Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och byggnadsnämnden > Sammanträde 2005-03-03

Sammanträde 2005-03-03

Datum
Klockan
Plats
Dagordning

Dagordning

27 Information om nya krav på fettavskiljare

28 Bagaren 10, Studiovägen 6, Miljösanktionsavgift för köldmediehantering åren 2000-2003

29 Laxtrappan 1, Siklöjevägen 16,18, 20, Miljösanktionsavgift för köldmediehantering åren 2003

30 Tyresö 1:7, Tyresö Slott, Miljösanktionsavgift för köldmediehantering åren 2000 och 2001

31 Näsby 4:1 Klagomål gällande buller och vibrationer

32 Siken 1 Klagomål gällande ventilation

33 Yttrande över förslag till avgränsning av farleder för vattenskotrar samt områden där körning med dessa tillåts

34 Nyboda 6:1, Bollmora Värmeverk, Yttrande över eventuell betydande miljöpåverkan

35 Yttrande, förlängt marklov för krossverksamhet, Skrubba 1:1, Stockholms kommun

36 Kumla 3:872, Sälgvägen 2B, Godkännande av verksamhet för uppfödning av hundar

37 Alby 1:83, Renlavsgången 39, Godkännande av verksamhet för uppfödning av katter

38 Rundmar 1: 24, Nyforsvägen 9, Godkännande av verksamhet för uppfödning av katter

39 Uppföljning av kvalitetsgarantier

40 Utveckling av verksamhetsplan för år 20005

41 Ändring av delegationsordningen

42 Yttrande över handläggning av ansökan om förhandsbesked

43 FAH:s årsmöte 2005 i Uppsala

44 Bollmora 1:25, Borevägen 16, Ändring av 2004-10-26 § 195 beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus

45 Bollmora 6:1, Granängsvägen 7, Nybyggnad av lågspänningsställverk

46 Hanviken 2:110, Uddbyvägen 14 A, Tillbyggnad av enbostadshus

47 Hanviken 3:11, Ringvägen 45, Tillbyggnad av förskola (ventilationsbyggnad, entréhall) och nybyggnad av miljöhus

48 Linde 12:1, Lindevägen 4, Tillbyggnad av enbostadshus

49 Näsby 51:4, Långsjövägen 54, Tidsbegränsat lov för tillfällig åtgärd avseende inbyggnad av veranda på fritidshus och tillbyggnad med bod

50 Strand 1:1, Strandallén 42 A, Nybyggnad av transformatorstation

51 Brevik 1:24, Maruddsvägen 4, Ändring av 2004-06-10 § 108 bevilljat bygglov

52 Raksta 1:55, Ormvägen 25,Nybyggnad av fritidshus och rivning av befintligt fritidshus

53 Tyresö 1:592, Solbergalänken 16, Inredning av källarförråd i fritidshus

54 Tyresö 1:654, Berglänken 7, Nybyggnad av fritidshus

55 Vissvass 1:9, Sjöviksvägen 1, Tillbyggnad av sjöbod

Mötesinformation

 

§27 Information om nya krav på fettavskiljare

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Miljöinspektör Anna Gruffman informerar om de nya kraven på fettavskiljare.

§28 Miljösanktionsavgift för köldmediehantering åren 2000-2003, Bagaren 10, Studiovägen 6

Dnr: 2004MB1725

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 30 kap 3 § miljöbalken och bilaga till förordning (1998:950) punkt 5.6 om miljösanktionsavgift skall Fontana Food AB, organisationsnummer 556251-0734, betala miljösanktionsavgift om sammanlagt 20 000 kr på grund av:

- att företaget inte genomfört den återkommande kontrollen för år 2000

(5 000 kr)

- att företaget inte genomfört den återkommande kontrollen för år 2001

(5 000 kr)

- att företaget inte genomfört den återkommande kontrollen för år 2002

(5 000 kr)

- att företaget inte genomfört den återkommande kontrollen för år 2003

(5 000 kr)

2. Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar vidare att företaget inte anmält sin köldmedieanläggning till tillsynsmyndigheten i enlighet med 28 § köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3).

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovsavdelningen tog den 28 juni 2004 emot en installationskontroll från Fontana Food AB gällande nyinstallation av en köldmedieanläggning med totalt 8 kg köldmedium. Fontana Food skickade även med ett skrotningsintyg för den gamla anläggningen som skrotades i samband med nyinstallationen. Enligt skrotningsrapporten har det tidigare funnits 3 aggregat installerade med sammanlagt 22 kg köldmedium.

Miljö- och bygglovsavdelningen har inte tidigare fått kännedom om att verksamheten har mer än 10 kg köldmedium installerat.

Miljö- och bygglovsavdelningen har den 9 november muntligt begärt att Fontana Food AB skall inkomma med en redovisning av återkommande kontroller från och med året efter installationen, Efterfrågade rapporter har inte inkommit från företaget.

Vid besök på Fontana Food AB den 13 december 2004 konstaterades det att två av aggregaten installerades 1998 och det tredje 2000. Den totala mängden köldmedium som installerades 1998 var 16 kg.

Förslag till beslut har kommunicerats under tiden 4 januari – 21 januari, 2005. Inga synpunkter har inkommit.

Bakgrund

Syfte

Uttunningen av ozonskiktet är ett allvarligt hot mot människors hälsa och miljön. Utsläpp av köldmedier påverkar ozonlagret. Kontrollerna och rapporteringen av köldmedieanläggningar sker för att vi ska ha kontroll över och kunna reglera användningen av köldmedier. Syftet är att Sverige ska ha avvecklat samtliga kända ozonnedbrytande ämnen snarast möjligt.

Anmälan före nyinstallation

Enligt 28 § köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3) skall anmälan göras i god tid till tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden) före nyinstallation av aggregat. Enligt Naturvårdsverket innebär begreppet ”i god tid” minst sex veckor före nyinstallation. Anmälningsplikten har funnits sedan 1988 (SNFS 1988:2).

Återkommande kontroll

Enligt 11 § köldmediekungörelsen, ska återkommande kontroll genomföras av ackrediterat kontrollorgan mins en gång per kalenderår. Krav på återkommande kontroll har funnits sedan 1988 (SNFS 1988:2).

Rapporteringsskyldighet

Enligt 16 § köldmediekungörelsen ska resultaten från den återkommande kontrollen rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars varje efterföljande år. Rapporteringsplikt gäller bara för de anläggningar där köldmediemängden överstiger 10 kg. Rapporteringsplikten trädde i kraft 1992 (SNFS 1992:16).

Miljösanktionsavgifter

Enligt 30 kap 1 § miljöbalken ska näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet åsidosätter vissa föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken betala miljösanktionsavgift till staten. Tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift om detta inte bedöms vara uppenbart oskäligt. Enligt bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgift ska näringsidkare som:

- inte genomfört den återkommande kontrollen betala 5 000 kr,

- inkommer med årsrapporten för sent, dvs. efter den 31 mars efterföljande år betala 1 000 kr.

Förordningen om miljösanktionsavgift gäller sedan 1 januari 1999. Enligt 30 kap 6 § får miljösanktionsavgift inte beslutas om det har gått mer än fem år från det att överträdelsen skett tills det att den anspråket riktar sig mot fått tillfälle att yttra sig.

Anmälan om överträdelser

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 2 § är tillsynsmyndigheten skyldig att anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- och åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Rapporter för de återkommande kontrollerna fram till och med år 2003 från Fontana Food AB har inte inkommit. På grund av att Fontana Food AB inte fullgjort rapporteringsskyldigheten avseende åren 2000-2003 bedömer miljö- och bygglovsavdelningen att återkommande kontroller inte utfört på anläggningen under dessa år.

Miljö- och bygglovsavdelningen bedömer utifrån miljöbalkens bestämmelser att näringsidkaren skall påföras tillämplig miljösanktionsavgift på 20 000 kr och att det inte kan anses uppenbart oskäligt.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____

§29 Miljösanktionsavgift för köldmediehantering år 2003, Laxtrappan 1, Siklöjevägen 16,18, 20

Dnr: 2005MB0086

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av 30 kap 3 § miljöbalken och bilaga till förordning (1998:950) punkt 5.6 om miljösanktionsavgift ska BRF Laxtrappan, organisationsnummer 716421-3436, betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr på grund av att företaget inte genomfört den återkommande kontrollen för år 2003.

_____

Ärendebeskrivning

Köldmedierapporter gällande år 2003 skall vara inskickade till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2004. Kontrollrapport för år 2003 gällande BRF Laxtrappans köldmedieanläggning på Siklöjevägen 16, 18 och 20 har inte inkommit till miljö- och bygglovsavdelningen.

Förslag till beslut har kommunicerats under tiden 1-21 februari 2005. Inga synpunkter har inkommit.

Bakgrund

Syfte

Uttunningen av ozonskiktet är ett allvarligt hot mot människors hälsa och miljön. Utsläpp av köldmedier påverkar ozonlagret. Kontrollerna och rapporteringen av köldmedieanläggningar sker för att vi skall ha kontroll över och kunna reglera användningen av köldmedier. Syftet är att Sverige ska ha avvecklat samtliga kända ozonnedbrytande ämnen snarast möjligt.

Återkommande kontroll

Enligt 11 § köldmediekungörelsen, skall återkommande kontroll genomföras av ackrediterat kontrollorgan mins en gång per kalenderår. Krav på återkommande kontroll har funnits sedan 1988 (SNFS 1988:2). Den återkommande kontrollen kallades då för förebyggande underhåll och reparation och skulle utföras minst en gång per kalenderår.

Rapporteringsskyldighet

Enligt 16 § köldmediekungörelsen skall resultaten från den återkommande kontrollen rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars varje efterföljande år. Rapporteringsplikt gäller bara för de anläggningar där köldmediemängden överstiger 10 kg. Rapporteringsplikten trädde i kraft 1992 (SNFS 1992:16).

Miljösanktionsavgifter

Enligt 30 kap 1 § miljöbalken skall näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet åsidosätter vissa föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken betala miljösanktionsavgift till staten. Tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift om detta inte bedöms vara uppenbart oskäligt. Enligt bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgift skall näringsidkare som:

- inte genomfört den återkommande kontrollen betala 5 000 kr,

- inkommer med årsrapporten för sent, dvs. efter den 31 mars efterföljande år betala 1 000 kr.

Förordningen om miljösanktionsavgift gäller sedan den 1 januari 1999. Enligt 30 kap 6 § får miljösanktionsavgift inte beslutas om det har gått mer än fem år från det att överträdelsen skett tills det att den anspråket riktar sig mot fått tillfälle att yttra sig.

Anmälan om överträdelser

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 2 § är tillsynsmyndigheten skyldig att anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- och åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

På grund av att BRF Laxtrappan inte fullgjort rapporteringsskyldigheten avseende år 2003 bedömer miljö- och bygglovsavdelningen att återkommande kontroll inte utförts på anläggningen under året.

Miljö- och bygglovsavdelningen bedömer utifrån miljöbalkens bestämmelser att

BRF Laxtrappan skall betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr och att det inte är uppenbart oskäligt.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§30 Miljösanktionsavgift för köldmediehantering år 2003, Tyresö 1:7, Tyresö Slott

Dnr: 2005MB0084

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av 30 kap 3 § miljöbalken och bilaga till förordning (1998:950) punkt 5.6 om miljösanktionsavgift ska JKL Restaurang AB, organisationsnummer 556634-2407, betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr på grund av att företaget inte genomfört den återkommande kontrollen för år 2003.

_____

Ärendebeskrivning

Köldmedierapporter gällande år 2003 skall vara inskickade till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2004. Kontrollrapport för år 2003 gällande JKL Restaurangs köldmedieanläggning på Tyresö Slott har inte inkommit till miljö- och bygglovsavdelningen.

Förslag till beslut har kommunicerats under tiden 1–21 februari 2005. Inga synpunkter har inkommit.

