Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2016-11-22

Sammanträde 2016-11-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Granskningsplan 2017 -medborgarfokus

Dnr 2016/KS 0320 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Granskningsplan år 2017 för medborgarfokus fastställs

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten genomför fristående granskningar av verksamheter enligt en plan som årligen fastställs av kommunstyrelsen.

I de fall temagranskningar genomförs föreslås att en uppföljningsgranskning genomförs inom två år i syfte att följa upp åtgärder och utvecklingsarbetet. I bilaga föreslås vilka verksamheter som ska granskas och vilka temagranskningar som ska genomföras.

Bilagor
Granskningsplan 2017- förslag (2).docx

2 Sammanträdesdatum 2017 för Beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2016/KS 0348 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Sammanträdesdatum 2017 för Beredningen för medborgardialog och mångfald godkänns

Beskrivning av ärendet
Mötesdatum har föreslagit för Beredningen för medborgardialog och mångfald 2017. Hänsyn är tagen till att ärenden ska hinna beredas till kommunstyrelsen, till styrprocessen och till övriga nämnders sammanträden.

Bilagor
Sammanträdesdatum 2017 BMM.pdf

3 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På beredningens sammanträde informeras om följande:
1. Studiebesök från Ukraina

§33 Granskningsplan 2017 -medborgarfokus

Dnr 2016/KS 0320 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Granskningsplan år 2017 för medborgarfokus fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten genomför fristående granskningar av verksamheter enligt en plan som årligen fastställs av kommunstyrelsen.
 
I de fall temagranskningar genomförs föreslås att en uppföljningsgranskning genomförs inom två år i syfte att följa upp åtgärder och utvecklingsarbetet. I bilaga föreslås vilka verksamheter som ska granskas och vilka temagranskningar som ska genomföras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsplan 2017 medborgarfokus.pdf

§34 Sammanträdesdatum 2017 för beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2016/KS 0348 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Sammanträdesdatum 2017 för beredningen för medborgardialog och mångfald godkänns med ändringen att 14 februari ändras till torsdagen den 16 februari.
2. Beredningen för medborgardialog och mångfald har strategidag den 16 februari.

Beskrivning av ärendet
Mötesdatum har föreslagits för beredningen för medborgardialog och mångfald 2017. Hänsyn är tagen till att ärenden ska hinna beredas till kommunstyrelsen, till styrprocessen och till övriga nämnders sammanträden.

Ordförandeförslag
Ordförande Ulrica Riis-Pedersen(C) föreslår att sammanträdesdatumet den 14 februari ändras till torsdagen den 16 februari samt att övriga datum antas enligt förslag. Vidare föreslår ordföranden att beredningen har strategidag den 16 februari.

Beslutsgång'carin.hultgren@se.pwc.com'
Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller ordförandeförslaget och finner att förslaget bifalls.

Bilagor
Sammanträdesdatum 2017 BMM.pdf

§35 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På beredningens sammanträde informeras om följande:

En kort information gavs om studiebesöket från Ukraina.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om implementeringen av Tyresöinitiativet enligt beredningens förslag med tillägget att chefen för medborgarfokus ges delegation att besluta om ett förslag inte godkänns för publicering på kommunens webbplats.

Beredningen informerades även om kommunens deltagande i Orange day - internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor den 25 november.

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20161122.pdf (164 kb)

§36 Övriga frågor

Dnr 2016/KS 0364 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ulla Hoffman (V) inbjuder till diskussion om inställda möten, demokrati och innebörden av ett förtroendeuppdrag. Frågan diskuteras under mötet.

Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20161122.pdf (162 kb)