Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2015-02-05

Sammanträde 2015-02-05

Datum
Klockan
18:00
Plats
Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

1 Arbetsordning och uppdrag för beredning för medborgardialog och mångfald

Dnr 2014/KS 0473 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I samband med att kommunstyrelsen beslutade att beredningen för medborgardialog och mångfald skulle inrättas antogs en arbetsordning för beredningen (bilaga). Enligt arbetsordningen är beredningens uppdrag att bereda ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut som rör områdena inom beredningens arbetsområde. Beredningen ska även arbeta med de särskilda uppdrag som kommunstyrelsen beslutar för beredningen.

Ordföranden för beredningen för medborgardialog och mångfald Ulrica Riis-Pedersen (C) önskar gå igenom arbetsordningen och diskutera beredningens uppdrag.

Bilagor
Arbetsordning beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

2 Granskningsplan 2015

Dnr 2014/KS 0426 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medborgarfokus har utarbetat en granskningsplan för år 2015 (bilaga). Granskningsplanen fastställdes av kommunstyrelsen den 9 december 2014. Chefen för kvalitetsenheten Catrin Ullbrand kommer till sammanträdet och redovisar enhetens arbete med granskningsplanen.

Bilagor
Granskningsplan 2015 Medborgarfokus.pdf

3 Program för medborgardialog

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Som en del i förslaget till verksamhetsplan 2015, inklusive kontrollplan, för kommunövergripande verksamheter har kommunledningskontoret rekommenderat kommunstyrelsen att medborgarnas inflytande och insyn i kommunens verksamhet ska öka under 2015 och att ett program för medborgardialog ska utarbetas. Kvalitetschef Catarina Stavenberg informerar.

4 Partnerskap Theewaterskloof i Sydafrika

Dnr 2013/KS 0329 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun och Theewaterskloof Municipality i Sydafrika har ett pågående partnerskap. De beviljade budgetarna för det senaste projektet inom partnerskapet löpte från 2012-2015. Projekt som har varit aktivt under samarbetet tar därav slut under sommaren 2015. Planer på ett nytt gemensamt projekt har diskuterats och kommunen har för avsikt att ansöka om en breddning av partnerskapet via ICLD.

Se bifogad rapportering kring projektet (bilagor).

Bilagor
Bakgrundshistorik om partnerskap mellan Tyresö kommun och Theewaterskoof Municipality i Sydafrika.pdf
project YE Tyresö-TWK report 2013-2014 ICLD 2012-0041.pdf
Report SC Tyresö-TWK 2013-2014 ICLD Dr nr 2012-0040.pdf

5 Återrapportering av uppmärksammandet av FNs internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor i Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0117 52

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Uppmärksammande av FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor i Tyresö kommun genomfördes den 25 november 2014. Samverkan skedde med flera interna och externa aktörer.

Kommunens brottsförebyggande samordnare Linda Wikman har skrivit en återrapportering som bifogas ärendet (bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppmärksammande av FNs dag mot mäns våld mot kvinnor i Tyresö.pdf

6 Uppdrag att undersöka möjlighet att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor

Dnr 2015/KS 0066 014

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor.

Beskrivning av ärendet
Frågan om Tyresö kommun skulle kunna erbjuda gratis broddar (halkskydd) till Tyresöbor har uppmärksammats. Haninge kommun har sedan december 2013 delat ut gratis halkskydd till sina seniorträffpunkter till alla över 65 år. Satsningen har fått fin respons. Flera kommuner diskuterar nu frågan, däribland Huddinge som till nästa vinter kommer att göra en liknande satsning.

Kommunledningskontoret föreslås nu få i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor.

7 Sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2014/KS 0373 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Datum och tider för beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträden under 2015 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2015 fastställdes av kommunstyrelsen den 26 augusti 2014. Nu behöver även datum för beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträden under 2015 fastställas. Kommunkansliet har utarbetat ett förslag på sammanträdesdatum (bilaga). Eftersom att beredningen har till uppgift att bereda ärenden inom sitt område inför sammanträden med kommunstyrelsen utgår förslaget på sammanträdesdatum ifrån inlämningsdatumen till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum 2015.pdf

8 Motion om förstärkning av demokratin

Dnr 2013/KS 0402 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ann Sandin-Lindgren (S) och Christina Melzén (FP) lämnade in en motion om förstärkning av demokratin till kommunfullmäktige den 7 november 2013 (bilaga). Motionen remitterades till demokratiberedningen och kommunkansliet för besvarande. Kommunkansliet föreslår i bifogad tjänsteskrivelse att motionen ska anses besvarad.

