Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2019-06-04

Sammanträde 2019-06-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om ordförandeuppdrag för ett tryggare Granängsringen

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari i år gav ordföranden kommundirektören i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att fortlöpande jobba för ett tryggare Granängsringen. I sitt ordförandeförslag skriver kommunstyrelsens ordförande bland annat att trots olika insatser vittnar boende i Granängsringen om att de inte vågar gå ut på grund av den otrygghet som bl a den öppna droghandeln och narkotikaanvändandet skapar. Med anledning av detta behöver kommunen och andra aktörer göra mer för att förbättra tryggheten i Granängsringen.

Målsättningen är att öka tryggheten generellt i Granängsringen, och att boende i området ska ha samma möjlighet att, utan att vara rädda, röra sig fritt i sin hemmiljö som i andra delar av kommunen.

Kommundirektör Stefan Hollmark kommer till beredningen och berättar om uppdraget.

2 Information om internationella samarbeten

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kanslichef Helene Bergström kommer till beredningen och berättar om kommunens internationella samarbeten med fokus på förutsättningar för ansökan om kommunala partnerskapsprojekt inom ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati).

3 Information om Lilla Almedalen på Tyresöfestivalen

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
År 2016 publicerades betänkandet av 2014 års Demokratiutredning, Låt fler forma framtiden, där förslag på åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin lades fram. Beredningen för medborgardialog och mångfald som föregick dagens beredning för medborgardialog och integration lämnade ett förslag till remissyttrande till kommunstyrelsen avseende betänkandet. Beredningen inledde även ett arbete för att förbättra medborgar- och ungdomsdialogen i Tyresö. Kommunikationschefen gavs i uppdrag att komma med förslag på hur en sådan dialog skulle kunna utformas och genomföras.
På sammanträdet den 15 januari i år fick beredningen ta del av hennes återrapportering av uppdraget avseende medborgardialog. Återrapporteringen hade ett särskilt fokus på ungdomsdialog. Beredningen fattade beslut om att förvaltningen skulle ges i uppdrag att initiera ett arbete för att utveckla ungdomsdialogen med hjälp av några av de förslag som framställdes i den till ärendet bilagda rapporten. Ett av dessa förslag var att utveckla Tyresöfestivalen med en demokratidel - "Lilla Almedalen". I praktiken innebär konceptet korta seminarier/debatter om lokala frågor, där allmänheten även ges tillfälle att delta. Förvaltningen har beslutat sig för att förverkliga förslaget och beredningens presidium har föreslagit att information och marknadsföring av Tyresöinitiativet inkluderas i konceptet. Kommunikationschef Charlotta Jansson Josephsson kommer till beredningen och berättar planerna för "Lilla Almedalen" på Tyresöfestivalen.

4 Datum för besök vid Tyresö gymnasium i enlighet med kommunikationsplanen för Tyresöinitiativet

Dnr 2018/KS 0444 010

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- I enlighet med kommunikationsplanen för Tyresöinitiativet bokas elevmötet vid Tyresö gymnasium in måndagen den 11 november klockan 09:15.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har beredningen för medborgardialog och integration genomfört en uppföljning av Tyresöinitiativet där man redogjort för utvecklingsåtgärder samt upprättat en kommunikationsplan för att lyfta fram och synliggöra initiativet. I kommunikationsplanen som fastställdes av beredningen den 15 januari listas ett antal aktiviteter vars syfte är att åskådliggöra initiativet och öka intresset för denna påverkansmöjlighet. En av aktiviteterna i kommunikationsplanen är att förtroendevalda ur beredningen för medborgardialog och integration träffar ungdomar på gymnasiet för att prata om Tyresöinitiativet och ungdomarnas möjlighet till påverkan. Efter samråd med gymnasiet och övriga presidiet föreslår ordföranden att besöket sker måndagen den 11 november klockan 09:15.

5 Information till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0138 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om beredningens planeringsdag den 17 september.

