Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2022-10-13

Sammanträde 2022-10-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Uppmärksammande av hållbarhetsfrågor genom medborgardialog

Dnr: 2022/KS 0069 002

Ärende 1

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Felix Ockborn, Hållbarhetsstrateg, informerar om ett medborgardialogsprojekt som genomförs i årskurs 8:a i Tyresös skolor där alla skolor arbetar efter ett klimattema under läsåret 2022/2023.

2 Remiss av SOU 2022:28 Vår demokrati - värd att värna varje dag

Dnr: 2022/KS 0217

Ärende 2

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen Vår demokrati - värd att värna varje dag.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har skickat betänkandet Vår demokrati - värd att värna varje dag (SOU 2022:28) på remiss till Tyresö kommun. Remissen ska besvaras senast den 25 november.

Tyresö kommun är positiva till de förslag och rekommendationer som kommittén föreslår. De kan bidra till positiva effekter för demokratiarbetet i bland annat kommunerna. Tyresö kommun har inte några synpunkter på majoriteten av de förslag som kommittén föreslår men vill lyfta vikten av att förtydliga skolans demokratiuppdrag.

Ärendet bereds av beredningen för medborgardialog och integration och kommunledningsutskottet och beslutas i kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Remiss av betänkandet Vår demokrati - värd att värna varje dag SOU 2022 28.pdf
Tyresö kommuns svar på remissen Vår demokrati - värd att värna varje dag.pdf

3 Uppdrag om att analysera valdeltagandet i de allmänna valen 2022

Dnr: 2022/KS 0268

Ärende 3
Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
* Kommundirektören ges i uppdrag att analysera valdeltagandet i Tyresö Kommun för allmänna de valen 2022.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration fick den 2020-06-22 § 106 i uppdrag att tillsammans med kommundirektören ta fram konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i Tyresö kommun vilket återrapporterades i kommunstyrelsen 2022-10-05 § 233.

Kommunstyrelseförvaltningen fick då i uppdrag att se över möjligheterna till ökad informationsdelning med medborgarna samt att se över möjligheterna att utöka antalet vallokaler för förtidsröstning.

Valnämnden beslutade 2022-01-31 § 2 om en ytterligare förtidsröstningslokal i Granängsringen samt informerades om kommunikationsplanen för de allmänna valen 2022-03-28 § 12.

Ordförande för Beredningen för medborgardialog och integration föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att analysera valdeltagandet i de allmänna valen 2022 i Tyresö Kommun.

Ordförandeutlåtande
Beredningen för medborgardialog och integration fick den 22/6-2020 i uppdrag att tillsammans med kommundirektören ta fram konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i Tyresö kommun. Det vi i dagsläget kan se är at valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige i Tyresö sjönk från 86.85 % till 83.30 %. Det går att jämföra med riksdagsvalet där valdeltagandet på nationell nivå sjönk från 87,18 % till 84,21 %.

I Tyresö är det fortsatt stora skillnader i valdeltagande när man jämför olika distrikt, det är till och med så att klyftan mellan det distriktet med högst valdeltagande och det med lägst valdeltagande ökar. I riket och regionen är det den trenden som är utmärkande, valdeltagandet sjunker drastiskt i distrikt som även tidigare har haft lågt valdeltagande.

Inför valet har insatser riktats mot just distrikt med lågt valdeltagande, som till exempel informationsinsatser och en ny förtidsröstningslokal, ändå sjunker valdeltagandet. Man gör lätt misstaget att dra snabba slutsatser av det. Exempelvis att insatserna inte haft någon effekt men det är antagligen inte fallet då valdeltagandet i områden med lågt valdeltagande sjunkit över hela riket, i vissa fall med mycket mer än i Tyresö.

Därför behövs det en djupare analys av valdeltagandet i Tyresö i relation till andra jämförbara kommuner och även distrikt. Det behövs också en analys av skillnaden mellan olika distrikt inom kommunen för att få en bättre bild av valdeltagandet och vilken effekt de insatser kommunen har gjort inför valet haft.
Därför föreslås Kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att analysera valdeltagandet i Tyresö kommun.