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunkansliet svar på motion om förstärkning av demokratin.pdf
Motion om förstärkning av demokratin.pdf

§1 Arbetsordning och uppdrag för beredning för medborgardialog och mångfald

Dnr 2014/KS 0473 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I samband med att kommunstyrelsen beslutade att beredningen för medborgardialog och mångfald skulle inrättas antogs en arbetsordning för beredningen (bilaga). Enligt arbetsordningen är beredningens uppdrag att bereda ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut som rör områdena inom beredningens arbetsområde. Beredningen ska även arbeta med de särskilda uppdrag som kommunstyrelsen beslutar för beredningen.

Ordföranden för beredningen för medborgardialog och mångfald Ulrica Riis-Pedersen (C) önskar gå igenom arbetsordningen och diskutera beredningens uppdrag.

Bilagor
Arbetsordning beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

§2 Granskningsplan 2015

Dnr 2014/KS 0426 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medborgarfokus har utarbetat en granskningsplan för år 2015 (bilaga). Granskningsplanen fastställdes av kommunstyrelsen den 9 december 2014. Chefen för kvalitetsenheten Catrin Ullbrand kommer till sammanträdet och redovisar enhetens arbete med granskningsplanen.

Bilagor
Granskningsplan 2015 Medborgarfokus.pdf

§3 Program för medborgardialog

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Som en del i förslaget till verksamhetsplan 2015 inklusive kontrollplan för kommunövergripande verksamheter har kommunledningskontoret rekommenderat kommunstyrelsen att medborgarnas inflytande och insyn i kommunens verksamhet ska öka under 2015 och att ett program för medborgardialog ska utarbetas. Kvalitetschef Catarina Stavenberg informerar.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20150205.pdf (151 kb)

§4 Partnerskap Theewaterskloof i Sydafrika

Dnr 2013/KS 0329 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka till ICLD om en breddning av partnerskapet med förslag att bedriva ett nytt projekt inom vatten och avlopp/renhållning och/eller inom medborgardialog.

2. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till beredningen för medborgardialog och mångfald att utreda om det finns andra projekt och samarbetspartners att inleda projekt med inom bredningens arbetssområden.

3. Kommunstyrelsen beslutar att ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i nästa projekt.

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget att beredningen för medborgardialog och mångfald ska föreslå kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ger beredningen i uppdrag att utreda om det finns andra projekt och samarbetspartners att inleda projekt med inom bredningens ansvarsområden om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun och Theewaterskloof Municipality i Sydafrika har ett pågående partnerskap. De beviljade budgetarna för det senaste projektet inom partnerskapet löpte från 2012-2015. Projekt som har varit aktivt under samarbetet tar därav slut under sommaren 2015. Planer på ett nytt gemensamt projekt har diskuterats och kommunen för avsikt att ansöka om en breddning av partnerskapet via ICLD.
Se bifogad rapportering kring projektet (bilagor).

Ordförandeförslag
Ulrica Riis-Pedersen (C) förslår att beredningen för medborgardialog och mångfald ska föreslå kommunstyrelsen att besluta att ansöka till ICLD om en breddning av partnerskapet med förslag att bedriva ett nytt projekt inom vatten och avlopp/renhållning och/eller inom medborgardialog.

Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att beredningen för medborgardialog och mångfald ska föreslå kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ger beredningen i uppdrag att utreda om det finns andra projekt och samarbetspartners att inleda projekt med inom bredningens arbetsområden.

Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att beredningen för medborgardialog och mångfald ska föreslå kommunstyrelsen att besluta att ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i nästa projekt.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget att beredningen för medborgardialog och mångfald ska föreslå kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ger beredningen i uppdrag att utreda om det finns andra projekt och samarbetspartners att inleda projekt med inom bredningens ansvarsområden.

