Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2016-10-18

Sammanträde 2016-10-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism *

Dnr 2016/KS 0321 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen behandlar bland annat inriktningen på det förebyggande arbetet, samverkan och samordning, utbildning och stöd vid förekomst av våldsbejakande extremism.
Utifrån handlingsplanen kommer rutiner och åtgärdsplaner tas fram för det praktiska arbetet inom kommunens verksamheter, och samverkan med andra aktörer.

Handlingsplanen har remitterats till brottsförebyggande rådet, och kommer att beredas av kommunledningsutskottet inför kommunstyrelsen eftersom säkerhetsfrågor hanteras av utskottet.

Ordförandeutlåtande
Det är mycket angeläget att kommunen arbetar aktivt för att motverka och hantera förekomst av våldsbejakande extremism. Den handlingsplan som har utarbetats kring dessa frågor blir en viktig utgångspunkt i kommunens arbete. Presidiet för beredningen för medborgardialog och mångfald har tagit del av planen under beredningen av ärendet. Vi har framfört synpunkter på att planen förutom de förebyggande åtgärderna även bör omfatta insatser som kommunen behöver göra vid oro och upptäckt att personer är involverade i våldsbejakande extremism. Detta har beaktats i förslaget till handlingsplan som kommunfullmäktige har att behandla. Handlingsplanen är övergripande till sin karaktär, och kommer att följas av konkreta åtgärdsplaner som verksamheterna har att arbeta efter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Tyresö kommun.docx.pdf

2 Uppmärksammande av FNs internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor 2016

Dnr 2016/KS 0322

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut den 16 januari 2014 om att FNs dag för avskaffande av våld mot kvinnor ska uppmärksammas i Tyresö kommun årligen från och med år 2014. År 2016 uppmärksammades dagen för tredje året.

Malin Jonsson från säkerhetsenheten kommer till beredningen för medborgardialog och mångfald för att informera om planeringen inför uppmärksammandet av FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november.

3 Implementering av Tyresöinitiativet (e-petitioner)

Dnr 2016/KS 0150 009

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen:

1. Alla som bor, verkar eller studerar i Tyresö har möjlighet att komma med förslag och stödja förslag via Tyresöinitiativet.
2. Förslag via Tyresöinitiativet ska vara öppna att stödja via Tyresö kommuns webbplats i 90 dagar.
3. En nämnd ska behandla ett förslag nämnden har fått tilldelat till sig från Tyresöinitiativet inom tre månader och svaret från nämnden ska beskriva nämndens ställningstagande. En redovisning av utvecklingsmöjligheter för Tyresöinitiativet ska presenteras i beredningen för medborgardialog och mångfald senast i slutet av år 2017 i syfte att utveckla systemet.
Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- 50 privatpersoner ska stödja ett förslag via Tyresöinitiativet för att det ska gå vidare som ett beslutsärende till aktuell nämnd.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i december 2015 att kommunen skulle införa ett löpande dialogverktyg, kallat Tyresöinativet. Via Tyresöinitiativet kan de som bor, verkar eller studerar i Tyresö med initiativ till utveckling av kommunen genom att registrera egna förslag online. Det finns också möjlighet att stödja andras förslag och på så sätt visa kommunens politiker och tjänstemän att många tycker likadant i en särskild fråga. I bilaga redovisas förslag på utformning av Tyresöiniativet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Implementering av Tyresöiniativet.pdf
Bilaga 1 Tyresöiniativet .pdf

4 Svar på motion om att låna en svensk *

Dnr 2015/KS 0526 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Rickard Ljung, Marie Åkesdotter och Peter Bylund lämnade för Miljöpartiet de gröna in en motion till kommunfullmäktige i november 2015 med förslag om att "låna en svensk". Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsnämnden tar initiativ att starta projektet "Låna en svensk, och att kommunstyrelsen bidrar med den eventuella kostnaden.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald för yttrande.

Ordförandeutlåtande
Miljöparitet förslår att Kultur- och fritidsnämnden tar initiativ att starta projektet "Låna en svensk" och att kommunstyrelsen bidrar med den eventuella kostnaden. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och till Beredningen för medborgardialog och mångfald.

