Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2020-08-18

Sammanträde 2020-08-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Uppdrag om ökade möjligheter för politiskt engagemang

Dnr 2020/KS 0173 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
1. En parlamentarisk grupp bestående av en eller högst två förtroendevalda per
politiskt parti bildas. Partierna väljer själva sina representanter. Valet av
representant/representanter meddelas till beredningens ordförande senast den 14
september.
2. Under ledning av beredningens ordförande kommer gruppen att ta fram förslag
till åtgärder som lämnas till kommunstyrelsen för beslut senast i maj 2021.
3. Eventuella beslut om förhållningssätt och internpolitiska frågor fattar gruppen
självständigt beslut om.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 22 juni beslut om att beredningen för
medborgardialog och integration ges i uppdrag att bilda en parlamentarisk grupp
vars uppdrag är att ta fram förslag för hur det politiska engagemanget kan
bibehållas. Förslag till åtgärder såsom förhållningssätt och internpolitiska frågor kan
gruppen eller beredningen för medborgardialog och integration självständigt fatta
beslut om. Övriga förslag till åtgärder lämnas till kommunstyrelsen för beslut.

I ordförandeförslaget som låg till grund för beslutet i kommunstyrelsen står
följande: ”På grund av många olika orsaker är det svårt för många förtroendevalda
att bibehålla ett politiskt engagemang och fullgöra sina uppdrag. Det kan både bero
på politikens former och de forum som politiken är verksam i, men det kan också
finnas andra strukturella faktorer.

I januari fick kommunfullmäktige en redovisning av det uppdrag förvaltningen haft
att utreda om anledningarna till varför ledamöter lämnar sina uppdrag, samt
eventuella förändringar som skulle underlätta för fler att fullgöra sina
kommunpolitiska uppdrag.

Genomlysningen visade att anledningarna till att förtroendevalda lämnat sina
uppdrag i Tyresö varierar och att det delvis varit svårt att dra några generella
slutsatser. Frågan om hur vi kan underlätta för förtroendevalda att fullgöra sina
uppdrag är dock fortsatt aktuell. Det är därför viktigt att vi nu på politisk nivå
funderar på vad vi kan göra för att inte fler ledamöter ska lämna sina uppdrag i
förtid och vad som krävs för att fler ska vilja och kunna ta kommunala
förtroendeuppdrag i vår kommun.

Ett alternativ som lyfts i debatten är att tillsätta en parlamentarisk grupp bestående
av förtroendevalda från respektive parti. Gruppens ska ta fram förslag som kan
göra politiskt engagemang mer hållbart över tid för fler. En bred parlamentarisk
grupp har stora möjligheter att titta på vilka konkreta åtgärder som behöver göras
för att underlätta politiskt engagemang.”

För att fullfölja uppdraget föreslås beredningen för medborgardialog och mångfald
besluta att:

1. En parlamentarisk grupp bestående av en eller högst två förtroendevalda per
politiskt parti bildas. Partierna väljer själva sina representanter. Valet av
representant/representanter meddelas till beredningens ordförande senast den 14
september.
2. Under ledning av beredningens ordförande kommer gruppen att ta fram förslag
till åtgärder som lämnas till kommunstyrelsen för beslut senast i maj 2021.
3. Eventuella beslut om förhållningssätt och internpolitiska frågor fattar gruppen
självständigt beslut om.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 105.pdf

2 Uppdrag om ökad medborgardialog

Dnr 2020/KS 0175 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
1. Beredningens presidium ges i uppdrag att med förvaltningens hjälp utreda och
framta ett förslag på hur återkommande Townhall -möten skulle kunna arrangeras
samt formerna för dessa både under eventuella fortsatta sociala restriktioner och
vid fysiska möten. Utredningen ska innefatta en ungefärlig kostnadsberäkning.
2. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen senast i maj 2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 22 juni beslut om bredningen för medborgardialog
och integration ges i uppdrag att utreda samt ta fram ett förslag till hur
återkommande Townhall-möten skulle kunna arrangeras samt formerna för dessa.
Utöver formerna för mötena ska utredningen ange en ungefärlig
kostnadsberäkning.

