Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2022-05-12

Sammanträde 2022-05-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Återrapportering av uppdrag om ökat valdeltagande

Dnr: 2022/VN 0011 004

Ärende 1

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag
till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En kommunikationsplan för valet 2022 har tagits fram med syfte att tydliggöra
hur information om valet kommer att se ut samt hur invånare i Tyresö
kommun kan uppmuntras att använda sin röst och därigenom nå ett högt
valdeltagande. I planen har särskild hänsyn tagits till kommunstyrelsens
uppdrag om att se över möjligheterna till ökat valdeltagande som gavs 2021-10-05 §233.

Uppdraget om att se över möjligheterna till ökat valdeltagande gavs initialt av
Kommunstyrelsen 2020-06-22 § 107 till beredningen för medborgardialog och
integration. Uppdraget bereddes och återrapporterades till kommunstyrelsen
2021-10-05 § 233. Återrapporteringen resulterade i två nya uppdrag till
kommunstyrelseförvaltningen. Det ena uppdraget innebar att se över
möjligheten att utöka antalet vallokaler för förtidsröstning vilket
återrapporterades till valnämnden 2022-01-31 § 2 och det andra
uppdraget innebar att se över möjligheten att utöka informationen om valet
vilket återrapporterades till valnämnden 2022-03-10 § 12 genom en muntlig
presentation.

Informationen går nu till beredningen för medborgardialog och integration för
att noteras och en muntlig presentation av kommunikationsplanen kommer att
hållas på sammanträdet.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2022-03-28 § 12.pdf
Tjänsteskrivelse kommunikationsplan för allmänna val 2022.pdf
Kommunikationsplan valet 2022.pdf

2 Återrapportering av medborgardialogen den 22 april kring klimatplanen och hållbarhetsfrågor

Dnr: 2022/KS 0069 002

Ärende 2

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag
till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration har genomfört en
medborgardialog tillsammans med Tyresö kommuns hållbarhetsstrateg den 22
april 2022. Detta skedde i linje med Kommunstyrelsens beslut 2021-08-24 §
199 att möjliggöra för den politiska ledningen, representanter från
oppositionen, nämnders ledamöter, styrelsers presidier, relevanta förvaltningar
samt övriga berörda parter att träffa intresserade medborgare.

Medborgardialogen fokuserade på hållbarhetsfrågor och två seminarium
genomfördes med möjlighet till medborgardialog mellan dem och efteråt.
Seminariet under förmiddagen riktade sig till elever och det deltog 65 elever
från högstadiet på Nyboda skola och Dalskolan samt gymnasieelever från
Tyresö Gymnasium. Lunchseminariet var en öppen inbjudan till medborgare i
Tyresö kommun där det deltog ca 20 personer.

Tematiken för dagen var hållbarhet och seminarierna byggde på ett förslag till
Tyresö kommuns klimatplan. Elever och medborgare fick komma med
synpunkter och ställa frågor. Frågor riktade till politiker uppmuntrades att
lyftas efteråt i samband med medborgardialogen. Diskussionen
sammanfattades skriftligt och bidrog till ett presentationsunderlag inför det
politiska beslutet.

Bilagor
PM Resultat av klimatdialog april 2022.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-03-10
§ 5.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 199 (1).pdf

3 Svar på motion angående anslagstavlor i Tyresö kommun

Dnr: 2022/KS 0055 001

Ärende 3

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag
till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalles.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet
Tyresö har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande
anslagstavlor. Motionärerna föreslår att återinföra fysiska anslagstavlor på
centrala platser i Tyresö Kommun.

Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration
samt till kommunledningsutskottet för förslag till beslut. Svar på motionen ska
beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i tjänsteskrivelsen hur förvaltningen
tidigare arbetade med anslagstavlor, kostnader för detta och varför det
beslutades att avskaffa anslagstavlorna. En enklare omvärldsbevakning har
även genomförts vilken presenteras i tjänsteskrivelsen.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har genom Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla
Andersson inkommit med en motion om att återigen sätta upp kommunala
anslagstavlor i Tyresö.