Bakgrund

Syfte

Uttunningen av ozonskiktet är ett allvarligt hot mot människors hälsa och miljön. Utsläpp av köldmedier påverkar ozonlagret. Kontrollerna och rapporteringen av köldmedieanläggningar sker för att vi skall ha kontroll över och kunna reglera användningen av köldmedier. Syftet är att Sverige skall ha avvecklat samtliga kända ozonnedbrytande ämnen snarast möjligt.

Återkommande kontroll

Enligt 11 § köldmediekungörelsen, skall återkommande kontroll genomföras av ackrediterat kontrollorgan mins en gång per kalenderår. Krav på återkommande kontroll har funnits sedan 1988 (SNFS 1988:2). Den återkommande kontrollen kallades då för förebyggande underhåll och reparation och skulle utföras minst en gång per kalenderår.

Rapporteringsskyldighet

Enligt 16 § köldmediekungörelsen skall resultaten från den återkommande kontrollen rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars varje efterföljande år. Rapporteringsplikt gäller bara för de anläggningar där köldmediemängden överstiger 10 kg. Rapporteringsplikten trädde i kraft 1992 (SNFS 1992:16).

Miljösanktionsavgifter

Enligt 30 kap 1 § miljöbalken skall näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet åsidosätter vissa föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken betala miljösanktionsavgift till staten. Tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift om detta inte bedöms vara uppenbart oskäligt. Enligt bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgift skall näringsidkare som:

- inte genomfört den återkommande kontrollen betala 5 000 kr,

- inkommer med årsrapporten för sent, dvs. efter den 31 mars efterföljande år betala 1 000 kr.

Förordningen om miljösanktionsavgift gäller sedan den 1 januari 1999. Enligt 30 kap 6 § får miljösanktionsavgift inte beslutas om det har gått mer än fem år från det att överträdelsen skett tills det att den anspråket riktar sig mot fått tillfälle att yttra sig.

Anmälan om överträdelser

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 2 § är tillsynsmyndigheten skyldig att anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- och åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

På grund av att JKL Restaurang AB inte fullgjort rapporteringsskyldigheten avseende år 2003 bedömer miljö- och bygglovsavdelningen att återkommande kontroll inte utförts på anläggningen under året.

Miljö- och bygglovsavdelningen bedömer utifrån miljöbalkens bestämmelser att företaget skall betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr och att det inte uppenbart oskäligt.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§31 Klagomål gällande buller och vibrationer, Näsby 4:1

Dnr: 2004MB0034

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Ingen olägenhet för människors hälsa föreligger. Klagomålet lämnas utan ytterligare åtgärd.

 2. Tillsynsavgift debiteras med 13 000 kr.

___

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovsavdelningen tog den 15 januari 2004 emot klagomål från XX boende på Tegvägen X i Tyresö. Klagomålet rörde vibrationer och buller från tvättstugan som ligger vägg i vägg med klagandes lägenhet.

Miljö- och bygglovsavdelningen skickade den 15 januari 2004 en skrivelse till bostadsrättföreningen, Tyresöhus nr 2. Bostadsrättsföreningen uppmanades i skrivelsen att lämna in utredningsresultat och förslag på eventuell åtgärd innan den 6 februari 2003.

Svar från bostadsrättsföreningen inkom den 26 januari 2004. Där redovisades inköp av nya tystgående Miele-maskiner, sänkta varvtal och mätresultat. Mätresultatet berörde endast vibrationer och visade att vibrationsstörningarna som mest kommer upp i 0,9 mm/s i XX sovrum. Som bilaga till skrivelsen redovisades ytterligare åtgärdsförslag men bostadsrättsföreningen hänvisade till kostnaden för dessa åtgärder och att de blir för dyra att genomföra.

Den 26 januari inkom en skrivelse från klaganden om att ljudnivåerna (bullret) inte undersökts samt att ytterligare åtgärder krävs.

Miljö- och bygglovsavdelningen inspekterade den 12 februari 2004 lägenheten. Indikationsmätningar för ljudnivå och vibrationer genomfördes. Tersbandsanalysen indikerade att socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller överskrids och vibrationerna var kännbara i sovrummet.

Miljö- och bygglovsavdelningen kommunicerade från den 1 mars 2004 tom den 2 april 2004 ett förslag till beslut. Förslaget innebar att bostadsrättsföreningen Tyresö hus nr 2 skulle föreläggas med stöd av miljöbalkens 26 kap 9 § med hänvisning till 26 kap. 21 § att senast den 23 april 2004 lämna in en skriftlig redovisning av följande:

- mätresultat från mätning av ljudnivåerna i sovrum uttryckt i tersband samt ljudnivån i dB(C), mätningen skall vara utförd av ackrediterad eller sakkunnig som utsetts i samråd med miljö- och bygglovsavdelningen.

- mätresultat från mätning av vibrationer i sovrum.

- ungefärliga kostnader för de förslag till åtgärder som bostadsrättsföreningen identifierat som tekniskt möjliga för att åtgärda problemet med buller och vibrationer i XX lägenhet.

Den 23 april 2004 inkom en skrivelse med mätresultat från bostadsrättsföreningen. Föreningen har låtit WSP akustik genomföra mätningar i klagandens lägenhet. Följande är en sammanfattning av vad som framfördes i skrivelsen:

Vid jämförelse med riktvärdena för lågfrekvent buller enligt socialstyrelsens riktvärden och rekommendationer i SOSFS 1996:7 överskrids tersbandsnivåerna vid centrifugering och drift av torkfläk (vid 50 Hz överskrids riktvärdena med 10,1 dB samt med 13,4 dB vid 63 Hz). Under centrifugering och vid drift av torkfläkten överskrids även riktvärdena i SS 02 52 67 klass C. Ljudet från maskinerna innehåller även toner varför mätning i smalband genomförts. Samtliga mätresultat finns som aktbilaga.

Konsultföretagets bedömning är att vibrationerna till bjälklaget kan minimeras genom att tvättmaskinerna placeras på ett gemensamt betongfundament som står på fjädrar, även socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller kommer då att underskridas. För torkfläkten bör det enligt konsultföretaget räcka med isolering med gummiisolatorer för att uppnå riktvärdena. Om ljudnivån ändå skulle vara för hög kan en väggisolering bli nödvändig. I skrivelsen påpekas att de riktvärden som konsultföretaget jämfört med gäller bostadsrum. Sovrummet som de mätt i är enligt byggritningen ett matrum och del av kök varför det strikt bör bedömas som kök. Ur denna synvinkel är ljudnivåerna under byggreglernas riktvärden. Konsultföretaget skriver även att socialstyrelsens riktvärden inte gäller i kök.

Bostadsrättsföreningen, framför genom styrelsen, i samma skrivelse att klagandes sovrum skall bedömas som kök samt att lägenhetsinnehavaren själv får bekosta och vidta åtgärder för att minska störningar om han vill använda utrymmet som sovrum. Styrelsen har dock beslutat att förse torkfläkten med gummiisolatorer.

Den 25 maj 2004 inkom en skrivelse från klaganden där han framför klagomål på att inga vibrationsmätningar genomförts. Han meddelar också att han har köpt lägenheten som en tvåa med separat sovrum vilket innebär att lägenheten numera disponeras som sådan. Han anser att styrelsen skall ta sitt ansvar och genomföra de åtgärder som krävs för att det skall bli en god och vibrationsfri ljudmiljö.

Miljö- och bygglovsavdelningen bedömde att klagandens sovrum skall betraktas som just sovrum. Huruvida klagandens sovrum ursprungligen var matrum eller inte saknar betydelse då det i dagsläget används som sovrum. Lägenheten såldes också som en tvåa med sovrum. Byggreglerna är dessutom knutna till rummet/utrymmets användningsområde och socialstyrelsens riktvärden för ljudnivåer inomhus gäller då det handlar om en så liten lägenhet. Utdrag ur SOSFS 1996:7 följer:

”Riktvärdena och rekommendationerna för sanitär olägenhet i tabell 1 och tabell 2 är avsedda att tillämpas i bostadsrum i bostäder. Som bostadsrum räknas sovrum och vardagsrum. Kök, toaletter m.m. räknas inte som bostadsrum om det inte är uppenbart att även t.ex. matrum används som bostadsrum i små lägenheter.”

Den 2 juni 2004 inkom en förteckning över hur ofta tvättstugan har används under maj månad.

Från och med den 6 juli tom den 9 augusti 2004 kommunicerades ett förslag till beslut där bostadsrättsföreningen Tyresöhus nr 2 föreslogs föreläggas vid vite av 15 000 kr. Bostadsrättföreningen skulle senast fyra veckor efter mottagandet av beslutet lämna in en skriftlig redovisning av följande till miljö- och byggnadsnämnden:

 1. Uppgifter om kostnad för respektive åtgärd som bostadsrättsföreningens konsultbolag föreslagit.

 2. Eventuella andra förslag och kostnader på åtgärder för att avhjälpa problemet med buller och vibrationer.

Den 13 juli 2004 lämnade bostadsrättsföreningen in en skrivelse med kostnader och förslag på åtgärder. Föreningen vidhöll att klagandes sovrum är ett matrum och att bedömningen skall göras utifrån det. Föreningen framförde även att olägenhet för människors hälsa inte föreligger. Föreningen hänvisade också till skälighetsprincipen och hävdar med stöd av denna att nyttan av de föreslagna åtgärderna inte står i relation till de uppskattade kostnaderna.

Den uppskattade kostnaden för att genomföra de åtgärder som WSP föreslagit är enligt föreningen 3*80 000kr, vilket innefattar betongfundament, fjädrar under maskinerna samt förbättrad väggisolering. Utöver detta tillkommer kostnader för mätningar på ungefär 3* 10 000kr. Om tvättstugorna i föreningen skall flyttas och fristående tvättstugor byggas beräknar föreningen att kostnaden blir 2 000 000 kr. För att denna åtgärd skall kunna genomföras krävs att lämplig mark finns och att byggnadslov kan fås för detta. Den enda åtgärd som föreningen anser att de kan göra omgående är att stänga tvättstugan. De framför dock att detta skulle vara högst olyckligt för de andra boende i området och det måste i så fall motiveras väl.

Bostadsrättsföreningen Tyresöhus nr 2 förelades vid vite av 20 000 kr, den 26 oktober 2004, att senast åtta veckor efter mottagandet av beslutet lämna in en skriftlig tids- och åtgärdsplan för någon av följande åtgärder till miljö- och byggnadsnämnden:

 1. Uppbyggnad av ett gemensamt betongfundament stående på fjädrar för tvättmaskinerna samt isolera torkfläkten med hjälp av gummiisolatorer. Om dessa två åtgärder inte medför att socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller underskrids skall även väggen mellan tvättstugan och den klagandes lägenhet tilläggsisoleras.

 2. Stänga tvättstugan permanent.

Den 19 november 2004 inkom en skrivelse där bostadsrättsföreningen framförde att torkfläkten försetts med gummiisolatorer, dörren till torkrummet har bytts ut mot en dörr med bättre ljudisolerande egenskaper samt att väggen mellan tvättstugan och klagandens sovrum delvis tilläggsisolerats. Om dessa åtgärder inte skulle visa sig tillräckliga meddelade bostadsrättsföreningen att de avsåg att stänga tvättstugan permanent.

Den 8 december 2004 träffades representanter från bostadsrättsföreningen, miljö- och bygglovsavdelningen samt klaganden. Åtgärderna diskuterades och klaganden framförde att han fortfarande känner sig störd, han upplever att problemet främst härstammar från den vänstra maskinen och dess centrifugering. Ingen tilläggsisolering av väggen var gjord bakom denna maskin.