Bilagor
Uppdrag om att analysera valdeltagandet.pdf

4 Uppmärksammande av Orange Day 25 november

Dnr: 2019/KS 0309 001

Ärende

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, infaller den 25 november och är en av de dagarna.

Presidiet återrapporterar deras arbete med att planera genomförandet av Orange Day under sammanträdet.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-08-24 § 17.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

5 Uppmärksammande av den internationella dagen för demokrati

Dnr: 2019/KS 0309 001

Ärende 5

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Den internationella dagen för demokrati som infaller den 15 september är en av de dagarna.

Initialt beslutade beredningen för medborgardialog och integration 2022-05-12 § 13 att genomföra medborgardialog den 7 september på Tyresö Gymnasium. På sammanträdet 2022-08-24 § 16 reviderades datumet för att överensstämma bättre med skolvalet på gymnasiet. Kort därefter uppdagades det att det var bättre för skolan att återgå till det ordinarie datumet, ett ordförandebeslut fattades 2022-08-29 och datumet för att uppmärksamma demokratidagen blev återigen den 7 september.

Presidiet återrapporterar genomförandet av medborgardialogen muntligt under sammanträdet.

Bilagor
Ordförandebeslut medborgardialog Tyresö Gymnasium.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-08-24 § 16.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-05-12 § 13.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-03-10 § 6.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

6 Meddelanden till Beredningen för medborgardialog och integration

Dnr: 2022/KS 0090 001

Ärende 6

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden delges beredningen:
* Tjänsteskrivelse om återrapportering allmänna val 2022. Handling under utarbetande och inkommer 2022-10-10.

§19 Uppmärksammande av hållbarhetsfrågor genom medborgardialog

Diarienummer 2022/KS 0069 002

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Felix Ockborn, Hållbarhetsstrateg, informerar om ett medborgardialogsprojekt som genomförs i årskurs 8:a i Tyresös skolor där alla skolor arbetar efter ett klimattema under läsåret 2022/2023.

Bilagor
Klimattema för åk 8.pdf

§20 Remiss av SOU 2022:28 Vår demokrati - värd att värna varje dag

Diarienummer 2022/KS 0217

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen Vår demokrati - värd att värna varje dag.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har skickat betänkandet Vår demokrati - värd att värna varje dag (SOU 2022:28) på remiss till Tyresö kommun. Remissen ska besvaras senast den 25 november.

Tyresö kommun är positiva till de förslag och rekommendationer som kommittén föreslår. De kan bidra till positiva effekter för demokratiarbetet i bland annat kommunerna. Tyresö kommun har inte några synpunkter på majoriteten av de förslag som kommittén föreslår men vill lyfta vikten av att förtydliga skolans demokratiuppdrag.

Ärendet bereds av beredningen för medborgardialog och integration och kommunledningsutskottet och beslutas i kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen Vår demokrati - värd att värna varje dag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Remiss av betänkandet Vår demokrati - värd att värna varje dag SOU 2022 28.pdf
Tyresö kommuns svar på remissen Vår demokrati - värd att värna varje dag.pdf

§21 Uppdrag om att analysera valdeltagandet i de allmänna valen 2022

Diarienummer 2022/KS 0268

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
* Kommundirektören ges i uppdrag att analysera valdeltagandet i Tyresö Kommun för allmänna de valen 2022.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration fick den 2020-06-22 § 106 i uppdrag att tillsammans med kommundirektören ta fram konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i Tyresö kommun vilket återrapporterades i kommunstyrelsen 2022-10-05 § 233.

Kommunstyrelseförvaltningen fick då i uppdrag att se över möjligheterna till ökad informationsdelning med medborgarna samt att se över möjligheterna att utöka antalet vallokaler för förtidsröstning.