Det har tidigare funnits kommunala anslagstavlor i Tyresö, som kommunen
snarare använde för att informera kommunmedborgare om det som händer i
kommunen. Att det behovet ska fyllas med fysiska anslagstavlor bedöms inte
vara rimligt. Det är inte heller motionärernas intention att funktionen ska vara
en information från kommun till medborgare.

Motionärerna visar på ett behov bland kommunens medborgare och
föreningar att anslå vissa saker för att informera varandra. Det kan till exempel
handla om bortsprungna djur, föreningsevent eller andra saker. Vi delar
uppfattningen om att många kommunmedborgare och föreningar saknar de
möjligheter som anslagstavlor ger.

Då kommunen inte kommer att ansvara för innehållet på anslagstavlorna utan
endast underhålla anslagstavlorna från skadegörelse och klotter inom den ordinarie felanmälan kan anslagstavlor ge ett efterfrågat mervärde till
kommunens medborgare till en relativt liten kostnad. Det är också en möjlighet
att ge kommunens medborgare och föreningar ett forum att dela information
med varandra som skulle vara ett komplement till de forum som finns.

Därför föreslås motionen bifallas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion om anslagstavlor.pdf
Motion om anslagstavlor i Tyresö kommun (V).pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-11-25 § 143.pdf

4 Uppmärksammande av Stockholm Pride

Dnr: 2019/KS 0309 001

Ärende 4

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag
till beslut
- I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 § 221 ge
presidiet tillsammans med kommunkansliet i uppdrag att planera och
genomföra uppmärksammandet av Stockholm Pride.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för
medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar
årligen samt Stockholm Pride. Stockholm Pride infaller i år den 1 till den 7
augusti. Tidigare år har Stockholm Pride uppmärksammats av Tyresö kommun
genom att färga övergångställen i regnbågens färger.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

5 Uppmärksammande av den internationella dagen för demokrati 15 september

Dnr: 2019/KS 0309 001

Ärende 5

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag
till beslut
1. En medborgadialog på Tyresö gymnasium den 7 september genomförs
för att uppmärksamma den internationella demokratidagen.
2. Ge presidiet tillsammans med kansliet i uppdrag att planera
genomförandet av medborgardialogen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för
medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar
årligen. Den internationella dagen för demokrati som infaller den 15 september
är en av de dagarna.

På sammanträdet för beredningen för medborgardialog och integration 2022-03-10 § 6 beslutades att presidiet tillsammans med kansliet ska planera
genomförandet av demokratidagen utifrån sammanträdets diskussioner och
återrapportera under sammanträdet 2022-05-12.

Presidiet föreslår att fokusera uppmärksammandet av demokratidagen till den 7
september som infaller i veckan före de allmänna valen. Förslaget är en
medborgardialog på Tyresö gymnasium där elever får träffa förtroendevalda
under lunchen. Medborgardialogen planeras tillsammans med lärare och
integreras i undervisningen.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-03-10
§ 6.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

6 Revidering av sammanträdesdatum för BMI 2022

Dnr: 2021/KS 0266 001

Ärende 6

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag
till beslut
- Sammanträdesdatum 2022 för beredningen för medborgardialog och
integration samt planeringsdag fastställs enligt kommunkansliets
förslag.

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och integration
ska beredningen planera för sex årliga sammanträden vilket beslutades under
sammanträdet 2021-12-02 § 20. En planeringsdag den 24 augusti 2022 ingick
även i beslutet vilken skulle genomföras om behov fanns. Presidiet gör nu
bedömningen att så inte är fallet och föreslår att planeringsdagen istället infaller
den 13 oktober 2022 i samband med det planerade sammanträdet.
Förslaget till beslut påverkar inte datumen för sammanträden utan endast
planeringsdagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2021-12-02
§ 20.pdf

§9 Återrapportering av uppdrag om ökat valdeltagande

Diarienummer 2022/VN 0011 004

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En kommunikationsplan för valet 2022 har tagits fram med syfte att tydliggöra hur information om valet kommer att se ut samt hur invånare i Tyresö kommun kan uppmuntras att använda sin röst och därigenom nå ett högt valdeltagande. I planen har särskild hänsyn tagits till kommunstyrelsens uppdrag om att se över möjligheterna till ökat valdeltagande som gavs 2021-10-05 §233.

