Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2019-11-07

Sammanträde 2019-11-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Aktuell lägesrapport för Tyresöinitiativet

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunikationsplan som beredningen för medborgardialog och integration
fastställde den 15 januari 2019 ska beredningen informeras kontinuerligt om aktuella
läget avseende Tyresöinitiativet. Kvalitetscontroller Robert Sirviö kommer till
beredningen och ger oss senaste statistiken för inkomna, nämndbehandlade och
bifallna initiativ.

2 Information om relationsvåldsteamets arbete

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Helena Mark, gruppledare för relationsvåldsteamet och samordnare mot våld i nära
relation kommer till beredningen och berättar om hur relationsvåldsteamet arbetar.
Informationen är viktig även inför beredningens uppmärksammande av Orange day,
internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november.

3 Återrapportering av uppdrag om temadagar som kommunen bör uppmärksamma

Dnr 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
- Beredningen uppmärksammar årligen internationella temadagar enligt förslag
samt deltar i kommunens årliga uppmärksammande av Stockholm Pride.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav på sitt sammanträde 2019-10-08 § 176 beredningen för
medborgardialog och integration i uppdrag att sammanställa vilka temadagar
och andra större händelser som kommunen bör uppmärksamma på årlig basis,
samt att återrapportera ett förslag till kommunstyrelsen under första kvartalet
2020.

Beredningen föreslås årligen uppmärksamma följande internationella temadagar
som instiftats av Förenta nationerna:

Internationella dagen för Förintelsens minne den 27 januari (fr.o.m. år 2021)
Internationella kvinnodagen den 8 mars
Internationella dagen för demokrati den 15 september
Orange day, internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november.

De föreslagna temadagarna uppmärksammar betydelsefulla frågor som engagerar
och har aktualitet över tid. Utöver de föreslagna temadagarna föreslås även att
beredningen deltar i någon form i kommunens årliga uppmärksammande av
Stockholm Pride.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av uppdrag om temadagar.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §176.pdf

4 Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun

Dnr 2019/KS 0313 003

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
- Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
De grupper som enligt riksdagens beslut från 1999 utgör nationella minoriteter i
Sverige är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Minoritetsspråken är
samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch. Av dessa har
samiska, finska och meänkieli en historisk geografisk bas, vilket innebär krav på
mer långtgående åtgärder till stöd för dessa språk. De nationella minoriteternas
rättigheter beskrivs framför allt i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. Från och med den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i
minoritetslagen i kraft vars syfte är att ytterligare förstärka minoriteters rättigheter.
Lagändringarna innebär ett antal utökade skyldigheter för kommunerna däribland
en skyldighet att anta mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet.
Riktlinjerna ska på begäran kunna lämnas ut till Länsstyrelsen i Stockholm och
Sametinget som är uppföljningsmyndigheter för minoritetspolitiken i Sverige.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för nationella
minoriteters rättigheter i Tyresö kommun. Förslaget på riktlinjer har remitterats till
Tyresö Finska förening för yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö
kommun.pdf
Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter.pdf
Remissvar Finska föreningen i Tyresö.pdf

5 Information till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0138 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunikationsplanen för Tyresöinitiativet (BMI 2019 -01-13 § 3) ska
förtroendevalda ur beredningen träffa elever på Tyresö gymnasium för
informationsutbyte och diskussion under hösten. Ett möte med elevrådets
representanter på Tyresö gymnasium är inbokat måndagen den 11 november.
Beredningen informeras om gymnasiets tankar kring mötesupplägg och innehåll.

§22 Aktuell lägesrapport för Tyresöinitiativet

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunikationsplan som beredningen för medborgardialog och integration fastställde den 15 januari 2019 ska beredningen informeras kontinuerligt om aktuella läget avseende Tyresöinitiativet. Kvalitetscontroller Robert Sirviö kommer till beredningen och ger oss senaste statistiken för inkomna, nämndbehandlade och bifallna initiativ.

§23 Information om relationsvåldsteamets arbete

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Helena Mark, gruppledare för relationsvåldsteamet och samordnare mot våld i nära relation kommer till beredningen och berättar om hur relationsvåldsteamet arbetar. Informationen är viktig även inför beredningens uppmärksammande av Orange day, internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november.

§24 Återrapportering av uppdrag om temadagar som kommunen bör uppmärksamma

Dnr 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
- Beredningen uppmärksammar årligen internationella temadagar enligt
förslag samt deltar i kommunens årliga uppmärksammande av
Stockholm Pride.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav på sitt sammanträde 2019-10-08 § 176 beredningen för
medborgardialog och integration i uppdrag att sammanställa vilka temadagar och andra större händelser som kommunen bör uppmärksamma på årlig basis, samt att återrapportera ett förslag till kommunstyrelsen under första kvartalet 2020.

Beredningen föreslås årligen uppmärksamma följande internationella temadagar
som instiftats av Förenta nationerna:
Internationella dagen för Förintelsens minne den 27 januari (fr.o.m. år 2021)
Internationella kvinnodagen den 8 mars
Internationella dagen för demokrati den 15 september
Orange day, internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november.

De föreslagna temadagarna uppmärksammar betydelsefulla frågor som engagerar och har aktualitet över tid. Utöver de föreslagna temadagarna föreslås även att beredningen deltar i någon form i kommunens årliga uppmärksammande av Stockholm Pride.

Ordförandeförslag
Ordförande Alfonso Morales (S) föreslår att beredningen uppmärksammar årligen internationella temadagar enligt förslag samt deltar i kommunens årliga uppmärksammande av Stockholm Pride.

Yrkande
Jörgen Nilsson (SD) yrkar avslag till att beredningen deltar i kommunens årliga
uppmärksammande av Stockholm Pride med hänvisning till att det inte är ett lokalt arrangemang.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller ordförandeförslaget om att
årligen uppmärksamma föreslagna temadagar och finner att beredningen beslutar i enlighet med förslaget.

Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller ordförandeförslaget om att
årligen delta i kommunens uppmärksammande av Stockholm Pride. Ordföranden ställer därefter frågan om beredningen avslår ordförandeförslaget avseende årliga uppmärksammandet av Stockholm Pride enligt yrkande från Jörgen Nilsson (SD).

Ordföranden finner att beredningen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av uppdrag om temadagar.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §176.pdf

§25 Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun

Dnr 2019/KS 0313 003

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
- Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
De grupper som enligt riksdagens beslut från 1999 utgör nationella minoriteter i
Sverige är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch. Av dessa har samiska, finska och meänkieli en historisk geografisk bas, vilket innebär krav på mer långtgående åtgärder till stöd för dessa språk. De nationella minoriteternas rättigheter beskrivs framför allt i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Från och med den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i minoritetslagen i kraft vars syfte är att ytterligare förstärka minoriteters rättigheter. Lagändringarna innebär ett antal utökade skyldigheter för kommunerna däribland en skyldighet att anta mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. Riktlinjerna ska på begäran kunna lämnas ut till Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget som är uppföljningsmyndigheter för minoritetspolitiken i Sverige.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun. Förslaget på riktlinjer har remitterats till Tyresö Finska förening för yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun.pdf
Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter.pdf
Remissvar Finska föreningen i Tyresö.pdf

§26 Information till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0138 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunikationsplanen för Tyresöinitiativet (BMI 2019-01-13 § 3) ska
förtroendevalda ur beredningen träffa elever på Tyresö gymnasium för informationsutbyte och diskussion under hösten. Ett möte med elevrådets
representanter på Tyresö gymnasium är inbokat måndagen den 11 november.
Beredningen informeras om gymnasiets tankar kring mötesupplägg och innehåll.