Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2015-04-28

Sammanträde 2015-04-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Presentation av arbetet som brottsförebyggare i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Brottsförebyggare Linda Wikman presenterar kommunens brotts och drogförebyggande arbete. Se bifogad presentation (bilaga).

Bilagor
Brotts och drogförebyggande arbete i Tyresö presentation.pdf

2 Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0232 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun antas.
2. Dokumentet ersätter "Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun" antagna 2010-08-23.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande uppdaterat riktlinjerna för internationellt arbete i Tyresö kommun. Riktlinjerna var i behov av uppdatering främst med anledning av att inriktningen på Tyresö kommuns internationella samarbete har ändrats.
De uppdaterade riktlinjerna har anpassats bättre till aktuella förhållanden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun.pdf
Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun.pdf

3 Verksamhetsplan 2015 kommunövergripande verksamheter inklusive kontrollplan

Dnr 2015/KS 0006 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetschef Catarina Stavenberg informerar om verksamhetsplanen för kommunledningskontoret och konsult- och servicekontoret för år 2015 (bilaga).

Bilagor
Plan KLK KSK 2015.pdf

4 Ordförandeuppdrag nya vägar till samarbeta med vår vänort Cesis

Dnr 2015/KS 0231 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Kommundirektören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att en delegation ifrån Tyresö kommun deltar i Cesis under 3-4 juli 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har fått positiva signaler om fortsatt vänortssamarbete med Cesis och fått kännedom om Cesis motsvarighet till Gotlands "Almedalsveckan". Ordföranden för beredningen medborgardialog och mångfald Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår i bifogat ordförandeuppdrag att kommundirektören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att en delegation ifrån Tyresö kommun deltar i Cesis under 3-5 juli 2015.

Bilagor
Ordförandeuppdrag om nya vägar till samarbete med vår vänort Cesis.pdf

5 Ordförandeuppdrag om kampanj mot rökning på våra skolgårdar

Dnr 2015/KS 0230 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Kommundirektören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en riktad kampanj för en rökfri skola i Tyresö kommun och framför allt vid Tyresö Gymnasium.

Beskrivning av ärendet
På beredningen för medborgardialog och mångfalds möte den 1 april fick ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) i uppdrag att till detta möte skriva ett ordförandeuppdrag om att undersöka förutsättningarna för att genomföra en kampanj mot rökning på skolgårdarna i Tyresö kommun.

Ordföranden för beredningen för medborgardialog och mångfald Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår i bifogat ordförandeuppdrag att kommundirektören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en riktad kampanj för en rökfri skola i Tyresö kommun och framför allt vid Tyresö Gymnasium.

Bilagor
Ordförandeuppdrag om kampanj mot rökning på våra skolgårdar.pdf

6 Rapport från Demokratidagen på SKL

Dnr 2015/KS 0229 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter från beredningen för medborgardialog och mångfald deltog den 14 april 2015 på Demokratidagen som arrangerades av Sveriges Kommuner och Landsting. Demokratidagen har arrangerats sedan 2002 och har blivit en allt viktigare mötesplats för förtroendevalda och tjänstemän med ansvar och intresse för demokratifrågor och medborgardialog. På beredningens sammanträde lämnas en muntlig rapport från dagen.

7 Övriga frågor för beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2015/KS 0078 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald diskuterar övriga frågor.

§20 Presentation av arbetet som brottsförebyggare i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Brottsförebyggare Linda Wikman presenterar kommunens brotts och drogförebyggande arbete. Se bifogad presentation (bilaga).

Bilagor
Brotts och drogförebyggande arbete i Tyresö presentation.pdf

§21 Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0232 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun antas med ett tillägg i riktlinjerna om att riktlinjerna vilar på bestämmelserna i Tyresö kommuns jämställdhetsplan och Tyresö kommuns policy för likabehandling.
2. Dokumentet ersätter "Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun" antagna 2010-08-23.