Uppdraget om att se över möjligheterna till ökat valdeltagande gavs initialt av Kommunstyrelsen 2020-06-22 § 107 till beredningen för medborgardialog och integration. Uppdraget bereddes och återrapporterades till kommunstyrelsen 2021-10-05 § 233. Återrapporteringen resulterade i två nya uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen. Det ena uppdraget innebar att se över möjligheten att utöka antalet vallokaler för förtidsröstning vilket återrapporterades till valnämnden 2022-01-31 § 2 och det andra uppdraget innebar att se över möjligheten att utöka informationen om valet vilket återrapporterades till valnämnden 2022-03-10 § 12 genom en muntlig presentation.

Informationen går nu till beredningen för medborgardialog och integration för att noteras och en muntlig presentation av kommunikationsplanen kommer att hållas på sammanträdet.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2022-03-28 § 12.pdf
Tjänsteskrivelse kommunikationsplan för allmänna val 2022.pdf
Kommunikationsplan valet 2022.pdf

§10 Återrapportering av medborgardialogen den 22 april kring klimatplanen och

Diarienummer 2022/KS 0069 002

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration har genomfört en medborgardialog tillsammans med Tyresö kommuns hållbarhetsstrateg den 22 april 2022. Detta skedde i linje med Kommunstyrelsens beslut 2021-08-24 § 199 att möjliggöra för den politiska ledningen, representanter från oppositionen, nämnders ledamöter, styrelsers presidier, relevanta förvaltningar samt övriga berörda parter att träffa intresserade medborgare.

Medborgardialogen fokuserade på hållbarhetsfrågor och två seminarium genomfördes med möjlighet till medborgardialog mellan dem och efteråt. Seminariet under förmiddagen riktade sig till elever och det deltog 65 elever från högstadiet på Nyboda skola och Dalskolan samt gymnasieelever från Tyresö Gymnasium. Lunchseminariet var en öppen inbjudan till medborgare i Tyresö kommun där det deltog ca 20 personer.

Tematiken för dagen var hållbarhet och seminarierna byggde på ett förslag till Tyresö kommuns klimatplan. Elever och medborgare fick komma med synpunkter och ställa frågor. Frågor riktade till politiker uppmuntrades att lyftas efteråt i samband med medborgardialogen. Diskussionen sammanfattades skriftligt och bidrog till ett presentationsunderlag inför det politiska beslutet.

Bilagor
PM Resultat av klimatdialog april 2022.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-03-10 § 5.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 199 (1).pdf

§11 Svar på motion angående anslagstavlor i Tyresö kommun *

Diarienummer 2022/KS 0055 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalles.

Reservation
Mats Fält (M) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).
Jörgen Nilsson (SD) lämnar en blank reservation.

Protokollsanteckning
Omar Danakill (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet Tyresö har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande anslagstavlor. Motionärerna föreslår att återinföra fysiska anslagstavlor på centrala platser i Tyresö Kommun.

Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration samt till kommunledningsutskottet för förslag till beslut. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i tjänsteskrivelsen hur förvaltningen tidigare arbetade med anslagstavlor, kostnader för detta och varför det beslutades att avskaffa anslagstavlorna. En enklare omvärldsbevakning har även genomförts vilken presenteras i tjänsteskrivelsen.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har genom Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson inkommit med en motion om att återigen sätta upp kommunala anslagstavlor i Tyresö.

Det har tidigare funnits kommunala anslagstavlor i Tyresö, som kommunen snarare använde för att informera kommunmedborgare om det som händer i kommunen. Att det behovet ska fyllas med fysiska anslagstavlor bedöms inte vara rimligt. Det är inte heller motionärernas intention att funktionen ska vara en information från kommun till medborgare.

Motionärerna visar på ett behov bland kommunens medborgare och föreningar att anslå vissa saker för att informera varandra. Det kan till exempel handla om bortsprungna djur, föreningsevent eller andra saker. Vi delar uppfattningen om att många kommunmedborgare och föreningar saknar de möjligheter som anslagstavlor ger.

