Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2015-10-29

Sammanträde 2015-10-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Besök av Mattias Odhner, rektor på Tyresö gymnasium

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mattias Odhner, rektor på Tyresö gymnasium, kommer till beredningen för medborgardialog och mångfald för att samtala om demokrati och tillgänglighet i och till Tyresö gymnasium.

2 Granskningsplan 2016 Medborgarfokus

Dnr 2015/KS 0431 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Granskningsplanen för år 2016 för Medborgarfokus fastsälls.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten genomför fristående granskningar av verksamheter enligt den plan som årligen fastställs av kommunstyrelsen.

I granskningsplan för 2016 kvarstår som högsta prioritet att omgående granska verksamheter där allvarliga brister uppdagats eller misstänks. Nystartad verksamhet granskas efter 6 månader. Förskolor och pedagogisk omsorg samt all utförarverksamhet inom socialförvaltningen granskas vart tredje år och uppföljning görs minst en gång under treårsperioden. Förslaget är att grundskolorna inte granskas med fasta intervall eftersom skolinspektionen avser att granska Tyresös kommunala grundskolor var tredje år.

Förslaget innehåller uppföljning av två tidigare temagranskningar om biståndsbeslut samt avfallshantering samt granskning av synpunktshanteringen. I de fall temagranskningar genomförs föreslås även att en uppföljning genomförs inom två år i syfte att följa upp åtgärder och utvecklingsarbetet.

Bilagor
Granskningsplan 2016 Medborgarfokus.pdf

3 HBT-certifiering under 2016 inom individ och familjeomsorgen - Ordförandeförslag

Dnr 2015/KS 0454 52

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören uppdras att tillse att i första hand individ- och familjeomsorgen under våren 2016 påbörjar en HBT-certifiering.

Beskrivning av ärendet
I november 2013 antog Tyresö kommun riktlinjer för arbetet med HBT-frågor. Alliansen vill nu ta nästa steg och föreslår därför att minst en verksamhet genomför en komplett HBT-certifiering med hjälp av extern utbildningsaktör under våren 2016.

I första hand är det Alliansens avsikt att certifieringen ska ske inom individ- och familjeomsorgen och i andra hand för elevhälsan. Se bifogat ordförandeuppdrag.

Bilagor
Ordförandeförslag att påbörja minst en hbt certifiering under 2016.pdf

4 Motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med SKLs jämställdhetsintegrering *

Dnr 2012/KS 0205 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämställdhetsintegrering den 10 mars 2012.

Beslutsförslaget är att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen:
1. att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s "Program för Hållbar Jämställdhet",
2. att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,
3. att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,
4. att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,
5. att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Motionen remitterades till och har behandlats i samtliga nämnder i Tyresö kommun. Kommunledningskontoret har valt att komplettera underlaget inför ytterligare behandling av ärendet.

Kommunledningskontoret föreslår att den första att-satsen avslås med hänvisning till att ansökningstiden för att söka anslag från SKL har gått ut och att den andra att-satsen avslås med hänvisning till den politiska prioriteringen på HBT för åren 2014-2016.

Den tredje att-satsen har besvarats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som föreslår att att-satsen ska anses besvarad med hänvisning till att den verksamhet som nämnderna ansvarar för till stor del regleras av styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Den fjärde att satsen har besvarats av socialnämnden som föreslår att att-satsen bifalls med motiveringen att det är av stor vikt att jämställdhetsperspektivet beaktas vid fördelning av hemtjänstens resurser, vilket det saknas direkt kontroll av idag.

Den femte att-satsen har besvarats av socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden som föreslår att att-satsen anses besvarad med hänvisning till att det finns riktlinjer för ekonomiskt stöd och bidrag inom deras områden och att det inte bedöms förelägga ojämställda förhållanden avseende fördelningen.

Kommunledningskontoret delar nämndernas bedömningar och föreslår att motionens fjärde att-sats bifalls och att motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Ordförandeutlåtande
Som ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald ställer jag mig bakom tjänsteskrivelsen och dess förslag till beslut:

Miljöpartiet lämnade in en motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) jämställdhetsintegrering den 10 mars 2012. Det är beklagligt att det har tagit så lång tid till att få svar från nämnder och beredningar.