Miljö- och bygglovsavdelningen genomförde ett tillsynsbesök den 14 december. Vid besöket gjordes en indikationsmätning av det lågfrekventa bullret genom tersbandsanalys. En representant från bostadsrättsföreningen gjorde en vibrationsmätning. Indikationsmätningarna visade på en klar förbättring av både ljud- och vibrationsmiljön. Riktvärdena för lågfrekvent buller underskreds på samtliga av socialstyrelsen angivna tersband. Vibrationsmätningen visade på låga nivåer, den högsta nivå som uppmättes var i köket, 0,6 mm/s.

Den 25 januari 2005 hölls ett möte med representanter från bostadsrättsföreningen, miljö- och bygglovsavdelningen samt klaganden. Vid mötet framkom att varvtalet på den vänstra maskinen varit högre än på den högra maskinen. Bostadsrättsföreningen hade därför beslutat att även den vänstra maskinen högst får centrifugera på 900 varav/min och de hade justerat den därefter. Klaganden hade efter detta märkt en förbättring. Förutom inskränkning i varvtal på maskinerna hade bostadsrättsföreningen beslutat att behålla de inskränkta tvättiderna dvs. tvätt och torkning är endast tillåten mellan kl 08:00-19:00 mån-lör och ingen tvättning eller torkning får förekomma på söndagar. Klaganden var nöjd med dessa åtgärder men framförde önskemål om att strömförsörjningen till tvättmaskinerna skall regleras med timer så att det inte uppstår några diskussioner i framtiden om tvättiderna.

Förslag till beslut har kommunicerats under tiden 11 februari - 3 mars 2005. Bostadsrättsföreningen har överklagat kommande beslut om tillsynsavgift och framför bl.a. följande:

Styrelsen i Brf Tyresöhus nr 2 anser – för att förhindra att klagomål i första hand framförs till kommunen istället för till föreningens styrelse – att den klagande bör debiteras tillsynsavgiften, alternativt att kostnaderna delas lika mellan föreningen och klaganden. Om kostnader för tillsynsavgifter som förorsakats av enskilt klagomål belastar föreningen utan att den enskilde får ta något ansvar och stå för några ekonomiska konsekvenser kan detta leda till oöverstigliga kostnader och olägenheter för övriga boende i föreningen.

Tillsynsavgift

Enligt 27 kap. miljöbalken får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Kommunfullmäktige har antagit en taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt miljöbalken. Den 12 november 2003 beslutade kommunfullmäktige, § 87, att timavgiften skall vara 750 kr, från och med den 1 januari 2004. Avgift för tillsynen faktureras separat och redovisas i bilagda tidkort.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

De brister som konsultföretaget och miljö- och bygglovsavdelningen konstaterade är åtgärdade. Inomhusmiljön bedöms vara god och ingen olägenhet för människors hälsa bedöms föreligga. Bostadsrättsföreningen har vidtagit de åtgärder som skäligen kan krävas. Därmed föreslås att klagomålet lämnas utan ytterligare åtgärd.

Bostadsrättsföreningen har under tiden för kommunikation lämnat in en skrivelse där de framför att de överklagar beslutet om tillsynsavgift. Den skrivelse som skickats ut till föreningen är ett förslag till beslut samt upplysning om att de har möjlighet att yttra sig innan förslaget till beslut tas. Förslag till beslut kan inte överklagas.

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för bostäder och ansvarar för att kontrollera och följa upp fastighetsägares egna kontroll av verksamheten, s k egenkontroll. Egenkontrollen regleras i miljöbalken och enligt den har fastighetsägaren ett långtgående ansvar att utreda, skaffa sig kunskaper samt vidta försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller motverka att hälsorisker i bostäder kan uppstå. Den avgift som tas ut för tillsyn vid befogade klagomål eller vid inspektioner initierade av tillsynsmyndigheten skall enligt miljöbalken bekostas av fastighetsägaren, istället för skattebetalarna, enligt principen om att förorenaren betalar. Miljöbalken ger ingen möjlighet att debitera klaganden.

Miljö- och bygglovsavdelningen tar inte emot några klagomål, om klaganden inte först varit i kontakt med sin hyresvärd eller bostadsrättsförening (fastighetsägare). Om klaganden varit i kontakt med sin fastighetsägare och inte fått gehör för klagomålet eller om fastighetsägaren utrett klagomålet och klaganden inte är nöjd med resultatet kan miljö- och bygglovsavdelningen ställa krav på att fastighetsägaren undersöker och åtgärdar problemen, om det är befogat.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§32 Klagomål gällande ventilation, Siken 1, Sikvägen

Dnr: 2002MB1296

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Ingen olägenhet för människors hälsa föreligger. Klagomålet lämnas utan ytterligare åtgärd.

 2. Tillsynsavgift debiteras med 19 320 kr (faktureras separat).

Protokollsanteckning

Lennart Jönsson (s) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

___

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovsavdelningen tog den 3 december 2003 emot klagomål från XX boende på Sikvägen X, i Tyresö. Klagomålet rörde ventilation. För att utreda huruvida det var något fel med ventilationen i huset anlitade XX tre konsultföretag, Sotarbolaget i Stockholm AB, VVS-analys AB och CBB Fastighetsteknik AB.

Sotarbolaget konstaterade i sin skrivelse, som inkom till miljö- och bygglovsavdelningen den 8 december 2003, att det saknas överluftsgaller i köket samt att det saknas evakueringsmöjlighet för luften i trapphuset vilket kan medföra att ett övertryck skapas som trycker in luft i den klagandes lägenhet. Förslag på åtgärder angavs också i skrivelsen.

Även företaget VVS-analys (har tidigare skött ventilationen i fastigheten tom år 2000) konstaterade i sin skrivelse som inkom den 12 december 2003 samma brister som Sotarbolaget men föreslog att bostadsrättsföreningen skall reducera tilluften i trapphuset till dess att åtgärder vidtagits.

CBB Fastighetsteknik konstaterade samma brister som de två andra konsultföretagen men gjorde en mer omfattande undersökning och fann då att fel har gjorts vid stambytet då rörgenomföringarna mellan våningsplanen i huset inte är täta samt att det finns läckage mellan trapphusen (Sikvägen X till sikvägen X). Dessa läckage, benämns brandfällor i dagligt tal, behandlas i ärende med diarienummer 2004MB0090. Dessutom konstaterade företaget sprickor i ventilationskanalerna samt att det finns en vajer alternativt kabel som går tvärs genom stigarkanalen, detta är dokumenterat genom filmning av kanal i klagandens badrum.

Miljö- och bygglovsavdelningen kontrollerade den 12 december 2003 om den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) var genomförd. Denna genomfördes senast år 1995. Enligt BFS 1999:25 § 2 skall återkommande besiktning för flerbostadshus med fläktstyrd frånluftsventilation utföras vart 6:e år. Besiktningsintervallet får inte överskridas eller underskridas med mer än två månader för den första kategorin eller med mer än tre månader för den andra kategorin. Ärendet om utebliven ventilationskontroll behandlas i ärende med diarienummer 2004MB0090.

Bostadsrättsföreningen anlitade också ett konsultföretag för att utreda klagomålet på ventilationen. Företaget som anlitades heter DJvent AB. Skrivelse från deras undersökning inkom till miljö- och bygglovsavdelningen den 29 januari 2004, deras uppdrag sträckte sig endast till att kontrollera om projekterade flöden från frånluftsdonen innehålls i Dianas lägenhet. Samtliga företag har konstaterat att de projekterade flödena från frånluftsdonen innehålls.

Den 28 januari 2004 inkom bostadsrättsföreningen med uppgifter om att ventilationen skall byggas om. Upphandling av entreprenör skall ske under våren år 2004. Ombyggnationen som innebär byte till tryck- och temperaturstyrt ventilationssystem skall var klar under sommaren/hösten år 2004. Miljö- och bygglovsavdelningen välkomnar ombyggnationen av ventilationssystemet på Sikvägen 21 men konstaterar att uppgifterna bostadsrättsföreningen lämnat in avseende ombyggnationen är otillräckliga.

Miljö- och bygglovsavdelningen har vid två tillfällen, den 6 och 11 februari, 2004, inspekterat XX lägenhet. Vid inspektionerna kunde avdelningen konstatera att ventilationskanal för frånluft i materialet eternit (innehåller asbest) hade sprickor. Ingen bedömning av om det trycks in luft i lägenheten från trapphuset kunde utföras då den klagande isolerat dörren väldigt väl.

Bostadsrättsföreningen Siken förelades den 1 april 2004 vid vite av 15 000 kr att inkomma med redovisning av följande inom fyra veckor efter mottagande av beslut.

- Uppgifter om datum när ombyggnaden av ventilationssystemet på Sikvägen kommer att starta samt vara klar.

- Uppgifter om datum när under ombyggnadsfasen som XX lägenhet på Sikvägen X kommer att åtgärdas.

- Information om hur obalansen i ventilationssystemet skall åtgärdas i samband med bytet av ventilationssystem.

- Information om hur och datum för när sprickorna i ventilationskanalerna i huset på Sikvägen X skall åtgärdas dvs. tätas eller kanalerna bytas ut.

Den 19 april 2004 inkom en skrivelse från bostadsrättsföreningen Siken med redovisning (tids- och åtgärdsplan) av samtliga punkter i föreläggandet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2004, § 99, att förelägga Bostadsrättsföreningen Siken, vid vite av 300 000 kr att följa den till miljö- och byggnadsnämnden inlämnade åtgärdsplanen, daterad den 19 april 2004. Åtgärderna skall utföras och intyg om att detta genomförts skall vara inlämnat till miljö- och byggnadsnämnden senast den 1 oktober 2004.

Den 25 augusti 2005 hölls ett möte med en representant för bostadsrättföreningen. Vid mötet framkom att föreningen haft problem vid upphandlingen av entreprenör för ombyggnad av ventilationssystemet. På grund av byggsemestern kom endast ett anbud in. Upphandlingen gjordes därför om efter semestern. Entreprenör för arbetet anlitades men tidsplanen försköts. Bostadsrättföreningen ville därför att miljö- och byggnadsnämndens beslut från sammanträdet den 10 juni 2004 skulle ändras. Skriftlig ansökan om att förlänga slutdatumet från den 1 oktober 2004 till den 17 december 2004 lämnades in till miljö- och bygglovsavdelningen den 30 augusti 2004.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 september 2004, § 174, att åtgärderna skall vara slutförda och skriftligen redovisade för miljö- och byggnadsnämnden senast den 17 december 2004 istället för den 1 oktober 2004.

Den 13 december 2004 lämnade bostadsrättföreningen in ett intyg om att åtgärderna var genomförda och dokumentation från genomförd godkänd OVK.

Förslag till beslut har kommunicerats under tiden 14 februari - 3 mars 2005. Bostadsrättsföreningen framförde bl.a. följande:

Det har visat sig att de klagomål som X har lämnat angående sin boendemiljö i lägenheten inte kan leda till någon ohälsa. Det är därför inte rimligt att vi ska betala de kostnader som kommunen fått varje gång XX har klagat. XX har ju klagat på det mesta i sin lägenhet sedan X flyttade in år 2002, det har givit oss stora kostnader eftersom vi måste anlita experter på mätningar och jurister för att bemöta X krav.

Tillsynsavgift

Enligt 27 kap. miljöbalken får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Kommunfullmäktige har antagit en taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt miljöbalken. Den 16 december 1999 beslutade kommunfullmäktige att taxan skulle vara 650 kr/h detta beslut ersattes av ett nytt taxebeslut daterat den 12 november 2003, § 87. Den nya taxan innebär att timavgiften sattes till 750 kr, från och med den 1 januari 2004. Avgift för tillsynen faktureras separat och redovisas i bilagda tidkort.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

De brister som konsultföretagen och miljö- och bygglovsavdelningen konstaterade är åtgärdade. Inomhusmiljön bedöms nu vara god och ingen olägenhet för människors hälsa bedöms föreligga. Bostadsrättsföreningen har vidtagit de åtgärder som skäligen kan krävas. Därmed föreslås att klagomålet lämnas utan ytterligare åtgärd.