I ordförandeförslaget som låg till grund för beslutet i kommunstyrelsen står
följande: ”Medborgardialogen behöver stärkas i Tyresö. Det politiska samtalet är
idag begränsat till sociala medier och dialoger kring enskilda sakfrågor med
sakägare. För att kunna bygga en starkare medborgardialog behöver kommunen
hitta nya sätt att möta medborgare.

Ett sådant sätt skulle kunna vara att kontinuerligt anordna så kallade Townhall-
möten, där politiker och tjänstemän kan möta medborgare. Townhallmöten kan
arrangeras kring kommunens verksamhet mer allmänt eller kring övergripande
sakfrågor i kommunens styre. Sådana typer av möten kan ha olika målgrupper eller
inriktningar, beroende på intresseområden och vilka kommunen önskar engagera i
samtal.

Beredningen för medborgardialog och integration föreslås därför ges i uppdrag att
utreda ifall kommunen kan arrangera kontinuerliga Townhall-möten och hur det kan
organiseras.”

För att fullgöra uppdraget föreslås beredningen fatta beslut om att:
1. Beredningens presidium ges i uppdrag att med förvaltningens hjälp utreda och
framta ett förslag på hur återkommande Townhall-möten skulle kunna arrangeras
samt formerna för dessa både under eventuella fortsatta sociala restriktioner och
vid fysiska möten. Utredningen ska innefatta en ungefärlig kostnadsberäkning.
2. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen senast i maj 2021.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 106.pdf

3 Uppdrag om ökat valdeltagande i Tyresö

Dnr 2020/KS 0174 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
1. Under beredningens planeringsdag arrangeras en wor kshop där deltagarna tar
fram förslag till ökat valdeltagande i röstsva ga distrikt.
2. Förslagen från planeringsdagen tas i beaktande i det förslag på åtgärdsplan som
tas fram av beredningens presidium i samarbete med kommundirektören.
3. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 22 juni beslut om att beredningen för
medborgardialog och integration ges ett uppdrag om ökat valdeltagande.

I ordförandeförslaget som låg till grund för beslutet i kommunstyrelsen står
följande:
”Tyresö kommun har ett generellt högt valdeltagande. Med ett snitt på nästan 87
procent ligger kommunen över rikets snitt. Det finns dock stora skillnader inom
kommunen i hur högt valdeltagandet är, från drygt 91 procent i det distriktet med
högst valdeltagande och ner till 63 procent i de distrikt med lägst valdeltagande.

Det är förstås glädjande att det finns områden med väldigt högt valdeltagande men
kommunen behöver arbeta med ett högre valdeltagande i de områden som ligger
lägst. Det är ett problem att det finns stora skillnader i valdeltagande mellan olika
områden i kommunen.

Kommunstyrelsen föreslås därför ge beredningen för medborgardialog och
integration i uppdrag att tillsammans med kommundirektören ta fram ett förslag till
plan med konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i de distrikten som har lägre
deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna kommunvalet. Ärendet
återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.”

Beredningen föreslås besluta att:
1. Under beredningens planeringsdag arrangeras en workshop där deltagarna tar
fram förslag till ökat valdeltagande i röstsvaga distrikt.
2. Förslagen från planeringsdagen tas i beaktande i det förslag på åtgärdsplan som
tas fram av beredningens presidium i samarbete med kommundirektören.
3. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2021.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 107.pdf

4 Svar på motion - Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism

Dnr 2019/KS 0297 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
- Beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att genomföra en
utvärdering av samarbetet inom nätverket tre år efter det att Tyresö anslutit sig till
ECCAR-samarbetet, samt därefter löpande minst en gång per mandatperiod.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om anslutning
av Tyresö kommun till Europeiska koalitionen med rasism ECCAR. Motionen har
remitterats till beredningen för medborgardialog och integration för förslag till
besvarande. Enligt nedan ordförandeförslag föreslås att motionen bifalls samt att
kommunstyrelsen ger beredningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av
samarbetet inom nätverket tre år efter det att Tyresö anslutit sig till ECCAR -
samarbetet, samt därefter löpande minst en gång per mandatperiod.

