Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2017-10-10

Sammanträde 2017-10-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Kommunens skuldrådgivare informerar om sitt arbete

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens budget- och skuldrådgivare Gert Johansson kommer till beredningen och informerar om sitt arbete.

2 Uppföljning av erbjudande om broddar

Dnr 2017/KS 0241 014

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresöbor över 80 år erbjuds gratis broddar under åren 2018-2022.
2. Satsningen utvärderas under våren 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015 att medborgare över 80 år ska erbjudas gratis broddar under 2016-2017 och att satsningen därefter ska följas upp. Syftet med insatsen har varit att minska risken för fallolyckor utomhus bland äldre, främja äldres hälsa samt att bidra till att öka tryggheten för de äldre att delta i olika aktiviteter. Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning försöksprojektet uppnått sitt syfte. Flera faktorer har relevans i sammanhanget så som väderlek under vinterhalvåret, användandet av broddar, snöröjning och halkbekämpning. Responsen från äldre tyresöbor har dock varit positiv och insatsen har varit uppskattad. Kommunstyrelseförvaltningen väljer att inte lämna ett förslag angående en eventuell fortsatt satsning, utan överlämnar till beredningen för medborgardialog och mångfald att lämna förslag till kommunstyrelsen.

Ordförandeutlåtande
Fall och fallskador hos äldre är ett växande folkhälsoproblem. Försöksprojektet under 2 år med gratis halkskydd/broddar till våra äldre tyresöbor har fått positiv respons och är en uppskattad insats. Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning projektet uppnått syftet och lett till en minskning av fallolyckor. Min bedömning är att det är angeläget att fortsätta satsningen under en längre tidsperiod och öka möjligheterna till utvärdering. Uppföljningen visar att en fortsatt satsning på gratis broddar till tyresöbor över 80 år innebär en relativt låg kostnad och en smidig hantering på kommunens servicecenter.

Därför föreslår jag att beredningen föreslår kommunstyrelsen att:
1. Tyresöbor över 80 år erbjuds gratis broddar under åren 2018-2022.
2. Satsningen utvärderas under våren 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - uppföljning av erbjudande om broddar.pdf

3 Ändring av beredningens sammanträdesdatum i november 2017

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Sammanträdet för beredningen för medborgardialog och mångfald den 9 november 2017 flyttas till den 8 november 2017 kl 18.00.

Beskrivning av ärendet
Sammaträdet för beredningen för medborgardialog och mångfald den 9 november 2017 föreslås flyttas till den 8 november 2017 kl 18.00.

4 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen ges en kortfattad muntlig lägesrapport om Tyresöinitiativet.

§36 Kommunens skuldrådgivare informerar om sitt arbete

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens budget- och skuldrådgivare Gert Johansson kommer till beredningen och informerar om sitt arbete.

Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20171010.pdf (163 kb)

§37 Uppföljning av erbjudande om broddar

Dnr 2017/KS 0241 014

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresöbor över 80 år erbjuds gratis broddar under åren 2018-2022.
2. Satsningen utvärderas under våren 2022.

Reservation
Peter Bylund (MP) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).
 
Pål Keusch (S) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Särskilt yttrande
Ulla Hoffman (V) lämnar ett ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Om Ulla Hoffman (V) hade haft rösträtt hade hon yrkat i första hand bifall till yrkande från Pål Keusch (S) om  broddar till personer över 75 år och i andra hand bifall till yrkande från Peter Bylund (MP) om broddar till personer över 65 år.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015 att medborgare över 80 år ska erbjudas gratis broddar under 2016-2017 och att satsningen därefter ska följas upp. Syftet med insatsen har varit att minska risken för fallolyckor utomhus bland äldre, främja äldres hälsa samt att bidra till att öka tryggheten för de äldre att delta i olika aktiviteter. Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning försöksprojektet uppnått sitt syfte. Flera faktorer har relevans i sammanhanget så som väderlek under vinterhalvåret, användandet av broddar, snöröjning och halkbekämpning. Responsen från äldre tyresöbor har dock varit positiv och insatsen har varit uppskattad. Kommunstyrelseförvaltningen väljer att inte lämna ett förslag angående en eventuell fortsatt satsning, utan överlämnar till beredningen för medborgardialog och mångfald att lämna förslag till kommunstyrelsen.

