Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2018-03-13

Sammanträde 2018-03-13

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kumla herrgård

1 Svar på remiss om förslag till integrationsstrategi

Dnr 2018/KS 0032 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
-

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Utvecklingsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till integrationsstrategi med syftet att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-02-06 § 23 och beslutade att remittera förslaget till kommundirektören för att beskriva etableringsprocessen och förtydliga vilka krav som ska ställas för att individen ska klara egen försörjning och etablera sig samt förtydliga vissa delstrategier. Förslaget till integrationsstrategi kompletterades och förtydligades enligt kommunstyrelsens beslut.

Efter kompletteringar togs ärendet åter till behandling i kommunledningsutskottet den 22 februari. Kommunledningsutskottet beslutade att remittera förslaget till integrationsstrategi till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald för synpunkter och kompletteringar senast den 29 mars. Inför beredningens sammanträde den 13 mars kommer ärendet att kompletteras med ett ordförandeförslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §18.pdf

2 Information till beredningen

Dnr 2018/KS 0068 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningens ordförande berättar kortfattat om de frågor som togs upp under kommunstyrelsens strategidagar.

§5 Svar på remiss om förslag till integrationsstrategi

Dnr 2018/KS 0032 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Förslaget till integrationsstrategi tillstyrks med följande tilläggsförslag:

att religionsfriheten förtydligas i integrationsstrategin, att gymnasiet inkluderas i avsnitt 3.2 Skola, att Tyresö bostäders styrelse föreslås anta strategin samt att ett förtydligande skrivs in om att civilsamhället ska inkluderas i nämndernas arbete med målformuleringar och aktiviteter.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Utvecklingsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till integrationsstrategi med syftet att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället.

 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-02-06 § 23 och beslutade att remittera förslaget till kommundirektören för att beskriva etableringsprocessen och förtydliga vilka krav som ska ställas för att individen ska klara egen försörjning och etablera sig samt förtydliga vissa delstrategier. Förslaget till integrationsstrategi kompletterades och förtydligades enligt kommunstyrelsens beslut.
 
Efter kompletteringar togs ärendet åter till behandling i kommunledningsutskottet den 22 februari. Kommunledningsutskottet beslutade att remittera förslaget till integrationsstrategi till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald för synpunkter och kompletteringar senast den 29 mars.
 
Ordförandeförslag
Integrationsstrategin är ett övergripande dokument som förtydligar vilka områden som vi i Tyresö kommun ska prioritera i arbetet med integration. Det är viktigt att strategin är på en övergripande nivå och att nämnderna bryter ner strategin till konkreta mål och insatser inom respektive verksamhetsområde. Det är mycket positivt att integrationsstrategin implementeras i styrprocessen. Då jag anser att det inte finns något att erinra eller tillägga föreslår jag att beredningen tillstyrker förslaget till integrationsstrategi.

Yrkande
Eija Räty (S) yrkar att följande synpunkter inkluderas i remissvaret: att religionsfriheten förtydligas i integrationsstrategin, att gymnasiet inkluderas i avsnitt 3.2 Skola samt att Tyresö bostäders styrelse föreslås anta integrationsstrategin.

Emelie Weski (S) yrkar att på att beredningen i sitt remissvar föreslår att ett förtydligande skrivs in i integrationsstrategin om att civilsamhället ska inkluderas i nämnderna arbete med målformuleringar och aktiviteter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller yrkande från Eija Räty (S) om tillägg till beredningens remissvar och finner att beredningen bifaller yrkandet.

Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller yrkande från Emelie Weski (S) om tillägg till beredningens remissvar och finner att beredningen bifaller yrkandet.

Ordföranden finner att beredningen tillstyrker förslaget till integrationsstrategi med följande tilläggsförslag:

att religionsfriheten förtydligas i integrationsstrategin, att gymnasiet inkluderas i avsnitt 3.2 Skola, att Tyresö bostäders styrelse föreslås anta strategin samt att ett förtydligande skrivs in om att civilsamhället ska inkluderas i nämndernas arbete med målformuleringar och aktiviteter.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §18.pdf

§6 Information till beredningen

Dnr 2018/KS 0068 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningens ordförande berättar kortfattat om de frågor som togs upp under kommunstyrelsens strategidagar.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20180313.pdf (159 kb)