Det är endast den tid som lagts ner på klagomålet rörande ventilationen som debiterats föreningen. Den tid miljö- och bygglovsavdelningen lagt ner till följd av de andra klagomålen har inte debiteras bostadsrättsföreningen eftersom att de bedömts vara obefogade klagomål. Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut i detta ärende rörande ventilation konstaterat att olägenhet för människors hälsa föreligger.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§33 Yttrande över förslag till avgränsning av farleder för vattenskotrar samt områden där körning med dessa tillåts

(lst ärende 2589-2004-41950)

Dnr: 2004MB1746

Miljö- och byggnadsnämndens beslut:

 1. Från miljö- och säkerhetssynpunkt är det lämpligt att begränsa den tillåtna vattenskoteråkningen till högst 200 meter vinkelrätt från i sjökortet med linjer gjorda markeringar för allmänna farleder.

_____

Ärendebeskrivning

Vattenskoterförordningen (1993:1053) har ändrats (2004:607) så att dessa fartyg får användas i allmänna farleder och vattenområden därutöver som länsstyrelsen meddelat föreskrifter om.

Ändringen gäller från och med den 15 juli 2004.

Eftersom det inte finns klart angivet hur bred en allmän farled är kan länsstyrelserna behöva avgränsa området inom vilket vattenskoteråkning skall vara tillåten.

Innan föreskrifter om tillåtna vattenskoterområden enligt 2 § första stycket får meddelas skall länsstyrelsen samråda med berörda kommuner, Sjöfartsverket och Kustbevakningen.

Länsstyrelsen föreslår att tillåten vattenskoteråkning begränsas till närmaste land dock högst 500 meter vinkelrätt från i sjökortet med linjer gjorda markeringar för farled. Därmed nås på långa sträckor tillåtet vattenområde direkt från land utefter farlederna. En sådan begränsning överensstämmer med hur länsstyrelsen har avgränsat fartbegränsningarna för skepp i Furusundsleden och Sandhamnsleden.

Länsstyrelsen anser att det finns brist på lämpliga områden från naturvårdssyn-punkt för vattenskoteråkning. Dock anses att fem allmän hamnar, det öppna havet och vissa stora fjärdar (inte närmare land än 300 meter) kan användas för vattenskoteråkning.

Till och från farled får vattenskotrar transporteras med andra transportmedel.

Enligt länsstyrelsen bör de nya bestämmelserna träda i kraft den 1 maj 2005.

Miljö och bygglovsavdelningens bedömning

En allmän farled sträcker sig genom Tyresö kommun från Ägnösund till området utanför Koppholmen nära Dyviksudd i Gränöfjärden. Längs denna finns en av skärgårdens mest skyddade och välbesökta naturhamnar som ”Napoleonviken” vid Ägnö och Kastviken vid Härsö.

Den andra farleden mellan Ägnö och Ingarö berör den populära naturhamnen ”Handfatet” på Ägnö.

Klagomål på buller från småbåtstrafik har framförts till miljö- och bygglovsavdelningen från boende runt Breviksmaren.

Inom Sandholmarnas naturreservat finns ett mycket välbesökt strandbad med trånga vattenpassager som bör skyddas från buller och snabbgående farkoster som kan störa och äventyra säkerheten.

Länsstyrelsens förslag att tillåta användande av vattenskotrar inom 500 meter på båda sidor om mittlinjen av farleden bedöms vara för generöst tilltagen. Detta skulle medföra allvarliga buller- och säkerhetsproblem inom flera naturhamnar, ett naturreservat och vid badplatser i Tyresö kommun. En begränsning av tillåtet område till 200 meter vinkelrätt från farledsmarkeringen bedöms vara bättre från miljö- och säkerhetssynpunkt.

Denna begränsning medför att vattenskotrar tillåts på betryggande avstånd från naturhamnarna ”Napoleonviken” och ”Handfatet” på Ägnö. Sandholmarnas naturreservat med badplats skulle skonas från vattenskotertrafik liksom den populära naturhamnen på Koppholmen. Skomakarskeppet i Gränöfjärden som är ett fågelskär skulle även skonas från en del störningar.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att det begränsa den tillåtna vattenskoteråkningen till högst 200 meter vinkelrätt från i sjökortet med linjer gjorda markeringar för allmänna farleder.

_____


§34 Yttrande om eventuell betydande miljöpåverkan, Nyboda 6:1, Bollmora Värmeverk (lst ärende 5510-2004-68371)

Dnr: 2005MB0118

Miljö- och byggnadsnämndens beslut:

 1. Fortsatt eldning med fastbränsle antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

_____

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har den 28 juni 2000 lämnat tillstånd till fortsatt drift av Bollmora Värmeverk.

Följande bränslen får används: eldningsolja, tallbecksolja, ”Brinipellets” samt träbränsle. Eldning med ”Brinipellets” får ske till och med år 2005. Bolaget ansåg inför prövningen att fortsatt eldning av ”Brini” inte skulle vara intressant bland annat på grund av att basproduktionen av hetvatten skulle ske i Jordbro Värmeverk och överföras via ledning till Tyresö.

Vattenfall som driver anläggningen har under år 2003 anmält försökseldning med alternativa bränslen till ”Brini”. De framställs av sorterat avfall och returträ. Miljö- och byggnadsnämnden har som tillsynsmyndighet inte invänt mot proveldningen.

Bolaget har hos länsstyrelsen den 18 januari 2005 ansökt om ett påbyggnadstillstånd till fortsatt drift efter år 2005 av fastbränslepannan med avseende på avfallsbränsle. Till ansökan har bifogats underlag för inledande samråd den 27 oktober 2004. Bolaget avser att göra nödvändiga förändringar på fastbränslepannan så att de föreskrifter om utsläpp som träder i kraft från och med år 2006 kan uppfyllas. Exempelvis måste övervakningen av förbränningen förbättras med kontinuerlig mätning av kväveoxider, koldioxid, kolmonoxid, svavel, stoft, totalt organiskt kol, väteklorid och vätefluorid.

Åtgärder för att minska koloxid- och svavelutsläppen måste vidtas.

Enligt miljöbalkens regler skall ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet inledas med ett tidigt samråd med myndigheter och enskilda som kan bli berörda.

Tidigt samråd mellan sökanden och länsstyrelsen samt miljö- och bygglovsavdelningen har skett den 27 oktober 2004. Vid mötet enades parterna om att nollalternativet innebär att de planerade åtgärderna inte tillåts utan att fastbränslepannan endast kommer att eldas med träbränsle. Olika körordningar diskuterades. Överföringsledningen mellan Bollmora Värmeverk och Jordbro Värmeverk samt bränsleval kommer att påverka körordningen mellan pannorna. Samkörningen av pannorna och ytterligare miljöpåverkan kommer att belysas i en miljökonsekvensbeskrivning. Det beslutades även att ett inledande samråd skall hållas med de närmast berörda bostadsrättsföreningarna, fastighetsägarna, skolor och daghem, Kulturskolan i värmeverksbyggnaden samt med allmänheten via en annons i ”Mitt i Tyresö”.

Länsstyrelsen har den 25 januari 2005 begärt att miljö- och byggnadsnämnden skall yttra sig om sökt tillstånd kan anses medföra betydande miljöpåverkan eller inte.

Länsstyrelsen sammanställer därefter resultaten från de tidiga samråden och nämndens yttrande. Därefter fattas beslut om ändringen medför betydande miljöpåverkan eller inte. Medför sökt ändring betydande miljöpåverkan skall utökat samråd ske med fler statliga myndigheter än länsstyrelsen.

Ansökan gäller i första hand att elda ”Brinipellets” och liknande bränslen i fastbränslepannan utan tidsbegränsning och i andra hand under en övergångsperiod på cirka fem år. Anläggningen har ett relativt nytt tillstånd enligt miljöbalken och förändringen bedöms av sökanden som liten. Endast förändringen bedöms därför behöva bli omprövad.

Basproduktionen sker under höglastperioden med fastbränsle och tallbecksolja. ”Rena” avfallsbränslen kommer att användas. De är av samma typ som idag används som komplement till ”Brini”. Kvalitetsmässigt anses de kunna mäta sig med biobränsle. Drifttiden på fastbränslepannan kan öka från 60 GWh till 80 GWh.

Nollalternativet

Om tillstånd inte ges innebär det att fastbränslepannan endast kommer att fungera som reservpanna och eldas med träbriketter eller motsvarande. Oljeeldningen kommer att öka något. Panna 1 och 2 körs då med full effekt med tallbecksolja eller eldningsolja. Aktuell prisbild på alternativa bränslen kommer dock att styra vilka bränslen som kommer att eldas vid olika tidpunkter.

Utsläpp till luft från fastbränslepannan kommer att minska om endast träbränsle eldas. Emissionerna från oljepannorna kommer att öka jämfört med idag.

Alternativ 1, fortsatt ”Brini-eldning”

Kraven för utsläpp till luft skärps som en följd av att föreskrifterna om avfallsförbrännings blir strängare jämfört med gällande villkor. Utsläpp från oljepannor kommer att minska jämfört med dagens situation. Askmängden kommer att öka och transportarbetet ökar vilket medför ökat buller i området.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Den sökta ändringen medför att det ställs strängare krav på utsläpp från fastbränslepannan. Eftersom fastbränsleeldningen troligen kommer att öka medför det en förändring av utsläppen jämfört med dagens situation. Transporterna till och från anläggningen kommer att öka jämfört med nollalternativet vilket medför ökat buller. Förändringen antas dock inte medföra betydande miljöpåverkan.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås miljö- och byggnadsnämnden besluta att sökt tillstånd inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

_____


§35 Yttrande, förlängt marklov för krossverksamhet, Skrubba 1:1, Stockholms kommun

Dnr: 2005MB0269

Miljö- och byggnadsnämndens beslut:

 1. Ansökan tillstyrks.

 2. Uttag av sand och naturgrus får inte ske.

 3. Krossverket skall vara omgärdade av bullervallar.

_____

Ärendebeskrivning

Stockholms Stads stadsbyggnadskontor har remitterat ansökan från Skanska Sverige AB om fortsatt krossverksamhet. Gällande marklov går ut den 28 februari 2005. Ansökan avser marklov för tillfällig åtgärd fram till och med den 28 februari 2007. En översiktlig miljökonsekvensbeskrivning har bifogats ansökan. Marken ägs av Stockholms Stad.

Verksamheten har hittills bestått av krossning och sortering av bergmassor från byggandet av Södra länken. När verksamheten inleddes hanterades enbart massor från byggandet av Södra länken. Detta material är nu i stort sett slut och Skanska Sverige AB avser nu att inrikta verksamheten på en mindre volym men med bredare sortiment.

Den planerade fortsatta verksamheten innebär att material i form av överskottsmassor och eventuellt färdiga ballastprodukter förs in i området och förädlas.

Hittills har den årliga omsatta mängden uppgått till mellan 300 000 ton och 500 000 ton. I framtiden planeras ca 200 000 ton omsättas årligen.

Berg, jord, asfalt, betong samt ris och stubbar kommer att behandlas på området.

Dessutom planeras 10 000 ton färdigt ballastmaterial att föras in och lagras.

Maximalt 150 000 ton berg kommer att omsättas årligen. Maximalt 20 000 ton asfalt och 10 000 ton betong kommer att omsättas årligen enligt ansökan.

Transporter

Allt material kommer att transporteras på väg 229 och väg 260. Transporterna

kommer som hittills inte gå inom bostadsbebyggelse i Tyresö kommun. Antalet fordonsrörelser uppskattas till 280 st. per dag vilket i MKB:n anses vara ett försumbart tillskott till trafiken.

Enligt den senaste trafikräkningen trafikerar 31 000 fordon per dygn väg 260 och 12 000 fordon väg 229. Av dessa bedöms schablonmässigt 10 % vara tunga transporter.

