Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och byggnadsnämnden > Sammanträde 2004-11-25

Sammanträde 2004-11-25

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid för sammanträde

 

Sammanträdesrummet Bollmora, Sunnangränd 4, 1 tr

Torsdagen den  2004-11-25, klockan 19.00 – 20.55

                                        

Utses att justera:   Lennart Jönsson

 

Enligt personuppgiftslagen får all information i nämndens protokoll inte redovisa på internet. Därför har vi valt att göra ett ta bort delar av protokollet Vill Ni ta del av nämndens fullständiga protokoll kontakta miljö- och  stadsbyggnadsförvaltningen på telefon 08-742 91 00 vx.

 

Beslutande

Mats Larsson, ordförande (fp)

Olle Chevalier (m) Ej närvarande under §§ 204 och 215

Sven A Svennberg (m)
Bertil Axelsson (c)

Lennart Jönsson (s)

Bo Lindgren (s)

Roland Pettersson (s)

Per Carlström (m)

Ingvar Persson (fp)

Gunnar Frisell (s)

Kurt Thorn (s)

Björn C Wallin (m) Beslutande under §§ 204 och 215

                                                         

Ersättare

Björn C Wallin (m)

Ingegerd Lindström (m)

Janis Salts (kd)

Pia Enman (s)

Björn E Stenström (mp)

 

§204 Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för områden vid Kumla Allé och Herrgårdsvägen; Kumla 3:725, 3:731, 3:741, 3:925 och 3:1076 med flera

Dnr: 2004MB1627.214

Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för områden vid Kumla Allé och Herrgårdsvägen; Kumla 3:725, 3:731, 3:741, 3:925 och 3:1076 med flera

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Miljö och stadsbyggnadsförvaltningens planeringsavdelning får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för områden vid Kumla Allé och Herrgårdsvägen; Kumla 3:725, 3:731, 3:741, 3:925 och 3:1076 med flera.

2. Planarbetet skall ske med enkelt planförfarande.

Protokollsanteckning

Olle Chevalier (m) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

_____

Ärendebeskrivning

Under 2003 och början av 2004 har fyra fastighetsägare vid Kumla Allé och Herrgårdsvägen inkommit med förfrågningar om möjlighet till en planändring som tillåter avstyckning genom minskning eller borttagande av prickmarkerade markområden.

Syftet är att möjliggöra ytterligare en byggrätt för en friliggande villa på var och en av de fyra fastigheterna. Samtliga fastigheter är så stora att minsta tomtstorlek 900 kvm kan bibehållas efter avstyckning.

Den gällande byggnadsplanen från 1955 medger att 1/7 av fastigheten får bebyggas (varav 30 kvm uthus) och anger att minsta tomtstorlek är 900 kvm.

Till ärendet hörande handlingar:

Start PM för områden vid Kumla Allé och Herrgårdsvägen; Kumla 3:725, 3:731, 3:741, 3:925 och 3:1076 med flera (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Föreslås att miljö- och byggnadsnämnden ger miljö och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för områden vid Kumla Allé och Herrgårdsvägen; Kumla 3:725, 3:731, 3:741, 3:925 och 3:1076 med flera. Planarbetet skall ske med enkelt planförfarande.

_____


§205 Tillsynsprojektet tandläkarepraktiker

Dnr:2004MB1569

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras

_____

Ärendbeskrivningen

Anna Gruffman redovisar resultatet av tillsynsprojektet tandläkarepraktiker.

En projektinriktad tillsyn över tandläkarmottagningar har utförts. Tillsynen inriktades mot hantering av amalgam, hantering av farligt avfall samt egenkontroll. Totalt inspekterades åtta tandläkarmottagningar.

Samtliga mottagningar har amalgamavskiljare till de stolar där amalgam avlägsnades eller sätts in. En mottagning hade en avskiljare som inte är godkänd.

Några mottagningar hade ingen diskho eller motsvarande ansluten till amalgamavskiljare, detta ska finnas för rengöring av amalgamkontaminerad utrustning och instrument.

Några mottagningar hade bristfälliga rutiner för tömning av vattenlås.

Flertalet hade goda kunskaper om regler som gäller för farligt avfall. Alla utom en mottagning tillämpade produktvalsprincipen.

De privata mottagningarna som är anslutna till Praktikertjänst AB eller privattandläkarna hade rutiner som innebar årlig genomgång av verksamheten ur kvalitets- och miljösynpunkt.

