Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2015-09-22

Sammanträde 2015-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Besök av Mattias Odhner, rektor på Tyresö gymnasium

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mattias Odhner, rektor på Tyresö gymnasium, kommer till beredningen för medborgardialog och mångfald för att samtala om demokrati och tillgänglighet i och till Tyresö gymnasium.

2 Återrapportering av uppdrag att undersöka möjlighet att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor

Dnr 2015/KS 0066 014

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Satsningen med gratis broddar (halkskydd) genomförs inte.

Beskrivning av ärendet
Den 17 februari 2015 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda gratis broddar (halkskydd) till Tyresöbor.

Kommunledningskontoret har undersökt möjligheten och föreslår att satsningen inte genomförs. Sammantaget bedöms effekten och resultatet av ett genomförande med gratis broddar oklar och tillsammans med en hög konstand och stor administration så bedömer kommunledningskontoret att kommunen i stället bör satsa på andra åtgärder.

Ordförandeutlåtande
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningskontoret undersökt möjligheterna för Tyresö kommun att erbjuda gratis halkskydd/broddar till kommuninvånarna. I tjänsteskrivelsen framgår det att kommunledningskontoret inte rekommenderar kommunstyrelsen att genomföra satsningen gratis halkskydd till Tyresöbor.

Efter att ha tagit del av tjänsteskrivelsen kan jag inte ställa mig bakom förslaget att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor. Tyresö kommun har en ansträngd ekonomi i dagsläget och vi vet inte än hur utfallet blir år 2016. Det finns fler områden inom kommunensram som är i större behov av de medel som detta erbjudande skulle kosta kommunen (uppskattningsvis 600 000-1 200 000 första året).

Det går inte heller med tillförlitlig statistik se om erbjudandet verkligen hjälper "att förhindra halkolyckor" bland äldre. Det pågår flera projekt/försök i Sverige och även inom Stockholms län. Dessa har säkerhetsenheten tittat på och bland annat har det framkommit att mottagandet har fått positiv respons, och att ungefär ca 50-65% av målgruppen har hämtat ut gratis halkskydd. Men det framgår inte om det är den gruppen som har hämtat ut som har drabbats av färre halkolyckor.

Det som däremot går att utläsa är att dessa försök både ur ett ekonomiskt- och administrativt perspektiv kommer att bli kostsamma. Och att det är oklart om dessa åtgärder ger större effekt än andra åtgärder som kommunen redan arbetar preventivt med för att förhindra olyckor bland vår kommuninvånare. Bland annat kommer kommunen i samarbete med Södertörns brandförsvar att erbjuda en dag på Tyresö brandstation 11/10-15 med fokus på issäkerhet. Där kommer man förutom att informera, lära ut säkerhet, ge ut en checklista samt dela ut en tidning MSB Vital (årgång 2014).

Genom information och utbildning tar kommunen sitt ansvar att arbeta preventivt för att undvika halkolyckor bland äldre. Råd och tips finns på kommunenshemsida och går även att ta del av i Servicecenter och på kommunens bibliotek. Bland annat denna:

"Bättre balans - kampanjvecka för äldres säkerhet"
Personer som är 65 år och äldre råkar ut för skador oftare än andra. MSB håller i kampanjveckan "Bättre balans", som i år har tema träning och aktivitet. Kampanjen pågår under vecka 40 (28 september - 4 oktober).
Många regioner, kommuner och organisationer kommer att delta i årets kampanj genom att ordna egna aktiviter för äldre människor och deras anhöriga. Även vårdpersonal har nytta av kampanjmaterialet, som är kostnadsfritt.

Den vanligaste skadan uppkommer för att personen ramlar. Antalet skador till följd av fallolyckor förväntas öka de närmaste åren, när antalet äldre i samhället ökar.

Med några enkla övningar som går att göra hemma kan du förbättra din styrka. Ladda hem våra övningsblad med illustrationer och beskrivningar på hur du gör bålvridningar, tåhävningar, uppresningar, tandemstående, gå i sidled och stå på ett ben med stöd.

Du kan också ladda hem checklistan Säkerhet i hemmet som ger tips på hur du kan minska risken för fall i olika rum i ditt hem.
På MSB.se/battrebalans finns all information om kampanjen."

