Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2016-03-22

Sammanträde 2016-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Årsrapport till kommunstyrelsen. Tillsyn och granskning 2015

Dnr 2016/KS 0070 010

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer årligen den granskningsplan som ligger till grund för tillsyn och kvalitetgranskningar. Uppdraget är att beskriva och bedöma kvaliteten med särskilt fokus på att medborgarnas perspektiv beaktas i verksamheterna.

Kvalitetsenheten ska årligen anmäla en samlad redovisning till kommunstyrelsen över vad som granskats under året och redovisa de slutsatser som kan dras av detta arbete. Kvalitetsenhetens rapport för år 2015 bifogas ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse årsrapport 2015.pdf
Kvalitetsenhetens tillsyn och granskning Årsrapport 2015.pdf

2 Beslut från Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av tillsyn av fristående förskolor

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av kommunernas tillsyn av fristående förskolor under hösten 2015 och våren 2016. Syftet med projektet är att granska om kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar för fristående förskolor.

Skolinspektionen har granskat Tyresö kommun och bedömer sammanfattningsvis att kommunen bedriver en systematisk tillsyn samt att det finns riktlinjer och rutiner som beskriver tillsynens utformning.

Informationen går till beredningen för medborgardialog och mångfald för kännedom. Skolinspektionens beslut bifogas ärendet.

Bilagor
Beslut från Skolinspektionen inspektion av fristående skolor.pdf

3 Återrapportering om arbete med dialogverktyg för medborgardialog

Dnr 2016/KS 0112 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 8 december 2015 fick beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag av kommunstyrelsen att under år 2016 ta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog och ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar.

När beredningen för medborgardialog och mångfald hade ärendet om ett program för medborgardialog uppe på sitt sammanträde den 24 november 2015 beslutade bredningen att tillsätta tvärpolitiska arbetsgrupper för vidare arbete med medborgardialog, i syfte att fullfölja uppdragen från kommunstyrelsen. En grupp som ska arbeta med att ta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog bildades och en grupp som ska arbeta med att ta fram förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar bildades.

Handlingarna kommer att kompletteras med minnesanteckningar från båda gruppernas andra möten inför beredningens möte den 22 mars. Gruppen som arbetar med att ta fram ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar har sitt andra möte den 15 mars och gruppen som arbetar med förslag på redskap och metoder för medborgardialog med samtliga medborgare har sitt andra möte den 21 mars.

På mötet med bredningen kommer återrapportering från båda grupperna ske och diskussion föras kring det fortsatta arbetet.

Bilagor
Minnesanteckningar från möte med arbetsgruppen för ungdomar 2016-01-13.pdf
Minnesanteckningar dialogverktyg 2016-01-25.pdf

4 Svar på motion om skönhetsråd *

Dnr 2015/KS 0472 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald. Motionen har behandlats i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och fritidsnämnden som båda föreslår att motionen avslås.

Ordföranden för beredningen för medborgardialog och mångfald Ulrica Riis Pedersen har besvarat motionen i ordförandeutlåtandet nedan. Beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås skicka vidare som förslag till kommunstyrelsen att motionen avslås.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.

Skönhetsrådet skulle ha följande uppgifter:
- Att bevaka de estetiska värdena i den fysiska miljön och komma med förslag till förbättringar av denna.
- Att vara rådgivande organ åt kommunens nämnder i frågor som rör offentliga konstverk, konstnärliga eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
- Att verka för att bevaka den kulturhistoriska särarten.
- Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll och verksamhet.

Bedömning
Jag har tagit del av både stadsbyggnadsförvaltningens och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelser och ställer mig bakom förslag till beslut att avslå motionen.

Jag delar bedömningen att ett skönhetsråd inte är nödvändigt eftersom frågorna på ett tillfredsställande sätt bevakas i den befintliga organisationen.

Bilagor
Motion om skönhetsråd.pdf
Tjänsteskrivelse motion om skönhetsråd.pdf
ProtokollsutdragMSU§12.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-02-22 § 5.pdf

5 Svar på motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism *

Dnr 2015/KS 0530 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado lämnade in en motion från Vänsterpartiet den 26 november 2015. Motionären föreslår att Tyresö kommun ska upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att samtliga förvaltningschefer och förtroendevalda ska erbjudas utbildning med utgångspunkt i handlingsplanen.

Motionen remitterades till Tyresö kommuns brottsförebyggare för besvarande. Brottsförebyggaren svarar i bifogad tjänsteskrivelse att arbete påbörjades under år 2015 med att ta fram en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att kommunfullmäktige kommer att ta ställning till planen under hösten år 2016. Motionen föreslås anses besvarad.

Bilagor
Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Svar Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf

§7 Förändring av föredragslistan

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Ärende 4 Svar på motion om skönhetsråd och ärende 5 Svar på motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism flyttas upp i föredragningslistan och behandlas före ärende 3 Återrapportering om arbete med dialogverktyg för medborgardialog.
2. En punkt för övriga frågor läggs till sist i föredragningslistan.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis Pedersen (C) föreslår att:
1. Ärende 4 Svar på motion om skönhetsråd och ärende 5 Svar på motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism flyttas upp i föredragningslistan och behandlas före ärende 3 Återrapportering om arbete med dialogverktyg för medborgardialog.
2. En punkt för övriga frågor läggs till sist i föredragningslistan efter ärendet Återrapportering om arbete med dialogverktyg för medborgardialog.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20160322.pdf (175 kb)

§8 Årsrapport till kommunstyrelsen. Tillsyn och granskning 2015

Dnr 2016/KS 0070 010

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer årligen den granskningsplan som ligger till grund för tillsyn och kvalitetgranskningar. Uppdraget är att beskriva och bedöma kvaliteten med särskilt fokus på att medborgarnas perspektiv beaktas i verksamheterna.