Ordförandeförslag
Precis som det beskrivs i motionen är det av största betydelse att Tyresö kommun
på olika nivåer arbetar medvetet och effektivt för att motverka diskriminering,
främlingsfientlighet och rasism av alla slag. Förverkligandet av att alla ska ha
samma rättigheter och lika värde och att ingen får diskrimineras är en ständig
process. Fokus måste särskilt ligga inom kommunens ordinarie verksamhet och i
samarbete med det civila samhället, andra myndigheter men även internationellt.
ECCAR, European Coalition of Cities Against Racism, är ett internationellt nätverk av
städer och kommuner som aktivt vill förbättra sitt arbete mot rasism, diskriminering
och främlingsfientlighet och flera av Sveriges kommuner har anslutit sig till ECCAR.
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, stödjer kommuner som systematiskt
arbetar mot rasism och diskriminering. För att lyckas med ett sådant viktigt arbete
är det avgörande att skapa strategier och metoder för att gå från ord till handling.
Att ingå i ett lärande nätverk där man tillsammans praktiskt prövar, lär av varandra,
granskar och utvecklar kunskap inom ECCARs tiopunktsprogram är en betydelsefull
framgångsfaktor. Detta blir en viktig resurs för Tyresö kommuns försatta arbete
inom det här området.

Förslag till beslut:

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen för
förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
- Beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att genomföra en
utvärdering av samarbetet inom nätverket tre år efter det att Tyresö anslutit sig till
ECCAR-samarbetet, samt därefter löpande minst en gång per mandatperiod.

Bilagor
Motion Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism.pdf

5 Lägesrapport avseende uppdrag för ett tryggare Granängsringen

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 5 februari 2019 kommundirektören i uppdrag att tillsätta en
arbetsgrupp för att fortlöpande jobba för ett tryggare Granängsringen. Samordnaren
för uppdraget, fritidsgårdschef Tomas Olausson , informerade beredningen om arbetet i
januari i år och han återkommer nu för att berätta om senaste utvecklingen i
projektet.

6 Aktuell lägesrapport för Tyresöinitiativet

Dnr 2020/KS 0206 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunikationsplan som beredningen för medborgardialog och
integration fastställde den 15 januari 2019 ska beredningen informeras kontinuerligt
om aktuella läget avseende Tyresöinitiativet. I den bifogade lägesrapporten redogör
kvalitetscontroller Robert Sirviö för den senaste statistiken avseende inkomna,
publicerade och remitterade initiativ samt initiativ som behandlats i nämnd eller
utskott.

Bilagor
Lägesrapport för Tyresöinitiativet 7 augusti 2020.pdf

7 Uppmärksammande av internationella dagen för demokrati

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav på sitt sammanträde 2019-10-08 § 176 beredningen i
uppdrag att sammanställa vilka temadagar och andra större händelser som
kommunen bör uppmärksamma på årlig basis. En återrapportering av uppdraget
har skett och i enlighet med förslag kommer beredningen att årligen
uppmärksamma fyra internationella temadagar instiftade av Förenta nationerna
samt Stockholm Pride.

På grund av den rådande Coronapandemin fick årets Pride -festival hållas i digital
form. Tyresö kommun uppmärksammade digitala festivalen genom en skrivning
med ett kort uttalande från kommunstyrelsens ordförande på kommunens hemsida
samt genom att flagga med regnbågsflaggan, lysa upp kommunens välkomstskylt
och måla om ett övergångsställe i regnbågsfärger.

Nästa temadag som beredningen kommer att uppmärksamma är internationella
dagen för Demokrati som infaller den 15 september. Beredningen för en diskussion
kring förslag på aktiviteter för Demokratidagen. På basis av förslagen fortsätter
presidiet att planlägga dagen och informerar beredningen om förberedelserna.

§4 Uppdrag om ökade möjligheter för politiskt engagemang

Dnr 2020/KS 0173 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. En parlamentarisk grupp bestående av en eller högst två förtroendevalda per politiskt parti bildas. Partierna väljer själva sina representanter. Valet av representant/representanter meddelas till beredningens ordförande senast den 14 september.
2. Under ledning av beredningens ordförande kommer gruppen att ta fram förslag till åtgärder som lämnas till kommunstyrelsen för beslut senast i maj 2021.
3. Eventuella beslut om förhållningssätt och internpolitiska frågor fattar gruppen självständigt beslut om.