Särskilt yttrande
Pål Keusch (S) lämnar in ett särskilt yttrande för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) lämnar in ett ersättaryttrande för sin egen räkning som närvarande ersättare för Vänsterpartiet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har, på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, uppdaterat riktlinjerna för internationellt arbete i Tyresö kommun. Riktlinjerna var i behov av uppdatering främst med anledning av att inriktningen på Tyresö kommuns internationella samarbete har ändrats. Förslaget på nya riktlinjer, som föreslås ersätta nu gällande riktlinjer, har anpassats bättre till aktuella förhållanden.

Kommunledningskontoret föreslår att:
1. Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun antas.
2. Dokumentet ersätter "Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun" antagna 2010-08-23.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att beredningen för medborgardialog och mångfald beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:
1. Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun antas med ett tillägg i riktlinjerna om att riktlinjerna vilar på bestämmelserna i Tyresö kommuns jämställdhetsplan och Tyresö kommuns policy för likabehandling.
2. Dokumentet ersätter "Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun" antagna 2010-08-23.

Beslutsgång
Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att beredningen har beslutat att bifalla förslaget.

Beredningen för medborgadialog och mångfald har beslutat enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun.pdf
Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun .pdf

§22 Verksamhetsplan 2015 kommunövergripande verksamheter inklusive kontrollplan

Dnr 2015/KS 0006 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Peter Bylund (MP) lämnar in ett särskilt yttrande för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet (bilaga). Ej inlämnat till justeringen.

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) lämnar in ett ersättaryttrande för sin egen räkning som närvarande ersättare från Vänsterpartiet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kvalitetschef Catarina Stavenberg informerar om verksamhetsplanen för kommunledningskontoret och konsult- och servicekontoret för år 2015 (bilaga).

Bilagor
Plan KLK KSK 2015.pdf

§23 Ordförandeuppdrag nya vägar till samarbete med vår vänort Cesis

Dnr 2015/KS 0231 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Kommundirektören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att en delegation ifrån Tyresö kommun deltar i Cesis under 3-4 juli 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har fått positiva signaler om fortsatt vänortssamarbete med Cesis och fått kännedom om Cesis motsvarighet till Gotlands "Almedalsveckan".

Ordföranden för beredningen medborgardialog och mångfald Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår i bifogat ordförandeuppdrag att kommundirektören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att en delegation ifrån Tyresö kommun deltar i Cesis under 3-5 juli 2015.

Bilagor
Ordförandeuppdrag om nya vägar till samarbete med vår vänort Cesis.pdf

§24 Ordförandeuppdrag om kampanj mot rökning på våra skolgårdar

Dnr 2015/KS 0230 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Kommundirektören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en riktad kampanj för en rökfri skola i Tyresö kommun och framför allt vid Tyresö Gymnasium.

Beskrivning av ärendet
På beredningen för medborgardialog och mångfalds möte den 1 april fick ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) i uppdrag att till detta möte skriva ett ordförandeuppdrag om att undersöka förutsättningarna för att genomföra en kampanj mot rökning på skolgårdarna i Tyresö kommun.

Ordföranden för beredningen för medborgardialog och mångfald Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår i bifogat ordförandeuppdrag att kommundirektören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en riktad kampanj för en rökfri skola i Tyresö kommun och framför allt vid Tyresö Gymnasium.

Bilagor
Ordförandeuppdrag om kampanj mot rökning på våra skolgårdar.pdf

§25 Rapport från Demokratidagen på SKL

Dnr 2015/KS 0229 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Representanter från beredningen för medborgardialog och mångfald deltog den 14 april 2015 på Demokratidagen som arrangerades av Sveriges Kommuner och Landsting. Demokratidagen har arrangerats sedan 2002 och har blivit en allt viktigare mötesplats för förtroendevalda och tjänstemän med ansvar och intresse för demokratifrågor och medborgardialog. På beredningens sammanträde lämnas en muntlig rapport från dagen.

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20150428.pdf (149 kb)

§26 Övriga frågor för beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2015/KS 0078 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald diskuterar övriga frågor.

Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20150428.pdf (149 kb)