Samt dessa länkar finns på kommunenshemsida:
http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Trygg-och-saker/Skydd-mot-olyckor/Information-till-allmanheten/
http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Trygg-och-saker/Skydd-mot-olyckor/Information-till-allmanheten/Sakerhet-i-vardagen/
http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Trygg-och-saker/Skydd-mot-olyckor/Aldres-sakerhet-satts-i-fokus/
http://www.tyreso.se/Omsorg_socialt-stod/Aldre/frivilligcentralen/Fixarservice/

Med detta och utifrån genomförd utredning föreslår jag att satsningen med gratis halkskydd till Tyresöbor inte genomförs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda gratis halkskydd till Tyresöbor.pdf

3 Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö *

Dnr 2013/KS 0136 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Ordförandeutlåtande
I motionen föreslås att kommunstyreslen, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst- enkäter på skolorna i Tyresö kommun. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och båda nämnderna föreslår att motionen anses besvarad.

Det är viktigt att kommunen lyssnar på ungas synpunkter. Förslaget att klarlägga elevernas inställning till enkäten genom att erbjuda elevrådet medverka till att ta ställning till detta är positivt.

I kommunen har det genomförts en hel del aktiviteter för att åstadkomma en dialog med kommunens unga. Vissa aktiviteter har varit mer framgångsrika och vissa aktiviteter borde ha implementeras bättre innan de kom till stånd för ett genomförande. Här får vi ta lärdom inför kommande aktiviteter.

Vi i beredningen för medborgardialog och mångfald har nu initierat ett samtal med gymnasiet för att tillskapa ett nytt förtroende till en mer välkomnande attityd för de politiska partierna att kunna få bättre tillgänglighet till gymnasiet och inte då enbart under valår, utan även under mellan perioderna. Detta för att kunna lyssna till de unga och få till en dialog mellan politiker och unga.

Vi har också haft en inbjuden talare (Ahmad Azizi) ifrån Botkyrka kommun, som har lång erfarenhet och framgång med att "lyssna till unga" för att införskaffa oss mer information och idéer på hur vi i Tyresö kan bli bättre på att lyssna till unga. Vi tittar även närmare på andra kommuner hur de arbetar inom detta område samt tar hjälp av KSL och SKL och deltar på deras seminarier, för att fortbilda oss och utbyta erfarenheter med andra kommuner.

I likhet med barn- och utbildningsnämndens ordförandesvar, anser jag att beredningen för medborgardialog och mångfald inte ska rekommendera politiska beslut som "tvingar" rektorer till deltagande i denna enkät. Det är upp till varje rektor att fatta beslut om att delta i Rädda barnens enkäter tillika andra föreningars förfrågningar om deltagande.

Det som är viktigt att poängtera är att beredningen för medborgardalog och mångfald alltid intar en välkomnande attityd, till alla goda idéer, som kan bidra till att ungas röster blir lyssnade till.

Med detta föreslår jag att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion Ta vara på ungas röst i Tyresö.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Ta vara på de ungas röst.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 54.pdf

4 Diskussion om demokratiutveckling

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På beredningen för medborgardialog och mångfalds möte den 3 september 2015 var Ahmad Azizi, demokratiutvecklare i Botkyrka kommun, på besök och berättade om hur de arbetar med medborgar- och ungdomsdialog i Botkyrka kommun, en kommun som är "långt ifrån lagom". Presentationen bifogas.

På beredningens möte denna gång diskuteras modellerna som används i Botkyrka med fokus på vad vi skulle kunna utveckla i Tyresö.

Bilagor
Presentation om Botkyrkas arbete med medborgar- och ungdomsdialog.pdf

§40 Besök av Mattias Odhner, rektor på Tyresö gymnasium

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Mattias Odhner, rektor på Tyresö gymnasium, kommer till beredningen för medborgardialog och mångfald för att samtala om demokrati och tillgänglighet i och till Tyresö gymnasium.

Beslut/Protokollsutdrag
§40_prot_20150922.pdf (163 kb)

§41 Återrapportering av uppdrag att undersöka möjlighet att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor

Dnr 2015/KS 0066 014

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Ärendet återremitteras för att gå på remiss till kommunala pensionärsrådet och till kommunala funktionshinderrådet samt för att kommunledningskontoret ska undersöka om kommunen kan få hjälp av Tyresö Väntjänstförening med administrationen.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade ställt sig bakom Peter Bylunds (MP) yrkande att återremittera ärendet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Den 17 februari 2015 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda gratis broddar (halkskydd) till Tyresöbor.