Reservation
Jörgen Nilsson (SD) hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2020 -06-22 § 105.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 22 juni beslut om att beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att bilda en parlamentarisk grupp vars uppdrag är att ta fram förslag för hur det politiska engagemanget kan bibehållas. Förslag till åtgärder såsom förhållningssätt och internpolitiska frågor kan gruppen eller beredningen för medborgardialog och integration självständigt fatta beslut om. Övriga förslag till åtgärder lämnas till kommunstyrelsen för beslut.

I ordförandeförslaget som låg till grund för beslutet i kommunstyrelsen står följande: ”På grund av många olika orsaker är det svårt för många förtroendevalda att bibehålla ett politiskt engagemang och fullgöra sina uppdrag. Det kan både bero på politikens former och de forum som politiken är verksam i, men det kan också finnas andra strukturella faktorer.

I januari fick kommunfullmäktige en redovisning av det uppdrag förvaltningen haft att utreda om anledningarna till varför ledamöter lämnar sina uppdrag, samt eventuella förändringar som skulle underlätta för fler att fullgöra sina kommunpolitiska uppdrag.

Genomlysningen visade att anledningarna till att förtroendevalda lämnat sina uppdrag i Tyresö varierar och att det delvis varit svårt att dra några generella slutsatser. Frågan om hur vi kan underlätta för förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag är dock fortsatt aktuell. Det är därför viktigt att vi nu på politisk nivå funderar på vad vi kan göra för att inte fler ledamöter ska lämna sina uppdrag i förtid och vad som krävs för att fler ska vilja och kunna ta kommunala förtroendeuppdrag i vår kommun.

Ett alternativ som lyfts i debatten är att tillsätta en parlamentarisk grupp bestående av förtroendevalda från respektive parti. Gruppens ska ta fram förslag som kan göra politiskt engagemang mer hållbart över tid för fler. En bred parlamentarisk grupp har stora möjligheter att titta på vilka konkreta åtgärder som behöver göras för att underlätta politiskt engagemang.”

För att fullfölja uppdraget föreslås beredningen för medborgardialog och integration besluta att:
1. En parlamentarisk grupp bestående av en eller högst två förtroendevalda per politiskt parti bildas. Partierna väljer själva sina representanter. Valet av representant/representanter meddelas till beredningens ordförande senast den 14 september.
2. Under ledning av beredningens ordförande kommer gruppen att ta fram förslag till åtgärder som lämnas till kommunstyrelse n för beslut senast i maj 2021.
3. Eventuella beslut om förhållningssätt och internpolitiska frågor fattar gruppen självständigt beslut om.

Yrkande
Jörgen Nilsson (SD) yrkar avslag till förslaget till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller förslaget till beslut.
Ordföranden ställer frågan om beredningen avslår förslaget till beslut.
Beredningen bifaller förslaget till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 105.pdf

§5 Uppdrag om ökad medborgardialog

Dnr 2020/KS 0175 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. Beredningens presidium ges i uppdrag att med förvaltningens hjälp utreda och framta ett förslag på hur återkommande Townhall-möten skulle kunna arrangeras samt formerna för dessa både under eventuella fortsatta sociala restriktioner och vid fysiska möten. Utredningen ska innefatta en ungefärlig kostnadsberäkning.
2. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen senast i maj 2021.

Reservation
Jörgen Nilsson (SD) hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2020 -06-22 § 106 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 22 juni beslut om bredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att utreda samt ta fram ett förslag till hur återkommande Townhall-möten skulle kunna arrangeras samt formerna för dessa. Utöver formerna för mötena ska utredningen ange en ungefärlig kostnadsberäkning.

I ordförandeförslaget som låg till grund för beslutet i kommunstyrelsen står följande: ”Medborgardialogen behöver stärkas i Tyresö. Det politiska samtalet är idag begränsat till sociala medier och dialoger kring enskilda sakfrågor med sakägare. För att kunna bygga en starkare medborgardialog behöver kommunen hitta nya sätt att möta medborgare.

Ett sådant sätt skulle kunna vara att kontinuerligt anordna så kallade Townhall  möten, där politiker och tjänstemän kan möta medborgare. Townhallmöten kan arrangeras kring kommunens verksamhet mer allmänt eller kring övergripande
sakfrågor i kommunens styre. Sådana typer av möten kan ha olika målgrupper
eller inriktningar, beroende på intresseområden och vilka kommunen önskar
engagera i samtal.