Krossning

Krossning skall ske med hjälp av ett mobilt krossverk. Tidigare har ett mer permanent större krossverk använts. Även siktning kommer att ske. Verksamheten skall främst pågå under vinterhalvåret och beräknas ske under cirka 10 kampanjer. Viss krossning skall ske under juni och augusti men inte under juli månad.

Följande bullrande maskiner kommer att finnas på området: mobilt krossverk, sikt och hjullastare. Dammsugare med dysor för bevattning skall finnas inom arbetsområdet. Krossning kommer att ske måndagar till och med torsdagar mellan 07:00 –18:00.

Omgivning

Avstånd till närmaste bostadsområde i Tyresö kommun är cirka 300 meter. Avstånd till Skrubba industriområde är cirka 150 meter.

Läckage till grundvattnet

Anläggningens egenkontroll har visat på förhöjda halter av kväve i grundvattnet.

Detta härstammar troligen från sprängämnesrester som förts in med utsprängt tunnelberg. Halterna har nu börjat sjunka men är inte nere vid de halter som fanns före krossens etablering, enligt en bifogad rapport från WSP Environmental.

Stenkolsbaserad asfalt eller PCB-haltig betong kommer inte att föras i området.

Buller

Bullerskydd i form av jordvallar finns mot väster, söder och öster. Den tidigare bullervallen runt krossverk har tagits bort. Krossning skall ske med hjälp av ett mobilt krossverk som uppges bullra mindre än tidigare mer stationära kross.

Enligt bifogad bullermätning från ett sådant krossverk ger ett sådant verk upphov till ca. 50 dB(A) på ett kort avstånd från detta. Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller bör därmed uppfyllas vid de närmast belägna bostadsfastigheterna då dessa finns cirka 300 meter från krossen.

Damning

Klagomål från boende inom Tyresö kommun har inkommit till miljöförvaltning-

en i Stockholms Stad trots att åtgärder har vidtagits. Skanska Sverige AB uppger att åtgärder har vidtagits för att minska damningen. För att ytterligare minska problemen sker vattenbegjutning. Enligt sökanden har en dammätning utförts. Riktvärdet för arbetsmiljön sägs vara uppnått. Skanska Sverige AB har uppgett att verksamhetens egenkontrollprogram numer innehåller rutiner om att vattenbegjutning skall ske vid risk för damning.

Kväve i grundvatten

Tidigare har höga kvävehalter från sprängsten i grundvattnet uppmätts inom krossområdet. Skanska Sverige AB uppger nu att nya mätningar har visat på lägre halter vilket antas bero på att tunnelberg inte krossas i samma utsträckning som tidigare. Hela krossverksamheten har dessutom minskat i omfattning. Den planerade verksamheten antas därför inte belasta grundvattnet i samma höga utsträckning som tidigare.

Lokaliseringsalternativ

Inför etableringen gjordes en lokaliseringsstudie 1997. Skanska Sverige AB bedömer i sin ansökan att det inte är realistiskt att flytta verksamheten till någon plats som i nuläget inte utnyttjas för liknande ändamål.

Förslag till egenkontrollprogram

Bullermätning skall ske om klagomål framförs från störda omkringboende. Har bullermätning skett med godkänt resultat skall ingen ny mätning ske om inte förhållandena ändras väsentligt.

Vid klagomål på damning skall partikelhalten in luften mätas. Halten får inte överstiga 5 mg kubikmeter luft. Inkommande material kommer att genomgå mottagningskontroll. Otillåtet material som kommit in trots kontrollen skall omhändertas av Skanska Sverige AB.

Miljö- och byggnadsnämnden har i en remiss inför tidigare beslut om marklov och remiss från Stockholms Stads miljöförvaltning begärt att mätning av buller eller beräkning av ekvivalent ljudnivå under de tider på dygnet då verksamheten skall pågå måste utföras. Nämnden har också begärt att egenkontrollprogrammet för verksamheten skall kompletteras med anvisning om att effektiva åtgärder skall vidtas om mätning visar att dammhalter 200 meter från verksamheten överstiger 5 mg/m3 luft. Dokument som visar att nämndens krav har uppfyllts har redovisats.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Vid telefonkontakt med sökanden har Skanska Sverige AB uppgivit att egenkontrollen är förbättrad vad gäller damning och att ett mindre bullrande krossverk nu ska användas samt att kväveföroreningen av grundvattnet nu har minskat. Uppgifterna har styrkts med undersökningar. Det bullervallar som tidigare omgärdade krossverket bör återskapas för att minska bullerproblemen i området.

Grus och annat åsmaterial som av inlandsisen har avsatts i området får inte bortföras från detta. Krossning och återanvändning av bergmaterial och annat returmaterial är ett sätt att värna om länets naturgrustillgångar och det är ett Agenda 21-mål för Tyresö kommun. Kan detta ske utan att miljö och hälsa skadas bör ansökan tillstyrkas.

Avdelningen anser att inte är troligt att de problem som tidigare uppstått kring krossverksamheten ska återkomma i den nu sökta verksamheten. Ansökan kan därför tillstyrkas.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att nämnden tillstyrker marklovet.

§36 Godkännande av verksamhet för uppfödning av hundar, Kumla 3:872, Sälgvägen 2B

Dnr: 2005MB0260

Miljö- och byggnadsnämndens beslut:

 1. Med stöd av 16 § djurskyddslagen meddelas tillstånd att bedriva uppfödning av hundar i större omfattning.

 2. Avgift: 1 500 kronor.

_____

Upplysning

Miljö- och byggnadsnämnden kan återkalla beslutet om brister i djurskyddet konstateras.

Ärendebeskrivning

XX har för avsikt att föda upp tre eller fler valpkullar årligen i ett varmbonat hundhus. Byggnaden är ett fd. garage som anpassats för valparnas behov. Kutterspån finns som byts varje dag. Valparna utfordras fyra gånger per dag. Vatten finns alltid tillgängligt. Tillsyn sker minst fem gånger per dag.

I verksamheten finns tre tikar som är placerade hos fodervärdar. Tiken valpar hos värden och valparna lämnas till uppfödaren när de är åtta veckor gamla. Valparna besiktigas av veterinär och vaccineras. De säljs i regel inom två veckor.

Enligt djurskyddslagens 16 § skall den som i större omfattning föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur ha tillstånd.

Enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter DFS 2004:5 har begreppet “ i större omfattning” vidgats till att bland annat även omfatta uppfödning av mer än tre valpkullar per år och försäljning av mer än tre valpkullar per år. Ansökan gäller godkännande av pågående uppfödning.

Vid bedömningen skall särskilt beaktas att den som bedriver verksamheten har den kunskap som behövs för att sköta djuren i enlighet med gällande djurskyddsbestämmelser.

Förslag till beslut har kommunicerats den 8 februari 2005. Innehavaren hade ingen erinran mot förslaget. Ärendet har handlagts av miljöinspektör Per Gröning.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Verksamheten har inspekterats den 8 februari 2005 och har bedömts uppfylla kraven i Jordbruksverkets och Djurskyddsmyndighetens föreskrifter. Innehavaren bedömdes ha goda insikter i djurskyddslagens bestämmelser och kännedom om hundars beteenden, etologi och krav på omsorg. Verksamheten bedöms inte medföra störning för de omkringboende. Tillstånd kan därför meddelas.

Kommunfullmäktige har den 13 november 2003, § 89 fastställt en taxa för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt djurskyddslagen. Av taxans 4 § framgår att avgiften för prövning av yrkesmässig försäljning av sällskapsdjur är 3 000 kronor.

Eftersom taxan för djurskydd inte är avsedd för mindre djurhållningar bör timtaxa tillämpas för prövningen (2 tim * 750 kr).

Ordförandeutlåtande

Med hänvining till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås miljö- och byggnadsnämnden att meddela tillstånd att bedriva uppfödning av hundar och att timtaxa skall tillämpas.

_____


§37 Godkännande av verksamhet för uppfödning av katter, Alby 1:83, Renlavsgången 39

Dnr: 2005MB0119

Miljö- och byggnadsnämndens beslut:

 1. Med stöd av 16 § djurskyddslagen meddelas tillstånd att bedriva uppfödning av katter i större omfattning.

 2. Avgift: 1 500 kronor.

_____

Upplysning

Miljö- och byggnadsnämnden kan återkalla beslutet om brister i djurskyddet konstateras.

Ärendebeskrivning

XX har för avsikt att föda upp tre eller fler kullar katter årligen i bostaden. Rasen är Brittiskt Korthår. SWERAK:s regler för uppfödning följs. Uppfödningen är ett fritids­intresse. Två inhägnade rastgårdar finns utomhus för katternas rastning. Katterna vaccineras mot kattpest och kattsnuva årligen. Katterna veterinärbesiktigas inför avel. Endast friska djur används vid aveln.

Enligt djurskyddslagens 16 § skall den som i större omfattning föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur ha tillstånd.

Enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter DFS 2004:5 har begreppet “ i större omfattning” vidgats till att bland annat även omfatta uppfödning av mer än tre kattkullar per år och försäljning av mer än tre kattkullar per år. Ansökan gäller godkännande av pågående uppfödning och försäljning av mer än tre kattkullar per år i sökandes bostad.

Vid bedömningen skall särskilt beaktas att den som bedriver verksamheten har den kunskap som behövs för att sköta djuren i enlighet med gällande

Djurskyddsbestämmelser.

Förslag till beslut har kommunicerats den 24 januari 2005. Innehavaren hade ingen erinran mot förslaget. Ärendet har handlagts av miljöinspektör Per Gröning.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Verksamheten har inspekterats den 24 januari 2005 och har bedömts uppfylla kraven i Jordbruksverkets och Djurskyddsmyndighetens föreskrifter. Innehavaren bedömdes ha goda insikter i djurskyddslagens bestämmelser och kännedom om kattdjurens beteenden, etologi och krav på omsorg. Tillstånd kan därför meddelas. Verksamheten bedöms inte medföra störning för de omkringboende.

Kommunfullmäktige har den 13 november 2003, § 89 fastställt en taxa för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt djurskyddslagen. Av taxans 4 § framgår att avgiften för prövning av yrkesmässig försäljning av sällskapsdjur är 3 000 kronor.

Eftersom taxan för djurskydd inte är avsedd för mindre djurhållningar bör timtaxa tillämpas för prövningen (2 tim * 750 kr).

Ordförandeutlåtande

Med hänvining till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås miljö- och byggnadsnämnden att meddela tillstånd att bedriva uppfödning av katter och att timtaxa skall tillämpas.

_____


§38 Godkännande av verksamhet för uppfödning av katter, Rundmar 1: 24, Nyforsvägen 9

Dnr: 2005MB0178

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av 16 § djurskyddslagen meddelas tillstånd att bedriva uppfödning av katter i större omfattning.

 2. Avgift: 1 500 kronor.

_____

Upplysning

Miljö- och byggnadsnämnden kan återkalla beslutet om brister i djurskyddet konstateras.

Ärendebeskrivning

Ansökan gäller uppfödning av mer än tre kattkullar per år i hemmiljö. Katterna hålls inomhus och rastas utomhus i en inhägnad rastgård om 350 kvadratmeter.

Sökanden har mer än 25 års erfarenhet av kattuppfödning och är medlem i Stockholms kattklubb samt i Helig Birmasällskapet.

Enligt djurskyddslagens 16 § skall den som i större omfattning föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur ha tillstånd.

Enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter DFS 2004:5 har begreppet “ i större omfattning” vidgats till att bland annat även omfatta uppfödning av mer än tre kattkullar per år och försäljning av mer än tre kattkullar per år.

Vid bedömningen skall särskilt beaktas att den som bedriver verksamheten har den kunskap som behövs för att sköta djuren i enlighet med gällande djurskyddsbestämmelser.