Kommunledningskontoret har undersökt möjligheten och föreslår att satsningen inte genomförs. Sammantaget bedöms effekten och resultatet av ett genomförande med gratis broddar oklar och tillsammans med en hög konstand och stor administration så bedömer kommunledningskontoret att kommunen i stället bör satsa på andra åtgärder.

Ordförandeutlåtande
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningskontoret undersökt möjligheterna för Tyresö kommun att erbjuda gratis halkskydd/broddar till kommuninvånarna. I tjänsteskrivelsen framgår det att kommunledningskontoret inte rekommenderar kommunstyrelsen att genomföra satsningen gratis halkskydd till Tyresöbor.

Efter att ha tagit del av tjänsteskrivelsen kan jag inte ställa mig bakom förslaget att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor. Tyresö kommun har en ansträngd ekonomi i dagsläget och vi vet inte än hur utfallet blir år 2016. Det finns fler områden inom kommunensram som är i större behov av de medel som detta erbjudande skulle kosta kommunen (uppskattningsvis 600 000-1 200 000 första året).

Det går inte heller med tillförlitlig statistik se om erbjudandet verkligen hjälper "att förhindra halkolyckor" bland äldre. Det pågår flera projekt/försök i Sverige och även inom Stockholms län. Dessa har säkerhetsenheten tittat på och bland annat har det framkommit att mottagandet har fått positiv respons, och att ungefär ca 50-65% av målgruppen har hämtat ut gratis halkskydd. Men det framgår inte om det är den gruppen som har hämtat ut som har drabbats av färre halkolyckor.

Det som däremot går att utläsa är att dessa försök både ur ett ekonomiskt- och administrativt perspektiv kommer att bli kostsamma. Och att det är oklart om dessa åtgärder ger större effekt än andra åtgärder som kommunen redan arbetar preventivt med för att förhindra olyckor bland vår kommuninvånare. Bland annat kommer kommunen i samarbete med Södertörns brandförsvar att erbjuda en dag på Tyresö brandstation 11/10-15 med fokus på issäkerhet. Där kommer man förutom att informera, lära ut säkerhet, ge ut en checklista samt dela ut en tidning MSB Vital (årgång 2014).

Genom information och utbildning tar kommunen sitt ansvar att arbeta preventivt för att undvika halkolyckor bland äldre. Råd och tips finns på kommunenshemsida och går även att ta del av i Servicecenter och på kommunens bibliotek. Bland annat denna:
"Bättre balans - kampanjvecka för äldres säkerhet
Personer som är 65 år och äldre råkar ut för skador oftare än andra. MSB håller i kampanjveckan "Bättre balans", som i år har tema träning och aktivitet. Kampanjen pågår under vecka 40 (28 september - 4 oktober).
Många regioner, kommuner och organisationer kommer att delta i årets kampanj genom att ordna egna aktiviter för äldre människor och deras anhöriga. Även vårdpersonal har nytta av kampanjmaterialet, som är kostnadsfritt.

Den vanligaste skadan uppkommer för att personen ramlar. Antalet skador till följd av fallolyckor förväntas öka de närmaste åren, när antalet äldre i samhället ökar.

Med några enkla övningar som går att göra hemma kan du förbättra din styrka. Ladda hem våra övningsblad med illustrationer och beskrivningar på hur du gör bålvridningar, tåhävningar, uppresningar, tandemstående, gå i sidled och stå på ett ben med stöd.

Du kan också ladda hem checklistan Säkerhet i hemmet som ger tips på hur du kan minska risken för fall i olika rum i ditt hem.
På MSB.se/battrebalans finns all information om kampanjen."