Då kommunen inte kommer att ansvara för innehållet på anslagstavlorna utan endast underhålla anslagstavlorna från skadegörelse och klotter inom den ordinarie felanmälan kan anslagstavlor ge ett efterfrågat mervärde till kommunens medborgare till en relativt liten kostnad. Det är också en möjlighet att ge kommunens medborgare och föreningar ett forum att dela information med varandra som skulle vara ett komplement till de forum som finns.

Därför föreslås motionen bifallas.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalles.

Yrkande
Mats Fält (M) och Jörgen Nilsson (SD) yrkar avslag till motionen.
Vasilis Stark (MP) och Maria Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om beredningen för medborgardialog och integration avslår ordförandeförslaget.
Mats Fält (M) begär omröstning.

Ordföranden meddelar att den som vill bifalla ordförandeförslaget och motionen röstar ja och den som vill avslå ordförandeförslaget och motionen röstar nej.
Röstningsresultat: 4 ja, 3 nej och 2 avstår, se bifogat omröstningsprotokoll.
Ordföranden finner att beredningen för medborgarsdialog och integration bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion om anslagstavlor.pdf
Motion om anslagstavlor i Tyresö kommun (V).pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-11-25 § 143.pdf
Omröstningsprotokoll, Beredningen för medborgardialog och integration 2022-05-12 §11.pdf

§12 Uppmärksammande av Stockholm Pride

Diarienummer 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 § 221 ge presidiet tillsammans med kommunkansliet i uppdrag att planera och genomföra uppmärksammandet av Stockholm Pride.

Protokollsanteckning
Omar Danakill (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen samt Stockholm Pride. Stockholm Pride infaller i år den 1 till den 7 augusti. Tidigare år har Stockholm Pride uppmärksammats av Tyresö kommun genom att färga övergångställen i regnbågens färger.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration beslutar att
- I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 § 221 ge presidiet tillsammans med kommunkansliet i uppdrag att planera och genomföra uppmärksammandet av Stockholm Pride.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

§13 Uppmärksammande av den internationella dagen för demokrati 15 september

Diarienummer 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. En medborgadialog på Tyresö gymnasium den 7 september genomförs för att uppmärksamma den internationella demokratidagen.
2. Ge presidiet tillsammans med kansliet i uppdrag att planera genomförandet av medborgardialogen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Den internationella dagen för demokrati som infaller den 15 september är en av de dagarna.

På sammanträdet för beredningen för medborgardialog och integration 2022-03-10 § 6 beslutades att presidiet tillsammans med kansliet ska planera genomförandet av demokratidagen utifrån sammanträdets diskussioner och återrapportera under sammanträdet 2022-05-12.

Presidiet föreslår att fokusera uppmärksammandet av demokratidagen till den 7 september som infaller i veckan före de allmänna valen. Förslaget är en medborgardialog på Tyresö gymnasium där elever får träffa förtroendevalda under lunchen. Medborgardialogen planeras tillsammans med lärare och integreras i undervisningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration beslutar att
1. En medborgadialog på Tyresö gymnasium den 7 september genomförs för att uppmärksamma den internationella demokratidagen.
2. Ge presidiet tillsammans med kansliet i uppdrag att planera genomförandet av medborgardialogen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-03-10 § 6.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

§14 Revidering av sammanträdesdatum för BMI 2022

Diarienummer 2021/KS 0266 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Sammanträdesdatum 2022 för beredningen för medborgardialog och integration samt planeringsdag fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och integration ska beredningen planera för sex årliga sammanträden vilket beslutades under sammanträdet 2021-12-02 § 20. En planeringsdag den 24 augusti 2022 ingick även i beslutet vilken skulle genomföras om behov fanns. Presidiet gör nu bedömningen att så inte är fallet och föreslår att planeringsdagen istället infaller den 13 oktober 2022 i samband med det planerade sammanträdet.

Förslaget till beslut påverkar inte datumen för sammanträden utan endast planeringsdagen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration beslutar att sammanträdesdatum 2022 för beredningen för medborgardialog och integration samt planeringsdag fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2021-12-02 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderade sammanträdesdatum 2022.pdf