Förslag till beslut har kommunicerats den 10 februari 2005. Innehavaren hade ingen erinran mot förslaget. Ärendet har handlagts av miljöinspektör Per Gröning.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Verksamheten har inspekterats den 10 februari 2005 och har bedömts uppfylla kraven i Jordbruksverkets och Djurskyddsmyndighetens föreskrifter. Innehavaren bedömdes ha goda insikter i djurskyddslagens bestämmelser och kännedom om kattdjurens beteenden, etologi och krav på omsorg. Tillstånd kan därför meddelas.

Kommunfullmäktige har den 13 november 2003, § 89 fastställt en taxa för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt djurskyddslagen. Av taxans 4 § framgår att avgiften för prövning av yrkesmässig försäljning av sällskapsdjur är 3 000 kronor.

Eftersom taxan för djurskydd inte är avsedd för mindre djurhållningar bör timtaxa tillämpas för prövningen (2 tim * 750 kr).

Ordförandeutlåtande

Med hänvining till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås miljö- och byggnadsnämnden att meddela tillstånd att bedriva uppfödning av katter och att timtaxa skall tillämpas.

_____


§39 Uppföljning av kvalitetsgarantier 2004

Dnr 2005MB0355

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

En uppföljning av kvalitetsgarantierna för olika ärendetyper under 2004 redovisades. Uppföljningen avser handläggningstiden från det att komplett ansökan lämnats in till dess att beslut fattats.

Den normala handläggningstiden överskreds i 14 % av byggloven, i 20 % av avloppstillstånden och i 2 % av värmepumpstillstånden. När det gäller tillstånd för tillfällig livsmedelshantering hölls tiderna i samtliga ärenden.

Avvikelserna beror främst på att normala handläggningstider inte kunnat hållas under perioder med extra hög arbetsbelastning såsom vid längre sjukskrivningar och under sommarsemestern. I vissa fall har ärendet varit vilande i samråd med den sökande.

Detaljerad statistik över handläggningstider för de olika ärendetyperna finns i aktbilaga.

____


§40 Utveckling av verksamhetsplan för miljö- och hälsoskydd

Dnr 2004MB1661

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Verksamhetsplan för år 2005 fastställs.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden antog den 16 december 2004, § 224, en plan för den planerade tillsynen under 2005. Planen har nu kompletterats med förklarande text och med koppling till de nationella och lokala mål som berör miljö- och hälsoskyddet.

Ordförandeutlåtande

Uppföljning av verksamhetsplanen kommer att ske löpande och redovisas för miljö- och byggnadsnämnden efter varje tertial. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås fastställa förslag till verksamhetsplan för år 2005.

_____


§41 Revidering av delegationsordningen

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Föreliggande förslag till revidering av delegationsordningen godkänns.

_____

Ärendebeskrivning

Förändringarna i delegationsordningen redovisas.

_____


§42 Yttrande över handläggning av ansökan om förhandsbesked, X, (JO:s dnr 5390-2004)

Dnr2000MB1954

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Miljö- och bygglovsavdelningens utredning och förslag till yttrande antas.

_____

Ärendebeskrivning

Ägarna av fastigheten X har anmält Tyresö kommun till JO. Skäl till anmälan är att miljö- och byggnadsnämnden inte har följt regeringens beslut från 2003-06-18. JO har anmodat miljö- och byggnadsnämnden att göra en utredning och yttra sig beträffande handläggningen av ansökan om förhandsbesked efter regeringens beslut.

Ärendets behandling efter regeringens beslut framgår av följande beslut (aktbilagor)

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2003-12-04, § 192.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-01-29, § 15.

Länsstyrelsens beslut 2004-09-16.

Länsstyrelsens beslut 2004-10-12.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2005-01-27, § 17.

Miljö- och bygglovsavdelningens utredning och förslag till yttrande

Regeringen upphävde 2003-06-18 miljö- och byggnadsnämndens beslut 2001-08-30, § 222 om negativt förhandsbesked och överlämnade ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för ny handläggning. Skäl för regeringens beslut var att det som miljö- och byggnadsnämnden anfört inte kunde anses utgöra skäl för att avslå ansökningen. Nämnden hade hänvisat till kommunens översiktsplan från 1998 och till detaljplanekravet i 5 kap 1 § PBL. Nämnden borde även ha gjort en prövning i det enskilda fallet av om lämplighetsbedömningen enligt PBL måste ske genom detaljplan. Regeringen påpekade också att översiktplanens beskrivning av område A inte visade vad som skiljer detta område från närliggande områden, där bygglov för bostadshus hade beviljats.

Under hösten år 2003 påbörjades arbetet med detaljplan för område A. Miljö- och byggnadsnämnden bedömde då att denna nya omständighet skulle vara ett tillräckligt skäl för att meddela ett nytt negativt förhandsbesked. Länsstyrelsen delade dock inte den bedömningen utan upphävde 2004-09-16 miljö- och byggnadsnämndens beslut från 2004-01-29 och överlämnade ärendet till nämnden för prövning av om ansökan uppfyller kraven i 2 och 3 kap PBL. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande överklagade länsstyrelsens beslut men överklagandet kom in en dag för sent.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2005-01-27 återigen att lämna ett negativt förhandsbesked. Skälen till beslutet beskrevs tydligare i enlighet med länsstyrelsens beslut. Nämndens beslut har överklagats av fastighetsägarna.

Sammanfattningsvis är det förståeligt att fastighetsägarna är missnöjda med den långdragna handläggningen. Samtidigt har kommunens avsikter med området varit kända åtminstone sedan översiktplanen antogs 1998. Miljö- och byggnadsnämnden har rättat sig efter regeringens beslut men nämndens bedömning i beslutet från 2004-01-29 visade sig inte hålla vid länsstyrelsens prövning. Därför har nämnden fattat ett nytt beslut med en tydligare motivering utifrån 2 och 3 kap PBL. När det gäller handläggningstiderna har vakanser på miljö- och bygglovsavdelningen medfört att handläggningen inte har kunnat ske så snabbt som det varit önskvärt.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås anta miljö- och bygglovsavdelningens utredning och yttrande.

_____

§43 FAH:s årsmöte 2005 i Uppsala

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Sven A Svennberg (m) och Gunnar Frisell (s) kommer att bevista FAH:s årsmöte.

_____

Ärendebeskrivning

Förbundet för allmänt hälsoskydd (FAH) hålls den 19 och 20 april i Uppsala.

Första dagen handlar om det lokala miljöansvaret.

- Det nya Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet presenteras.

- Vårt dricksvatten. Kvalité – Tillgång – Skydd

- Ett lokalt exempel.

- Parallella seminarier

o Fördjupning av eftermiddagens tema. – Vårt dricksvatten, erfarenheter och goda exempel

o Livsmedel – Ny lagstiftning m.m.

o Miljökrav vid offentlig upphandling – Ett viktigt verktyg för att nå de nationella miljömålen.

o Samverkan över kommungränser – Hur kan vi samverka, vilka erfarenheter finns?

o Politikerrollen – Att vara politiker i en miljönämnd.

Dag två handlar om hållbart agerande – från planering till handling.

- Miljöbalken och Plan- och bygglagen – Samordning?

- Hållbar stadsutveckling – kommunernas roll och ansvar.

- Aktuellt från Sveriges kommuner och landsting.

- Naturvårdsverket och kommunerna – Samarbete och samverkan.

- Nationellt forum för hållbar utveckling – Ett forum för samverkan, erfarenhetsutbyte och idédebatt.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att en person från majoriteten och en person från oppositionen får bevista FAH:s årsmöte.

_____


§44 Ändring av 2004-10-26 § 195 beviljat bygglov, Bollmora 1:25, Borevägen 16

Dnr: 2004MB1150

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas för ändring av 2004-10-26 § 195 beviljat bygglov avseende färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan som ändras från en placering på en höjd av + 42,8 till + 43,0.

 2. Avgift: 1 440 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1970-05-11.

Ärendebeskrivning

Fastighetens areal är 918 m2.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2004-10-26 § 195 bevilja bygglov med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av enbostadshus med vind med en byggnadsarea om 111 m2 och garage om 34 m2 under förutsättning att färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av + 42,8 och färdigt golv i komplementbyggnad på en höjd av + 42,3.

Berörda sakägare fick tillfälle att yttra sig över förslaget. Ägarna till fastigheten X, XX motsatte sig åtgärden. De ansåg att takkupan med balkong medför olägenheter och att husets läge är felaktigt då det ligger på mark som inte får bebyggas. De ansåg vidare att huset skall placeras längre in på tomten.

Vid grundläggningen visade det sig att en höjning av grunden med 20 cm skulle förbättra vattenavrinningen från huset. Sockelhöjden på huvudbyggnaden ändrades från + 42,8 till + 43,0 efter förslag från sökandens entreprenör och godtogs av kommunens utsättare vid lägeskontroll av grunden. Ändringen granskades av handläggaren som ansåg att 20 cm höjning finns inom felmarginalen på nybyggnadskartan. Därefter ha sökanden 2005-03-02 inkommit med ansökan om ändring av sockelhöjden från + 42,8 till + 43,0.

Fastighetsägaren till X, XX, motsätter sig höjningen av husgrunden och menar att takkupan på huset kommer så högt att olägenhet med insyn och ljud till hans uteplats kommer att påverka hans fastighet negativt.an H

Bygganmälan har inlämnats 2004-09-09.

Den förslagna + höjdändringen strider inte mot gällande detaljplan.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Den föreslagna åtgärden var nödvändig för att få tillräcklig dagvattenavrinning från grunden och bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändring av 2004-10-26 § 195 beviljat bygglov avseende färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan som ändras från en placering på en höjd av + 42,8 till + 43,0.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar ändring av beviljat bygglov avseende färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan som ändras från en placering på en höjd av + 42,8 till + 43,0.

____


§45 Nybyggnad av lågspänningsställverk, Bollmora 6:1, Granängsvägen 7

Dnr: 2005MB0116

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av lågspänningsställverk med en byggnadsarea om 34 m2.

 2. Avgift: 2 952 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1966-12-14.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett värmeverk.

Fastighetens areal är 7 381 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av lågspänningsställverk med en byggnadsarea om 34 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att byggnaden placerats på mark som inte får bebyggas.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av lågspänningsställverk med en byggnadsarea om 34 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av lågspänningsställverk med en byggnadsarea om 34 m2.

_____


§46 Tillbyggnad av förskola (ventilationsbyggnad, entréhall) och nybyggnad av miljöhus, Hanviken 3:11, Ringvägen 45

Dnr: 2005MB0070

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av förskola med ventilationsbyggnad med en byggnadsarea om 15 m2 och entréhall med en byggnadsarea om 9 m2 samt nybyggnad av miljöhus med en byggnadsarea om 12 m2.

 2. Avgift: 5 040 kronor.

Upplysning

Mats Larsson (fp) och Lennart Jönsson (s) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 1992-05-19.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns en förskolebyggnad.

Fastighetens areal är 2 032 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av förskola med ventilationsbyggnad med en byggnadsarea om 15 m2 och entréhall med en byggnadsarea om 9 m2 samt nybyggnad av miljöhus med en byggnadsarea om 12 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaderna och tillbyggnaderna placerats på mark som inte får bebyggas

- miljöhuset placerats närmare gräns mot grannfastigheten än 4,5 m

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Bygganmälan har inlämnats 2005-01-18.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av förskola med ventilationsbyggnad med en byggnadsarea om 15 m2, entréhall med en byggnadsarea om 9 m2 samt nybyggnad av miljöhus med en byggnadsarea om 12 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov tillbyggnad av förskola med ventilationsbyggnad med en byggnadsarea om 15 m2 och entréhall med en byggnadsarea om 9 m2 samt nybyggnad av miljöhus med en byggnadsarea om 12 m2.

_____


§47 Tillbyggnad av enbostadshus, Linde 12:1, Lindevägen 4

Dnr: 2004MB1673

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 27 m2 till totalt 233 m2.

