Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2016-09-20

Sammanträde 2016-09-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Svar på motion om att låna en svensk *

Dnr 2015/KS 0526 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Rickard Ljung, Marie Åkesdotter och Peter Bylund lämnade för Miljöpartiet de gröna in en motion till kommunfullmäktige i november 2015 med förslag om att "låna en svensk". Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsnämnden tar initiativ att starta projektet "Låna en svensk, och att kommunstyrelsen bidrar med den eventuella kostnaden.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald för yttrande.

Ordförandeutlåtande
Miljöparitet förslår att Kultur- och fritidsnämnden tar initiativ att starta projektet "Låna en svensk" och att kommunstyrelsen bidrar med den eventuella kostnaden. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och till Beredningen för medborgardialog och mångfald.

Miljöpartiets vilja i motion är i grunden bra samtidigt som den ställer en viktig och intressant fråga mellan raderna. Hur kan vi arbeta mera med integration i Tyresö, utöver det som kommunen redan gör?

Min bedömning är att vi kan hjälpa till och stödja/uppmuntra ideella föreningar och civilsamhället mer än vad vi gör idag och det är i detta sammanhang motionen hör hemma. Om representanter med ursprung ifrån lokal- och civilsamhället är huvudman för den här sortens idéer och tjänster, då kan jag/vi ta en positiv inställning till att hjälpa till med att bidra både med finansiering och lokal. Jag ställer mig bakom det uppdrag som kommunstyrelsens ordförande lämnat till kommundirektören om att organisera en frivilligsamordnare. Frågan utreds av chefen för Medborgarfokus, Britt-Marie Lundberg-Björk och kontakter tas bland annat med frivilligcentralen som drivs av föreningen Väntjänsten.
Utvecklingsförvaltningen har utrett möjligheten att införa tjänsten och har funnit att den är förknippad med en stor administrativ kostnad och omfattar olika säkerhets- och ansvarsfrågor att ta hänsyn till. Kultur- och fritidsnämnden förordar att en ideell organisation, eller flera tillsammans, vore en mycket bättre huvudman för den här typen av "matchningstjänst" och föreslår att motionen avslås.
Mot bakgrund av detta föreslår jag att motionen avslås.

Bilagor
Motion om att låna en svensk.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160523 § 43 - Svar på motion från MP - Låna en svensk.pdf

2 Reflektioner från föreläsning om modern islamofobi

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Beredningen ges tillfälle att reflektera efter föreläsningen om modern islamofobi, och diskutera fortsatt planering av föreläsningar.

§25 Svar på motion om att låna en svensk

Dnr 2015/KS 0526 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Ärendet bordläggs

Beskrivning av ärendet
Rickard Ljung, Marie Åkesdotter och Peter Bylund lämnade för Miljöpartiet de gröna in en motion till kommunfullmäktige i november 2015 med förslag om att "låna en svensk". Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsnämnden tar initiativ att starta projektet "Låna en svensk, och att kommunstyrelsen bidrar med den eventuella kostnaden.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald för yttrande.

Ordförandeutlåtande
Miljöparitet förslår att Kultur- och fritidsnämnden tar initiativ att starta projektet "Låna en svensk" och att kommunstyrelsen bidrar med den eventuella kostnaden. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och till Beredningen för medborgardialog och mångfald.

Miljöpartiets vilja i motion är i grunden bra samtidigt som den ställer en viktig och intressant fråga mellan raderna. Hur kan vi arbeta mera med integration i Tyresö, utöver det som kommunen redan gör?

Min bedömning är att vi kan hjälpa till och stödja/uppmuntra ideella föreningar och civilsamhället mer än vad vi gör idag och det är i detta sammanhang motionen hör hemma. Om representanter med ursprung ifrån lokal- och civilsamhället är huvudman för den här sortens idéer och tjänster, då kan jag/vi ta en positiv inställning till att hjälpa till med att bidra både med finansiering och lokal. Jag ställer mig bakom det uppdrag som kommunstyrelsens ordförande lämnat till kommundirektören om att organisera en frivilligsamordnare. Frågan utreds av chefen för Medborgarfokus, Britt-Marie Lundberg-Björk och kontakter tas bland annat med frivilligcentralen som drivs av föreningen Väntjänsten.
Utvecklingsförvaltningen har utrett möjligheten att införa tjänsten och har funnit att den är förknippad med en stor administrativ kostnad och omfattar olika säkerhets- och ansvarsfrågor att ta hänsyn till. Kultur- och fritidsnämnden förordar att en ideell organisation, eller flera tillsammans, vore en mycket bättre huvudman för den här typen av "matchningstjänst" och föreslår att motionen avslås.

Mot bakgrund av detta föreslår jag att motionen avslås.

Bilagor
Motion om att låna en svensk.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160523 § 43 - Svar på motion från MP - Låna en svensk.pdf

§26 Reflektioner från föreläsning om modern islamofobi

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Beredningen reflekterade efter föreläsningen om modern islamofobi, och diskuterade fortsatt planering av föreläsningar. Beredningen återkommer till frågan om tema på kommande föreläsningar.

Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20160920.pdf (147 kb)

§27 Övriga frågor

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Beredningens ordförande informerar om att en strategidag för beredningen är planerad till torsdagen den 10 november kl. 9-16 på Tyresö slott. Inbjudan med program kommer att sändas ut till beredningen inom kort.
 
Det planerade sammanträdet med arbetsgruppen för ungas dialog den 3 oktober ställs in eftersom resultatet av enkäten till ungdomar om dialogformer inte kommer att vara sammanställt tills dess. Resultatet av enkäten ska utgöra underlag till arbetsgruppens förslag på dialogformer.

Beslut/Protokollsutdrag
§27_prot_20160920.pdf (147 kb)