Miljöpartiets vilja i motion är i grunden bra samtidigt som den ställer en viktig och intressant fråga mellan raderna. Hur kan vi arbeta mera med integration i Tyresö, utöver det som kommunen redan gör? Min bedömning är att vi kan hjälpa till och stödja/uppmuntra ideella föreningar och civilsamhället mer än vad vi gör idag och det är i detta sammanhang motionen hör hemma. Om representanter med ursprung ifrån lokal- och civilsamhället är huvudman för den här sortens idéer och tjänster, då kan jag/vi ta en positiv inställning till att hjälpa till med att bidra både med finansiering och lokal. Jag ställer mig bakom det uppdrag som kommunstyrelsens ordförande lämnat till kommundirektören om att organisera en frivilligsamordnare. Frågan utreds av chefen för Medborgarfokus, Britt-Marie Lundberg-Björk och kontakter tas bland annat med frivilligcentralen som drivs av föreningen Väntjänsten.

Utvecklingsförvaltningen har utrett möjligheten att införa tjänsten och har funnit att den är förknippad med en stor administrativ kostnad och omfattar olika säkerhets- och ansvarsfrågor att ta hänsyn till. Kultur- och fritidsnämnden förordar att en ideell organisation, eller flera tillsammans, vore en mycket bättre huvudman för den här typen av "matchningstjänst" och föreslår att motionen avslås.
Mot bakgrund av detta föreslår jag att motionen avslås.

Bilagor
Motion om att låna en svensk.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160523 § 43 - Svar på motion från MP - Låna en svensk.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-09-20 §25.pdf

5 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På beredningens sammanträde informeras om följande:
1. Rapport från konferensen "Fler unga i politiken"
2. Program för strategidag den 10 november

Bilagor
Inbjudan BMM 2016-11-10.pdf

§28 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Dnr 2016/KS 0321 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras

Särskilt yttrande
Peter Bylund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen behandlar bland annat inriktningen på det förebyggande arbetet, samverkan och samordning, utbildning och stöd vid förekomst av våldsbejakande extremism.
Utifrån handlingsplanen kommer rutiner och åtgärdsplaner tas fram för det praktiska arbetet inom kommunens verksamheter, och samverkan med andra aktörer.

Handlingsplanen har remitterats till brottsförebyggande rådet, och kommer att beredas av kommunledningsutskottet inför kommunstyrelsen eftersom säkerhetsfrågor hanteras av utskottet.

Ordförandeutlåtande
Det är mycket angeläget att kommunen arbetar aktivt för att motverka och hantera förekomst av våldsbejakande extremism. Den handlingsplan som har utarbetats kring dessa frågor blir en viktig utgångspunkt i kommunens arbete. Presidiet för beredningen för medborgardialog och mångfald har tagit del av planen under beredningen av ärendet. Vi har framfört synpunkter på att planen förutom de förebyggande åtgärderna även bör omfatta insatser som kommunen behöver göra vid oro och upptäckt att personer är involverade i våldsbejakande extremism. Detta har beaktats i förslaget till handlingsplan som kommunfullmäktige har att behandla. Handlingsplanen är övergripande till sin karaktär, och kommer att följas av konkreta åtgärdsplaner som verksamheterna har att arbeta efter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Tyresö kommun.docx.pdf 

§29 Uppmärksammande av FNs internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor 2016

Dnr 2016/KS 0322

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut den 16 januari 2014 om att FNs dag för avskaffande av våld mot kvinnor ska uppmärksammas i Tyresö kommun årligen. År 2016 uppmärksammades dagen för tredje året.

Malin Jonsson från säkerhetsenheten informerar om planeringen inför  uppmärksammandet av  FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november.

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20161018.pdf (111 kb)

§30 Implementering av Tyresöinitiativet (e-petitioner)

Dnr 2016/KS 0150 009

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen:
1. Alla över 16 år som bor, verkar eller studerar i Tyresö har möjlighet att komma med förslag och stödja förslag via Tyresöinitiativet.
2. Förslag via Tyresöinitiativet ska vara öppna att stödja via Tyresö kommuns webbplats i 90 dagar.
3. En nämnd ska behandla ett förslag nämnden har fått tilldelat till sig från Tyresöinitiativet inom tre månader och svaret från nämnden ska beskriva nämndens ställningstagande. En redovisning av utvecklingsmöjligheter för Tyresöinitiativet ska presenteras i beredningen för medborgardialog och mångfald senast i slutet av år 2017 i syfte att utveckla systemet.