 2. Avgift: 4 104 kronor.

Upplysning

Kurt Thorn (s) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1975-02-10.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus med vidbyggt garage med en byggnadsarea om 206 m2.

Fastighetens areal är 901 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 12 m2 mot sydväst och 15 m2 mot nordost.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats (1/5 del av tomtens area) med 53 m2.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Befintligt bostadshus överskrider tillåten byggnadsarea med 26 m2. Föreslagna tillbyggnader är till stor del placerade under utskjutande tak.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 27 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 27 m2.

_____


§48 Tidsbegränsat lov för tillfällig åtgärd avseende inbyggnad av veranda på fritidshus och tillbyggnad med bod, Näsby 51:4, Långsjövägen 54

Dnr: 2005MB0100

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas för tillfällig åtgärd t o m 2009-12-31 för inbyggnad av veranda om 44 m2 och tillbyggnad med bod om 32 m2 vilken flyttas från del av fastigheten på andra sidan vägen.

 2. Avgift: 8 856 kronor.

_____

Planförhållande

Fastigheten är belägen utanför planlagt område.

Arbete pågår med detaljplanering av området. Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 7 – 28 februari 2005.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser lov för tillfällig åtgärd avseende inbyggnad av befintlig veranda om 44 m2 till en total byggnadsarea om 104 m2. Vidare avser ansökan en flyttning av ett uthus om 32 m2 vilket idag är placerat på fastigheten norr om Långsjövägen. Uthuset skall länkas ihop med fritidshuset.

Fastighetens areal är 8 360 m2.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

På fastigheten finns WC/BDT avlopp med 2 m3 slamavskiljare med 12 m infiltration.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Avsikten med tillbyggnaderna är att lösa familjen behov i avvaktan på att detaljplanen skall vinna laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Föreslagna tillbyggnader är en temporär lösning för familjens behov tills detaljplanen vinner laga kraft och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar tillfälligt bygglov att gälla till 2009-12-31 för inbyggnad av befintlig veranda om 44 m2 till en total byggnadsarea om 104 m² och flyttning av uthus om 32 m² som skall sammanbyggas med fritidshuset.

_____


§49 Nybyggnad av transformatorstation, Strand 1:1, Strandallén 42A

Dnr: 2005MB0058

Förslag till Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea om 7 m2.

 2. Avgift: 6 120 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 2004-10-07.

Genomförandetiden börjar ett år efter laga kraftdatum. Detta innebär att bygglov normalt inte kan beviljas förrän 2005-10-07.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea om 7 m2.

Området där transformatorstationen ska placeras är enligt gällande detaljplan utlagd för transformatorstation.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att bygglov lämnas innan genomförandetiden börjar.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ägaren till fastigheten X motsätter sig förslaget.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Området där transformatorstationen ska placeras är enligt gällande detaljplan utlagt för transformatorstation. Med hänsyn till att avvikelsen endast beror på att bygglov lämnas innan genomförandetiden börjar bedöms åtgärden inte medföra sådan olägenhet för ägaren till fastigheten X att bygglov ska vägras.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea om 7 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea om 7 m2.

_____


§50 Inredning av källarförråd i fritidshus, Tyresö 1:592, Solbergalänken 16

Dnr: 2005MB0080

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för inredning av källarförråd i fritidshus med en bruttoarea om 26 m2.

 2. Avgift: 2 952 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1952-03-13 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 samt en komplementbyggnad (garage med carport) med en bruttoarea om 30 m2 och med en öppenarea om 18 m2. Fastighetens areal är 2 267 m2.

Ansökan avser bygglov för inredning av källarförråd i fritidshus med en bruttoarea om 26 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 46 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 46 m2

- källare föreslås anordnas.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns WC till tank och BDT-avlopp med 1 100 liters slamavskiljare slutbesiktigat 2001-03-27.

Bygganmälan har inlämnats 2005-01-19.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för inredning av källarförråd i fritidshus med en bruttoarea om 26 m2.

_____


§51 Nybyggnad av fritidshus, Tyresö 1:654, Berglänken 7

Dnr: 2005MB0044

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 70 m2, altan med en byggnadsarea om 23 m2 hopbyggd med fritidshuset under förutsättning att

  - befintliga uthus och köket i befintlig komplementbyggnad på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2007-03-03

 2. Avgift: 11 808 kronor.

Reservation

Kjell Andersson (s) för den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligt över beslutet, bilaga.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1951-12-12 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett äldre fritidshus med en bruttoarea om 39 m² och två uthus.

Fastighetens areal är 2 409 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 70 m2, altan med en byggnadsarea om 23 m2 ihopbyggd med fritidshuset.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 99 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- byggnaderna placerats närmare varandra än 9,0 m

- källare föreslås anordnad

- WC föreslås installerad.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga uthus på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Tillstånd för WC till tank har meddelats 2004-07-09.

Tillstånd för BDT-avlopp har meddelats 2004-07-09.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källar­förråd med en bruttoarea om 70 m2, altan med en byggnadsarea om 23 m2 ihopbyggd med fritidshuset.

_____

§52 Tillbyggnad av sjöbod, Vissvass 1:9, Sjöviksvägen 1

Dnr: 2004MB1675

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas för tillbyggnad av sjöbod med en byggnadsarea om 29 m2 till totalt 40 m2.

 2. Avgift: 5 508 kronor.

_____

Planförhållande

Fastigheten är belägen utanför planlagt område.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av sjöbod med 29 m2 till totalt 40 m2.

Fastigheten Vissvass 1:9 har en strandlott där sjöboden är placerad.

Fastighetens areal är 54 640 m2.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Miljö- och bygglovsavdelningen föreslår att bygglov beviljas för tillbyggnad av sjöbod med 29 m2 till totalt 40 m2 vilken utformas i stående faluröd panel med läkt och enkupigt lertegel.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av sjöbod med 29 m² till totalt 40 m2 .

_____


§53 Delegationsbeslut

 1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten framgår av aktbilaga till protokollet.

_____

§54 Meddelanden

- Länsstyrelsens beslut 2004-11-17, att avslå överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-09-15 att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X, X har överklagats till Länsrätten i rätt tid.

- Länsrättens dom 2005-01-31, mål nr 25957-04, gällande överklagande av länsstyrelsens beslut 2004-11-17. Se ovan. Länsrätten avslår överklagandet.

- Regeringsrättens underrättelse. Regeringsrätten har den 9 december 2004 beslutat att inte meddela XX, X, X, prövningstillstånd i mål om bygglov.

- Länsstyrelsens delbeslut 2004-12-15, bet 4032-04-79927, gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-10-26, § 197 att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X, X. Länsstyrelsen bifaller yrkandet om inhibition och förordar att det överklagade beslutet tills vidare inte skall gälla.

- Länsstyrelsens, miljöprövningsdelegationens beslut 2004-12-15, bet 5511-2003-98788, gällande omprövning av tillstånd enligt miljöskyddslagen för verksamheten vid Eloxal i Tyresö kommun, Skogsängsvägen 54. Miljöprövningsdelegationen beslutar att ompröva tillstånd för verksamheten samt förelägger även Eloxal AB vid vite att inkomma till Länsstyrelsen med ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.

- Länsstyrelsens beslut 2005-01-11, bet 4032-04-082977, gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-11-25, § 209 att på fastigheten X, X, vägra bygglov för uppförande av ett skärmtak om 21 m². Länsstyrelsen avslår överklagandet.

- Länsstyrelsen, trafikenhetens beslut 2005-01-12, bet 2589-2004-22055, gällande dispens från förbuden att framföra maskindrivna farkoster i sjöarna Tyresö-Flaten respektive Albysjön, i Tyresö kommun. Länsstyrelsen medger: att Tyresö Fiskevårdsförening under tiden maj-september årligen får trafikera sjöarna Albysjön och Tyresö-Flaten med elmotordrivna farkoster, i syfte att ge rörelsehindrade möjlighet att utöva fiske. Tillståndet gäller även vid tillsyn, provtagning och serviceuppgifter i samband med kräftfiske. Tillståndet gäller tills vidare men kan återkallas av Länsstyrelsen om skäl därtill uppstår.

- Länsstyrelsens beslut 2005-01-26, dnr 1942-02-46316, gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut att på fastigheten X, X, uppföra en mur. Länsstyrelsen upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för erforderlig handläggning.

- Länsstyrelsens beslut 2005-02-02, bet 505-04-35040, gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-04-09, § 48 att påföra tillsynsavgift avseende fastigheten X, X, för tillsyn av bristfälligt avlopp. Länsstyrelsen gör ingen annan ändring av det överklagade beslutet än att tillsynsavgiften fastställs till 4 333 kr (det har i beslutet felaktigt angivits 4 335 kr).

- Länsstyrelsens beslut 2005-02-09, bet 505-03-69568 m fl, gällande överklagande av ett beslut med anledning av anmälan om miljöfarlig verksamhet vid Gimmersta pistolskyttebana på fastigheten Uddby 3:1 i Tyresö kommun. Länsstyrelsen avvisar en av de klagandenas överklagande (fyra klaganden). Länsstyrelsen gör ingen annan ändring i det överklagade beslutet (2003-06-11, § 81) än att Tyresö skytteförening förläggs, förutom vad som följer av miljö- och byggnadsnämndens beslut, att tillse att skjutning med skarp ammunition endast bedrivs två dagar i veckan samt därutöver under tävlingshelger.

- Länsstyrelsens beslut 2005-02-10, dnr 1942-02-12792, 1942-02-13895 gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2002-01-31, § 10, att bevilja om- och påbyggnad av tak på enbostadshus på fastigheten X, X. Länsstyrelsen upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut.

_____


§55 Ombyggnad av telestation och tillbyggnad med församlingshem och förskola, Tyresö 1:454, Kyrkvägen 61

Dnr: 2004MB0753

Förslag till miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för ombyggnad av telestation och tillbyggnad med församlingshem i två våningar och förskola i en våning med en sammanlagd byggnadsarea om 840 m2 under förutsättning att

  - färdigt golv i tillbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av + 2,45

  - fasader utförs i ljus puts och tak av svart plåt

 2. Avgift: 63 648 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 2004-10-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns en äldre q-märkt byggnad som innehåller en telestation.

Fastighetsreglering som överensstämmer med detaljplanen pågår.

Ansökan avser bygglov för ombyggnad av telestation och tillbyggnad med församlingshem i två våningar och förskola i en våning med en sammanlagd byggnadsarea om 840 m2

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- tillbyggnaden placerats till en mindre del på mark som inte får bebyggas

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Länsstyrelsen har i skrivelse 2004-02-05 lämnat yttrande som tillstyrker förslaget ur kulturmiljösynpunkt.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ombyggnad av telestation och tillbyggnad med församlingshem i två våningar och förskola i en våning med en sammanlagd byggnadsarea om 840 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ombyggnad av telestation och tillbyggnad med församlingshem i två våningar och förskola i en våning med en sammanlagd byggnadsarea om 840 m².

_____


§56 Ändrad användning och renovering av befintlig byggnad, nybyggnad av förråd, plank samt parkeringsplatser, Tyresö 1:454, Brakmarsvägen 1

Dnr: 2004MB0859

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas för ändrad användning och renovering av befintlig byggnad till ny personal- och ekonomibyggnad, utvändig ändring, nybyggnad av bensin- och oljeförråd om 20 m2, plank 120 meter långt och 2 meter högt runt ekonomigård samt samt 9 p-platser under förutsättning att

  - färdigt golv i bensin- och oljeförrådet placeras på en höjd av + 12,5.

 2. Avgift: 26 928 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 2004-10-21.

Ärendebeskrivning

Fastighetens areal är 78 760 m2.

På fastigheten finns en stallbyggnad från 1920-talet med byggnadsarea om 300 m2. Byggnaden som är q-märkt ligger i område för begravningsändamål, vilket innebär att den utgör värdefull miljö, att ändring av byggnaden inte får förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen och att ny bebyggelse skall utformas med särskilt hänsyn till byggnadens egenart.