Bilagor
Bakgrundshistorik om partnerskap mellan Tyresö kommun och Theewaterskoof Municipality i Sydafrika.pdf
project YE Tyresö-TWK report 2013-2014 ICLD 2012-0041.pdf
Report SC Tyresö-TWK 2013-2014 ICLD Dr nr 2012-0040.pdf

§5 Återrapportering av uppmärksammandet av FNs internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor i Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0117 52

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1. Informationen noteras.

2. Inför nästa gång Tyresö kommun ska uppmärksamma FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor ska en kommunikationsplan upprättas, vilken ska ta upp tydliga förslag på marknadsföring.

3. Kommunikationsplanen ska redovisas till beredningen för medborgardialog och mångfald.

Beskrivning av ärendet
Uppmärksammande av FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor i Tyresö kommun genomfördes den 25 november 2014. Samverkan skedde med flera interna och externa aktörer.

Kommunens brottsförebyggande samordnare Linda Wikman har skrivit en återrapportering som bifogas ärendet (bilaga).

Ordförandeförslag
Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att beredningen för medborgardialog och mångfald föreslår kommunstyrelsen att besluta att det inför nästa gång Tyresö kommun ska uppmärksamma FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor ska upprättas en kommunikationsplan, vilken ska ta upp tydliga förslag på marknadsföring. Ordföranden föreslår även att kommunikationsplanen ska redovisas till beredningen för medborgardialog och mångfald.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppmärksammande av FNs dag mot mäns våld mot kvinnor i Tyresö.pdf

§6 Uppdrag att undersöka möjlighet att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor

Dnr 2015/KS 0066 014

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor.

Beskrivning av ärendet
Frågan om Tyresö kommun skulle kunna erbjuda gratis broddar (halkskydd) till Tyresöbor har uppmärksammats. Haninge kommun har sedan december 2013 delat ut gratis halkskydd till sina seniorträffpunkter till alla över 65 år. Satsningen har fått fin respons. Flera kommuner diskuterar nu frågan, däribland Huddinge som till nästa vinter kommer att göra en liknande satsning.

Kommunledningskontoret föreslås nu få i uppdrag att undersöka möjliheten att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20150205.pdf (151 kb)

§7 Sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2014/KS 0373 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Datum och tider för beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträden under 2015 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
2. På mötestiden den 25 november 2015 ska beredningen för medborgardialog och mångfald göra något för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor.

Beskrivning av ärendet
Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2015 fastställdes av kommunstyrelsen den 26 augusti 2014. Nu behöver även datum för beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträden under 2015 fastställas. Kommunkansliet har utarbetat ett förslag på sammanträdesdatum (bilaga). Eftersom att beredningen har till uppgift att bereda ärenden inom sitt område inför sammanträden med kommunstyrelsen utgår förslaget på sammanträdesdatum ifrån inlämningsdatumen till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum 2015.pdf

§8 Motion om förstärkning av demokratin

Dnr 2013/KS 0402 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ann Sandin-Lindgren (S) och Christina Melzén (FP) lämnade in en motion om förstärkning av demokratin till kommunfullmäktige den 7 november 2013 (bilaga). Motionen remitterades till demokratiberedningen och kommunkansliet för besvarande. Kommunkansliet föreslår i bifogad tjänsteskrivelse att motionen ska anses besvarad.

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige.

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) lämnar in ett ersättaryttrande (bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunkansliet svar på motion om förstärkning av demokratin.pdf
Motion om förstärkning av demokratin.pdf

§9 Övriga frågor

Dnr 2015/KS 0078 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Punkten tas upp som ett extra ärende.
2. Ledamöterna i beredningen för medborgardialog och mångfald får i uppdrag att inom två veckor skicka in förslag på nya namn på beredningen till ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C).

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald diskuterar övriga frågor.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att beredningens ledamöter tänker på nya namn för beredningen i stället för namnet beredningen för medborgardialog och mångfald, vilket ordföranden menar är för långt och otydligt.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20150205.pdf (151 kb)