§14 Information om ordförandeuppdrag för ett tryggare Granängsringen

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari i år gav ordföranden kommundirektören i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att fortlöpande jobba för ett tryggare Granängsringen. I sitt ordförandeförslag skriver kommunstyrelsens ordförande bland annat att trots olika insatser vittnar boende i Granängsringen om att de inte vågar gå ut på grund av den otrygghet som bl a den öppna droghandeln och narkotikaanvändandet skapar. Med anledning av detta behöver kommunen och andra aktörer göra mer för att förbättra tryggheten i Granängsringen. Målsättningen är att öka tryggheten generellt i Granängsringen, och att boende i området ska ha samma möjlighet att, utan att vara rädda, röra sig fritt i sin hemmiljö som i andra delar av kommunen.

Kommundirektör Stefan Hollmark kommer till beredningen och berättar om uppdraget.

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20190604.pdf (160 kb)

§15 Information om internationella samarbeten

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kanslichef Helene Bergström kommer till beredningen och berättar om kommunens internationella samarbeten med fokus på förutsättningar för ansökan om kommunala partnerskapsprojekt inom ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati).

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20190604.pdf (160 kb)

§16 Information om Lilla Almedalen på Tyresöfestivalen

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
År 2016 publicerades betänkandet av 2014 års Demokratiutredning, Låt fler forma framtiden, där förslag på åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin lades fram. Beredningen för medborgardialog och mångfald som föregick dagens beredning för medborgardialog och integration lämnade ett förslag till remissyttrande till kommunstyrelsen avseende betänkandet. Beredningen inledde även ett arbete för att förbättra medborgar- och ungdomsdialogen i Tyresö. Kommunikationschefen gavs i uppdrag att komma med förslag på hur en sådan dialog skulle kunna utformas och genomföras.
På sammanträdet den 15 januari i år fick beredningen ta del av hennes återrapportering av uppdraget avseende medborgardialog. Återrapporteringen hade ett särskilt fokus på ungdomsdialog. Beredningen fattade beslut om att förvaltningen skulle ges i uppdrag att initiera ett arbete för att utveckla ungdomsdialogen med hjälp av några av de förslag som framställdes i den till ärendet bilagda rapporten. Ett av dessa förslag var att utveckla Tyresöfestivalen med en demokratidel - "Lilla Almedalen". I praktiken innebär konceptet korta seminarier/debatter om lokala frågor, där allmänheten även ges tillfälle att delta. Förvaltningen har beslutat sig för att förverkliga förslaget och beredningens presidium har föreslagit att information och marknadsföring av Tyresöinitiativet inkluderas i konceptet. Kommunikationschef Charlotta Jansson Josephsson kommer till beredningen och berättar planerna för "Lilla Almedalen" på Tyresöfestivalen.

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20190604.pdf (163 kb)

§17 Datum för besök vid Tyresö gymnasium i enlighet med kommunikationsplanen för Tyresöinitiativet

Dnr 2018/KS 0444 010

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- I enlighet med kommunikationsplanen för Tyresöinitiativet bokas elevmötet vid Tyresö gymnasium in måndagen den 11 november klockan 09:15.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har beredningen för medborgardialog och integration genomfört en uppföljning av Tyresöinitiativet där man redogjort för utvecklingsåtgärder samt upprättat en kommunikationsplan för att lyfta fram och synliggöra initiativet. I kommunikationsplanen som fastställdes av beredningen den 15 januari listas ett antal aktiviteter vars syfte är att åskådliggöra initiativet och öka intresset för denna påverkansmöjlighet. En av aktiviteterna i kommunikationsplanen är att förtroendevalda ur beredningen för medborgardialog och integration träffar ungdomar på gymnasiet för att prata om Tyresöinitiativet och ungdomarnas möjlighet till påverkan. Efter samråd med gymnasiet och övriga presidiet föreslår ordföranden att besöket sker måndagen den 11 november klockan 09:15.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20190604.pdf (161 kb)

§18 Information till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0138 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om beredningens planeringsdag den 17 september.

Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20190604.pdf (160 kb)