Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2017-09-12

Sammanträde 2017-09-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

§32 Granskningsplan 2018, dialog kring angelägna granskningsområden

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer årligen den granskningsplan som ligger till grund för tillsyn och kvalitetgranskningar. Uppdraget är att beskriva och bedöma kvaliteten med särskilt fokus på att medborgarnas perspektiv beaktas i verksamheterna.

Kvalitetsenheten ska årligen anmäla en samlad redovisning till kommunstyrelsen över vad som granskats under året och redovisa de slutsatser som kan dras av detta arbete. Catrin Ullbrand, chef för kvalitetsenheten, samt kvalitetscontrollers Robert Sirviö och Eva Lindgren för en dialog med beredningen om eventuella förslag på temagranskningar inför arbetet med 2018-års granskningsplan och beredningen lämnar följande förslag;
- Granskning avseende handläggning av, samt boendelösningar för, ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.
- Undersökning i vad mån verksamheterna tillämpar evidensbaserade arbetsmetoder och forskningsresultat.
- Granskning av planeringen av hur behoven av nya boendeplatser för personer med funktionsnedsättning tillgodoses.
- Undersökning av hur kommunen uppmärksammar de nationella minoritetsspråken.

Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20170912.pdf (163 kb)

§33 Finska föreningen i Tyresö inbjuds till dialog

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med ytterligare information kring frågeställningar som framförts.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Taimi Björklund och Marja-Liisa Leppänen från Finska Föreningen i Tyresö för en dialog med beredningen och informerar om föreningens arbete. Ett antal frågor diskuteras och förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ytterligare information. Frågorna gäller i huvudsak hemspråksundervisning i förskolor, hur kommunens växel/servicecenter tillgodoser behovet av service på andra språk samt uppmärksammandet av de speciella rättigheter som finsktalande och övriga minoritetsspråk har.

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20170912.pdf (149 kb)

§34 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen ges en kortfattad muntlig lägesrapport angående Tyresöinitiativet.

Beredningen inbjuds att anmäla intresse för att delta i SKLs seminarium "Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor kring inkludering och integration" (se bilaga).

Bilagor
Rapport inkomna förslag Tyresöinitiativet 9 september.xlsx
Inbjudan till SKLs seminarium 31 oktober.pdf

§35 Övriga frågor

Dnr 2017/KS 0037 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Informationen noteras.
2. Ordföranden uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheten att engagera Maria Sveland som föreläsare i samband med de temakvällar som anordnas årligen.

Beskrivning av ärendet
Eija Räty (S) har föreslagit att författaren och journalisten Maria Sveland engageras som föreläsare den 25 november, internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Beredningen är enig om att en föreläsning på temat våld mot kvinnor är en mycket angelägen fråga. Flera ledamöter i beredningen ser datumet som problematiskt av praktiska skäl. Ordföranden ger förvaltningen via den tillträdande brottsförebyggaren i uppdrag att undersöka möjligheten att engagera Maria Sveland som föreläsare i samband med de temakvällar med gratisföreläsningar som anordnas årligen i samarbete mellan Tyresö kommun och Svenska kyrkan. Frågan att nästa år och framledes anordna aktiviteter den 25 november diskuterades i beredningen och om detta inte är möjligt utifrån centrumbolagets villkor bör alternativa datum övervägas.
 
Ulla Hoffman (V) lämnar ett särskilt uttalande till protokollet (bilaga).

Bilagor
Särskilt uttalande, Ulla Hoffman (V) BMM 2017-09-12 § 35.pdf