Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2017-03-14

Sammanträde 2017-03-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Återrapportering av uppdrag om förslag till internationellt partnerskap

Dnr 2017/KS 0105 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Beredningen tar ställning till en potentiell samarbetspartner, som man sedan lämnar som förslag till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i februari 2015 beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag att utreda om det finns andra projekt och samarbetspartners att inleda internationella samarbeten med inom beredningens ansvarsområden. Under 2016 ansökte Tyresö kommun om medel för två partnerskapsprojekt samt en styrgrupp inom ICLDs (internationellt centrum för lokal demokrati) regi. Ansökningarna avslogs i april med uppmaning att söka igen. Mycket arbete lades ner från verksamheterna och koordinatorn men ansökningarna avslogs även en andra gång i slutet av december 2016.

Fem förslag på potentiella nya partnerskapsländer togs fram under januari 2017 och redovisades under beredningens för medborgardialog och mångfalds Strategidag den 16 februari. Ordförande Ulrica Riis-Pedersen har inför detta sammanträde rekommenderat att beredningen ska fortsätta titta på för- och nackdelar med Ukraina och Zambia som potentiella samarbetspartners. Något av dessa två länder kommer sedan utgöra beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen.

Bilagor
Två alternativ Ukraina och Zambia (2).pdf

2 Information om Tyresö kommuns kvalitetsledningsmodell för verksamhetsutveckling

Dnr 2017/KS 0106 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Systematiskt kvalitetsarbete ska ge stöd till verksamheternas chefer och medarbetare i verksamhetsutvecklingen och leda till förbättring och förnyelse i servicen till medborgarna. Processen bygger på det väl beprövade kvalitetshjulet med faserna planera, genomföra, följa upp och analysera samt åtgärda.
Kvalitetsenheten har i uppdrag att ge stöd och skapa struktur i kvalitetsarbetet. Catrin Ullbrand, chef för kvalitetsenheten, kommer till beredningen för att informera om den gemensamma modell för kvalitetsledning som tagits fram.

Bilagor
Kvalitetsledningsmodell för verksamhetsutveckling.pdf

3 Förslag på åtgärder för att stärka valdeltagandet - eventuell skrivelse till valnämnden

Dnr 2017/KS 0107 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- En skrivelse överlämnas till valnämnden där beredningen framför önskemål om att förtidsröstningslokaler, till exempel valbuss, anordnas i röstsvaga distrikt.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald har diskuterat olika sätt att via förtidsröstningen nå olika grupper och underlätta röstandet. Bedömningen är att ökade satsningar på förstidsröstningslokaler med fördel kan övervägas i områden där valdeltagandet är lågt.

Frågan om vallokaler och tillgänglighet faller under valnämndens ansvarsområde. Därav föreslås i bifogat ordförandeförslag att en skrivelse överlämnas till valnämnden med en begäran att nämnden överväger beredningens förslag om att förtidsröstningslokaler, till exempel en valbuss eller liknande, planeras i röstsvaga distrikt.

Bilagor
Ordförandeförslag ang skrivelse till valnämnden från BMM.pdf

4 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En kort muntlig lägesrapport ges avseende de förslag som inkommit till Tyresöinitiativet.

Bilagor
Rapport inkomna förslag till Tyresöinitiativet tom 6 mars uppdaterad.pdf

5 Övriga frågor

Dnr 2017/KS 0037 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Beredningen diskuterar formerna för det "öppna möte" som planeras inför kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj.

Beskrivning av ärendet
Ett "öppet möte" där beredningen för medborgardialog och mångfald står för värdskapet planeras inför kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj. Datumet bör reserveras av samtliga med möjlighet att delta och upplägget för mötet måste diskuteras.

§13 Återrapportering av uppdrag om förslag till internationellt partnerskap

Dnr 2017/KS 0105 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Ärendet återremitteras till förvaltningen för att kompletteras med exempel på erfarenheter av andra kommuners/organisationers eventuella samarbeten med Zambia respektive Ukraina samt allmän information om förvaltningen inom respektive land.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i februari 2015 beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag att utreda om det finns andra projekt och samarbetspartners att inleda internationella samarbeten med inom beredningens ansvarsområden. Under 2016 ansökte Tyresö kommun om medel för två partnerskapsprojekt samt en styrgrupp inom ICLDs (internationellt centrum för lokal demokrati) regi. Ansökningarna avslogs i april med uppmaning att söka igen. Mycket arbete lades ner från verksamheterna och koordinatorn men ansökningarna avslogs även en andra gång i slutet av december 2016.
 
Fem förslag på potentiella nya partnerskapsländer togs fram under januari 2017 och redovisades under beredningens för medborgardialog och mångfalds strategidag den 16 februari. Ordförande Ulrica Riis-Pedersen har inför detta sammanträde rekommenderat att beredningen ska fortsätta titta på för- och nackdelar med Ukraina och Zambia som potentiella samarbetspartners. Något av dessa två länder kommer sedan utgöra beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen.

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20170314.pdf (161 kb)

§14 Information om Tyresö kommuns kvalitetsledningsmodell för verksamhetsutveckling

Dnr 2017/KS 0106 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Systematiskt kvalitetsarbete ska ge stöd till verksamheternas chefer och medarbetare i verksamhetsutvecklingen och leda till förbättring och förnyelse i servicen till medborgarna. Processen bygger på det väl beprövade kvalitetshjulet med faserna planera, genomföra, följa upp och analysera samt åtgärda.
 
Kvalitetsenheten har i uppdrag att ge stöd och skapa struktur i kvalitetsarbetet. Catrin Ullbrand, chef för kvalitetsenheten, kommer till beredningen för att informera om den gemensamma modell för kvalitetsledning som tagits fram.

Bilagor
Kvalitetsledningsmodell för verksamhetsutveckling.pdf

§15 Förslag på åtgärder för att stärka valdeltagandet - eventuell skrivelse till valnämnden

Dnr 2017/KS 0107 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Ordförandens förslag till skrivelse överlämnas till valnämnden. I skrivelsen framför beredningen önskemål om att förtidsröstningslokaler, till exempel valbuss, anordnas i röstsvaga distrikt.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald har diskuterat olika sätt att via förtidsröstningen nå olika grupper och underlätta röstandet. Bedömningen är att ökade satsningar på förstidsröstningslokaler med fördel kan övervägas i områden där valdeltagandet är lågt.

Frågan om vallokaler och tillgänglighet faller under valnämndens ansvarsområde. Därav föreslås i bifogat ordförandeförslag att en skrivelse överlämnas till valnämnden med en begäran att nämnden överväger beredningens förslag om att förtidsröstningslokaler, till exempel en valbuss eller liknande, planeras i röstsvaga distrikt.

Bilagor
Ordförandeförslag ang skrivelse till valnämnden från BMM.pdf

§16 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En kort muntlig lägesrapport ges avseende de förslag som inkommit till Tyresöinitiativet.

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20170314.pdf (160 kb)

§17 Övriga frågor

Dnr 2017/KS 0037 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Beredningen ger förvaltningen i uppdrag att förbereda ett öppet möte för medborgarna inför kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-03-13 § 55. Förslaget är att mötet innehåller dialog om Tyresöinitiativet och information om budgetprioriteringar.

Beskrivning av ärendet
Ett öppet möte för medborgarna där beredningen står för värdskapet ska hållas inför kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj. Beredningen diskuterar upplägget för dagen och en närvaroanmälan görs.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20170314.pdf (160 kb)