Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2017-04-18

Sammanträde 2017-04-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Förslag till internationellt partnerskap

Dnr 2017/KS 0105 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1. Utveckla det internationella samarbetet genom att ansöka om en förstudie av kommunalt partnerskap via ICLD tillsammans med Lundazi District i Zambia.

2. Utse kommunstyrelseordföranden, oppositionsrådet, ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald samt kommundirektören och de tjänstemän han utser att bilda en styrgrupp för att leda projektet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i februari 2015 beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag att utreda om det finns projekt och samarbetspartners att inleda internationella samarbeten med inom beredningens ansvarsområden.

Fem förslag på potentiella nya partnerskapsländer togs fram under januari 2017 och redovisades under beredningens för medborgardialog och mångfalds strategidag den 16 februari. Efter strategidagen valde man att gå vidare med att utforska Ukraina och Zambia som möjliga samarbetsparter. Förvaltningen förordar en ansökan om förstudie tillsammans med Lundazi District i Zambia. Lundazi District har inventerat sina samarbetsbehov och formaliserat dem efter ICLDs mall. Distriktet lyfter fram renhållning och hållbarhet samt turism som särskilt intressanta områden för dem att samarbeta kring. Detta stämmer in med Tyresös behov att utveckla besöksnäringen i kommunen samt att tillsammans med medborgarna utveckla renhållning och hållbarhet för en bättre miljö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nytt internationellt partnerskap.pdf

2 Lägesrapport avseende förberedelserna inför öppet medborgarmöte den 30 maj

Dnr 2017/KS 0171 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen har gett förvaltningen i uppdrag att förbereda ett öppet medborgarmöte inför kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2017-03-13 § 55. Mötet har temat medborgardialog och innefattas av två delar. Dels kommer representanter för partierna att finnas på plats för att informera om sina budgetförslag och dels kommer representanter från beredningen att finnas på plats för att informera om Tyresöinitiativet. Förvaltningen redogör kortfattat om nuläget i planeringarbetet (bilaga).

Bilagor
Information om planeringen inför öppet medborgarmöte den 30 maj.docx

3 Dialog inför uppmärksammandet av internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Brottsförebyggare Linda Wikman kommer till beredningen för att informera om sitt arbete och för att diskutera förberedelserna inför uppmärksammandet av internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor den 25 november.

4 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inbjudan till utbildningsdag mot våldsbejakande extremism(bilaga).

Beredningen ges en kortfattad muntlig lägesrapport angående Tyresöinitiativet.

Ledamöter som deltagit i årets upplaga av SKLs Demokratidag redogör kortfattat för sina intryck och erfarenheter av dagen.

Bilagor
Inbjudan utbildningsdag mot våldsbejakande extremism.pdf

5 Övriga frågor

Dnr 2017/KS 0037 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen diskuterar i korthet terrorattentatet i Stockholm fredagen den 7 april.

§18 Förslag till internationellt partnerskap

Dnr 2017/KS 0105 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1. Utveckla det internationella samarbetet genom att ansöka om en förstudie av kommunalt partnerskap via ICLD tillsammans med Lundazi District i Zambia.
2. Utse kommunstyrelseordföranden, oppositionsrådet, ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald samt kommundirektören och de tjänstemän han utser att bilda en styrgrupp för att leda projektet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i februari 2015 beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag att utreda om det finns projekt och samarbetspartners att inleda internationella samarbeten med inom beredningens ansvarsområden. 
Fem förslag på potentiella nya partnerskapsländer togs fram under januari 2017 och redovisades under beredningens för medborgardialog och mångfalds strategidag den 16 februari. Efter strategidagen valde man att gå vidare med att utforska Ukraina och Zambia som möjliga samarbetsparter. Förvaltningen förordar en ansökan om förstudie tillsammans med Lundazi District i Zambia. Lundazi District har inventerat sina samarbetsbehov och formaliserat dem efter ICLDs mall. Distriktet lyfter fram renhållning och hållbarhet samt turism som särskilt intressanta områden för dem att samarbeta kring. Detta stämmer in med Tyresös behov att utveckla besöksnäringen i kommunen samt att tillsammans med medborgarna utveckla renhållning och hållbarhet för en bättre miljö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nytt internationellt partnerskap.pdf

§19 Lägesrapport avseende förberedelserna inför öppet medborgarmöte den 30 maj

Dnr 2017/KS 0171 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen har gett kommunkansliet i uppdrag att förbereda ett öppet medborgarmöte inför kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2017-03-13 § 55. Mötet har temat medborgardialog och innefattas av två delar. Dels kommer representanter för partierna att finnas på plats för att informera om sina budgetförslag och dels kommer representanter från beredningen att finnas på plats för att informera om Tyresöinitiativet. Kommunkansliet redogör kortfattat om nuläget i planeringarbetet (bilaga).

Bilagor
Information om planeringen inför öppet medborgarmöte den 30 maj.docx

§20 Dialog inför uppmärksammandet av internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Brottsförebyggare Linda Wikman kommer till beredningen för att informera om sitt arbete och för att diskutera förberedelserna inför uppmärksammandet av internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor den 25 november.

Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20170418.pdf (162 kb)

§21 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inbjudan till utbildningsdag mot våldsbejakande extremism(bilaga).
 
Beredningen ges en kortfattad muntlig lägesrapport angående Tyresöinitiativet.
 
Eija Räty (S) lyfter frågan om hur nuläget ser ut avseende arbetet med medborgar- och ungdomsdialog i kommunen. Beredningen diskuterar frågan och Catarina Stavenberg informerar bland annat om de beslut om redskap och metoder för medborgardialog som beredningen har att verkställa i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2017-03-13 § 55.
 
Ledamöter som deltagit i årets upplaga av SKLs Demokratidag redogör kortfattat för sina intryck och erfarenheter av dagen.

Bilagor
Inbjudan utbildningsdag mot våldsbejakande extremism.pdf

§22 Övriga frågor

Dnr 2017/KS 0037 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen diskuterar i korthet terrorattentatet i Stockholm fredagen den 7 april.

Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20170418.pdf (162 kb)