Ansökan avser bygglov för ändrad användning och renovering av befintlig byggnad till ny personal- och ekonomibyggnad med nya bjälklag för bl a personalrum och fläktrum, utvändig ändring med nya fönster, nya portar, renovering av brädfodring, samt nytt lertegeltak, återuppbyggnad av ramp. Byggnaden kommer att renoveras och byggas om till personal- och ekonomibyggnad för att täcka begravningsplatsens behov. Nybyggnad av bensin- och oljeförråd med en byggnadsarea om 20 m2, plank 120 meter långt och 2 meter högt runt ekonomigård samt anordnande av 9 p-platser.

Länsstyrelsen har 2004-06-14 i skrivelse lämnat yttrande som tillstyrker förslaget ur kulturmiljösynpunkt.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Bygganmälan har inlämnats 2004-06-15.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Fastighetsreglering som överensstämmer med detaljplanen pågår.

Länsstyrelsen har tillstyrkt förslaget. Bygglov för ändrad användning och renovering av befintlig byggnad till ny personal- och ekonomibyggnad, utvändig ändring, nybyggnad av bensin- och oljeförråd med en byggnadsarea om 20 m2, plank 120 meter långt och 2 meter högt runt ekonomigård samt 9 p-platser tillstyrks.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning och renovering av befintlig byggnad till ny personal- och ekonomibyggnad, utvändig ändring, nybyggnad av bensin- och oljeförråd med en byggnadsarea om 20 m2, plank 120 meter långt och 2 meter högt runt ekonomigård samt 9 p-platser.

_____


§57 Anmälan av ersättare till miljö- och byggnadsnämnden

Dnr: 04/KS011 102

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Anmälan noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Tuula Tiilikainen (v) har den 9 december 2004, § 83, utses som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden i stället för Ragnar Kahlbom (v).

Ordförandeutlåtande

Anmälan noteras.

_____


§58 Riktlinjer för bygglov i etapp 8 och etapp 9A i Tyresö Strand

Dnr: 2005KSM0235

Dnr: 2005 KSM0234

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Ansökningar om bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom etapp 8 och etapp 9A i Tyresö Strand hanteras enligt PBL 8 kap, 23 §. Det innebär att nämnden beslutar om anstånd med avgörandet om lov till dess att planarbetet i respektive område avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att ansökningen om lov inkom, ska dock ansökningen avgöras utan dröjsmål.

Pågående ärenden fullföljs enligt de riktlinjer som anges i översiktsplanen. Bygglov för kompletteringsåtgärder kan lämnas enligt de principer som tidigare tillämpats.

Upplysning

Anna SteeleKarlström (fp) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

_____

Ärendebeskrivning

På planberedningens sammanträde den 23 februari 2005, §§ 9 och 10, fick miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för etapperna 8 (område vid Vitsippevägen) och 9A (område vid Varvsvägen).

I uppdraget för etappen 8 ingår samråd. För etappen 9A skall ett program redovisas för planberedningen innan beslut tas om programsamråd.

Planberedningen beslutade samtidigt att rekommendera miljö- och byggnadsnämnden att inte bevilja bygglov för nybyggnation inom etapperna 8 och 9A förrän ny detaljplan antagits.

Ordförandeutlåtande

För att det kommande detaljplanearbetet för etapp 8 och etapp 9A inte skall försvåras bör miljö- och byggnadsnämnden följa planberedningens rekommendation. Ansökningar om bygglov för nybyggnad av enbostadshus bör hanteras enligt PBL 8 kap, 23 §, vilket innebär att nämnden beslutar om anstånd med avgörandet om lov till dess att planarbetet avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att ansökningen om lov inkom, ska dock ansökningen avgöras utan dröjsmål.


§59 Yttrande över ansökan från Tykoflex om fortsatt tillstånd för miljöfarlig verksamhet (lst beteckning 5511-2003-015451) Smeden 1, Radiovägen 29

Dnr:2005MB0146

Miljö- och byggnadsnämndens beslut:

 1. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen bedöms innehålla de uppgifter som behövs.

 2. Villkor bör finnas om:

  - gränsvärde för årligt utsläpp av metaller till spillvattennät

  - flytande kemikalier skall förvaras invallat

  - kemikalieanvändningen skall fortlöpande utredas i syfte att ersätta miljöfarliga komponenter med mer miljöanpassad

  - nytt egenkontrollprogram skall utformas i samråd med tillsynsmyndigheten och Stockholm Vatten AB.

_____

Ärendebeskrivning:

Tykoflex AB beviljades tillstånd av länsstyrelsen för sin verksamhet den 10 juli 1995. Tillståndet är förenat med villkor om metallhalter i avloppsvattnet. Företagets produktion har ökat vilket har medfört att utsläpp av metaller till avloppet har överskridit riktvärdena i tillståndet.

Med anledning av att villkoren har överskridits har företaget efter uppmaning miljö- och byggnadsnämnden (tillsynsmyndigheten) ansökt om tillstånd för utökad produktion. Ansökan inkom den 4 mars 2003 till länsstyrelsen (tillståndsmyndigheten). Tidigt samråd har hållits den 29 augusti 2002. Därefter fattade länsstyrelsen beslut den 4 februari 2003 att den sökta förändringen inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Den 4 mars 2003 inkom ansökan till länsstyrelsen om fortsatt tillstånd med ökad produktion.

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen förelade därefter företaget att komplettera ansökan med en redovisning av förekommande arbetsmoment, flödesschema, redovisning av hur buller påverkar omgivningen, komplettering om kemiska produkter som används. Redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna uppfylls. Redogörelse för farligt avfall, invallning av kemikalier samt redovisning av planerad reningsutrustning och prestanda vid trumlingsanläggningen. Dessutom krävdes redovisning av vilka förbättringar som planeras under åren 2003 och 2004. Miljöprövningsdelegationen krävde även att företaget i sin miljökonsekvensbeskrivning redovisar alla utsläpp med kvantifiering av mängder och till luft och vatten. Även redovisning av prestanda för reningsanläggningen krävdes. Några ytterligare punkter i MKB:n behövde redovisas noggrannare enligt miljöprövningsdelegationen.

Utifrån den inlämnade tillståndsansökan kommer hela verksamheten att omprövas.

Företaget har därefter kompletterat sin ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.

Länsstyrelsen har remitterat ansökan den 1 februari 2005 till miljö- och byggnadsnämnden.

Företaget ansöker om att få göra följande ökning av trumlat material:

Kolstålsprodukter från maximalt 120 ton/år till maximalt 170 ton/år.

Rostfri produktion ökas från maximalt 5 ton/år till maximalt 40 ton/år.

Aluminium från max 10 ton/år till max 15 ton/år.

Dessutom ansöker företaget om att få öka avfettningen av rostfria produkter från max 45 ton till max 90 ton/år.

Utsläpp till spillvattennät

Bolaget föreslår följande försiktighetsåtgärder. Avfettningsbad och betbad skickas till destruktion. Vatten från trumlingen, max 300 m3/år, renas i 4 steg, grovsedimentering, eftersedimentering, microfiltrering samt ytterligare eftersedimentering. Vatten från metallhärdningsbadet, ca 2 m3/år kan återanvändas i avfettningsanläggningen. Golvtvättvatten behandlas tillsammans med trumlingsvattnet. För kylvatten planerar företaget en värmeväxlaranläggning. Detta skulle minska mängden kylvatten med 300-500 m3/år.

Bolaget föreslår följande riktvärden, baserat på max 300 m3/år från trumlingen:

Ämne

Riktvärde

mg/l

Riktvärde

g/år

Krom

0,5

150

Nickel

0,5

150

Zink

1,0

200

Koppar

0,5

150

Oljeindex

50

Som riktvärde för pH föreslås 6,5-11.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Av Sveriges miljömål bedöms målet om hav i balans samt levande kust och skärgård vara det mål som företaget i första hand bör arbeta för att uppnå. Bland kommunens Agenda 21-mål bedöms de viktigaste målen i att arbeta mot vara målen om vattenkvalitet i vattendrag och hav, ett miljöinriktat näringsliv samt att kunskapen i kommunen om frågor som rör hållbar utveckling ska öka och breddas.

De föreslagna försiktighetsåtgärderna bedöms vara tillräckliga, tekniskt möjliga, miljömässigt motiverade och ekonomiskt rimliga.

Bolaget yrkar på att enbart riktvärden skall tillämpas i villkor för verksamheten och inte gränsvärden.

Avdelningen anser att det bör finnas gränsvärden för utsläpp av metaller. Den föreslagna ökningen av zinkutsläpp från 100 g/år till 200 g/ år bör kunna accepteras vid en utökad produktion. Även en ökning av det årliga kopparutsläppet från 100 g till 150 g/år bör kunna accepteras.

En undersökning har visat att vattnet från trumlingen är nitrifikationshämmande i avloppsreningsverket. Efter redovisning av test av hur mycket avloppsvattnet hämmar nitrifikationen görs bedömningen att vattnet kan släppas ut från trumlingen på grund av det långa avståndet mellan anläggningen och reningsverket om den fördelas jämnt över tiden för att undvika stötbelastning.

I tillstånd för bolaget bör villkor finnas om att företaget fortlöpande skall utreda kemikalieanvändningen i syfte att ersätta produkter med miljöfarliga komponenter med mer miljöanpassade.

I tillstånd för bolaget bör finnas villkor om att kemikalier skall förvaras så att spill eller läckage inte kan nå spill- eller dagvattennätet.

Villkor bör finnas om att nytt egenkontrollprogram skall utformas i samråd med tillsynsmyndigheten och Stockholm Vatten AB. Provtagning av vatten som släpps ut på avloppsvätet skall utföras av utbildad provtagare och analyseras av ackrediterat laboratorium.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§60 Beslut om samråd av förslag till detaljplan för områden vid Kumla Allé och Herrgårdsvägen; Kumla 3:731, 3:741 och 3:1076

Dnr: 2004MB1627.214

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skicka förslag till detaljplan för områden vid Kumla Allé och Herrgårdsvägen; Kumla 3:731, 3:741 och 3:1076 på samråd.

Upplysning

Olle Chevalier (m) delar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 november 2004, § 204 att miljö och stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för områden vid Kumla Allé och Herrgårdsvägen; Kumla 3:725, 3:731, 3:741, 3:925 och 3:1076 med flera.

I uppdraget ingick att förvaltningen skall undersöka förutsättningarna för att anlägga strandpromenad utmed Drevviken, från Kumlabadet upp till Fornuddsparken.

Ordförandeutlåtande

Under arbets gång har konstaterats att frågan om strandpromenad utmed Dreviken är mycket komplex och kommer att ta tid innan ett politiskt avgörande kan komma till stånd.

För att minimera olägenheterna för berörda fastighetsägare och påskynda planarbetet föreslås att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skicka förslag till detaljplan för områden vid Kumla Allé och Herrgårdsvägen; Kumla 3:731, 3:741 och 3:1076 på samråd. Planläggning av dessa tre fastigheter medför ingen påverkan på en eventuell framtida strandpromenad.

_____


§61 Nybyggnad av fritidshus, rivningslov samt installation av wc, Raksta 1:42, Myggvägen 1

Dnr: 2005MB0113

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 70 m2 samt installation av wc.

 2. Rivningslov för befintligt fritidshus.

 3. Avgift: 14 760 kronor.

Reservation

Kjell Andersson (s) för den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligt över beslutet, bilaga.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1956-06-09 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett äldre fritidshus som ska rivas.

Fastighetens areal är 2 619 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 70 m2, installation av wc samt rivningslov.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 60 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- källare föreslås anordnad.

- WC föreslås installerad.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Ansökan om WC till tank har lämnats in 2005-01-25.

Ansökan om BDT-avlopp med slamavskiljare har lämnats in 2005-01-25.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 70 m2, installation av wc samt rivningslov.

_____