Ordförandeutlåtande
Fall och fallskador hos äldre är ett växande folkhälsoproblem. Försöksprojektet under 2 år med gratis halkskydd/broddar till våra äldre tyresöbor har fått positiv respons och är en uppskattad insats. Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning projektet uppnått syftet och lett till en minskning av fallolyckor. Min bedömning är att det är angeläget att fortsätta satsningen under en längre tidsperiod och öka möjligheterna till utvärdering. Uppföljningen visar att en fortsatt satsning på gratis broddar till tyresöbor över 80 år innebär en relativt låg kostnad och en smidig hantering på kommunens servicecenter.
 
Därför föreslår jag att beredningen föreslår kommunstyrelsen att tyresöbor över 80 år erbjuds gratis broddar under åren 2018-2022 och att satsningen utvärderas under våren 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Ulrica Riis Pedersen (C) föreslår att beredningen för medborgardialog och mångfald föreslår kommunstyrelsen att:
1. Tyresöbor över 80 år erbjuds gratis broddar under åren 2018-2022.
2. Satsningen utvärderas under våren 2022.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar att första beslutsatsen ändras enligt följande "Tyresöbor över 65 år erbjuds gratis broddar under åren 2018-2022."
 
Pål Keusch (S) yrkar att första beslutssatsen ändras enligt följande "Tyresöbor över 75 år erbjuds gratis broddar under åren 2018-2022."

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller ordförandens förslag till beslut.
Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller yrkandet från Peter Bylund (MP) om broddar till tyresöbor över 65 år.

Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller yrkandet från Pål Keusch (S) om broddar till tyresöbor över 75 år.

Ordföranden finner att beredningen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av erbjudande om broddar.pdf
Reservation MP Beredningen för medborgardialog och mångfald 2017-10-10 § 37.pdf

§38 Ändring av beredningens sammanträdesdatum i november 2017

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Sammanträdet för beredningen för medborgardialog och mångfald den 9 november 2017 flyttas till den 8 november 2017
kl 18.00.

Beskrivning av ärendet
Sammaträdet för beredningen för medborgardialog och mångfald den 9 november 2017 föreslås flyttas till den 8 november 2017 kl 18.00.

Beslut/Protokollsutdrag
§38_prot_20171010.pdf (163 kb)

§39 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen ges en kortfattad muntlig lägesrapport om Tyresöinitiativet. Under sammanträdet efterfrågas ytterligare information om nämndhanteringen av förslagen samt exempel på svar till förslagsställare i de fall där förslagen inte publiceras. Information om detta kommer att tas fram till beredningens sammanträde 8 november.

Information om volontärresa till Bhutan
Två medarbetare från Tyresö kommuns dagliga verksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar gjorde en volontärresa till Bhutan i mars i år. En reserapport finns nu att läsa på kommunens hemsida http://www.tyreso.se/Omsorg_socialt-stod/Nyheter-Omsorg-/Daglig-verksamhet-for-barn-i-Bhutan-utvecklas-med-hjalp-av-Tyreso-/ eller i den bilagda filen.
 
Bilagor
Rapport - Inkomna förslag Tyresöinitiativet per den 1 oktober 2017.pdf
Verksamhet för barn i Bhutan får hjälp av Tyresö.pdf

§40 Övriga frågor

Dnr 2017/KS 0037 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mats Fält (M) informerar om aktuella händelser i Vänortsföreningens arbete. Representanter för Vänortsföreningen gjorde för några veckor sedan ett besök i staden Lviv, i västra Ukraina. I oktober 2016 besökte tjänstemän från Lviv kommunen under några dagar. Tjänstemännen som då besökte kommunen var i Sverige för att delta i en treveckorskurs arrangerad av Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) på Gotland. Representanter från staden Lviv som Vänortsföreningen träffat har signalerat att de gärna vill delta i något gemensamt projekt med Tyresö. 

Eija Räty (S) informerar om ett cafémöte den 23 oktober klockan 19-21 i Kvarnhjulet, Kulturcaféet, på temat "Tryggare Tyresö- medborgardialog med fika." Mötet arrangeras av S-förening tillsammans med S-kvinnorna.

Beslut/Protokollsutdrag
§40_prot_20171010.pdf (165 kb)