Det är en bra motion och motionärerna har bra intentioner, men då ansökningstiden för att söka anslag gått ut, faller den första att-satsen.

Beträffande den andra att-satsen har vi redan gjort politiska prioriteringar som till exempel satsningar på arbete med HBT-frågor, bland annat genom att påbörja certifiering av kommunen i HBTQ-frågor. Under åren 2014-2016 har nämnderna uppdrag utifrån styrdokument på området, så även denna att-sats faller.
Även att-sats tre blir problematisk. Tyresö kommun ansvarar och följer de styrande dokument som regleras till stor del av skollagen, läroplanen och diskrimineringslagen. Styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att även en likabehandlingsplan utformas av varje utbildningsanordnare, så här kan jag inte annat än se att att-satsen ska anses besvarad.

Det är glädjande att vi kan bifalla att-sats fyra och att det kommer att göras en kartläggning av hemtjänstens resurser ur ett jämställdshetsperspektiv.

I att-sats fem framkommer det i svaren från socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden att det finns riktlinjer för ekonomiskt stöd och bidrag och att det inte bedöms föreligga ojämnställda förhållanden avseende fördelningen. Så även här är min bedömning att anse att-satsen besvarad.

I likhet med motionärernas intentioner, anser jag är det viktigt att allt ovanstående efterlevs och att man gör genomlysningar emellanåt och följer upp, så att inget faller mellan stolarna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Socialnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Svar KFN motion jämställdhetsarbete.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Byggnadsnämnden motionssvar hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf

5 Ändrat datum för beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträde i november 2015

Dnr 2015/KS 0467 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträde den 25 november 2015 flyttas till den 24 november 2015 klockan 18:00.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfalds möte den 25 november 2015 är på FNs dag för avskaffande av våld mot kvinnor, som kommunen kommer att uppmärksamma. Därför föreslås att beredningens möte flyttas till den 24 november 2015.

6 Uppmärksammande av FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor 2015

Dnr 2015/KS 0380 52

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationsmaterial inför FNs internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor 2015 bifogas.

Ledamöter från beredningen som önskar vara med och aktivt delta under eftermiddagen ombeds meddela det på mötet.

Bilagor
Kommunikationsmaterial 25 november.pdf

7 Tyresö kommuns kvalitetsdag 2015

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 19 november 2015 klockan 12:00-16:00 kommer Tyresö kommuns kvalitetsdag att anordnas på Tyresö gymnasium.

Syftet med dagen är att sprida framgångsfaktorer och goda exempel i verksamheter som kommunen ansvarar för, i såväl egen som i privat regi.
Se bifogad inbjudan.

Bilagor
Inbjudan Kvalitetsdagen.pdf

8 Övriga frågor för beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2015/KS 0078 001

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald diskuterar övriga frågor.

§44 Besök av Mattias Odhner, rektor på Tyresö gymnasium

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Informationen noteras.
2. Ledamöterna i beredningen får i uppdrag att skicka in ideér för samarbete med gymnasiet till beredningens ordförande Ulrica Riis Pedersen (C).

Beskrivning av ärendet
Mattias Odhner, rektor på Tyresö gymnasium, kommer till beredningen för medborgardialog och mångfald för att samtala om demokrati och tillgänglighet i och till Tyresö gymnasium.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis Pedersen (C) föreslår att ledamöterna i beredningen får i uppdrag att skicka in idéer för samarbete med Tyresö gymnasium till beredningens ordförande Ulrica Riis Pedersen (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget att ledamöterna i beredningen får i uppdrag att skicka in idéer för samarbete med Tyresö gymnasium till beredningens ordförande Ulrica Riis Pedersen (C) och finner att beredningen bifaller förslaget.

Beslut/Protokollsutdrag
§44_prot_20151029.pdf (150 kb)

§45 Granskningsplan 2016 Medborgarfokus

Dnr 2015/KS 0431 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Granskningsplanen för år 2016 för Medborgarfokus fastsälls.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten genomför fristående granskningar av verksamheter enligt den plan som årligen fastställs av kommunstyrelsen.