Valnämnden beslutade 2022-01-31 § 2 om en ytterligare förtidsröstningslokal i Granängsringen samt informerades om kommunikationsplanen för de allmänna valen 2022-03-28 § 12.

Ordförande för Beredningen för medborgardialog och integration föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att analysera valdeltagandet i de allmänna valen 2022 i Tyresö Kommun.

Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Kommundirektören ges i uppdrag att analysera valdeltagandet i Tyresö Kommun för allmänna de valen 2022.

Ordförandeutlåtande
Beredningen för medborgardialog och integration fick den 22/6-2020 i uppdrag att tillsammans med kommundirektören ta fram konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i Tyresö kommun. Det vi i dagsläget kan se är at valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige i Tyresö sjönk från 86.85 % till 83.30 %. Det går att jämföra med riksdagsvalet där valdeltagandet på nationell nivå sjönk från 87,18 % till 84,21 %.

I Tyresö är det fortsatt stora skillnader i valdeltagande när man jämför olika distrikt, det är till och med så att klyftan mellan det distriktet med högst valdeltagande och det med lägst valdeltagande ökar. I riket och regionen är det den trenden som är utmärkande, valdeltagandet sjunker drastiskt i distrikt som även tidigare har haft lågt valdeltagande.

Inför valet har insatser riktats mot just distrikt med lågt valdeltagande, som till exempel informationsinsatser och en ny förtidsröstningslokal, ändå sjunker valdeltagandet. Man gör lätt misstaget att dra snabba slutsatser av det. Exempelvis att insatserna inte haft någon effekt men det är antagligen inte fallet då valdeltagandet i områden med lågt valdeltagande sjunkit över hela riket, i vissa fall med mycket mer än i Tyresö.

Därför behövs det en djupare analys av valdeltagandet i Tyresö i relation till andra jämförbara kommuner och även distrikt. Det behövs också en analys av skillnaden mellan olika distrikt inom kommunen för att få en bättre bild av valdeltagandet och vilken effekt de insatser kommunen har gjort inför valet haft.

Därför föreslås Kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att analysera valdeltagandet i Tyresö kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

Bilagor
Uppdrag om att analysera valdeltagandet.pdf

§22 Uppmärksammande av Orange Day 25 november

Diarienummer 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, infaller den 25 november och är en av de dagarna.

Presidiet återrapporterar deras arbete med att planera genomförandet av Orange Day under sammanträdet.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-08-24 § 17.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

§23 Uppmärksammande av den internationella dagen för demokrati

Diarienummer 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Den internationella dagen för demokrati som infaller den 15 september är en av de dagarna.

Initialt beslutade beredningen för medborgardialog och integration 2022-05-12 § 13 att genomföra medborgardialog den 7 september på Tyresö Gymnasium. På sammanträdet 2022-08-24 § 16 reviderades datumet för att överensstämma bättre med skolvalet på gymnasiet. Kort därefter uppdagades det att det var bättre för skolan att återgå till det ordinarie datumet, ett ordförandebeslut fattades 2022-08-29 och datumet för att uppmärksamma demokratidagen blev återigen den 7 september.

Presidiet återrapporterar genomförandet av medborgardialogen muntligt under sammanträdet.

Bilagor
Ordförandebeslut medborgardialog Tyresö Gymnasium.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-08-24 § 16.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-05-12 § 13.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-03-10 § 6.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

§24 Meddelanden till Beredningen för medborgardialog och integration

Diarienummer 2022/KS 0090 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden delges beredningen:
* Tjänsteskrivelse om återrapportering allmänna val 2022. Handling inkom 2022-10-10.
* Avhandling och föreläsningsmöjlighet om demokratisynen i svenska föreningshandböcker 1949-2010.pdf. Handling inkom 2022-10-10

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av genomförandet av allmänna val 2022.pdf
Avhandling och föreläsningsmöjlighet om demokratisynen i svenska föreningshandböcker 1949-2010.pdf