Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2021-02-11

Sammanträde 2021-02-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Information från Maria Öberg Tyresö Bostäder

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Maria Öberg från Tyresö Bostäder informerar muntligen om den intregrationspolicy Tyresö Bostäder arbetar efter.

2 Kommunikationsplan för uppmärksamma särskilda dagar

Diarienummer 2021/KS 0064 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Kommunikationsplan för uppmärksamma särskilda dagar godkänts.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration gavs i uppdrag av kommunstyrelsen 2019-10-08 § 176 att sammanställa vilka temadagar och andra större händelser som kommunen bör uppmärksamma på en årlig basis. Därför har nu en kommunikationsplan tagits fram av kommunikationsenheten.

Bilagor
Tjänsteskrivels.pdf
Kommunikationsplan.pdf

3 Ökat valdeltagande i Tyresö

Diarienummer 2020/KS 0174 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
1. Workshop anordnas på mars sammanträdet.
2. Delpresentation redovisas i maj 2021.
3. Slutpresentation redovisas i september 2021.
4. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration gavs i uppdrag av
kommunstyrelsen 2020-06-22 § 107 att tillsammans med kommundirektören ta fram ett förslag till plan med konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i de distrikten som har lägre deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna kommunvalet. Som en del i arbetet anordnas en workshop. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Återrapportering av den Internationella dagen för Förintelsens minne

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
En återrapport om hur den Internationella dagen för Förintelsens minne den 27 januari uppmärksammas redovisas muntligen.

5 Återrapport från parlamentariska gruppen

Diarienummer 2021/KS 0063 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En återrapportering av parlamentariska gruppens arbete redovisas muntligen för medborgardialog och integration.

6 Meddelande till beredningen för medborgardialog och integration

Diarienummer 2021/KS 0060 001

Beredningen för medborgardialog och integr ations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till beredningen för medborgardialog och integration redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Lägesrapport Covid19 2021-02-01.pdf

§1 Information från Maria Öberg Tyresö Bostäder - Utgår

§2 Kommunikationsplan för uppmärksamma särskilda dagar

Diarienummer 2021/KS 0064 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. Kommunikationsplan för uppmärksamma särskilda dagar godkänts.
2. En plan tas fram med syfte att planera årets aktiviteter för att uppmärksamma särskilda dagar.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration gavs i uppdrag av kommunstyrelsen 2019-10-08 § 176 att sammanställa vilka temadagar och andra större händelser som kommunen bör uppmärksamma på en årlig basis. Därför har nu en kommunikationsplan tagits fram av kommunikationsenheten.

Ordförandeförslag
Ordförande Alfonso Morales (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration beslutar att:
1. Kommunikationsplan för att uppmärksamma särskilda dagar godkänts.
2. En plan tas fram med syfte att planera årets aktiviteter för att uppmärksamma särskilda dagar.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivels.pdf
Kommunikationsplan.pdf

§3 Ökat valdeltagande i Tyresö

Diarienummer 2020/KS 0174 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. Workshop anordnas på mars sammanträdet.
2. Delpresentation redovisas i maj 2021.
3. Slutpresentation redovisas i september 2021.
4. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration gavs i uppdrag av kommunstyrelsen 2020-06-22 § 107 att tillsammans med kommundirektören ta fram ett förslag till plan med konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i de
distrikten som har lägre deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna kommunvalet. Som en del i arbetet anordnas en workshop. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Alfonso Morales (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration beslutar att:
1. Workshop anordnas på mars sammanträdet.
2. Delpresentation redovisas i maj 2021.
3. Slutpresentation redovisas i september 2021.
4. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

§4 Återrapportering av den Internationella dagen för Förintelsens minne

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
En återrapport om hur den Internationella dagen för Förintelsens minne den 27 januari uppmärksammats redovisas muntligen.

§5 Återrapport från parlamentariska gruppen

Diarienummer 2021/KS 0063 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En återrapportering av parlamentariska gruppens arbete redovisas muntligen delges beredningen för medborgardialog och integration.

§6 Meddelande till beredningen för medborgardialog och integration

Diarienummer 2021/KS 0060 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till beredningen för medborgardialog och integration redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Lägesrapport Covid19 2021-02-01.pdf