Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2016-01-26

Sammanträde 2016-01-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Återrapportering om broddar och information om den senaste servicemätningen

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 24 november 2015 att medborgare över 80 år ska erbjudas gratis broddar under år 2016-2017, efter initiativ från beredningen för medborgardialog och mångfald. Gratis broddar började delats ut av Servicecenter den 4 januari 2016. Thomas Halvarsson, chef på Servicecenter, kommer till beredningen för medborgardialog och mångfald för att berätta om hur utdelningen av broddar i har gått.

Thomas kommer även att informera om den senaste servicemätningen, Servicemätning via telefon och e-post, som är ingår som en del i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

2 Uppmärksammande av FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor 2015

Dnr 2015/KS 0380 52

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut den 16 januari 2014 om att FNs dag för avskaffande av våld mot kvinnor ska uppmärksammas i Tyresö kommun årligen från och med år 2014. År 2015 uppmärksammades dagen för andra året.

Malin Jonsson, brottsförebyggare, kommer till beredningen för medborgardialog och mångfald för att informera och diskutera arbetet år 2015 med att uppmärksamma FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse FNs internationella dag återrapportering.pdf

3 Rapportering om pågående samarbete med Tyresös vänorter Cesis och Savigny le Temple samt om projektsamverkan med Theewaterskloof

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mette Kjörstad, samordnare för internationella relationer, kommer till beredningen för medborgardialog och mångfald för att berätta om det pågående arbetet med Tyresös vänorter Cesis och Savigny le Temple samt om projektsamverkan med Theewaterskloof.

Bilagor
Information om vänortssamarbeten 2015.pdf

4 Redskap och metoder för medborgardialog

Dnr 2015/KS 0277 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 8 december 2014 fick beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag från kommunstyrelsen att under år 2016 ta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog och ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar.

När beredningen för medborgardialog och mångfald hade ärendet om ett program för medborgardialog uppe på sitt sammanträde den 24 november 2015 beslutade bredningen att tillsätta tvärpolitiska arbetsgrupper för vidare arbete med medborgardialog, i syfte att fullfölja uppdragen från kommunstyrelsen. En grupp som ska arbeta med att ta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog bildades och en grupp som ska arbeta med att ta fram förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar bildades.

Gruppen som ska arbeta med ett dialogverktyg för ungdomar har haft sitt första möte den 13 januari 2015. Minnesanteckningar från mötet bifogas. Gruppen som ska arbeta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog kommer att ha sitt första möte den 25 januari.

På mötet med bredningen ska diskussion föras kring det vidare arbetet och kring slutsatser som har framkommit genom statens demokratiutredning som har haft som syfte att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen.

Demokratiutredningen finns att läsa via följande länk: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/

Bilagor
Minnesanteckningar från möte med arbetsgruppen för ungdomar.pdf

5 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald 2016

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bifogat material går till beredningen för medborgardialog och mångfald för kännedom.

Bifogat material
- Likabehandlingsplan och tillhörande tjänsteskrivelse
Ärendet kommer att beredas via kommunledningsutskottet men går till beredningen för medborgardialog och mångfald för kännedom.

- Brev från Sveriges ungdomsråd och svar på brev
Brevet var inte ställt till beredningen för medborgardialog och mångfald men då medborgardialog ligger inom beredningens område bifogas brevet och svaret för kännedom.

Bilagor
Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019.pdf
Tjänsteskrivelse Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019.pdf
Brev från Sveriges ungdomsråd.pdf
Svar på brev om medborgarförslag.pdf

6 Övriga frågor för beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2015/KS 0078 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald diskuterar övriga frågor.

§1 Återrapportering om broddar och information om den senaste servicemätningen

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 24 november 2015 att medborgare över 80 år ska erbjudas gratis broddar under år 2016-2017, efter initiativ från beredningen för medborgardialog och mångfald. Gratis broddar började delats ut av Servicecenter den 4 januari 2016. Thomas Halvarsson, chef på Servicecenter, kommer till beredningen för medborgardialog och mångfald för att berätta om hur utdelningen av broddar i har gått.

Thomas kommer även att informera om den senaste servicemätningen, Servicemätning via telefon och e-post, som är ingår som en del i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20160126.pdf (185 kb)

§2 Uppmärksammande av FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor 2015

Dnr 2015/KS 0380 52

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut den 16 januari 2014 om att FNs dag för avskaffande av våld mot kvinnor ska uppmärksammas i Tyresö kommun årligen från och med år 2014. År 2015 uppmärksammades dagen för andra året.

Malin Jonsson, brottsförebyggare, kommer till beredningen för medborgardialog och mångfald för att informera och diskutera arbetet år 2015 med att uppmärksamma FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse FNs internationella dag återrapportering.pdf

§3 Rapportering om pågående samarbete med Tyresös vänorter Cesis och Savigny le Temple samt om projektsamverkan med Theewaterskloof.

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mette Kjörstad, samordnare för internationella relationer, kommer till beredningen för medborgardialog och mångfald för att berätta om det pågående arbetet med Tyresös vänorter Cesis och Savigny le Temple samt om projektsamverkan med Theewaterskloof.

Bilagor
Information om vänortssamarbeten 2015.pdf

§4 Redskap och metoder för medborgardialog

Dnr 2015/KS 0277 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 8 december 2015 fick beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag från kommunstyrelsen att under år 2016 ta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog och ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar.

När beredningen för medborgardialog och mångfald hade ärendet om ett program för medborgardialog uppe på sitt sammanträde den 24 november 2015 beslutade bredningen att tillsätta tvärpolitiska arbetsgrupper för vidare arbete med medborgardialog, i syfte att fullfölja uppdragen från kommunstyrelsen. En grupp som ska arbeta med att ta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog bildades och en grupp som ska arbeta med att ta fram förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar bildades.

Gruppen som ska arbeta med ett dialogverktyg för ungdomar har haft sitt första möte den 13 januari 2015, minnesanteckningar från mötet bifogas.
Gruppen som ska arbeta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog kar hart sitt första möte den 25 januari, minnesanteckningar från mötet bifogas.

På mötet med bredningen ska diskussion föras kring det vidare arbetet och kring slutsatser som har framkommit genom statens demokratiutredning som har haft som syfte att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen.

Demokratiutredningen finns att läsa via följande länk: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/

Bilagor
Minnesanteckningar från arbetsgruppen dialogverktyg 2016-01-25.pdf
Minnesanteckningar från möte med arbetsgruppen för ungdomar.pdf

§5 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald 2016

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bifogat material går till beredningen för medborgardialog och mångfald för kännedom.

Bifogat material
- Likabehandlingsplan och tillhörande tjänsteskrivelse. Ärendet kommer att beredas via kommunledningsutskottet men går till beredningen för medborgardialog och mångfald för kännedom.

- Brev från Sveriges ungdomsråd och svar på brev. Brevet var inte ställt till beredningen för medborgardialog och mångfald men då medborgardialog ligger inom beredningens område bifogas brevet och svaret för kännedom.

Bilagor
Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019.pdf
Tjänsteskrivelse Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019.pdf
Brev från Sveriges ungdomsråd.pdf
Svar på brev om medborgarförslag.pdf
Inbjudan-program-Demokratidagen-2016.pdf

§6 Övriga frågor för beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2016/KS 0053 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald diskuterar övriga frågor.

Övriga frågor som diskuteras
- Vardagsrasism och hur beredningen kan arbeta med det framöver
- Tyresö kommuns möjlighet att erbjuda en fristad för förföljda författare och journalister

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20160126.pdf (163 kb)