Samt dessa länkar finns på kommunenshemsida:
http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Trygg-och-saker/Skydd-mot-olyckor/Information-till-allmanheten/
http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Trygg-och-saker/Skydd-mot-olyckor/Information-till-allmanheten/Sakerhet-i-vardagen/
http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Trygg-och-saker/Skydd-mot-olyckor/Aldres-sakerhet-satts-i-fokus/
http://www.tyreso.se/Omsorg_socialt-stod/Aldre/frivilligcentralen/Fixarservice/

Med detta och utifrån genomförd utredning föreslår jag att satsningen med gratis halkskydd till Tyresöbor inte genomförs.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att beredningen för medborgardialog och mångfald bifaller Peter Bylunds (MP) yrkande om återremiss.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att gå på remiss till kommunala pensionärsrådet och till kommunala funktionshinderrådet samt för att kommunledningskontoret ska undersöka om kommunen kan få hjälp av Tyresö Väntjänstförening med administrationen.

Fredrik Melin (S) och Eija Räty (S) ställer sig bakom Peter Bylunds (MP) yrkande om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (MP) yrkande att återremittera ärendet för att ärendet ska gå på remiss till kommunala pensionärsrådet och till kommunala funktionshinderrådet samt för att kommunledningskontoret ska undersöka om kommunen kan få hjälp av Tyresö Väntjänstförening med administrationen. Beredningen för medborgardialog och mångfald beslutar att bifalla förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda gratis halkskydd till Tyresöbor.pdf

§42 Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Dnr 2013/KS 0136 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Peter Bylund (MP) lämnar in en skiftlag reservation (bilaga).

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Ordförandeutlåtande
I motionen föreslås att kommunstyreslen, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst- enkäter på skolorna i Tyresö kommun.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och båda nämnderna föreslår att motionen anses besvarad.

Det är viktigt att kommunen lyssnar på ungas synpunkter. Förslaget att klarlägga elevernas inställning till enkäten genom att erbjuda elevrådet medverka till att ta ställning till detta är positivt.

I kommunen har det genomförts en hel del aktiviteter för att åstadkomma en dialog med kommunens unga. Vissa aktiviteter har varit mer framgångsrika och vissa aktiviteter borde ha implementeras bättre innan de kom till stånd för ett genomförande. Här får vi ta lärdom inför kommande aktiviteter.

Vi i beredningen för medborgardialog och mångfald har nu initierat ett samtal med gymnasiet för att tillskapa ett nytt förtroende till en mer välkomnande attityd för de politiska partierna att kunna få bättre tillgänglighet till gymnasiet och inte då enbart under valår, utan även under mellan perioderna. Detta för att kunna lyssna till de unga och få till en dialog mellan politiker och unga.

Vi har också haft en inbjuden talare (Ahmad Azizi) ifrån Botkyrka kommun, som har lång erfarenhet och framgång med att "lyssna till unga" för att införskaffa oss mer information och idéer på hur vi i Tyresö kan bli bättre på att lyssna till unga. Vi tittar även närmare på andra kommuner hur de arbetar inom detta område samt tar hjälp av KSL och SKL och deltar på deras seminarier, för att fortbilda oss och utbyta erfarenheter med andra kommuner.

I likhet med barn- och utbildningsnämndens ordförandesvar, anser jag att beredningen för medborgardialog och mångfald inte ska rekommendera politiska beslut som "tvingar" rektorer till deltagande i denna enkät. Det är upp till varje rektor att fatta beslut om att delta i Rädda barnens enkäter tillika andra föreningars förfrågningar om deltagande.

Det som är viktigt att poängtera är att beredningen för medborgardalog och mångfald alltid intar en välkomnande attityd, till alla goda idéer, som kan bidra till att ungas röster blir lyssnade till.

Med detta föreslår jag att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att motionen anses besvarad.

Yrkande
Pål Keusch (S), Peter Bylund (MP) och Nasrin Isfandary (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen. Beredningen för medborgardialog och mångfald beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion Ta vara på ungas röst i Tyresö.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Ta vara på de ungas röst.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 54.pdf

§43 Diskussion om demokratiutveckling

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På beredningen för medborgardialog och mångfalds möte den 3 september 2015 var Ahmad Azizi, demokratiutvecklare i Botkyrka kommun, på besök och berättade om hur de arbetar med medborgar- och ungdomsdialog i Botkyrka kommun, en kommun som är "långt ifrån lagom". Presentationen bifogas.

På beredningens möte denna gång diskuteras modellerna som används i Botkyrka med fokus på vad vi skulle kunna utveckla i Tyresö.

Bilagor
Presentation om Botkyrkas arbete med medborgar- och ungdomsdialog.pdf