Motsvarande system saknades för folktandvården och de privata tandläkare som inte är anslutna till bransch­föreningen.

Vidare genomfördes ett seminarium med fokus på sanering av amalgam­förorenade avloppsstammar. Samtliga tandläkarmottagningar samt de fastighetsägare som har eller har haft tandvård i sina lokaler var inbjudna. Efter seminariet genomförde fem av mottagningarna sanering av sina avloppsstammar. Fyra har efter sanering inkommit med saneringsrapporter.

En uppföljning av tandläkarmottagningar med brister i hantering av amalgam och farligt avfall bör genomföras.

_____

§206 Forellen 17, Bollmoravägen 24 H - Godkännande av verksamhet för yrkesmässig handel med sällskapsdjur

Dnr: 2004MB1467

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Tillstånd att bedriva zoobutiksverksamhet meddelas med stöd av 16 § djurskyddslagen.

2. Tillståndet gäller för de djurslag som omfattas av ansökan.

3. Avgift: 3 000 kronor.

_____

Ärendebeskrivning

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning efter den 1 januari 2005 säljer andra sällskapsdjur än häst, hund eller katt skall ha tillstånd för verksamheten enligt djurskyddslagen.

Ansökan gäller godkännande av pågående zoobutiksverksamhet. I butiken säljs fåglar, gnagare, fiskar reptiler, amfibier och insekter.

Vid bedömningen skall särskilt beaktas att den som bedriver verksamheten har den kunskap som behövs för att sköta djuren i enlighet med gällande djurskyddsbestämmelser. Den som bedriver verksamheten skall ha utbildning med inriktning på de djurslag som omfattas av handeln.

Ansökan omfattar ritningar över lokalerna, intyg om genomgångna kurser med inriktning på de djurslag som säljs, butikens skötselrutiner för lokaler och olika djurslag. Kurserna har givits av Zoobranschens Riksförbund och innehållet har utformats enligt Statens Jordbruksverks riktlinjer.

Kommunfullmäktige har den 13 november 2003, § 89 fastställt en taxa för miljö- och byggnadsnämndens arbete med djurskyddslagen. Enligt taxans 4 § är avgiften för prövning av yrkesmässig försäljning av sällskapsdjur 3 000 kronor.

Förslag till beslut har kommunicerats den 5 november 2004.

Innehavaren hade ingen erinran mot förslaget. Ärendet har handlagts av miljöinspektör Per Gröning.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Verksamheten har inspekterats den 5 november 2004 och har bedömts uppfylla kraven i Jordbruksverkets och Djurskyddsmyndighetens föreskrifter. Tillstånd kan därför meddelas.

Ordförandeutlåtande

Med hänvining till miljö- och bygglovsavdelningen bedömning föreslås att tillstånd meddelas.

_____


§207 Budgetuppföljning januari – oktober 2004

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Inger Carlsson redovisar budgetuppföljningen för perioden januari – oktober 2004. Utfallet visar på ett överskott för verksamheten vilket främst beror på sjukskrivningar samt att bygglovsintäkterna varit högre än vanligt.

____


§208 Sammanträdesplan år 2005

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Föreliggande förslag till sammanträdesdagar fastställs.

_____

Ärendebeskrivning

Ett förslag till sammanträdesplan för miljö- och byggnadsnämnden för år 2005 har utarbetats. Sammanträdena är förlagda till torsdagar med början kl 19.00.

Följande dagar är föreslagna:

Ordförandeberedning

Torsdagar kl 08.15

Sammanträde miljö- och byggnadsnämnden

Torsdagar kl 19.00

13 januari

27 januari

17 februari

3 mars

24 mars

7 april

28 april

12 maj

2 juni

15 juni OBS! onsdag

11 augusti

25 augusti

1 september

14 september OBS! onsdag

6 oktober

20 oktober

3 november

17 november

1 december

15 december

Ordförandeutlåtande

Föreslås att miljö- och byggnadsnämnden besluter enligt föreliggande förslag.

_____


§209 Alby X Björktickegången X - Nybyggnad av skärmtak

Dnr: 2004MB1016

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus med skärmtak med en byggnadsarea om 21 m2 avslås.

1. Avgift: 720 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1978-06-20.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett radhus med en byggnadsarea om 81 m2.

Fastighetens areal är 152 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av radhus med skärmtak med en byggnadsarea om 21 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden placerats på mark som inte får bebyggas.

- byggnaden placerats närmare gräns mot grannfastigheten än 4,5 m.

Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden i telefonsamtal 2004-10-21.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Inlämnat förslag strider mot gällande detaljplan genom att skärmtaket förlagts på mark som inte får bebyggas.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Avvikelsen i inlämnad ansökan kan inte ses som en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte.

Eftersom förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § därmed saknas föreslås att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus med skärmtak.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus med skärmtak med en byggnadsarea om 21 m2.

_____

§210 Strand 1:7, Strandvägen 56 - Ändring av 2004-08-26 § 158 beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Dnr: 2004MB1326

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för ändring av beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus avseende att källardelen utgår och en justerad husplacering under förutsättning att

- befintliga byggnader på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas dock senast 2006-08-26.

- byggnadsarbeten inte påbörjas förrän gatukostnadsersättning betalats eller godtagbar säkerhet för ersättningen lämnats.

- färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av + 7,7 m.

2. Avgift: 360 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 2004-01-29 och fastighetsplan som vunnit laga kraft 2004-01-29.

Ärendebeskrivning

På fastigheten befintliga fritidshus rivs. Rivningsförbindelse har inlämnats.

Fastighetens areal är 2 040 m2.

Ansökan avser bygglov för ändring av beviljat bygglov avseende att källardelen utgår samt att husplaceringen justerats.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att ändrat bygglov lämnas innan genomförandetiden börjar.

Kommunaltekniska avdelningen har ingen erinran mot att bygglov lämnas innan genomförandetiden börjar. Byggtransporter till och från fastigheten skall ske i samråd med kommunaltekniska avdelningen.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändring av beviljat bygglov.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar ändring av bygglov där källardelen utgår samt en justerad husplacering.


§211 Tyresö 1:240, Domherrevägen 14 - Inredning av källarförråd i fritidshus samt nybyggnad av carport

Dnr: 2004MB1220

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för inredning av källarförråd i fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 samt nybyggnad av carport med en byggnadsarea om 18 m2.

2. Avgift: 6 840 kronor.

Reservation

Lennart Jönsson (s) för den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1932-06-30 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1991-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och en komplementbyggnad med en bruttoarea om 30 m2.

Fastighetens areal är 2 695 m2.

Ansökan avser bygglov för inredning av källarförråd i fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 samt nybyggnad av carport med en byggnadsarea om 18 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 90 m2.

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2.

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 18 m2.

- högsta tillåtna antal komplementbyggnader (1 komplementbyggnad) överskrids med en komplementbyggnad.

- källarförråd föreslås anordnas.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns WC till tank slutbesiktigad 2000-11-07 och BDT-avlopp med 1 100 liters slamavskiljare slutbesiktigat 2002-11-24.

Bygganmälan har inlämnats 2004-09-22.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för inredning av källarförråd i fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 samt nybyggnad av carport med en byggadsarea om 18 m2.

_____


§212 Delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

_____

§213 Meddelanden

- XX återtar överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-06-10, § 111, gällande beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Brevik X, Breviksvägen X. Länsstyrelsens beslut 2004-09-07, ärendet avskrivs från vidare handläggning.

- Länsstyrelsens beslut 2004-09-08, bet 4032-03-92317, gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2003, 10.30, § 162, att bevilja bygglov för återvinningsstation för förpackningar på fastigheten Bollmora X. Länsstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver det meddelade bygglovet.

- Länsstyrelsen beslut 2004-09-16, bet 4032-04-14242, gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2001-08-30, § 222, att meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Strand X. Länsstyrelsen bifaller överklagandet och överlämnar ärendet till nämnden för ny behandling. (Fastigheten ligger i område som omfattas av ny planläggning i Tyresö Strand, kommunen har för avsikt att köpa fastigheten. Fastighetsägaren har köpt ny fastighet, Strand X, och beviljats bygglov för nybyggnad av enbostadshus.)

- Kammarrättens protokoll 2004-09-28, mål nr 8189-03, gällande överklagande av länsrättens dom 2003-11-12 där överklagandet har avslagits. Ärendet gäller Tyresö X, miljö- och byggnadsnämnden har i beslut avslagit ansökan om bygglov för fritidshus om 70 m² mm. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.

- Länsstyrelsen beslut 2004-10-18, bet 4032-04-14109 mfl, gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-01-29, § 18, avseende beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport på fastigheten Tyresö X. Överklagandet vad gäller borttagande av befintlig äldre byggnad och ett förråd på tomtplatsen tar inte länsstyrelsen upp till prövning. Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt.