Beredningen för medborgardialog och integration föreslås därför ges i uppdrag att utreda ifall kommunen kan arrangera kontinuerliga Townhall -möten och hur det kan organiseras.”

För att fullgöra uppdraget föreslås beredningen fatta beslut om att:
1. Beredningens presidium ges i uppdrag att med förvaltningens hjälp utreda och framta ett förslag på hur återkommande Townhall-möten skulle kunna arrangeras samt formerna för dessa både under eventuella fortsatta sociala restriktioner och vid fysiska möten. Utredningen ska innefatta en ungefärlig kostnadsberäkning.
2. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen senast i maj 2021.

Yrkande
Mats Fält (M), Martin Skjöldebrand (L) och Vasilis Mavroudis (MP) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Jörgen Nilsson (SD) yrkar avslag till förslaget till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller förslaget till beslut.
Ordföranden ställer frågan om beredningen avslår förslaget till beslut.
Ordföranden finner att beredningen bifaller förslaget till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 106.pdf

§6 Uppdrag om ökat valdeltagande i Tyresö

Dnr 2020/KS 0174 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. Under beredningens planeringsdag arrangeras en workshop där deltagarna tar fram förslag till ökat valdeltagande i röstsvaga distrikt.
2. Förslagen från planeringsdagen tas i beaktande i det förslag på åtgärdsplan som tas fram av beredningens presidium i samarbete med kommundirektören.
3. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2021.

Reservation
Jörgen Nilsson (SD) hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2020 -06-22 § 107 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 22 juni beslut om att beredningen för medborgardialog och integration ges ett uppdrag om ökat valdeltagande.

I ordförandeförslaget som låg till grund för beslutet i kommunstyrelsen står följande:
”Tyresö kommun har ett generellt högt valdeltagande. Med ett snitt på nästan 87 procent ligger kommunen över rikets snitt. Det finns dock stora skillnader inom kommunen i hur högt valdeltagandet är, från drygt 91 procent i det distriktet med högst valdeltagande och ner till 63 procent i de distrikt med lägst valdeltagande.

Det är förstås glädjande att det finns områden med väldigt högt valdeltagande men kommunen behöver arbeta med ett högre valdeltagande i de områden som ligger lägst. Det är ett problem att det finns stora skill nader i valdeltagande mellan olika områden i kommunen.

Kommunstyrelsen föreslås därför ge beredningen för medborgardialog och
integration i uppdrag att tillsammans med kommundirektören ta fram ett förslag till plan med konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i de distrikten som har lägre deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna kommunvalet. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.”

Beredningen föreslås besluta att:
1. Under beredningens planeringsdag arrangeras en workshop där deltagarna tar fram förslag till ökat valdeltagande i röstsvaga distrikt.
2. Förslagen från planeringsdagen tas i beaktande i det förslag på åtgärdsplan som tas fram av beredningens presidium i samarbete med kommundirektören.
3. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2021.

Yrkande
Mats Fält (M), Martin Skjöldebrand (L) och Vasilis Mavroudis (MP) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Jörgen Nilsson (SD) yrkar avslag till förslaget till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller förslaget till beslut.
Ordföranden ställer frågan om beredningen avslår förslaget till beslut.
Ordföranden finner att beredningen bifaller förslaget till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 107.pdf

§7 Svar på motion - Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism

Dnr 2019/KS 0297 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
2. Beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att genomföra en utvärdering av samarbetet inom nätverket tre år efter det att Tyresö anslutit sig till ECCAR-samarbetet, samt därefter löpande minst en gång per mandatperiod.

Deltar ej i beslutet
Mats Fält (M) deltar ej i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om anslutning av Tyresö kommun till Europeiska koalitionen med rasism ECCAR. Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration för förslag till besvarande. Enligt nedan ordförandeförslag föreslås att motionen bifalls samt att kommunstyrelsen ger beredningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av samarbetet inom nätverket tre år efter det att Tyresö anslutit sig till ECCAR -samarbetet, samt därefter löpande minst en gång per mandatperiod. Medlemskapet i ECCAR skulle för Tyresö kommuns del medföra en årsavgift på 500 euro.

