Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2017-08-17

Sammanträde 2017-08-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Information inför uppmärksammandet av Orange Day

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Brottsförebyggare Linda Wikman kommer till beredningen för att diskutera arrangemanget inför uppmärksammandet av Orange Day, internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

2 Information om kommunens internationella arbete

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Strateg Helene Bergström kommer till beredningen för att informera om aktuella frågor kring kommunens internationella arbete. Hon kommer att ge en lägesbild för hur arbetet fortskrider med ansökan om kommunalt partnerskap via ICLD tillsammans med vårt nya partnerland Zambia. Vidare kommer hon att berätta om det besök som planeras från vänorten Cecis i september.

3 Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag *

Dnr 2016/KS 0402 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado (V), Åsa de Mander (L), Anita Mattson (S) och Peter Bylund (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2016 om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. I motionen föreslås:

- Att Tyresö kommun gör en genomlysning av anledningarna till varför ledamöterna lämnar sina uppdrag, samt
- Att utreda om några förändringar kan göras för att underlätta för att folkvalda ledamöterna ska kunna/vilja fullgöra sina kommunalpolitiska uppdrag.

I den bifogade tjänsteskrivelsen redogör kommunkansliet för de relativt unisona forskningsresultat som finns avseende folkvaldas avhopp. Vidare förklarar kommunkansliet sin uppfattning avseende en eventuell utredning av potentiella förändringsförslag som skulle kunna underlätta för förtroendevalda att fullfölja sitt uppdrag. Kommunkansliet föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.docx

4 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Catarina Stavenberg informerar om kommunens arbete med folkhälsofrågor.

Beredningen informeras om att representanter från en minoritetsförening i Tyresö kommer att inbjudas till något av hösten sammanträden.

§27 Information inför uppmärksammandet av Orange Day

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Brottsförebyggare Linda Wikman kommer till beredningen för att diskutera arrangemanget inför uppmärksammandet av Orange Day, internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Beslut/Protokollsutdrag
§27_prot_20170817.pdf (162 kb)

§28 Information om kommunens internationella arbete

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Strateg Helene Bergström kommer till beredningen för att informera om aktuella frågor kring kommunens internationella arbete. Hon kommer att ge en lägesbild för hur arbetet fortskrider med ansökan om kommunalt partnerskap via ICLD tillsammans med vårt nya partnerland Zambia. Vidare kommer hon att berätta om det besök som planeras från vänorten Cecis i september.

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20170817.pdf (162 kb)

§29 Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

Dnr 2016/KS 0402 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Peter Bylund (MP) reserverar sig.

Pål Keusch (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Särskilt yttrande
Pål Keusch (S) lämnar ett särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Anders Henjer (L) lämnar ett särkilt yttrande där han vill uppmärksamma liberalernas stöd till motionens andra att-sats genom att förespråka att kommunen vidtar åtgärder utifrån de resultat som kommit fram i tidigare undersökningar .

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) skulle ha yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado (V), Åsa de Mander (L), Anita Mattson (S) och Peter Bylund (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2016 om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. I motionen föreslås:
Att Tyresö kommun gör en genomlysning av anledningarna till varför ledamöterna lämnar sina uppdrag, samt

Att utreda om några förändringar kan göras för att underlätta för att folkvalda ledamöterna ska kunna/vilja fullgöra sina kommunalpolitiska uppdrag.
I den bifogade tjänsteskrivelsen redogör kommunkansliet för de relativt unisona forskningsresultat som finns avseende folkvaldas avhopp. Vidare förklarar kommunkansliet sin uppfattning avseende en eventuell utredning av potentiella förändringsförslag som skulle kunna underlätta för förtroendevalda att fullfölja sitt uppdrag. Kommunkansliet föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Mats Fält (M), Mikael Onegård (M) och Anders Henjer (L) yrkar bifall till förslaget till beslut om att motionen anses besvarad.

Pål Keusch (S), Peter Bylund (MP) och Eija Räty (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller förslaget till beslut om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om beredningen bifaller motionen. Beredningen bifaller förslaget till beslut till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige om att motionen anses besvarad.

Bilagor
Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.docx
Motion angående folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf
Reservation S Beredningen för medborgardialog och mångfald 2017-08-17 § 29.pdf

§30 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Catarina Stavenberg informerar om kommunens arbete med folkhälsofrågor.
 
Beredningen informeras om att representanter från en minoritetsförening i Tyresö kommer att inbjudas till något av hösten sammanträden.

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20170817.pdf (162 kb)

§31 Övriga frågor

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen ges en kortfattad lägesrapport angående Tyresöinitiativet.

Catarina Stavenberg informerar om planerna avseende arbetet med ungdomsinflytande (enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-03-13 § 55).

Mats Fält ger en kortfattad lägesrapport om vänortsföreningens arbete.

Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20170817.pdf (162 kb)