Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2018-10-11

Sammanträde 2018-10-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Uppföljning av kommunens valinformation

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikatör Annika Röed kommer till sammanträdet för en muntlig uppföljning av informationsarbetet inför de allmänna valen den 9 september.

2 Samråd med kommunstyrelsens presidium

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och mångfald ska minst ett sammanträde per år innefatta ett samråd med kommunstyrelsens presidium.

Från och med den 1 januari 2019 byter beredningen för medborgardialog och mångfald namn till beredningen för medborgardialog och integration. Utöver de uppdrag som kommunstyrelsen beslutar för beredningen kommer följande arbetsområden att ingå i berednings- och uppföljningsuppdraget: medborgardialog och inflytande, service och nåbarhet, internationella frågor samt integration. Vid detta samrådstillfälle bör arbetsområdena och samarbetsformerna för den nya beredningen dryftas med kommunstyrelsens presidium.

3 Lägesrapport efter besök från Luanshya i Zambia, partnerkommun i förstudie i ICLDs regi

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Strateg Helene Bergström kommer till beredningen och berättar om besöket från Luanchya i Zambia, Tyresös partnerkommun i förstudien i ICLDs regi. Hon berättar om de studiebesök som genomfördes, om förutsättningarna för det planerade samarbetet samt om de konklusioner man kommit till avseende projektets framtid.

4 Ordförandeuppdrag Demokratiprao

Dnr 2018/KS 0052 20

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1 Redovisningen av uppdraget noteras.
2 Demokratiprao och förvaltningarnas alternativa förslag ska övervägas i kommunikationschefens utredning om dialogverktyg för utvecklad dialog med ungdomar och fler mötesplatser.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet har 2018-02-22 gett kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ett program för demokratiprao för elever i grundskolan och gymnasiet.
1 För att utveckla elevernas kunskaper om hur beslut bereds och beslutas inom kommunen lämnar förvaltningen två alternativa förslag:
Kommunen presenterar ett program med studiebesök/ temadag för möte med politiker och tjänstemän i kommunen med fokus på vilka frågor som hanteras i kommunen, medborgarnas möjlighet att påverka, hur beslutsunderlag tas fram och hur beslut fattas. Arrangemanget planeras i samverkan med respektive förvaltning och kan vara återkommande under året.
2 Ett ungdomsfullmäktige etableras med syfte att öka ungdomars engagemang och inflytande genom delaktighet, dialog och påverkan.
Kommunstyrelsen har 2017-03-13 beslutat, i enlighet med beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag, att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett nytt dialogverktyg i form av mötesplatser med medborgarna (enligt koncept för "Town hall") samt tillskapa ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med ungdomar. Kommunikationschefen som fått ansvaret för uppdraget har lämnat en muntlig rapport till beredningen för medborgardialog och mångfald. En utredning med förslag på dialogverktyg kommer att läggas fram till beredningen i december och därefter för beslut i kommunstyrelsen i januari 2019.

Förvaltningens bedömning är att demokratiprao och förvaltningarnas alternativa förslag enligt ovan ska övervägas i kommunikationschefens utredning om dialogverktyg för utvecklad dialog med ungdomar och fler mötesplatser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Demokratiprao.pdf

5 Sammanträdesdatum 2019 för beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2018/KS 0302 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
1 Sammanträdesdatum 2019 för beredningen för medborgardialog och mångfald fastställs enligt förvaltningens förslag.
2 Planeringsdag 2019 för beredningen för medborgardialog och mångfald hålls tisdagen den 12 mars och dagen avslutas med ett ordinarie sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum 2019 har föreslagits för beredningen för medborgardialog och integration enligt bilagd tjänsteskrivelse. I tjänsteskrivelsen föreslås även att en planeringsdag hålls tisdagen den 12 mars samt att dagen avslutas med ett ordinarie sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum 2019 för beredningen för medborgardialog och integration.pdf

6 Information till beredningen

Dnr 2018/KS 0068 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kortfattad muntlig information om planeringsarbetet inför Orange Day, FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor.