Ordförandeförslag
Precis som det beskrivs i motionen är det av största betydelse att Tyresö kommun på olika nivåer arbetar medvetet och effektivt för att motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism av alla slag. Förverkligandet av att alla ska ha samma rättigheter och lika värde och att ingen får diskrimineras är en ständig process. Fokus måste särskilt ligga inom kommunens ordinarie verksamhet och i samarbete med det civila samhället, andra myndigheter men även internationellt. ECCAR, European Coalition of Cities Against Racism, är ett internationellt nätverk av städer och kommuner som aktivt vill förbättra sitt arbete mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet och flera av Sveriges kommuner har anslutit sig till ECCAR. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, stödjer kommuner som systematiskt arbetar mot rasism och diskriminering. För att lyckas med ett sådant viktigt arbete är det avgörande att skapa strategier och metoder för att gå från ord till handling. Att ingå i ett lärande nätverk där man tillsammans praktiskt prövar, lär av varandra, granskar och utvecklar kunskap inom ECCARs tiopunktsprogram är en betydelsefull framgångsfaktor. Detta blir en viktig resurs för Tyresö kommuns försatta arbete inom det här området.

Förslag till beslut:
Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
2. Beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att genomföra en utvärdering av samarbetet inom nätverket tre år efter det att Tyresö anslutit sig till ECCAR-samarbetet, samt därefter löpande minst en gång per mandatperiod.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Motion Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism.pdf

§8 Lägesrapport avseende uppdrag för ett tryggare Granängsringen

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 5 februari 2019 kommundirektören i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att fortlöpande jobba för ett tryggare Granängsringen. Samordnaren för uppdraget, fritidsgårdschef Tomas Olausson, informerade beredningen om arbetet i januari i år och han återkommer nu för att berätta om senaste utvecklingen i projektet.

§9 Aktuell lägesrapport för Tyresöinitiativet

Dnr 2020/KS 0206 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunikationsplan som beredningen för medborgardialog och integration fastställde den 15 januari 2019 ska beredningen informeras kontinuerligt om aktuella läget avseende Tyresöinitiativet. I den bifogade lägesrapporten redogör kvalitetscontroller Robert Sirviö för den senaste statistiken avseende inkomna, publicerade och remitterade initiativ samt initiativ som behandlats i nämnd eller utskott.

Bilagor
Lägesrapport för Tyresöinitiativet 7 augusti 2020.pdf

§10 Uppmärksammande av internationella dagen för demokrati

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav på sitt sammanträde 2019-10-08 § 176 beredningen i
uppdrag att sammanställa vilka temadagar och andra större händelser som
kommunen bör uppmärksamma på årlig basis. En återrapportering av uppdraget har skett och i enlighet med förslag kommer beredningen att årligen uppmärksamma fyra internationella temadagar instiftade av Förenta nationerna samt Stockholm Pride.

På grund av den rådande Coronapandemin fick årets Pride -festival hållas i digital form. Tyresö kommun uppmärksammade digitala festivalen genom en skrivning med ett kort uttalande från kommunstyrelsens ordförande på kommunens hemsida samt genom att flagga med regnbågsflaggan, lysa upp kommunens välkomstskylt och måla om ett övergångsställe i regnbågsfärger.

Nästa temadag som beredningen kommer att uppmärksamma är internationella dagen för Demokrati som infaller den 15 september. Beredningen för en diskussion kring förslag på aktiviteter för Demokratidagen. På basis av förslagen fortsätter presidiet att planlägga dagen och informerar beredningen om förberedelserna.

§11 Extra ärende, eventuellt återetablerande av kontakt med före detta internationell samarbetspart

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Presidiet ges i uppdrag att bereda frågan vidare.

Beskrivning av ärendet
Mats Fält (M) lyfter ett extra ärende om att undersöka möjligheterna att återetablera en kontakt med staden Baranovichi i Belarus. Tyresö kommun ha de under tidigt 2000-tal ett samarbete med staden via Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD).

Yrkande
Ordföranden yrkar att ärendet tas upp som ett extra ärende samt att presidiet ges i uppdrag att bereda frågan vidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen bifaller att ärendet tas upp som ett extra ärende samt att presidiet ges i uppdrag att bereda frågan vidare. Ordföranden finner att beredningen beslutar i enlighet med förslaget.