn och kvalitetsgranskningar. Uppdraget är att beskriva och bedöma kvaliteten och belysa att medborgarnas perspektiv beaktas i verksamheterna.
 
Kvalitetsenheten ska årligen anmäla en samlad redovisning till kommunstyrelsen över vad som har granskats under året och redovisa de slutsatser som kan dras av detta arbete. Kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse samt rapport för år 2017 bifogas till ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsrapport för tillsyn och kvalitetsgranskning.pdf
Årsrapport tillsyn och kvalitetsgranskning 2017.pdf

§2 Kommunens brottsförebyggande strateg informerar

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens brottsförebyggande strateg Ola Åkesson kommer till beredningen för att informera om sitt uppdrag och föra en dialog om olika insatser.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20180213.pdf (162 kb)

§3 Kommunikationsplan inför 2018 års allmänna val

Dnr 2018/KS 0086 004

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationschef Charlotta Jansson Josephsson kommer till beredningen för information och dialog kring utkast till kommunikationsplan inför årets allmänna val den 9 september.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20180213.pdf (162 kb)

§4 Information till beredningen

Dnr 2018/KS 0068 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information angående Tyresöinitiativet. Initiativet kommer att utvärderas och under utvärderingsprocessen kommer även beredningen ges tillfälle att bidra med sina åsikter.

Information om "Kommunens kvalitet i korthet" i SKLs regi där Tyresö kommun inbjudits att föreläsa under rubriken Lärande exempel - Nya grepp för bättre skolresultat.

Beredningen informeras om möjlighet till deltagande på SKLs årliga Demokratidag samt på konferensen Demokrati och mångfald som arrangeras av Integrationsforum.

Den 13 mars kommer beredningen att hålla sin årliga strategidag som avslutas med ett ordinarie sammanträde. Ordföranden informerar kort om tilltänkta dagordningspunkter.
 
Vice ordförande Mats Fält informerar kort om Tyresö Vänortsförenings arbete och samarbeten.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20180213.pdf (164 kb)