I granskningsplan för år 2016 kvarstår som högsta prioritet att omgående granska verksamheter där allvarliga brister uppdagats eller misstänks. Nystartad verksamhet granskas efter 6 månader. Förskolor och pedagogisk omsorg samt all utförarverksamhet inom socialförvaltningen granskas vart tredje år och uppföljning görs minst en gång under treårsperioden. Förslaget är att grundskolorna inte granskas med fasta intervall eftersom skolinspektionen avser att granska Tyresös kommunala grundskolor var tredje år.

Förslaget innehåller uppföljning av två tidigare temagranskningar om biståndsbeslut samt avfallshantering samt granskning av synpunktshanteringen. I de fall temagranskningar genomförs föreslås även att en uppföljning genomförs inom två år i syfte att följa upp åtgärder och utvecklingsarbetet.

Bilagor
Granskningsplan 2016 Medborgarfokus.pdf

§46 HBT-certifiering under 2016 inom individ och familjeomsorgen - Ordförandeuppdrag

Dnr 2015/KS 0454 52

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören uppdras att tillse att i första hand individ- och familjeomsorgen under våren 2016 påbörjar en HBT-certifiering.

Beskrivning av ärendet
I november 2013 antog Tyresö kommun riktlinjer för arbetet med HBT-frågor. Alliansen vill nu ta nästa steg och föreslår därför att minst en verksamhet genomför en komplett HBT-certifiering med hjälp av extern utbildningsaktör under våren 2016.

I första hand är det Alliansens avsikt att certifieringen ska ske inom individ- och familjeomsorgen och i andra hand för elevhälsan. Se bifogat ordförandeuppdrag.

Bilagor
Ordförandeförslag att påbörja minst en hbt certifiering under 2016.pdf

§47 Motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med SKLs jämställdhetsintegrering

Dnr 2012/KS 0205 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Reservation
Peter Bylund (MP) anmäler en skriftlig reservation för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning. Inte inlämnad i tid till justeringen.

Särskilt yttrande
Eija Räty (S) och Pål Keusch (S) lämnar in ett särskilt yttrande för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämställdhetsintegrering den 10 mars 2012.

Beslutsförslaget är att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen:
- att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s "Program för Hållbar Jämställdhet",
- att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,
- att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,
- att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,
- att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Motionen remitterades till och har behandlats i samtliga nämnder i Tyresö kommun. Kommunledningskontoret har valt att komplettera underlaget inför ytterligare behandling av ärendet.

Kommunledningskontoret föreslår att den första att-satsen avslås med hänvisning till att ansökningstiden för att söka anslag från SKL har gått ut och att den andra att-satsen avslås med hänvisning till den politiska prioriteringen på HBT för åren 2014-2016.

Den tredje att-satsen har besvarats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som föreslår att att-satsen ska anses besvarad med hänvisning till att den verksamhet som nämnderna ansvarar för till stor del regleras av styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Den fjärde att satsen har besvarats av socialnämnden som föreslår att att-satsen bifalls med motiveringen att det är av stor vikt att jämställdhetsperspektivet beaktas vid fördelning av hemtjänstens resurser, vilket det saknas direkt kontroll av idag.

Den femte att-satsen har besvarats av socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden som föreslår att att-satsen anses besvarad med hänvisning till att det finns riktlinjer för ekonomiskt stöd och bidrag inom deras områden och att det inte bedöms förelägga ojämställda förhållanden avseende fördelningen.

Kommunledningskontoret delar nämndernas bedömningar och föreslår att motionens fjärde att-sats bifalls och att motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Ordförandeutlåtande
Som ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald ställer jag mig bakom tjänsteskrivelsen och dess förslag till beslut:

Miljöpartiet lämnade in en motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) jämställdhetsintegrering den 10 mars 2012. Det är beklagligt att det har tagit så lång tid till att få svar från nämnder och beredningar.

Det är en bra motion och motionärerna har bra intentioner, men då ansökningstiden för att söka anslag gått ut, faller den första att-satsen.

Beträffande den andra att-satsen har vi redan gjort politiska prioriteringar som till exempel satsningar på arbete med HBT-frågor, bland annat genom att påbörja certifiering av kommunen i HBTQ-frågor. Under åren 2014-2016 har nämnderna uppdrag utifrån styrdokument på området, så även denna att-sats faller.