§21 Uppföljning av kommunens valinformation

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunikatör Annika Röed kommer till sammanträdet för en muntlig uppföljning av informationsarbetet inför de allmänna valen den 9 september.
Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20181011.pdf (164 kb)

§22 Samråd med kommunstyrelsens presidium

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och mångfald ska minst ett sammanträde per år innefatta ett samråd med kommunstyrelsens presidium.
Från och med den 1 januari 2019 byter beredningen för medborgardialog och mångfald namn till beredningen för medborgardialog och integration. Utöver de uppdrag som kommunstyrelsen beslutar för beredningen kommer följande arbetsområden att ingå i berednings- och uppföljningsuppdraget: medborgardialog och inflytande, service och nåbarhet, internationella frågor samt integration. Vid detta samrådstillfälle bör arbetsområdena och samarbetsformerna för den nya beredningen dryftas med kommunstyrelsens presidium.
Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20181011.pdf (164 kb)

§23 Lägesrapport efter besök från Luanshya i Zambia, partnerkommun i förstudie i ICLDs regi

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Strateg Helene Bergström kommer till beredningen och berättar om besöket från Luanchya i Zambia, Tyresös partnerkommun i förstudien i ICLDs regi. Hon berättar om de studiebesök som genomfördes, om förutsättningarna för det planerade samarbetet samt om de konklusioner man kommit till avseende projektets framtid.
Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20181011.pdf (164 kb)

§24 Ordförandeuppdrag Demokratiprao

Dnr 2018/KS 0052 20
 
Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1 Redovisningen av uppdraget noteras.
2 Demokratiprao och förvaltningarnas alternativa förslag ska övervägas i kommunikationschefens utredning om dialogverktyg för utvecklad dialog med ungdomar och fler mötesplatser.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet har 2018-02-22 gett kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ett program för demokratiprao för elever i grundskolan och gymnasiet.
 
För att utveckla elevernas kunskaper om hur beslut bereds och beslutas inom kommunen lämnar förvaltningen två alternativa förslag:
1 Kommunen presenterar ett program med studiebesök/ temadag för möte med politiker och tjänstemän i kommunen med fokus på vilka frågor som hanteras i kommunen, medborgarnas möjlighet att påverka, hur beslutsunderlag tas fram och hur beslut fattas. Arrangemanget planeras i samverkan med respektive förvaltning och kan vara återkommande under året.
2 Ett ungdomsfullmäktige etableras med syfte att öka ungdomars engagemang och inflytande genom delaktighet, dialog och påverkan.
Kommunstyrelsen har 2017-03-13 beslutat, i enlighet med beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag, att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett nytt dialogverktyg i form av mötesplatser med medborgarna (enligt koncept för "Town hall") samt tillskapa ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med ungdomar. Kommunikationschefen som fått ansvaret för uppdraget har lämnat en muntlig rapport till beredningen för medborgardialog och mångfald. En utredning med förslag på dialogverktyg kommer att läggas fram till beredningen i december och därefter för beslut i kommunstyrelsen i januari 2019.
 
Förvaltningens bedömning är att demokratiprao och förvaltningarnas alternativa förslag enligt ovan ska övervägas i kommunikationschefens utredning om dialogverktyg för utvecklad dialog med ungdomar och fler mötesplatser.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Demokratiprao.pdf

§25 Sammanträdesdatum 2019 för beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2018/KS 0302 001
 
Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1 Sammanträdesdatum 2019 för beredningen för medborgardialog och mångfald fastställs enligt förvaltningens förslag.
2 Planeringsdag 2019 för beredningen för medborgardialog och mångfald hålls tisdagen den 12 mars och dagen avslutas med ett ordinarie sammanträde.
 
Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum 2019 har föreslagits för beredningen för medborgardialog och integration enligt bilagd tjänsteskrivelse. I tjänsteskrivelsen föreslås även att en planeringsdag hålls tisdagen den 12 mars samt att dagen avslutas med ett ordinarie sammanträde.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum 2019 för beredningen för medborgardialog och integration.pdf

§26 Information till beredningen

Dnr 2018/KS 0068 001
 
Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kortfattad muntlig information om planeringsarbetet inför Orange Day, FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor.
Information om inbokad föreläsning i SKLs regi på temat medborgardialog i komplexa frågor som inleder beredningens sammanträde den 6 december klockan 18.
Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20181011.pdf (164 kb)