Kvalitetsenheten ska årligen anmäla en samlad redovisning till kommunstyrelsen över vad som granskats under året och redovisa de slutsatser som kan dras av detta arbete. Kvalitetsenhetens rapport för år 2015 bifogas ärendet.

Bilagor
Kvalitetsenhetens tillsyn och granskning Årsrapport 2015.pdf
Tjänsteskrivelse Årsrapport.pdf

§9 Beslut från Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av tillsyn av fristående förskolor

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av kommunernas tillsyn av fristående förskolor under hösten 2015 och våren 2016. Syftet med projektet är att granska om kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar för fristående förskolor.

Skolinspektionen har granskat Tyresö kommun och bedömer sammanfattningsvis att kommunen bedriver en systematisk tillsyn samt att det finns riktlinjer och rutiner som beskriver tillsynens utformning.

Informationen går till beredningen för medborgardialog och mångfald för kännedom. Skolinspektionens beslut bifogas ärendet.

Bilagor
Beslut från Skolinspektionen inspektion av fristående skolor.pdf

§10 Svar på motion om skönhetsråd

Dnr 2015/KS 0472 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandens förslag om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald. Motionen har behandlats i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och fritidsnämnden som båda föreslår att motionen avslås.

Ordföranden för beredningen för medborgardialog och mångfald Ulrica Riis Pedersen har besvarat motionen i ordförandeutlåtandet nedan. Beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås skicka vidare som förslag till kommunstyrelsen att motionen avslås.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att ett skönhetsråd införs i Tyresö kommun. Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är, enligt motionen, något som riskerar att skada Tyresös unika utformning, utstrålning och miljö.


Skönhetsrådet skulle ha följande uppgifter:
- Att bevaka de estetiska värdena i den fysiska miljön och komma med förslag till förbättringar av denna.
- Att vara rådgivande organ åt kommunens nämnder i frågor som rör offentliga konstverk, konstnärliga eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
- Att verka för att bevaka den kulturhistoriska särarten.
- Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll och verksamhet.

Bedömning
Jag har tagit del av både stadsbyggnadsförvaltningens och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelser och ställer mig bakom förslag till beslut att avslå motionen.

Jag delar bedömningen att ett skönhetsråd inte är nödvändigt eftersom frågorna på ett tillfredsställande sätt bevakas i den befintliga organisationen.

Yrkande
Peter Bylund (MP) och Pål Keusch (S) yrkar bifall till ordförandens och förvaltningens förslag till beslut, att avslå motionen.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-02-22 § 5.pdf
Motion om skönhetsråd.pdf
Tjänsteskrivelse motion om skönhetsråd.pdf
ProtokollsutdragMSU§12.pdf

§11 Svar på motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Dnr 2015/KS 0530 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Beredningen för medborgardialog och mångfald ska få en återrapportering när arbetet är med den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism är klar.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado lämnade in en motion från Vänsterpartiet den 26 november 2015. Motionären föreslår att Tyresö kommun ska upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att samtliga förvaltningschefer och förtroendevalda ska erbjudas utbildning med utgångspunkt i handlingsplanen.

Motionen remitterades till Tyresö kommuns brottsförebyggare för besvarande. Brottsförebyggaren svarar i bifogad tjänsteskrivelse att arbete påbörjades under år 2015 med att ta fram en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att kommunfullmäktige kommer att ta ställning till planen under hösten år 2016. Motionen föreslås anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis Pedersen (C) föreslår att beredningen för medborgardialog och mångfald ska få en återrapportering när arbetet är med den lokala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism är klar.

Bilagor
Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Svar Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf

§12 Återrapportering om arbete med verktyg för medborgardialog

Dnr 2016/KS 0112 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 8 december 2015 fick beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag av kommunstyrelsen att under år 2016 ta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog och ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar.

När beredningen för medborgardialog och mångfald hade ärendet om ett program för medborgardialog uppe på sitt sammanträde den 24 november 2015 beslutade bredningen att tillsätta tvärpolitiska arbetsgrupper för vidare arbete med medborgardialog, i syfte att fullfölja uppdragen från kommunstyrelsen. En grupp som ska arbeta med att ta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog bildades och en grupp som ska arbeta med att ta fram förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar bildades. Båda grupperna har haft två möten. Minnesanteckningar från mötena bifogas ärendet (bilagor).

På mötet med bredningen sker återrapportering från båda grupperna och diskussion förs kring det fortsatta arbetet.

Bilagor
Minnesanteckningar från möte med arbetsgruppen för ungdomar 2016-01-13.pdf
Minnesanteckningar dialogverktyg 2016-01-25.pdf
Minnesanteckningar från möte den 15 mars 2016 med arbetsgruppen för dialog med ungdomar.pdf
Minnesanteckningar arbetsgruppen för dialogverktyg 2016-03-21.pdf

§13 Övriga frågor

Dnr 2016/KS 0053 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald diskuterar övriga frågor.

Frågor som diskuteras på sammanträdet
Catarina Stavenberg, seniorkonsult, informerar om hur informationsarbetet går med att informera om planerade boenden. Beredningen önskar även fortsättningsvis vara informerad om hur informationsarbetet går.

Ulrica Riis Pedersen (C) informerar om en enkät som Tyresö kommun har skickat ut till kommuninvånare för att få en indikation på hur otryggheten ter sig i Tyresö. Beredningen önskar få en rapportering från brottsförebyggaren efter att arbetet med enkäten är klart.

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20160322.pdf (164 kb)