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- 50 privatpersoner ska stödja ett förslag via Tyresöinitiativet för att det ska gå vidare som ett beslutsärende till aktuell nämnd.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i december 2015 att kommunen skulle införa ett löpande dialogverktyg, kallat Tyresöinativet.
Via Tyresöinitiativet kan de som bor, verkar eller studerar i Tyresö med initiativ till utveckling av kommunen genom att registrera egna förslag online. Det finns också möjlighet att stödja andras förslag och på så sätt visa kommunens politiker och tjänstemän att många tycker likadant i en särskild fråga.
I bilaga redovisas förslag på utformning av Tyresöiniativet.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att beredningen för medborgardialog och mångfald beslutar att om 50 privatpersoner stödjer ett förslag via Tyresöinitiativet går det vidare som ett beslutsärende till aktuell nämnd, samt att beredningen föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslagen i tjänsteskrivelsen med följande ändring i beslutspunkt 1: Alla över 16 år som bor, verkar eller studerar i Tyresö har möjlighet att komma med förslag och stödja förslag via Tyresöinitiativet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Implementering av Tyresöiniativet.pdf
Bilaga 1 Tyresöiniativet .pdf

§31 Svar på motion om att låna en svensk

Dnr 2015/KS 0526 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C), Mats Fält (M) och Martin Skjöldebrand (L) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till ordförandeutlåtandet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade, om hon hade haft rösträtt, yrkat bifall till motionens förslag.

Beskrivning av ärendet
Rickard Ljung, Marie Åkesdotter och Peter Bylund lämnade för Miljöpartiet de gröna in en motion till kommunfullmäktige i november 2015 med förslag om att "låna en svensk". Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsnämnden tar initiativ att starta projektet "Låna en svensk, och att kommunstyrelsen bidrar med den eventuella kostnaden.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald för yttrande.

Ordförandeutlåtande
Miljöparitet förslår att Kultur- och fritidsnämnden tar initiativ att starta projektet "Låna en svensk" och att kommunstyrelsen bidrar med den eventuella kostnaden. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och till Beredningen för medborgardialog och mångfald.

Miljöpartiets vilja i motion är i grunden bra samtidigt som den ställer en viktig och intressant fråga mellan raderna. Hur kan vi arbeta mera med integration i Tyresö, utöver det som kommunen redan gör?

Min bedömning är att vi kan hjälpa till och stödja/uppmuntra ideella föreningar och civilsamhället mer än vad vi gör idag och det är i detta sammanhang motionen hör hemma. Om representanter med ursprung ifrån lokal- och civilsamhället är huvudman för den här sortens idéer och tjänster, då kan jag/vi ta en positiv inställning till att hjälpa till med att bidra både med finansiering och lokal. Jag ställer mig bakom det uppdrag som kommunstyrelsens ordförande lämnat till kommundirektören om att organisera en frivilligsamordnare. Frågan utreds av chefen för Medborgarfokus, Britt-Marie Lundberg-Björk och kontakter tas bland annat med frivilligcentralen som drivs av föreningen Väntjänsten.
Utvecklingsförvaltningen har utrett möjligheten att införa tjänsten och har funnit att den är förknippad med en stor administrativ kostnad och omfattar olika säkerhets- och ansvarsfrågor att ta hänsyn till. Kultur- och fritidsnämnden förordar att en ideell organisation, eller flera tillsammans, vore en mycket bättre huvudman för den här typen av "matchningstjänst" och föreslår att motionen avslås.

Mot bakgrund av detta föreslår jag att motionen avslås.

Yrkande
Peter Bylund (MP) och Pål Keusch (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra. Beredningen för medborgardialog och mångfald beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Bilagor
Motion om att låna en svensk.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160523 § 43 - Svar på motion från MP - Låna en svensk.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-09-20 §25.pdf

§32 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På beredningens sammanträde informeras om följande:
1. Rapport från konferensen "Fler unga i politiken"
2. Program för strategidag den 10 november
3. Mats Fält (M) informerar om vänortsföreningens utbyte med vänorten Savigny-le-Temple.

Bilagor
Inbjudan BMM 2016-11-10.pdf