Även att-sats tre blir problematisk. Tyresö kommun ansvarar och följer de styrande dokument som regleras till stor del av skollagen, läroplanen och diskrimineringslagen. Styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att även en likabehandlingsplan utformas av varje utbildningsanordnare, så här kan jag inte annat än se att att-satsen ska anses besvarad.

Det är glädjande att vi kan bifalla att-sats fyra och att det kommer att göras en kartläggning av hemtjänstens resurser ur ett jämställdshetsperspektiv.

I att-sats fem framkommer det i svaren från socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden att det finns riktlinjer för ekonomiskt stöd och bidrag och att det inte bedöms föreligga ojämnställda förhållanden avseende fördelningen. Så även här är min bedömning att anse att-satsen besvarad.

I likhet med motionärernas intentioner, anser jag är det viktigt att allt ovanstående efterlevs och att man gör genomlysningar emellanåt och följer upp, så att inget faller mellan stolarna.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar bifall till samtliga att-satser utom till den första då den inte går att bifalla med hänvisning till att ansökningstiden för att söka anslag från SKL har gått ut.
Pål Keusch (S) ställer sig bakom Peter Bylunds (MP) yrkande.

Eija Räty (S) yrkar att kommunen ska genomföra en certifiering inom jämställdhet inom en av kommunens verksamheter.
Peter Bylund (MP) ställer sig bakom Eija Rätys (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på motionens första att-sats och finner att beredningen beslutar att avslå att-satsen.

Ordföranden ställer proposition på motionens andra att-sats och finner att beredningen beslutar att avslå att-satsen.

Ordföranden ställer proposition på motionens tredje att-sats och finner att beredningen beslutar att anse att-satsen besvarad.

Ordföranden ställer proposition på motionens fjärde att-sats och finner att beredningen beslutar att bifalla att-satsen.

Ordföranden ställer proposition på motionens femte att-sats och finner att beredningen beslutar att anse att-satsen besvarad.

Ordföranden ställer proposition på Eija Rätys (S) tilläggsyrkande och finner att beredningen beslutar att avslå yrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Socialnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Svar KFN motion jämställdhetsarbete.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Byggnadsnämnden motionssvar hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete.pdf

§48 Ändrat datum för beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträde i november 2015

Dnr 2015/KS 0467

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträde den 25 november 2015 flyttas till den 24 november 2015 klockan 18:00.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfalds möte den 25 november 2015 är på FNs dag för avskaffande av våld mot kvinnor, som kommunen kommer att uppmärksamma. Därför föreslås att beredningens möte flyttas till den 24 november 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§48_prot_20151029.pdf (163 kb)

§49 Uppmärksammande av FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor 2015

Dnr 2015/KS 0380 52

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationsmaterial inför FNs internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor 2015 bifogas.

Ledamöter från beredningens som önskar vara med och aktivt delta under eftermiddagen ombeds meddela det på mötet.

Bilagor
Kommunikationsmaterial 25 november.pdf

§50 Tyresö kommuns kvalitetsdag 2015

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 19 november 2015 klockan 12:00-16:00 kommer Tyresö kommuns kvalitetsdag att anordnas på Tyresö gymnasium. Syftet med dagen är att sprida framgångsfaktorer och goda exempel i verksamheter som kommunen ansvarar för, i såväl egen som i privat regi.

Se bifogad inbjudan.

Bilagor
Inbjudan Kvalitetsdagen.pdf

§51 Övriga frågor för beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2015/KS 0078 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald diskuterar övriga frågor.

Ulrica Riis-Pedersen (C) rapporterar om två olika seminarier som hon har deltagit på, Bevara, försvara och förstärka demokratin, anordnat av Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik och Alltid online, anordnat av
2014-års Demokratiutredning och Folkbildningsförbundet.

Mats Fält (M) rapporterar om Tyresö Vänortsförenings besök i Tyresö kommuns vänort Savigny-le-Temple i Frankrike och om kommande aktiviteter som Tyresö Vänortsförening kommer att arbeta med.

Beslut/Protokollsutdrag
§51_prot_20151029.pdf (186 kb)