- Länsstyrelsen beslut 2004-10-26, bet 4032-04-49444, gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-06-10. § 108, att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Brevik X. Länsstyrelsen tar inte upp överklagandet till prövning.

- Länsstyrelsen beslut 2004-10-26, bet 4032-04-69761, gällande miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-10-24, § B258, att på fastigheten Trinntorp X, med vitesförbud förbjuda fortsätta markarbeten. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

- Kammarrättens protokoll 2004-10-26, mål nr 1751-04, gällande överklagande av länsrättens dom 2004-02-18. Ärendet gäller fastigheten Bollmora X, miljö- och byggnadsnämnden har i beslut avslagit bygglov för nybyggnad av en förrådsbyggnad som föreslås placeras på samfälld mark. Kammarrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd.

- Länsstyrelsens beslut 2004-11-01, bet 505-03-59129, gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2003-06-11, § 84, att vägra tillstånd att inrätta WC- och BDT- avlopp med minireningsverk på fastigheten Trinntorp X. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

- Länsstyrelsen beslut 2004-11-03, bet 4032-03-42279, gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om byggnadsavgift på fastigheten Rundmar X, för olovligen utfört byggnadsarbete på fastigheten. Länsstyrelsen beslutar med delvis bifall och delvis avslag på överklagandet, att avgiften skall sättas ned till 14 688 kronor.

- Länsstyrelsens beslut 2004-11-04, bet 4032-04-32396, gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämnden beslut 2004-04-01, § 55, att beviljat bygglov för befintligt förråd på fastigheten Tussilagon X. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

- Regeringsrättens protokoll 2004-11-12, mål nr 4003-04, gällande överklagande av kammarrättens dom där man har undanröjt miljö- och byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov för tillbyggnad av radhus med balkong på fastigheten XX. Fastighetsägaren har återkallat sitt överklagande.

_____


§214 Näsby 4:1051, Centralvägen 38 B - Nybyggnad av carport

Dnr: 2004MB1257

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av carport med en byggnadsarea om 28 m2.

2. Avgift: 2 736 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1954-05-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus och en friggebod.

Fastighetens areal är 1 300 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av carport med en byggnadsarea om

28 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- cirka 40 % av carporten placerats på mark som inte får bebyggas.

- byggnaden placerats närmare gräns mot grannfastigheten än 4,5 m.

- byggnaden placerats närmare gräns mot gata än 6,0 m.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av carport.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av carport med en byggnadsarea om 28 m2.

_____


§215 Avskrivning av fordringar

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Fakturor med nummer 021038 och 021152 avskrivs. Det totala beloppet för avskrivningarna uppgår till 8 450 kronor.

Protokollsanteckning

Olle Chevalier (m) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

_____

Ärendebeskrivning

Ekonomikontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden avskriver fordringar på totalt 8 450 kronor.

Faktura nr: 021038. Lagoma AB (556502-5078) Tillsynsavgift för år 2001 på 6 700 kronor orsak konkurs 2001-11-28.

Faktura nr: 021152. Lagoma AB (556502-5078) Årlig avgift livsmedel för år 2001 på 1 750 kronor orsak konkurs 2001-11-28.

Avskrivningsbeloppet på 8 450 kronor är tidigare värdereglerade och kommer inte att belasta resultatet för år 2004.

_____


§216 Information om pågående samarbetsprojekt

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Informationen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Projekt 1

I samarbetet mellan de åtta södertörnskommunerna har en utredning om utökad samverkan inom miljö- och hälsoskyddstillsynen.

De tre utgångspunkterna är:

Kompetensförsörjning

Effektivare organisation

Näringslivsklimat

Översynen görs i två etapper.

Den första etappen inriktas på att ta fram förutsättningarna för utökad samverkan eter tre huvudspår.

- Bibehålla kommunegna förtroendemanna- och tjänstemannaorganisationer (avtalsbaserad samverkan).

- Kommunegna förtroendeorganisationer och kommungemensam tjänstemannaorganisation.

- Kommungemensam förtroendemanna- och tjänstemannaorganisation.

Inför etapp två skall kompletterande och fördjupade direktiv tas fram för översynsarbetet, anpassade för vald inriktning.

Projekt 2

Det andra projektet gäller bygglovsprocessen med kommuner från både norr och söder om Stockholm. Projektet går ut på att ta fram nyckeltal och få till stånd en gemensam processbeskrivning. Med hjälp av ny teknik och rutiner få till stånd ett effektivare arbetssätt.

_____